X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7487
Przesłano:

Renesansowe widzenie świata

Scenariusz lekcji plastyki w klasie VI
mgr Agata Trzęsimiech - Lucia

TEMAT: Renesansowe widzenie świata.

Cele ogólne:
-nabycie ogólnych wiadomości o epoce renesansu,
-posługiwanie się perspektywą linearną, powietrzną, modelunkiem światłocieniowym,
-rozwijanie sprawności manualnej podczas prac plastycznych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
a) Kształcący:
-zna tło historyczne rozwoju sztuki renesansu w Europie,
-dostrzega związki architektury i sztuki renesansu ze sztuką antyczną,
-zna największe zabytki architektury renesansowej, podaje nazwiska renesansowych architektów,
-rozpoznaje przykłady malarstwa renesansowego, wymienia jego charakterystyczne cechy, podaje nazwiska najsłynniejszych malarzy,
-ma świadomość znaczenia epoki renesansu dla rozwoju sztuki i europejskiego dziedzictwa kulturowego,
-wykorzystuje do swojej twórczości osiągnięcia mistrzów malarstwa renesansowego, takie jak: perspektywa linearna, perspektywa powietrzna, modelunek światłocieniowy,
-zwraca uwagę na proporcje i anatomię człowieka,
-wykazuje umiejętności doboru i posługiwania się środkami plastycznymi dla wyrażenia własnych wrażeń lub określonych treści,
-uczy się twórczego rozwiązywania problemów plastycznych.

b) Wychowawczy:
-dostrzega znaczenie sztuki renesansu, jako ogniwa w rozwoju cywilizacyjnym i kulturowym człowieka,
-szanuje dorobek minionych pokoleń,
-jest wrażliwy na piękno sztuki,
-dba o estetykę wykonywanej pracy,
-angażuje się w proces zdobywania wiedzy,
-wspólnie z grupą dąży do osiągnięcia zamierzonego celu.

Metody: słowna, oglądowa, problemowa.
Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: podręcznik, reprodukcje obrazów, fotografie rzeźb i budowli renesansowych z podręcznika lub w postaci prezentacji PowerPoint, tablica magnetyczna, kartka A-3, flamastry.

Materiały do wykorzystania na zajęciach: zeszyt przedmiotowy, podręcznik.


Czas trwania lekcji: 1 godzina lekcyjna.

Przebieg lekcji:

I. Część wstępna.

1.Powitanie. Sprawdzenie obecności oraz przygotowania uczniów do zajęć z plastyki. Wpisanie tematu lekcji do dziennika zajęć.
2.Krótkie przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji.

II. Część główna.

1.Podanie tematu lekcji: Renesansowe widzenie świata.
2.Nauczyciel wyświetla za pomocą rzutnika fotografie najbardziej znanych dzieł renesansowych malarzy.
3.Po obejrzeniu prezentacji uczniowie artykułują spostrzeżenia na temat różnic pomiędzy malarstwem renesansu a malarstwem średniowiecznym. Zauważają, że w renesansie zwracano uwagę na anatomie i proporcje ciała człowieka oraz udoskonalono sposób przedstawienia przestrzeni na płaszczyźnie obrazu (perspektywa).
4.Nauczyciel zapisuje na tablicy trafne spostrzeżenia uczniów, uzupełnia wypowiedzi, zwraca uwagę uczniów na nowe pojęcia.
5.W podobny sposób uczniowie zapoznają się z rzeźba i architekturą.
6.Podsumowanie:
-Nauczyciel pomaga w sformułowaniu wniosków.
-Podaje notatkę do zeszytów według omawianych zagadnień.
7.Utrwalenie nowych wiadomości:
-Nauczyciel prezentuje narysowaną na szarym papierze gotową krzyżówkę, której rozwiązaniem jest słowo „renesans”.
-Zadaniem uczniów jest wymyślenie pytań do poszczególnych haseł krzyżówki ( zespól klasowy dzielimy na 8 grup, każda z grup wspólnie wymyśla pytanie).

III. Część końcowa.

1.Reprezentanci grup na tablicy wpisują poszczególne hasła krzyżówki.
proporcje, pejzaż, Leonardo, fresk, perspektywa, światłocień, Santi, statyka
2.Wspólne odczytanie hasła krzyżówki.
3.Zadaje zadanie domowe: kartka A-4, papier kolorowy, nożyczki, klej (temat następnej lekcji „Mieszkam w domu barokowym”).
4.Zakończenie lekcji i czynności porządkowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.