X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1275
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z matematyki i geografii

Celem oceny ucznia jest:

1. Informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i jego postępach
w nauce.
2. Dostarczanie rodzicom i nauczycielowi informacji o postępach oraz trudnościach ucznia
3. Umożliwienie nauczycielowi doskonalenia organizacji i metod pracy.
4. Pomoc w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie ucznia do dalszej pracy

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia: sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, zeszyty ćwiczeń, aktywność ucznia na lekcji.
2. Podczas odpowiedzi ustnej uczeń powinien wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczną, ale również sprawnym operowaniem językiem matematycznym (geograficznym).
3. Odpowiedź nie jest przerywana dodatkowymi pytaniami.
4. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeśli uczeń opuścił sprawdzian z przyczyn losowych (dłuższa nieobecność w szkole), powinien napisać go w terminie uzgodnionym z nauczycielem (w ciągu dwóch tygodni) w przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.
5. Sprawdzian jest zapowiedziany co najmniej tydzień wcześniej i zapisany w dzienniku lekcyjnym.
6. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu zapowiedzianego sprawdzianu, zostaje on przesunięty na kolejną lekcję.
7. Brak lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac nie napisanych samodzielnie równa się ocenie niedostatecznej.
8. Termin podania wyników sprawdzianu nie powinien przekraczać dwóch tygodni od czasu jego przeprowadzenia (może być przedłużony z powodu nieobecności nauczyciela lub klasy w szkole).
9. Kartkówki nie muszą być przez nauczyciela zapowiadane, obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji i są po sprawdzeniu i ocenieniu oddane uczniowi.
10. Uczeń po dłuższej nieobecności w szkole (powyżej jednego tygodnia) ma prawo nie być oceniany przez tydzień (nieobecność związana z chorobą lub innymi sytuacjami losowymi).
11. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji 1 raz w semestrze z geografii, 2 razy z matematyki. Nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów. Nieprzygotowanie obejmuje: odpowiedź, kartkówkę, brak zadania domowego.
12. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. Uczeń, w przypadku nieobecności w szkole powinien zeszyt uzupełnić.
13. W razie kłopotów z opanowaniem wiadomości i umiejętności uczeń może zwrócić się do nauczyciela.
14. Uczniowie za trzy braki zadania domowego otrzymują ocenę niedostateczną.
15. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne

Warunki poprawiania ocen.

1. Ocenę niedostateczną ze sprawdzianu uczeń ma prawo poprawić w terminie dwóch tygodni od momentu oddania prac. Poprawiony stopień jest wpisywany w dzienniku obok, przy czym obydwa są brane pod uwagę.
2. Uczeń, który w terminie nie poprawi oceny traci prawo do następnej poprawy.
3. Sprawdziany są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich pisać z całą klasą, to powinien uczynić to w terminie dwóch tygodni
od powrotu do szkoły(po nieobecności dłuższej niż tydzień), na następnej lekcji(jeśli czas nieobecności był krótszy niż tydzień) .
4. Nie przewiduje się poprawy ocen cząstkowych w terminie 7 dni przed klasyfikacją.
5. Ustalona na koniec roku ocena niedostateczna może być zmieniona tylko
w wyniku egzaminu poprawkowego i zgodnie z WSO.
6. Ocenę za odpowiedź ustną można poprawić ustalając z nauczycielem termin i zakres materiału, który uczeń chce zaliczyć.
7. Podczas zapowiedzianego z tygodniowym wyprzedzeniem powtórzenia, ucznia obowiązuje znajomość materiału z całego działu programowego

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU OCENIANIA

1. Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
 Sprawdziany – po każdym dziale
 Kartkówki – w zależności od potrzeb
 Odpowiedzi ustne – przynajmniej raz w semestrze
 Prace domowe – w zależności od potrzeb
 Zeszyty ćwiczeń – co najmniej raz w miesiącu
2. Ocenie podlegają także inne formy aktywności uczniów:
 Praca na lekcji(indywidualna i praca w grupie)
 Wykonywanie pomocy naukowych
 Inne, wskazane przez nauczyciela prace

III. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW

☼ Matematyka
☺ Rozumienie pojęć matematycznych
☺ Sposób prowadzenia rozumowań
☺ Rozwój języka matematycznego
☺ Rozwiązywanie zadań matematycznych i sposób przedstawienia rozwiązania
☺ Zaangażowanie w procesie uczenia się matematyki
☺ Aktywność na lekcjach
☺ Stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych
☺ Abstrakcyjność myślenia

☼ Geografia
☺ Znajomość i rozumienie pojęć geograficznych
☺ Umiejętność stosowania posiadanej wiedzy i metod geograficznych do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych w sytuacjach typowych i problemowych
☺ Orientacja na mapie
☺ Umiejętność uzasadniania, argumentowania i wnioskowania
☺ Gotowość do stosowania przedmiotu w praktyce
☺ Wkład pracy własnej

IV. NARZĘDZIA I FORMY POMIARU

1. Praca klasowa
● praca samodzielna w formie pisemnej obejmująca wiadomości dotyczące jednego działu, trwająca 45 min., lub prace sprawdzające: półroczna lub roczna i testy kompetencji, oceniane są według WSO
● pod uwagę bierzemy poprawność odpowiedzi, metodę rozwiązania, rezultat i podsumowanie rozwiązania, poprawność użytej terminologii

2. Kartkówka
● praca samodzielna na lekcji w formie pisemnej obejmująca część materiału – w zależności od potrzeb, trwająca ok. 15 min, bez zapowiedzi, oceniane są według WSO
● pod uwagę bierzemy poprawność odpowiedzi, nie przewiduje się poprawiania otrzymanych ocen

3. Odpowiedź ustna
● sprawdzenie wiadomości i umiejętności ucznia w formie ustnej odpowiedzi, przynajmniej raz w semestrze, uczeń może być bez zapowiedzi wezwany do odpowiedzi obejmującej trzy ostatnie jednostki tematyczne
● ocenie podlega język danego przedmiotu, umiejętność wnioskowania, uogólniania, uzasadniania, analizowania tematu czy zadania, zawartość rzeczowa, formułowanie spostrzeżeń, wyrażania sądów, trafność doboru metod rozwiązania danego zagadnienia

4. Praca domowa
● praca wykonywana w domu w zeszycie przedmiotowym lub zeszycie ćwiczeń, oceniana przynajmniej raz w semestrze
● na ocenę ma wpływ zawartość merytoryczna, staranność, ocena może być podwyższona w zależności od sposobu rozwiązania, systematyczności)

5. Aktywność na lekcji
● udział w lekcji, przygotowanie dodatkowych materiałów, praca w grupie, praca na lekcji. Każdorazowo będzie oceniana przez nauczyciela za pomocą znaku „+”. Plusy będą sumowane:

Z geografii
a. +++ - ocena bardzo dobra
Z matematyki
b. +++++ - ocena bardzo dobra
- Za szczególną aktywność w czasie lekcji uczeń może od razu otrzymać ocenę bardzo dobrą
- Podobnie będzie z minusami.
- Bierność ucznia, nie uczestniczenie w pracy grupy oraz uniemożliwianie pracy na lekcji innym uczniom będzie odnotowane jako „-„.
- Uczeń za brak zeszytu otrzymuje „ - ”
- Aktywność poza lekcjami: ( za awans do drugiego etapu w konkursie przedmiotowym – ocena cząstkowa celująca)
- Nauczyciel dokonuje ostatecznej oceny i uzasadnia ją

Ustalanie oceny semestralnej i końcowej.

1. Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcowej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów, według następującej kolejności:
1. Sprawdziany
1. Kartkówki i odpowiedzi ustne
1. Prace domowe i zeszyty ćwiczeń
1. Aktywność na lekcjach

1. Na ocenę semestralną i końcoworoczną składa się ocena poziomu wiedzy
i umiejętności, nie jest ona średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
2. O ocenie niedostatecznej na koniec semestru lub koniec roku uczeń i rodzice są powiadamiani z miesięcznym wyprzedzeniem.

V. WYMAGANIA EDUKACYJNE

☼ Matematyka

Ocena dopuszczająca
Uczeń:
- zna nazwy podstawowych pojęć, zależności wraz z podaniem przykładów dla tych pojęć
- zna symbole matematyczne
- intuicyjnie rozumie pojęcia i twierdzenia
- zna zasady stosowania podstawowych algorytmów
- stosuje podstawowe algorytmy z pomocą nauczyciela
- odczytuje dane z prostych diagramów, tabel
Ocena dostateczna (obejmuje też wymagania na niższy stopień)
Uczeń:
- stosuje podstawowe zależności w rozwiązywaniu zadań
- odczytuje definicje i twierdzenia zapisane za pomocą symboli matematycznych
- stosuje podstawowe algorytmy w typowych zadaniach
- rozwiązuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności
Ocena dobra (obejmuje też wymagania na niższe stopnie)
Uczeń:
- formułuje i zapisuje definicje z użyciem symboli matematycznych
- formułuje podstawowe twierdzenia
- samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i typowe zadania problemowe
- interpretuje informacje na podstawie diagramów, tabel, wykresów
- potrafi przeprowadzić proste wnioskowania
Ocena bardzo dobra (obejmuje też wymagania na niższe stopnie)
Uczeń:
- potrafi wnioskować, uogólniać, klasyfikować
- samodzielnie rozwiązuje nietypowe zadania praktyczne i problemowe
- sprawnie posługuje się językiem matematycznym
Ocena celująca (obejmuje też wymagania na niższe stopnie)
Uczeń:
- uczeń wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program nauczania
- potrafi rozwiązywać zadania w sposób niestereotypowy
- korzysta z różnych źródeł informacji
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim


☼ Geografia

Ocena dopuszczająca
Uczeń:
- samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonuje ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności
- zna i rozumie najprostsze pojęcia i terminy geograficzne
- wykazuje elementarne związki pomiędzy składnikami środowiska geograficznego
Ocena dostateczna
Uczeń:
- zna i rozumie podstawowe –pojęcia i terminy geograficzne i stosuje je w sytuacjach typowych
- wykonuje proste obliczenia geograficzne
- potrafi wykazać elementarne związki przyczynowo – skutkowe zachodzące pomiędzy elementami środowiska geograficznego
- samodzielnie rozwiązuje proste zadania geograficzne
Ocena dobra
Uczeń:
- samodzielnie wyjaśnia typowe zależności
- posługuje się językiem geograficznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy i potknięcia
- sprawnie rozwiązuje zadania geograficzne
- przeprowadza prostą analizę związków przyczynowo – skutkową
- samodzielnie dokonuje analizy danych statystycznych przedstawionych w różnej formie
- potrafi sporządzić w oparciu o dane liczbowe diagram, wykres, przedstawienie kartograficzne zadanego zjawiska
Ocena bardzo dobra
Uczeń:
- opanował pełen zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania
- sprawnie porusza się w tematyce geograficznej
- samodzielnie rozwiązuje problemy
- wykazuje się znajomością pojęć i terminów oraz umiejętnością poprawnego ich zastosowania w sytuacjach typowych i nietypowych
- posługuje się poprawnym językiem geograficznym
- samodzielnie zdobywa wiedzę i umiejętności
- przeprowadza poprawną analizę związków przyczynowo – skutkowych zachodzących pomiędzy elementami środowiska geograficznego
- w oparciu o dane statystyczne przeprowadza analizę zjawiska i formułuje prognozę dalszego rozwoju
Ocena celująca
Uczeń:
- posiada wiedzę wykraczająca poza program nauczania
- twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania
- pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania
- bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach geograficznych


Ocena niedostateczna
Uczeń:
- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania
- nie radzi sobie z najprostszymi pojęciami i terminami
- nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych ćwiczeń i zadań
- nie wykazuje chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności

VI. SPOSOBY INFORMACJI UCZNIÓW I RODZICÓW

1. Na początku roku szkolnego uczniowie i rodzice zostają poinformowani o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
2. Każda ocena jest jawna. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i jaką ocenę otrzymał
3. Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, a także w czasie konsultacji indywidualnych
4. Informację o planowanej ocenie klasyfikacyjnej podaje się uczniowi co najmniej dwa tygodnie przed klasyfikacją
5. Rodzice mają prawo do obejrzenia prac pisemnych swoich dzieci oraz zapoznania się z ocenami cząstkowymi
6. O grożącej ocenie niedostatecznej rodzice są poinformowani na miesiąc przed klasyfikacją
7. W zależności od potrzeb przeprowadzane są rozmowy indywidualne telefoniczne lub osobiste w celu poinformowania rodziców o postępach w nauce ich dzieci

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.