X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 747
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania - język rosyjski

Poniższe treści należy umieścić w tabeli.

1.Ocena
2. Rozumienie mowy
3. Mówienie
4. Czytanie
5. Pisanie

1. celująca
2.
- uczeń rozumie treść wypowiedzi w nietypowych sytuacjach; potrafi odegrać rolę biznesmena, turysty...
- rozumie treść wypowiedzi zawierających nowe wyrazy dzięki samodzielnemu ustaleniu ich znaczenia
- rozumie treść tekstów opisowych i fabularnych zawierających około 15 % nieznanych wyrazów
- rozumie sens dłuższej wypowiedzi, rozmowy rodzimych użytkowników języka
- rozumie treść informacji przekazywanej masowymi środkami przekazu

3.
uczeń potrafi utworzyć zdanie złożone przez zmianę czasu, rozwinięcie zdań prostych, użycie synonimów

- poprawnie reaguje w nietypowych sytuacjach
- odpowiada na pytania związane z zaspokojeniem potrzeb pytającego w nietypowych sytuacjach
- swobodnie prowadzi dialog, rozmowę
- opowiada, streszcza przeczytany tekst w oparciu o plan
- potrafi scharakteryzować osoby, opisać realia otaczającego świata
- umie opowiedzieć wybrane treści przeczytanego tekstu
- potrafi zwięźle opowiedzieć o własnych przeżyciach, aktualnych wydarzeniach

4.
- uczeń potrafi poprawnie czytać bez uprzedniego przygotowania teksty z oznaczonymi akcentami
- domyśla się znaczenia wyrazów na podstawie kontekstu
- umie korzystać ze słowników
- potrafi wyodrębnić w czytanym tekście poszukiwane treści
- umie przeczytać pobieżnie tekst i określić, jakich treści dotyczy
- umie odczytać i zrozumieć napisy informacyjne
- czyta z elementami ekspresji artystycznej utwory poetyckie

5.
- uczeń potrafi bezbłędnie napisać streszczenie tekstu
- umie opracować krótki tekst o charakterze opisowo – informacyjnym
- umie opracować krótki tekst wyrażający własną opinię na podany temat
- poprawnie wypełnia różnego rodzaju ankiety, pisma urzędowe
- umie samodzielnie sporządzać notatki
- potrafi napisać życiorys

1. bardzo dobra
2.
- uczeń rozumie treść wypowiedzi w typowych sytuacjach
- rozumie treść wypowiedzi zawierających nowe wyrazy, dzięki samodzielnemu ustaleniu ich znaczenia
- rozumie treść adoptowanych tekstów opisowych i fabularnych zawierających około 10 % nieznanych wyrazów
- rozumie ogólny sens i istotne elementy dłuższej wypowiedzi
- rozumie treść prostej informacji przekazywanej telefonicznie, treść ogłoszeń, komunikatów

3.
- uczeń potrafi reagować poprawnie w typowych sytuacjach z uwzględnieniem form grzecznościowych
- odpowiadać na pytania związane z zaspokojeniem potrzeb pytającego w typowych sytuacjach
- prowadzić swobodny dialog, rozmowę
- opowiedzieć przeczytany tekst w oparciu o samodzielnie sporządzony plan
- scharakteryzować osoby, opisać realia otaczającego świata
- opowiedzieć wybrane treści przeczytanego tekstu
- opowiedzieć zwięźle o własnych przeżyciach
- recytować z pamięci (z odpowiednią intonacją) wiersz

4.
- uczeń potrafi poprawnie przeczytać uprzedniego przygotowany teksty
- potrafi domyślić się znaczenia wyrazów na podstawie kontekstu
- korzysta ze słowników dwujęzycznych
- wyodrębnia w czytanych tekstach poszukiwane treści
- rozumie prosty, fabularny tekst
- umie odczytać i zrozumieć napisy informacyjne
- umie przeczytać z elementami ekspresji artystycznej utwór poetycki

5.
- uczeń potrafi napisać streszczenie opracowanego tekstu
- opracować krótki tekst o charakterze opisowo – informacyjnym
- napisać samodzielnie list i życzenia okolicznościowe
- potrafi napisać życiorys
- wypełnić proste pismo urzędowe

1.dobra
2.
- uczeń rozumie treść krótkiego wypowiedzenia w typowych sytuacjach
- w ograniczonym stopniu rozumie treść wypowiedzi zawierającej nowe wyrazy, dzięki samodzielnemu ustaleniu ich znaczenia
- rozumie treść adaptowanych tekstów opisowych i fabularnych zawierających około 8 % nowych wyrazów
- rozumie ogólny sens i istotne elementy dłuższej wypowiedzi
- rozumie treść prostej informacji przekazywanej telefonicznie, treść ogłoszeń i komunikatów

3.
- uczeń potrafi poprawnie reagować w typowych sytuacjach z uwzględnieniem form grzecznościowych
- potrafi odpowiadać na pytania w typowych sytuacjach
- potrafi prowadzić dialog – rozmowę na podstawie wzorcowego dialogu
- umie opowiedzieć przeczytany tekst w oparciu o plan
- scharakteryzować osoby
- opowiedzieć wybrane treści przeczytanego tekstu
- opowiedzieć zwięźle o własnych przeżyciach
- wyrecytować z pamięci (z odpowiednią intonacją) wiersz

4.
- potrafi przeczytać poprawnie uprzednio przygotowany tekst
- korzysta ze słowników dwujęzycznych
- wyodrębnia w czytanym tekście poszukiwane treści
- potrafi przeczytać pobieżnie tekst i określić, jakich treści dotyczy
- rozumie prosty tekst
- czyta i rozumie napisy informacyjne

5.
- uczeń potrafi sporządzić plan opracowanego tekstu
- opracować krótki tekst o charakterze opisowym
- napisać krótki list i życzenia okolicznościowe
- napisać krótko o sobie i swojej rodzinie

1.dostateczna

2.
- uczeń w ograniczonym stopniu rozumie treść wypowiedzenia w typowych sytuacjach
- ma problemy ze zrozumieniem treści wypowiedzi zawierających nowe wyrazy
- rozumie treść adaptowanych tekstów zawierających około 5 % nieznanych wyrazów
- rozumie ogólny sens dłuższej wypowiedzi
- rozumie treść prostej informacji, ogłoszeń

3.
- uczeń potrafi reagować poprawnie w typowych sytuacjach
- potrafi prowadzić dialog, rozmowę na podstawie wzorcowego dialogu
- uczeń ma problemy z opowiedzeniem przeczytanego tekstu
- w ograniczonym stopniu potrafi scharakteryzować osoby
- potrafi krótko wypowiedzieć się na temat przeczytanego tekstu
- potrafi krótko opowiedzieć o własnych przeżyciach
- potrafi wyrecytować z pamięci wiersz

4.
- uczeń nie potrafi płynnie przeczytać uprzednio przygotowanego tekstu
- korzysta ze słowników dwujęzycznych
- potrafi wyodrębnić w czytanym tekście poszukiwanej treści
- potrafi przeczytać pobieżnie tekst i określić, jakich treści dotyczy
- rozumie prosty tekst
- uczeń ma problemy z odczytaniem i zrozumieniem napisów informacyjnych

5.
- uczeń ma problemy ze sporządzeniem planu opracowanego tekstu
- potrafi napisać krótko o sobie
- na podstawie wzoru umie napisać stereotypowo życzenia
- potrafi poprawnie redagować proste zdania

1. dopuszczająca
2.
- uczeń ma problemy ze zrozumieniem wypowiedzenia w typowych sytuacjach
- w ograniczonym stopniu rozumie treść wypowiedzi zawierających nowe wyrazy
- nie potrafi zrozumieć treści adaptowanych tekstów zawierających nowe wyrazy
- ma problemy ze zrozumieniem sensu dłuższej wypowiedzi
- w ograniczonym stopniu rozumie treść prostej informacji

3.
- uczeń potrafi przedstawić się, krótko opowiedzieć o swojej rodzinie
- rozumie proste instrukcje nauczyciela
- ma problemy z prowadzeniem wzorcowego dialogu
- nie potrafi opowiedzieć przeczytanego tekstu
- nie potrafi zredagować dłuższej wypowiedzi
- potrafi wyrecytować z pamięci krótki wiersz

4.
- uczeń ma problemy z przeczytaniem uprzednio przygotowanego tekstu
- nie domyśla się na podstawie kontekstu znaczenia nowych wyrazów
- ma problemy z korzystaniem ze słowników dwujęzycznych
- nie potrafi wyodrębnić w czytanym tekście poszukiwanej treści
- ma problemy ze zrozumieniem prostego fabularnego tekstu

5.
- uczeń zna alfabet
- potrafi redagować poprawnie krótkie zdania

1. niedostateczna
2.
- uczeń nie rozumie treści wypowiedzenia w typowej sytuacji
- nie rozumie treści wypowiedzi zawierającej nowe wyrazy
- nie rozumie treści adaptowanych tekstów opisowych i fabularnych
- nie rozumie sensu dłuższej wypowiedzi
- nie rozumie treści prostej informacji, komunikatu

3.
- uczeń nie potrafi redagować krótkich wypowiedzi
- nie umie odpowiedzieć na proste pytania
- nie potrafi przeprowadzić dialogu
- nie wykazuje chęci przygotowania krótkiej recytacji

4.
- uczeń nie potrafi przeczytać uprzednio przygotowanego tekstu
- nie domyśla się znaczenia nowych wyrazów na podstawie kontekstu
- nie umie korzystać ze słowników dwujęzycznych
- nie potrafi określić, jakich treści dotyczy pobieżnie przeczytany tekst
- nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem prostych instrukcji, napisów informacyjnych

5.
- uczeń nie opanował alfabetu
- nie potrafi samodzielnie zredagować i zapisać krótkiego zdania

Pracekontrolne, testy

- stopień celujący – 6 100 %
oraz poprawnie wykonane dodatkowe ćwiczenie
- stopień bardzo dobry – 5 91 % - 100 %
- stopień dobry – 4 71 % - 90 %
- stopień dostateczny – 3 51 % - 70 %
- stopień dopuszczający – 2 30 % - 50 %
- stopień niedostateczny – 1 poniżej 30 %
* można stosować przy ocenianiu innych języków obcych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.