X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5824
Przesłano:

Przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum nr 43 w Łodzi

I. Założenia ogólne

Przedmiotowy system oceniania opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku (Dziennik Ustaw nr 199, poz. 2046), które wyraźnie określa, iż przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
Przedstawiony poniżej sposób oceniania, umożliwia każdemu uczniowi, który wykaże się zaangażowaniem i dobra wolą, uzyskanie wysokiej oceny.
Z uwagi na specyfikę przedmiotu i znaczenie kultury fizycznej w życiu człowieka, na ocenę z wychowania fizycznego gównie ma wpływ świadome uczestnictwo dzieci i młodzieży w podnoszeniu i utrzymywaniu sprawności fizycznej, zaangażowanie i stosunek do wychowania fizycznego.
Zdrowie jest najcenniejszym dobrem dla człowieka, a nasze zachowanie i nawyki w ponad 50% mają wpływ na utrzymanie zdrowia.
Wyrabiając w naszych wychowankach trwałe nawyki aktywności ruchowej i higieny, zdrowego odżywiania i unikania nałogów, mamy świadomość, że przygotowujemy ich do pełnego uczestnictwa w kulturze fizycznej.
Ważnym elementem ustalenia kryteriów oceniania, była dbałość o stworzenia systemu zrozumiałego, jasnego, w którym uczniowie muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje.

Szkolnemu wychowaniu fizycznemu przysługują trzy podstawowe cele:

1. Podniesienie poziomu świadomości dzieci i młodzieży na temat sprawnościowych, zdrowotnych, zawodowych, społecznych, kulturowych i etycznych walorów aktywności ruchowej.
2. Podniesienie poziomu sprawności i wydolności fizycznej, powiększenie potencjału zdrowotnego oraz rozpowszechnienie zdrowego stylu życia.
3. Zahamowanie negatywnych tendencji, a następnie zmniejszenie rozmiarów i intensywności występowania zjawisk patologii wśród dzieci i młodzieży.

Cele oceniania

-Monitorowanie sprawności i aktywności fizycznej ucznia, postępu i jego specjalnych uzdolnień.
-Informacja o efektywności procesu kształcenia.
-Motywowanie ucznia do dalszej pracy.
-Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Ocenę z wychowania fizycznego na semestr i na koniec roku szkolnego stanowi średnia ocen z czterech obszarów oceniania

Obszary oceniania

-Systematyczność w usprawnianiu (wdrożenie ucznia do systematycznego podejmowania aktywności ruchowej w aspekcie wychowawczym i zdrowotnym).
-Aktywność(wdrożenie ucznia do podejmowania maksymalnego wysiłku, zaangażowania, współdziałania w zespole, inicjatywy oraz samodzielności w planowaniu i organizowaniu własnego procesu nauczania – uczenia się).
-Poziom umiejętności ruchowych (wdrożenie ucznia do kształtowania i doskonalenia umiejętności z różnych form aktywności ruchowej).
-Postęp sprawności motorycznej (wdrożenie ucznia do samokontroli, samooceny i samodoskonalenia sprawności motorycznej).

Szczegółowe kryteria oceny poszczególnych obszarów

1.Systematyczność w usprawnianiu

W obszarze systematyczności ocena wystawiana jest za aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie do zajęć (kompletny strój sportowy-oceniany na każdej lekcji) , spóźnienia. Ocena wystawiana jest po każdorazowym odbyciu - czynnym udziale w 10 blokach lekcyjnych (10 x 2 jednostki lekcyjne).

(5) ocena bardzo dobra – udział w 9-10 blokach lekcyjnych
(4) ocena dobra – udział w 7-8 blokach lekcyjnych
(3) ocena dostateczna -udział w 5-6 blokach lekcyjnych
(2) ocena dopuszczająca – udział w mniej niż 5 blokach lekcyjnych

Trzy spóźnienia ( w 10 blokach lekcyjnych) obniżają ocenę o jeden stopień.

Uczniowie i uczennice będący na lekcji ale posiadający krótkotrwałe zwolnienie lekarskie ( zl ), zwolnienie od rodzica ( zr), nie ćwiczący z powodu braku stroju ( np) nie biorą czynnego udziału w lekcji. Oczywiście dotyczy to również nieobecnych na lekcji (nb- chyba , że reprezentują oni w tym czasie nasze Gimnazjum w jakiejkolwiek formie-zawody, wymiany, olimpiady itp.).

Nieobecności ucznia, opuszczającego szkołę bez zwolnienia u wychowawcy lub dyrektora traktowane są jak ucieczka.

Dopuszczalne są dwa nie przygotowania ucznia do lekcji w semestrze, za trzeci i kolejny brak stroju uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną ( 1).
Uczniowie , którzy reprezentują szkołę w zawodach sportowych lub w jakiejkolwiek innej dziedzinie traktowani są, jak gdyby byli obecni.
Uczeń posiadający zwolnienie lekarskie trwające dłużej niż 5 bloków lekcyjnych, nie otrzymuje oceny za systematyczność w usprawnianiu.

2.Aktywność

W obszarze aktywności uczniowie zdobywają plusy i minusy., bieżąco na lekcjach.
Udział w zajęciach pozalekcyjnych na koniec roku szkolnego ( możliwość podwyższenia oceny o jeden stopień )

Uczeń otrzymuje za pięć plusów ocenę bardzo dobrą (5)

Plusy stawiane są za:
stosunek ucznia do przedmiotu, współćwiczącego, przeciwnika, sędziego, nauczyciela
pomoc przy organizacji lekcji
inwencję twórcza ucznia
wykonanie gazetki o tematyce sportowej lub promującej zdrowy styl życia
przestrzeganie zasad higieny osobistej
wdział w zawodach wewnątrz szkolnych
pełnienie roli sędziego w zawodach między klasowych lub wewnątrz szkolnych
pomoc przy organizowaniu zawodów , imprezo o charakterze rekreacyjno- sportowo-zdrowotnym
zdyscyplinowanie
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na obiektach sportowych i w trakcie wykonywania ćwiczeń
wiedzę teoretyczną z zakresu gimnastyki, lekkiej atletyki, gier zespołowych
wiedzę na temat promocji zdrowia
wykonywanie zadań na maksimum swoich możliwości
przeprowadzenie rozgrzewki, gry lub zabawy
przestrzeganie zasad fair-play
pomoc uczniom mniej sprawnym przy wykonywaniu zadań
znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego
szczególną aktywność na lekcji
prowadzenie dzienniczka własnych wyników
wykonywanie innych zadań na rzecz kultury fizycznej i promocji zdrowia

Uczeń otrzymuje za trzy minusy ocenę niedostateczną (1)

Minusy stawiane są za:
-powtarzające się zachowanie uznane przez nauczyciela za naganne, negatywne, rażące lub wulgarne
-nieprzestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa
-umyślne stwarzanie zagrożenia innym uczniom
-brak aktywności na lekcji
-niekompletny strój
-nie wykonywanie poleceń nauczyciela
-żucie gumy
-nie upięte włosy
-nie zdjętą biżuterię : kolczyki , wisiorki, pierścionki i inne

3.Poziom umiejętności ruchowych

W obszarze tym, w trakcie całego semestru/roku szkolnego, oceniane są umiejętności ucznia z różnych form aktywności ruchowej, realizowanych zgodnie z wybranym programem nauczania:

-sprawdzian z wytrzymałości ( 1 w semestrze)600 m dz. 1000 m chł.
-sprawdzian szybkości ( 1 w semestrze )60 m dz.i chł.
-sprawdzian siły ( rzut piłką lekarską)
-wybrane elementy gimnastyki
-wybrane elementy gier zespołowych
-wybrane elementy tańca

Liczba sprawdzianów uzależniona jest od realizacji zaplanowanego materiału nauczania na dany semestr.
Umiejętności oceniane są po zrealizowaniu bloku tematycznego.
Nauczyciel wraz z uczniami ustala termin sprawdzianu.
Uczniowie mogą wspomagać nauczyciela w ocenie innego ucznia, jednak ostateczna decyzja należy do nauczyciela.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który odmówi przystąpienia do sprawdzianu bez uzasadnienia lub opuści lekcję bez usprawiedliwienia (ucieczka)
Za przystąpienie do sprawdzianu uczeń otrzymuje ocenę dopuszczająca nawet wtedy, gdy wykonanie rażąco odbiega od wymagań na ocenę dostateczną.
Jeżeli z przyczyn losowych uczeń opuścił sprawdzian, powinien w pierwszym tygodniu po powrocie do szkoły uzgodnić z nauczycielem termin zaliczenia, nie dłuższy jednak niż dwa tygodnie. Po upływie tego czasu, w wyniku nie przystąpienia do zaliczenia, otrzymuje ocenę niedostateczną.
Jeżeli uczeń poprawi w drugim semestrze wynik ze sprawdzianu wytrzymałości , szybkości lub siły, otrzymuje oprócz oceny za wykonaną próbę dodatkowo ocenę bardzo dobrą.

4.Postęp sprawności motorycznej

W każdym semestrze przeprowadzany jest Europejski Test Sprawności Fizycznej EUROFIT, który bada zdolności motoryczne ucznia. Test składa się z 9 prób : siła mięśni RR ( zwis) , siła mięśni brzucha, siła eksplozywna ręki( dynamometr), szybkość 10 x 5 m , równowaga, gibkość, koordynacja wzrokowo-ruchowa ( szybkość ręki), wytrzymałość, siła eksplozywna nóg (skok w dal z miejsca)

Jeżeli uczeń poprawi w drugim semestrze ilość punktów za Eurofit, otrzymuje dodatkowo ocenę bardzo dobrą.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczeń może zostać nie klasyfikowany, którego nieobecności ( powyżej 50% ) uniemożliwiają wystawienie stopnia.

Bezpodstawne odmówienie wzięcia udziału w określonych imprezach sportowych powoduje postawienie oceny niedostatecznej.

Poprawianie ocen bieżących może wystąpić tylko wówczas, gdy uczniowie będą realizowali podobne treści programowe tj. gdy wystąpią odpowiednie ku temu warunki lokalowo – sprzętowe. Chęć poprawy należy zgłosić nauczycielowi, który wyznaczy termin i sposób poprawy oceny.

Uczeń mający ograniczenia z niektórych zadań ( częściowe zwolnienie lekarskie ) lub posiadający obniżone wymagania programowe bierze udział w sprawdzianach wskazanych przez nauczyciela i jest oceniany za postępy swojej osoby.

Ocena końcoworoczną może być podwyższona o jeden stopień w przypadku, gdy uczeń uczestniczył w ciągu całego roku w dodatkowych zajęciach sportowych, organizowanych przez szkołę lub inną placówkę (konieczne potwierdzenie udziału).
Może być również podwyższona , w przypadku udziału ucznia we wszystkich lekcjach wychowania fizycznego.

Ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego na semestr lub koniec roku szkolnego może otrzymać uczeń, który z systematyczności w usprawnianiu otrzymał oceną średnią co najmniej dobrą.
Ocenę celująca z wychowania fizycznego może mieć uczeń, który :

-jest medalistą Igrzysk Młodzieży Szkolnej
-reprezentował szkołę w co najmniej dwóch konkurencjach sportowych, w tym jedną na szczeblu poza dzielnicą
-reprezentował szkołę w trzech konkurencjach sportowych, pod warunkiem, że jego oceny cząstkowe będą wszystkie co najmniej bardzo dobre ( osiągnie średnią 4,75 )

Łódź czerwiec 2009 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.