X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7488
Przesłano:

Sakralna architektura romańska i gotycka - utrwalenie wiadomości

Scenariusz lekcji plastyki w klasie V
mgr Agata Trzęsimiech – Lucia

TEMAT: Sakralna architektura romańska i gotycka - utrwalenie wiadomości.

Cele ogólne:
-utrwalenie wiadomości o stylu romańskim,
-utrwalenie wiadomości o stylu gotyckim,
-rozwijanie sprawności manualnej podczas prac plastycznych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
-Dydaktyczny - utrwalenie umiejętności rozróżniania stylu romańskiego od gotyckiego na podstawie detali architektonicznych.
-Wychowawczy - rozwijanie wrażliwości na piękno i odbiór sztuki.

Metody: podające, praktyczne.

Forma pracy: zespołowa.

Środki dydaktyczne: plansze z reprodukcjami, encyklopedia, album „Sztuka Świata t. III i IV”, diagram krzyżówki, układanka ilustracyjna, rozsypanka wyrazowo - obrazkowa, rzutnik - przeźrocza.

Materiały i przybory:

Czas trwania lekcji: 1 godzina lekcyjna.

Przebieg lekcji:

I. Część wstępna.
1.Powitanie. Sprawdzenie obecności oraz przygotowania uczniów do zajęć z plastyki. Wpisanie tematu lekcji do dziennika zajęć.
2.Prezentacja na tablicy reprodukcji przedstawiających różne dziedziny sztuk
plastycznych: malarstwo, architektura, grafika i rzeźba
3.Przypomnienie wiadomości nt. architektury - uczniowie definiują pojęcie.

II. Część główna.

1.Prezentacja i krótka charakterystyka stylów architektonicznych (romańskiego i gotyckiego) na podstawie albumu.
2.Utrwalenie pojęć: apsyda, hełmy, fasada, system filarowo- żebrowy, sklepienie, łuk odporowy, łuk ostry, łuk półokrągły, maswerk, portal, prezbiterium, rotunda, rozeta, transept, tympanon, witraż, pinakle, plan, skarpy (forma quizu).
3.Praca uczniów - ćwiczenie praktyczne. Wyjaśnienie zasad wykonania poszczególnych ćwiczeń (dla usprawnienia pracy nauczyciela każdy zespół wykonuje jeden rodzaj ćwiczenia, następnie wymieniają się zadaniami).

ĆWICZENIE I „Układanka ilustracyjna”.
Spośród rozsypanych ilustracji uczniowie mają za zadanie ułożyć hasła: ROMANIZM , GOTYK.

ĆWICZENIE II „Diagram”.
Uczniowie wpisują do diagramu hasła cechujące architekturę romańską i gotycką.

ĆWICZENIE III „Rozsypanka wyrazowo – obrazkowa”.
Podpisywanie hasłami poszczególnych reprodukcji.


4.Podczas pracy uczniów nauczyciel udziela wskazówek potrzebującym uczniom, odpytuje uczniów w grupach.

III. Część końcowa.
1.Demonstracja zrealizowanych zadań, poznanie prawidłowych rozwiązań, nauczyciel wyjaśnia i koryguje ewentualne pomyłki, odpowiada na pytania uczniów (można na podsumowaniu wykorzystać przeźrocza).
2.Ocena pracy uczniów wg kryteriów:
-dokładność wykonania ćwiczeń,
-znajomość pojęć,
-wiadomości rozszerzających dane zagadnienie.
3.Po zajęciach eksponujemy na klasowej gazetce poprawnie wykonane ćwiczenia.
4.Zadaje zadanie domowe:
a)Wytłumacz co ta są witraże?
b)Jaka historię przedstawiono na słynnych Drzwiach Gnieźnieńskich?
(temat następnej lekcji „ Projekt mojej płaskorzeźby w tympanonie”.)
5.Zakończenie lekcji i czynności porządkowe.

Materiały pomocnicze do ćwiczeń:

ĆWICZENIE I
„Układanka ilustracyjna”.
- Uporządkuj ilustracje wg podanych punktów:
a)
1.Plan kościoła romańskiego.
2.Widok ogólny kościoła romańskiego.
3.Portal romański.
4.Okna romańskie.
5.Sklepienie kościoła romańskiego.
b)
1.Plan kościoła gotyckiego.
2.Widok ogólny kościoła gotyckiego.
3.Portal gotycki.
4.Okna gotyckie.
5.Sklepienie kościoła gotyckiego.
Po uporządkowaniu i odwróceniu ilustracji otrzymasz hasła - nazwy stylów.

ĆWICZENIE II
„Diagram”.
Wypełnij diagram hasłami, których określenia podano poniżej:
1.Jak nazywa się łuk nad drzwiami wejściowymi ozdobiony płaskorzeźbą? (ilustracja nr 1 ).
2.Nawa poprzeczna to...
3.Półwalec dostawiony na końcu prezbiterium (za ołtarzem) to...
4.Trwałość wysokich, strzelistych katedr zapewniał system... (ilustracja nr 2).
5.Jak nazywa się ażurowa róża wykonana z maswerku, umieszczana jako okno nad portalami (ilustracja nr 3).
6.Jak nazywa się miejsce ołtarzowe dla duchowieństwa...
7.Strzeliste, ozdobne szczyty wieżyczek gotyckich to... (ilustracja nr 4).
Po uzupełnieniu diagramu, uczeń odczytuje hasło: „MASWERK”.

ĆWICZENIE III
„Rozsypanka obrazkowo-wyrazowa”.
Uporządkuj rozsypankę obrazkowo - wyrazową w taki sposób aby pod każdym obrazkiem znalazł się odpowiedni napis.

Np.
- widok nawy głównej w kościele mariackim
- portal romański
- okno gotyckie
- widok ogólny na katedrę romańską
- drzwi gnieźnieńskie
- portal gotycki
- sklepienie gotyckie
- widok na prezbiterium
- łuki odporowe
- kolumna romańska
- widok ogólny katedry gotyckiej
- przekrój perspektywiczny kolegiaty w tumie pod łęczycą
- sklepienie romańskie
- okna romańskie
- widok na nawę główną kościoła romańskiego
- rozeta gotycka
- maswerk
- rzut poziomy katedry gotyckiej
- plan (rzut) kościoła romańskiego
- kaplica grodowa św. Mikołaja w Cieszynie
- katedra Notre Dame w Paryżu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.