X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 7313
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Mirosława Koga

nauczyciel Szkoły Podstawowej
w Szembruczku

celem podstawowym niniejszego planu jest:
UZYSKANIE
W wyniku postępowania kwalifikacyjnego
stopnia awansu zawodowego
nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje o autorce planu
1. Imię i nazwisko – Mirosława Koga
2. Staż pracy – 26 lat
3. Wykształcenie – wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kierunek studiów – nauczanie początkowe
- Studia Podyplomowe „Pedagogika Korekcyjno-Kompensacyjna”
- Studia Podyplomowe „Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją”
- Studia Podyplomowe „Logopedia szkolna”
4. Czas trwania stażu: 01.09.2009 r. – 31.05.2012 r.
Szembruczek, 01.09.2009 r.
II. Zatwierdzenie Planu Rozwoju Zawodowego przez dyrektora:

Szembruczek,

uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
(rozp. § 8 ust. 2 pkt. 1)

Zadania podjęte dla realizacji wymagań umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego Formy i sposoby realizacji
Termin realizacji
Dokumentowanie

1. Aktywne uczestnictwo w pracach WDN Praca w zespole samokształceniowym kształcenia zintegrowanego
Przygotowanie szkoleniowych rad pedagogicznych w ramach WDN Cały okres stażu

Sprawozdania

Poświadczenie dyrektora szkoły.

2. Planowanie i wdrażanie działań w zespole samokształceniowym nauczania zintegrowanego. Przygotowywanie konkursów, opracowywanie narzędzi pracy Cały okres stażu Plan pracy zespołu
Sprawozdania
3. Przygotowywanie okolicznościowych apeli i uroczystości szkolnych Pisanie scenariuszy
Przygotowanie dzieci Cały okres stażu Wybrane scenariusze
4. Układanie i opracowywanie sprawdzianów kompetencji z nauczania zintegrowanego. Opracowanie sprawdzianu zgodnie z planem pracy szkoły.
Cały okres stażu Przykładowy sprawdzian
5. Opracowanie własnego programu współpracy z rodzicami. Opracowanie trzyletniego programu współpracy z rodzicami (pedagogizacja i aktywizacja rodziców): - opracowanie terminarza spotkań –zapraszanie specjalistów – propagowanie literatury – prowadzenie zajęć otwartych, włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w imprezach Cały okres stażu Program, terminarz spotkań
Scenariusze
6. Stosowanie nowatorskich form pracy pozwalających na kształcenie umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej.
• Stosowanie metod aktywnych podczas zajęć; ( techniki Freneta)
• Organizowanie zaplecza dydaktycznego w pracowni;
• Albumy wykonane przez uczniów;
• Gromadzenie księgozbioru podręcznego;
• Organizowanie wyjazdów do teatru, kina, muzeów:
Na bieżąco Scenariusze zajęć.
Wykaz pomocy dydaktycznych, wytwory pracy uczniów, zdjęcia. Protokoły, wpisy do dziennika lekcyjnego, zdjęcia, sprawozdania.

7. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Systematyczny udział w doskonaleniu swoich umiejętności dydaktyczno-wychowawczych w kursach, warsztatach i szkoleniach.
Cały okres stażu Zaświadczenia, notatki
8. Opracowanie własnego programu oddziaływań wychowawczych na dany etap edukacyjny

Przygotowanie i wdrożenie programu wychowawczego, w którym sprawowała będę wychowawstwo IX 2009
IX 2010
IX 2011 Programy.

9. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Przygotowywanie spektakli w ramach koła teatralnego. Cały okres stażu Archiwum fotografii

10. Tworzenie programów. Opracowanie programów i ich realizacja. IX 2009 – V 2012
Programy.
Potwierdzenia.
Fotografie.
11. Przygotowanie uczniów do konkursów. Opracowanie regulaminów, pytań. IX 2009 – V 2012 Podziękowania.
Listy uczestnictwa.
12. Tworzenie autorskich materiałów edukacyjnych Pisanie scenariuszy zajęć oraz scenariuszy imprez. Przygotowywanie środków dydaktycznych. Na bieżąco Opracowane materiały

13. Udział w badaniu jakości pracy szkoły. Praca w zespole:
- Opracowanie ankiet skierowanych do uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.
- Przeprowadzenie wywiadów z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami
- Opracowanie wniosków do dalszej pracy Wg potrzeb Raporty z ankiet
14. Zagospodarowanie klasy Pozyskiwanie farby, kwiaty, wyposażenie, pomoce dydaktyczne. Na bieżąco poświadczenia


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(rozp. § 8 ust. 2 pkt. 2)

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na lekcjach
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych:
• komputerowy słownik języka polskiego;
Korzystanie z zasobów Internetu;
Korzystanie z encyklopedii multimedialnej
Ukończenie kursu komputerowego. Na bieżąco Materiały wyszukane przez uczniów w Internecie, scenariusze zajęć, prace uczniów, wpisy do dziennika lekcyjnego
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
2. Wykorzystywanie technologii komputerowej w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
• Opracowywanie dokumentów szkolnych
Opracowanie i wdrożenie narzędzi badań i pomiaru dydaktycznego: przygotowanie za pomocą komputera sprawdzianów, testów, kart pracy, materiałów dla uczniów, referatów, scenariuszy zajęć, inscenizacji, materiałów do konkursów, ocen opisowych, kart informacyjnych o uczniach dla rodziców, dyplomy Na bieżąco Przykładowe testy, ankiety
3. Prezentacja wyników, danych, zestawień w formie graficznej Opracowywanie materiałów o wynikach nauczania, danych, zestawień przy wykorzystaniu techniki komputerowej.
opracowanie dyplomów i zaproszeń technologią komputerową Cały okres stażu Opracowane materiały
4. Prezentacja wyników w formie elektronicznej Przygotowanie zestawienia wyników sprawdzianu kompetencji np. po klasie III
VI 2012 Przykładowe materiały
5. Przygotowanie prezentacji multimedialnej Opracowanie materiału do zajęć z zastosowaniem prezentacji multimedialnej
Podczas okresu stażu
Przykładowe materiały
6. Prowadzenie lekcji z zastosowaniem projektora multimedialnego Wykorzystanie projektora multimedialnego i komputera do prezentacji
Podczas okresu stażu Scenariusz lekcji


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
(rozp. § 8 ust. 2 pkt. 3)

1. Praca w zespole samokształceniowym nauczycieli nauczania zintegrowanego • Wspólne wypracowywanie sprawdzianów.
• Opracowywanie i udostępnianie scenariuszy zajęć, imprez i uroczystości szkolnych.
• Opracowywanie regulaminów konkursów i kryteriów oceniania.
Przeprowadzenie wewnątrzszkolnych konkursów ortograficznych, matematycznych, recytatorskich Na bieżąco Poświadczenie dyrektora.
Scenariusze lekcji, wnioski.
Arkusz opracowanych kryteriów.
Notatki, testy.
Scenariusze.
Sprawozdania:
- ze spotkań zespołu samokształceniowego kształcenia zintegrowanego
- z przeprowadzonych konkursów
Testy.
Raporty z badań.
Zgodnie z terminem ustalonym przez MEN.

2. Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych w ramach WDN W ciągu trwania stażu Potwierdzenie dyrektora
3. Udostępnianie własnego warsztatu pracy i wspieranie nauczycieli Udostępnianie autorskich scenariuszy, sprawdzianów i testów. Na bieżąco Opis
4. Współpraca ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w klasie, w której jestem wychowawcą oraz z wychowawcami klas, w których uczę. • Bieżąca wymiana uwag na temat postępów uczniów z różnych przedmiotów.
• Zbieranie opinii innych nauczycieli nt. uczniów i informowanie rodziców podczas zebrań. Cały okres stażu Poświadczenia nauczycieli
5. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz rodziców Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych oraz rodziców. Zgodnie z planem współpracy z nauczycielem kontraktowym oraz zgodnie z harmonogramem. Listy obecności. Protokoły.
Scenariusze zajęć.
Sprawozdanie.

6. Zorganizowanie warsztatów bądź spotkań integrujących społeczność szkoły Scenariusz warsztatów bądź spotkania
7. Wygłaszanie wykładów, referatów, prelekcji dla rodziców. Przygotowanie wykładów, referatów lub prelekcji zgodnie z zapotrzebowaniem WDN oraz zespołu przedmiotowego nauczycieli Trzy razy w ciągu trwania stażu Potwierdzone materiały
8. Wykorzystanie umiejętności nabytych podczas uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego. Stosowanie w praktyce nowych umiejętności zdobytych podczas kursów i warsztatów doskonalących warsztat pracy nauczyciela Cały okres stażu Opis
9. Publikowanie materiałów edukacyjnych Opracowywanie scenariuszy zajęć nauczania zintegrowanego oraz publikowanie ich na ogólnopolskich portalach internetowych Trzy publikacje Przykładowy scenariusz
Zestawienie stron WWW


opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 4a)

1. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych Przygotowanie i wdrożenie programu zajęć teatralnych trzykrotnie 2009/2010
2010/2011
2011/2012
Przykładowy program
2. Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnej

3. Organizowanie konkursów i akcji wewnątrzszkolnych
Opracowanie scenariusza uroczystości
Przygotowanie występu uczniów
Przygotowanie turniejów, konkursów międzygrupowych
Zorganizowanie konkursów plastycznych
Przeprowadzenie akcji ekologicznej
„My się śmieci nie boimy, nasze środowisko oczyścimy” wg harmonogramu imprez

Jeden konkurs w półroczu

IX. 2009,2010,2011
IV. 2010,2011,2012
Fotografie z uroczyści
Przykładowy scenariusz

Scenariusze, zdjęcia
Wykaz konkursów

Potwierdzenie dyrektora
3. Redagowanie gazetki edukacyjno-informacyjnej „Kleksik” Gromadzenie materiałów pomocniczych Okres stażu Przykładowe numery
4. Pełnienie funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa Wypełnianie zadań.
udział w szkoleniach Wg potrzeb Zaświadczenia dyrektora

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 4c)

1. Przygotowanie i realizacja programu zajęć pozaszkolnych. Wyjścia do placówek kulturalnych, kulisy teatrów; wycieczki zgodne z realizowanym programem nauczania Cały okres stażu Przykładowe karty wycieczek, bilety

2. Prowadzenie zajęć wyrównawczych • Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem
• Ćwiczenia ortograficzne, składniowe itd.
• Ćwiczenia rachunkowe itp. Cały okres stażu
Przykładowy program zajęć

3. Prowadzenie zajęć turystyczno-krajoznawczych Organizowanie i prowadzenie wycieczek w celu poznania przez uczniów historii i bogactwa regionu oraz kraju Minimum trzy razy podczas trwania stażu

Plany wycieczek, sprawozdania, potwierdzenie
4. Organizowanie konkursów, imprez, dni otwartych szkoły Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych:
• Ortograficznego
• Matematycznych: „Beniamin”
• Recytatorskiego
• Znajomości wierszy
• „Baśniowy Swiat” Zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych Sprawozdanie, potwierdzenia

5. Prowadzenie koła zainteresowań Opracowanie programu działań teatralnych skierowanych do dzieci, przygotowywanie scenariuszy, reżyserowanie spektakli
Cały okres stażu Program, sprawozdania, wybrane fotografie
6. Prowadzenie terapii logopedycznej Opracowanie programu działań Wg potrzeb Program


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 4e)

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Kierowanie uczniów na badania.
Analizowanie opinii i orzeczeń oraz informowanie innych nauczycieli. Cały okres stażu Potwierdzenia
2. Prowadzenie zajęć profilaktycznych
3. Współpraca z Biblioteką Gminną
4. Nawiązanie współpracy z policją ‘Bezpieczna droga do szkoły”
5. Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową w Białochowie i Rogoźnie
6. Współpraca ze szkolną higienistką
Wdrożenie programu profilaktyki „Stop” podczas godzin wychowawczych Przygotowanie scenariuszy dotyczących zapobieganiu przemocy, przyjmowaniu postaw asertywnych itd. – zgodnie z programem wychowawczym
Zajęcia biblioteczne, wspólne organizowanie konkursów
Cykl pogadanek na temat zdrowego stylu życia 2009/2010

2010/2011 Ewaluacja programu
Przykładowe scenariusze
Potwierdzenia
Scenariusze
Prace dzieci


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
(rozp. § 8 ust. 2 pkt 5)

Studium dwóch przypadków pedagogicznych Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole.
Identyfikacja problemu.
Ocena genezy, dynamiki zjawiska przyczyny. Określenie znaczenia problemu. Propozycja rozwiązania.
Wdrażanie oddziaływań. Efekty oddziaływań. W okresie stażu Opis i analiza dwóch przypadków


Plan ma formę otwartą, dopuszcza się nanoszenie modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, formich realizacji, czy też dokumentowania, w zależności od wynikających potrzeb, przydzielonych zadań dodatkowych itp.

Mirosława Koga

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.