X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 714
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania na lekcjach historii w szkole podstawowej w Skotnikach Dolnych

Przedmiotowy system oceniania z historii pozwala na uświadomienie sobie rzeczywistej korelacji miedzy wymaganiami, a ocenianiem wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów.

Przedmiotem oceny są:

Wiadomości i umiejętności według Programu Nauczania Historii i Społeczeństwa w klasach IV-VI.

Zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się ( aktywność ).

II. Informacja n-la o sposobie oceniania.

1. Informacje o terminie, formie i zakresie sprawdzianów podawane są z tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie może napisać sprawdzianu w określonym terminie, może ( nie musi ) to uczynić w innym terminie.
3. Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu, a uzyskana ocena z poprawy jest wpisana obok oceny pierwszej.
4. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie
5.Uczeń w ciągu semestru może zgłosić dwa razy, że nie przygotował się do lekcji.
6. Za to , że nie odrobił pracy domowej, lub brak zeszytu uczeń traci jeden punkt dawany za aktywność na lekcji.
7. Zebranie 5-ciu punktów za aktywność jest równoznaczne z oceną bardzo dobrą wpisaną do dziennika.
8. W dzienniku oceny zapisywane są cyframi w odpowiednich rubrykach: odpowiedzi, praca pisemna, film historyczny, aktywność.
9. Zachowanie ucznia nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu.
10. Końcowa ocena osiągnięć edukacyjnych za I semestr, lub cały rok szkolny nie jest średnią ocen cząstkowych w I, czy II semestrze roku szkolnego.

III. Kryteria wymagań na daną ocenę

1.Kryteria wiadomości i umiejętności są opracowywane przez zespół historyków, z kryteriami tymi są zapoznani uczniowie.
2.Kryteria oceny wypowiedzi pisemnej ( sprawdziany, kartkówki, prace domowe ):
rozumienie tematu........................................20%

stopień wyczerpania materiału.....................30%
posługiwanie się wiedzą i pojęciami............40%
poprawna polszczyzna, ortografia, styl..........5%
konstrukcja pracy i jej szata graficzna............5%

3.Kryteria ocen ze sprawdzianu pisemnego.

ocena minimum na ocenę

Celujący powyżej 100%
Bardzo dobry 95%
Dobry 75%
Dostateczny 50%
Dopuszczający 40%
Niedostateczny poniżej 39%

4. Kryteria ocen odpowiedzi ustnych.

celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bdb., wykracza poza obowiązujący program nauczania.

bardzo dobry - odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie faktami i dostrzeganie związku między nimi.

dobry - odpowiedź samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod względem języka, nie wyczerpuje zagadnienia.

dostateczny - odpowiedź odbywa się przy pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe , ale uczeń zna najważniejsze fakty.

dopuszczający - wymagane jest przynajmniej 40% wiedzy i umiejętności przewidzianych dla pracy pisemnej, liczne błędy w zakresie wiedzy i w sposobie jej prezentowania, uczeń zna podstawowe fakty i przy dużej pomocy nauczyciela udziela odpowiedzi.

niedostateczny - odpowiedź nie spełnia wymagań podanych wyżej kryteriów ocen pozytywnych.

IV. Narzędzia i czas pomiaru osiągnięć uczniów

Klasowy system semestralnego oceniania z historii

Formy aktywności Częstotliwość w semestrze

Sprawdzian, test 2
Kartkówki 2
Odpowiedzi ustne 3
Praca z zeszytem ćwiczeń ocena po sprawdzeniu przez nauczyciela 2
Analiza tekstu źródłowego 1
Film historyczny 1
Aktywność na lekcji według ustalonych kryteriów
Praca długoterminowa 1

V. Ocenianie prac długoterminowych

Praca zadana do wykonania w dłuższym okresie czas€ wymaga wiedzy i umiejętności. Wymaga indywidualizacji, obiektywizmu, wskazania mocnych i słabych stron. Ucznia. Jest motywacją i dowartościowaniem ucznia.

Na przykładzie wykonania albumu – Moja miejscowość - punktacja przedstawia się następująco.

1.Właściwe rozumienie i charakterystyka elementów treści albumu.......10 pkt.

2.Ciekawy dobór wiedzy regionalnej i historycznej .......20 pkt.
3.Układ graficzny.........................................5 pkt.
4.Staranność wykonania.................................................5 pkt
5. Projekt okładki........................................5 pkt
6.Poprawność pod względem językowym........................5 pkt

Punktacja Oceny

50 - 48 pkt. Celujący
47 - 42 pkt. Bardzo dobry
41 - 35 pkt Dobry
34 - 29 pkt Dostateczny
28 - 20 pkt Dopuszczający
19 i mniej pkt Niedostateczny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.