X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7425
Przesłano:

Świat mityczny kontra XXI wiek - opis projektu

Opis projektu

Tytuł projektu: Świat mityczny kontra XXI wiek.

Opracowali: nauczyciele kontraktowi:, mgr Bożena Dunaj, mgr Barbara Woźniak
mgr Patrycja Faber.

Przygotowanie projektu
1. Przydział zadań w klasach piątych:
 grupa humanistyczna – przygotowanie do testu wiedzy mitologicznej,
 grupa plastyczna – przygotowania plakatu na temat mitologii,
 grupa artystyczna – przygotowanie przedstawienia teatralnego,
 grupa kulinarna – przygotowanie degustacji potraw greckich dla wszystkich klas piątych,
 grupa redakcyjna – przygotowanie gazetek ściennych oraz zredagowanie gazetki szkolnej,
2. Ogłoszenie konkursu na najoryginalniejszy strój grecki w klasach piątych.
3. Zaangażowanie innych uczniów w projekt:
 zespół taneczny „Biedronki” - nauka tańca Zorby,
 kółko przyrodnicze – wykonanie gazetki o Grecji i konkurs projektów multimedialnych.

Projekt jest realizowany w zakresie bloków przedmiotowych: humanistycznego
i przyrodniczego. Główny cel:
 rozbudzenie zainteresowań starożytną i współczesną Grecją
 przygotowanie przez uczniów Dnia Grecji, na który zaproszono honorowego gościa, rodowitego Greka.

Realizacja projektu
1. Zapoznanie uczniów z historią starożytnej Grecji i mitologią (blok humanistyczny).
2. Zapoznanie uczniów ze współczesną Grecją: położenie geograficzne, ukształtowanie terenu, klimat, gospodarka i rolnictwo, symbole narodowe, ochrona przyrody i turystyka (blok przyrodniczy).
3. Realizacja zadań w poszczególnych grupach.

Prezentacja wyników
Efekty pracy uczniów zostały zaprezentowane podczas organizowanego Dnia Grecji.

1. Prezentacja gazetek, plakatów na korytarzach szkolnych (ocena pracy uczniów).
2. Spotkanie z Grekiem, podczas którego przedstawiono prezentację multimedialną o Grecji, przeprowadzono wywiad, pokaz przedmiotów pochodzących z Grecji (zdjęcia strojów greckich, muszle, fragmenty skał, owoce i rośliny) oraz zaprezentowanie przez gościa kroków tańca Zorby.
3. Prezentacja w klasach strojów greckich.
4. Degustacja potraw.
Turniej mitologiczny – „Z mitologią na Ty”
Regulamin konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V.
2. Składa się z części humanistycznej, plastycznej i artystycznej.
3. Do rywalizacji między klasowej w części humanistycznej każda klasa może zgłaszać reprezentację klasy (maksymalnie 4 uczniów).
4. Rywalizacja klas w części plastycznej przebiega w dwóch etapach: etap I - wykonanie ilustracji wybranego boga; etap II - wykonanie plakatu.
5. Część artystyczna nie wymaga reprezentacji. Każdy uczeń bierze w niej czynny udział przedstawiając na sobie oryginalny strój grecki.
6. Powołuje się komisję, która ocenia prace poszczególnych klas i przyznaje określoną liczbę punktów w skali od 1 – 10 w każdej części turnieju.
7. Decyzja komisji jest ostateczna. W skład komisji wchodzą nauczyciele języka polskiego i historii. Wyniki prac komisji przedstawione zostaną poszczególnym klasom.

Klasa, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie nagrodzona.

Cele konkursu
Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej mitologii. Ponadto celem konkursu jest kształcenie umiejętności:
 skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
 poprawnego posługiwania się językiem ojczystym,
 przygotowania do publicznych wystąpień,
 efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,
 budowania więzi międzyludzkich,
 twórczego rozwiązywania problemów,
 poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.

Zasady przebiegu konkursu

I CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA:
 Test mitologiczny.

Źródła:
 J. Parandowski, Mitologia, mity: (Prometeusz, Syzyf, Dedal i Ikar, Orfeusz i Eurydyka, Persefona, Narodziny Świata),
 Str. 7 – 40 ( Wiadomości wstępne),
 Pismo Święte ( Stworzenie świata i człowieka),
 Podręcznik historii dla klasy V ( podstawowe wiadomości o sztuce greckiej, greckie wyobrażenia bogów, bogowie olimpijscy, stosunek ludzi do bogów, formy oddawania czci bogom).

Prace oceniane będą pod kątem poprawności językowej, rzeczowej i ortograficznej.


II CZĘŚĆ PLASTYCZNA:
 I etap: wykonanie ilustracji przedstawiającej wybranego boga olimpijskiego (prace wszystkich uczniów – wykonane na lekcji plastyki),
 wykonanie reklamy bądź zaproszenia na przedstawienie o bogach olimpijskich
(reprezentacja klasy maksymalnie 4 uczniów).

Ocenie podlegać będzie:
 dobór technik plastycznych,
 oryginalne ujęcie tematu,
 staranność wykonania.

Forma wykonania:
 I etap: format A4 (Technika dowolna),
 II etap: format A1 (Technika dowolna).


III CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA:
Zaprezentowanie przez uczniów stroju greckiego. W konkurencji biorą udział wszyscy uczniowie, bądź reprezentacja klasy.

Ocenie podlegać będzie:
 oryginalność i pomysłowość stroju,
 estetyka wykonania.

Konkurs przyrodniczy – prezentacja multimedialna o Grecji
Regulamin konkursu

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VI uczestniczących zajęciach kółka przyrodniczego.
2. Prezentacja multimedialna ma być wykonana w programie Microsoft PowerPoint.
3. Uczniowie wykonują pracę samodzielnie lub dobierając się parami.
4. Prezentacja ma zawierać informacje o położeniu geograficznym Grecji i jej walorach przyrodniczych.
5. Powołuje się komisję, w której skład wchodzą uczniowie nieuczestniczący w konkursie z przewodnictwem nauczyciela.
6. Po oddaniu pracy konkursowej na zajęciach kółka przyrodniczego każdy uczestnik konkursu dokonuje prezentacji swojego projektu.
7. Wyróżniona praca w nagrodę zostanie umieszczona na stronie internetowej promującej naszą szkołę.

Cele konkursu
Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiadomości o Grecji Ponadto celem konkursu jest kształcenie umiejętności:
 poprawnego formułowania krótkich notatek,
 przygotowania do publicznych wystąpień,
 efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie,
 poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
 doskonalenia pracy z komputerem.
Zasady przebiegu konkursu
Prace konkursowe wykonywane są na zajęciach kółka przyrodniczego i przyrodniczego domu ucznia. Uczniowie korzystają z zasobów Internetu oraz dostępnych w bibliotece szkolnej encyklopedii, leksykonów, atlasów.

Ocenie podlegać będzie:
 tematyczny: przyrodniczo – geograficzny zakres treści prezentacji,
 oryginalność i pomysłowość wykonanej prezentacji,
 estetyka wykonania.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.