X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7375
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień na nuczyciela dyplomowanego

Brwinów, dnia 1 września 2007r.

mgr Katarzyna Jakubiak nauczycielka języka polskiego
w Zespole Szkół nr 1
w Brwinowie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Realizacja zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany

(Plan sporządzono w tabeli - dop. red.)

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin
Sposób dokumentacji

1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych MEN.
Udział w szkoleniu: „Awans zawodowy nauczyciela”.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami gimnazjum.
Sierpień
2007 Sformułowanie wniosku i planu rozwoju zawodowego.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, świadectw, dyplomów, scenariuszy, konspektów, planów i innych dokumentów. Okres stażu Świadectwa, dyplomy, scenariusze, konspekty, plany, programy, inne dokumenty.

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Opracowanie zgromadzonej dokumentacji, sformułowanie wniosków.
Maj
2010 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocena dorobku za okres stażu.

4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne. Czerwiec
2010 Wniosek.


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów pracy w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

1. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Programu Wychowawczego. Sierpień
2007 Uwzględnienie potrzeb szkoły w planie rozwoju zawodowego

2. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego dla klasy. Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
Wrzesień
2008 Własny program wychowawczy

3. Czynny udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły. Opracowanie ankiet dla rodziców i uczniów oraz ich analiza i podsumowanie.
Uwzględnienie wyników ankiety w opracowaniu programu wychowawczego. Wrzesień
2008 Opracowane ankiety.

4. Doskonalenie pracy własnej Samodzielne studiowanie literatury, gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteki przedmiotu; literatura, słowniki, publikacje naukowe.
Opieka nad pracownią języka polskiego, wzbogacenie wyposażenia, dbałość o sprzęt i wystrój. Okres stażu Sprawozdanie.


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla uczniów i rodziców. Opracowanie dokumentów. Wykorzystanie internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Motywowanie uczniów do korzystania z komputera i internetu.
Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych Okres stażu Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej.

2. Doskonalenie warsztatu pracy. Opracowanie testów, scenariuszy lekcji.
Samokształcenie. Okres stażu Testy, scenariusze.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Praca na rzecz grona pedagogicznego. Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Prowadzenie zajęć dla zainteresowanych nauczycieli szkoły, opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, dzielenie się doświadczeniem. Okres stażu Protokóły posiedzeń.
Scenariusze zajęć, potwierdzone przez nauczyciela.
Notatki z obserwacji zajęć.

2. Praca na rzecz zespołu nauczycieli języka polskiego. Opracowanie planu pracy zespołu nauczycieli języka polskiego (pełnienie funkcji lidera zespołu).
Okres stażu Plan pracy zespołu nauczycieli języka polskiego.
Sprawozdanie z działań zespołu.


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu wychowawczego. Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści, uwzględnienie wyników wcześniej przeprowadzonych ankiet. Wrzesień
2008 Program wychowawczy, konspekty zajęć.
Sprawozdanie z realizacji zadań programu.

2. Poznanie sytuacji wychowanków. Pogłębienie wiedzy w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Rozmowy indywidualne. Dialog z uczniem, zapewnienie możliwości wyrażania własnych uczuć i poglądów w formie otwartej dyskusji. Organizacja czasu wolnego młodzieży (wyjście do teatru, muzeum). Kontakty z rodzicami. Kontakt z pedagogiem szkolnym, realizacja zadań ujętych w programach profilaktycznych. Okres stażu Sprawozdanie.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Poszerzenie zakresu działań szkoły o zajęcia: koła teatralnego. Opracowanie programu zajęć koła teatralnego. Napisanie scenariusza przedstawienia teatralnego.
Organizowanie uroczystości szkolnych, przygotowanie scenariuszy imprez. Październik
2008
Okres stażu
Dziennik zajęć
Scenariusze imprez, zdjęcia, sprawozdania.

2. Przygotowanie uczniów do konkursów recytatorskich Udział w konkursach recytatorskich przewidzianych w ramach planu zespołu nauczycieli przedmiotowych. Okres stażu Dyplomy.


§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Opublikowanie w portalu internetowym Planu rozwoju zawodowego. Opracowanie i przesłanie na stronę internetową Wrzesień
2009 Zaświadczenie.

2. Opublikowanie w portalu internetowym scenariusza przedstawienia teatralnego Napisanie i opracowanie scenariusza i przesłanie na stronę internetową. Czerwiec 2009 Zaświadczenie.

3. Opracowanie wybranych scenariuszy zajęć wychowawczych i umieszczenie ich w bibliotece szkolnej. Opracowanie scenariuszy. Czerwiec 2009 Potwierdzenie umieszczenia scenariuszy w bibliotece szkolnej.

4. Publikacja artykułu w gazecie lokalnej. Opracowanie artykułu. 2009
lub 2010 Zaświadczenie.


§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Rozpoznawanie, analiza i rozwiązywanie problemów wychowawczych. Opis analizy przypadku (zgodnie z rzeczywista sytuacją). Okres stażu Opis analizy przypadku.
Rozpoznawanie, analiza i rozwiązywanie problemów edukacyjnych.
Praca z uczniem zdolnym i wspieranie jego rozwoju. Opis analizy przypadku (zgodnie z rzeczywistą sytuacją).
Zbadanie zakresu wiadomości i określenie dalszych kierunków pracy z uczniem zdolnym. Okres stażu Opis analizy przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.