X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7452
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna Jadzińska
Placówka oświatowa: Przedszkole Nr 26 w Elblągu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2009 – 31.05.2012 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:Ewa Piotrzkowska
Dyrektor Przedszkola: Anna Dulczewska

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)


Lp.
Kierunki rozwoju
Zadania
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. (§ 7. ust1. pkt1.)
1)Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2)Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych
3)Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek,imprez,wyjść poza przedszkolnych.
4)Współpraca z rodzicami.
W okresie stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia, plan współpracy

2.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych ( § 7. ust 1. pkt 2. )
1)Ukończenie kursu kwalifikacyjnego (Oligofrenopedagogika)
2)Uczestniczenie w wew. formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
3) Uczestniczenie w zew. formach doskonalenia zawodowego- konferencje szkoleniowe,warsztaty metodyczne
4) Powiększanie przedszkolnej biblioteczki metodyczno – przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą w przedszkolu
5) Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych wystroju przedszkola, dekoracja sali
6)Udział w zajęciach koleżeńskich
W okresie stażu
Potwierdzenia obecności, własne notatki, referaty, zbiór pomocy dydaktycznych, zaświadczenia

3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty. ( § 7. ust 1. pkt 3. )
1)Analiza dokumentacji.
- Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
- Karta Nauczyciela.
- Ustawa o systemie oświaty.
2)Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
3).Aktualizacja wiedzy na temat prawa oświatowego.
W okresie stażu
Własne notatki, zbiór przeanalizowanych dokumentów, zaświadczenia

4. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu. (§ 7. ust 2. pkt 1. )
1)Współpraca z opiekunem stażu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Zawarcie kontraktu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
2)Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Opracowanie pomocy dydaktycznych.
3). Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
4). Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć.
Wrzesień 2009 r., 2 razy w roku szkolnym, w czasie trwania stażu, według harmonogramu hospitacji, cały okres stażu, systematycznie
Wniosek o rozpoczęcie stażu, kontrakt, plan rozwoju zawodowego, grafik spotkań, scenariusze zajęć, potwierdzenia, scenariusze zajęć, dzienniki zajęć

5.Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§ 7. ust 2. pkt 2. )
1)Przygotowanie uroczystości przedszkolnych
2)Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy
3)Przygotowywanie gazetek ściennych o różnorodnej tematyce
4)Udział w przygotowaniu dzieci do konkursów
5)Diagnoza potrzeb i oczekiwań dzieci oraz ich sytuacji rodzinnej
W okresie stażu
Zaświadczenia, wpisy do ewidencji wyjść, potwierdzenia współpracy

6.Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej. (§ 7. ust 2. pkt 3. )
1)Opracowanie dokumentacji,scenariuszy zajęć, kart pracy przy wykorzystaniu komputera
2) Przygotowanie dyplomów i podziękowań
3)Samodzielne doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informatycznej.
4)Publikacje w internecie Planu Rozwoju Zawodowego,scenariuszy zajęć.
Cały okres stażu, systematycznie
Potwierdzenie dyrektora i nauczycieli , zaświadczenia

7. Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela. (§ 7. ust 2. pkt 4. )
1)Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego,lektura czasopism
2) Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami
Systematycznie, własne notatki

8. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły,w której nauczyciel odbywał staż,oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.(§ 7. ust 2. pkt 5. )
1)Analiza dokumentów prawa wewnątrzprzedszkolnego (statut,plany,regulaminy,programy)
2)Analiza przepisów prawa oświatowego
3)Udział w konferencjach o systemie oświaty.
W okresie stażu, systematycznie
Zaświadczenia

Plan sporządziła: Anna Jadzińska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.