X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7347
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN
ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007r
Data zakończenia stażu: 30.05.2010r

mgr Marzena Ejsmont
nauczyciel kontraktowy
Szkoła Podstawowa nr182
w Łodzi

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Marzena Ejsmont
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr182 w Łodzi
Adres szkoły: ul. Łanowa16
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Opiekun stażu: Elżbieta Graczyk
Nauczany przedmiot: Świetlica
Kwalifikacje zawodowe: * studia wyższe magisterski- pedagogika specjalna
* studia podyplomowe- kierunek: Informatyka

GŁÓWNE CELE DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU:
I. Aktywny udział w realizacji zadań edukacyjnych, wychowawczych
i opiekuńczych wynikających ze statutu szkoły.
II. Umiejętność wykorzystywania różnorodnych metod i form w pracy oraz ich analiza i ocenianie skuteczności.
III. Sprawne posługiwanie się przepisami prawa oświatowego.
IV. Poznanie problemów społeczności lokalnej i włączenie się w ich rozwiązywanie.
V. Wykorzystanie technologii informatycznej i Internetu w codziennej pracy.
VI. Pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
VII. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

L.p.
Działania do sfery rozwoju
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. -analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego(ustawa, rozporządzenia)
-śledzenie stron WWW MEN,
-założenie „teczki awansu zawodowego” Wrzesień 2007 Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju, teczka „awans zawodowy”
2. Rozpoczęcie stażu - opracowanie kontraktu z opiekunem stażu.
-opracowanie harmonogramu spotkań z opiekunem i harmonogramu hospitacji Październik 2007 Kontrakt, harmonogram
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla opiekuna stażu i innych nauczycieli -analiza konspektu lekcji
-omówienie lekcji z opiekunem stażu 1 raz w miesiącu Potwierdzenia, konspekty zajęć
4. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli Omówienie zajęć, autorefleksja 2 razy w miesiącu potwierdzenie
5. Podnoszenie jakości pracy na świetlicy poprzez wdrażanie nowych pomysłów -przeglądanie stron WWW
-wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
-poszukiwanie nowości wydawniczych Okres stażu notatki
6. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy -udział w szkoleniach, kursach,warsztatach metodycznych
-studia podyplomowe Okres stażu Zaświadczenia, świadectwa
7. Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji -opieka nad szkolnym ZHP,
-funkcja koordynatora wychowania komunikacyjnego Okres stażu Zaświadczenia, świadectwa
8. Organizowanie imprez i uroczystości na terenie świetlicy oraz szkoły -piknik rodzinny, wigilia świetlicowa ,dzień Matki Okres stażu Scenariusze, imprez zdjęcia
9. Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych -przygotowanie uczniów i udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych Okres stażu Podziękowania, dyplomy dzieci
10. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju -gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć Okres stażu „teczka awansu zawodowego”
11. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Opis realizacji planu rozwoju zawodowego Czerwiec 2009 Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego oraz wniosek podjęcie postępowania egzaminacyjnego

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska uczniowskiego. - diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
-przeprowadzenie ankiety na temat zainteresowań pozalekcyjnych uczniów na świetlicy
- obserwacja i analiza możliwości uczniów Okres stażu Wzór ankieta, dziennik,
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego,współpraca ze strukturami samorządowymi -współpraca z różnego typu organizacjami
- udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę Okres stażu sprawozdanie
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych -opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
-współpraca z pedagogiem szkolnym
-spotkania z ciekawymi ludźmi
-planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnej formie Okres stażu Sprawozdanie, dyplomy ,podziękowania
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów -przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
- udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach,
- organizowanie pogadanek ,spotkań z ciekawymi ludźmi (wg. zgłoszonego zainteresowania) Okres stażu Sprawozdanie, wpisy w dzienniku


§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy opiekuńczo- wychowawczej - wykorzystanie programów i Internetu w celu opracowywania pomocy dydaktycznych, przydatnych do pracy na świetlicy,
- tworzenie dokumentacji świetlicowej
- lekcje z komputerem Okres stażu
Scenariusze zajęć, sprawozdanie
2. Przygotowanie i opublikowanie materiałów dotyczących planu rozwoju zawodowego oraz działania świetlicy -opracowanie strony WWW. Świetlicy
-umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie. Okres stażu Strony WWW.


§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Poszerzanie wiedzy i doskonalenie warsztatu pracy - udział w szkoleniach, kursach, warsztatach metodycznych, studia podyplomowe ‘’Zastosowanie informatyki” Okres stażu Zaświadczenia, świadectwa
2. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy Współpraca ze szkołą:
- aktywna realizacja zadań ujętych dokumentach szkoły(program wychowawczy, program profilaktyczny)
Współpraca z uczniem:
- poznanie sytuacji rodzinnej ,rozmowy indywidualne, obserwacja ucznia,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów(wychowawczych i dydaktycznych)
Współpraca z rodzicami:
- indywidualne rozmowy na temat dziecka Okres stażu Adnotacje w dzienniku
3. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki - studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
- sporządzanie notatek z przeczytanych książek
wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej Okres stażu sprawozdanie


§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej
- organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
- statutu szkoły
- plan wychowawczy szkoły
- plan profilaktyczny i innych Okres stażu sprawozdanie
2. Udział w kursach i szkoleniach podejmujących tematy zmiany w systemie oświaty. Kurs „prawo oświatowe dla nauczycieli stażystów i kontraktowych Listopad 2007 zaświadczenie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.