X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6854
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopnień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
ZADANIA:
• Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
• Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb szkoły.
• Rozwój twórczego potencjału dzieci w sferze werbalnej
• Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły.
• Obserwacja i analiza możliwości ucznia
• Uczestniczenie w pracach zespołów w ramach badań podnoszących jakość pracy szkoły.
• Podsumowanie rocznej pracy z wnioskami i aktualizacja

FORMY REALIZACJI:

• Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
( z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN , portalu Eduseek itp.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.
• Analiza dokumentacji szkolnej:
-Statutu Szkoły;
-Wewnątrzszkolnego Systemu
Oceniania;
-Planu Pracy Szkoły;
-Programu Wychowawczego;
regulaminów.
• Cykl zajęć ukierunkowanych na rozwój słownej twórczości dziecięcej.
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie
z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
• Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną.
• Zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi
(np. karty obserwacji uczniów).
• Praca w zespole opracowującym Plan Pracy Szkoły
• Analiza przebiegu pracy, samoocena i autorefleksja


§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

ZADANIA:
• Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.

SPOSOBY REALIZACJI:
• Opracowanie dokumentów
• Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła wiadomości w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• Motywowanie dzieci do korzystania z komputera
• Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA:
• Praca na rzecz rady pedagogicznej.

SPOSOBY REALIZACJI:
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły;
• Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć;
• Wygłaszanie referatów

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA:
• Wdrożenie do realizacji programu profilaktycznego przeciwdziałającemu agresji.

SPOSOBY REALIZACJI:
• Określenie form i sposobów realizacji zadań
• Umieszczenie programu w szkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA:
• Włączenie się w ogólnopolskie i lokalne akcje
• Organizacja imprez, akcji, uroczystości
• Prowadzenie spotkań z rodzicami metodami aktywnymi.
• Opracowanie referatów dla rodziców

SPOSOBY REALIZACJI:
• Organizowanie zebrań metodami aktywnymi.
• Referaty na temat: agresji wśród dzieci w wieku przedszkolnym, o wychowaniu przez czytanie.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA:
• Współpraca z Ośrodkiem Kultury
• Współpraca z Komendą Powiatową Policji
• Współpraca ze Służbą Zdrowia
• Współpraca z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

SPOSOBY REALIZACJI:
• Udział w przeglądach, konkursach
• Zapraszanie do placówki na wygłaszanie prelekcji, pogadanek na temat ruchu drogowego, bezpieczeństwa, prewencji.
• Zaproszenie pielęgniarki na pogadanki dla dzieci, wizyta w gabinecie pielęgniarki szkolnej
• Zaproszenie przedstawiciela Poradni na spotkanie z rodzicami, kierowanie dzieci i rodziców na konsultacje

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych , wychowawczych lub innych , z uwzględnieniem specyfiki placówki.

ZADANIA:
•Opis dwóch przypadków:
1. edukacyjnego
2. wychowawczego

SPOSOBY REALIZACJI:
• Nazwa problemu
• Krótka charakterystyka problemu
• Szczegółowa charakterystyka i opis podjętych działań
• Uzyskane rezultaty
• Uwagi i wnioski końcowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.