X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6883
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Plan rozwoju zawodowego opracowany na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

Imię i nazwisko: Joanna Ignaczuk
Placówka oświatowa:
Okres stażu: 2lata 9 miesięcy (01.09.2009-31.05.2012)
Dyrektor placówki oświatowe

CELE STAŻU:

-uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
-doskonalenie warsztatu i metod pracy
-realizowanie zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki w celu podniesienia jakości pracy w placówce
-doskonalenie umiejętności zawodowych przez udział w różnych formach kształcenia
-ocenianie skuteczności podjętych zadań
-doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty
-wspomaganie rozwoju dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym
-twórcze i efektywne prowadzenie dzieci ku dojrzałości szkolnej

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.P.
Kierunki rozwoju
Zadania
Termin realizacji.
Osoby wspierające.
Sposób dokumentowania

I. Uczestniczenie i pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb przedszkola.
( § 7. ust 1. pkt 1. )
1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.

2.Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
a)Dzień Edukacji Narodowej
b)Dzień Babci i Dziadka
c)Dzień Matki
3.Współpraca z rodzicami
4.Prowadzenie kółka plastycznego dla dzieci zdolnych.
5.Przygotowywanie upominków z okazji różnego rodzaju uroczystości przedszkolnych i poza przedszkolnych, przygotowywanie stroików świątecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
W okresie stażu
Potwierdzenie obecności
Potwierdzenie współorganizacji.
Plan współpracy z rodzicami.
Prace dzieci-wystawa.
Zdjęcia przygotowanych upominków i stroików

II. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
( § 7. ust 1. pkt 2. )
1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrz przedszkolnym doskonaleniu:
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego –radach szkoleniowych
- Udział w warsztatach metodycznych organizowanych na terenie przedszkola
2.Udział w warsztatach metodycznych –konferencjach.
3.Powiekszenie przy przedszkolnej biblioteczki metodyczno-przedmiotowej poprzez tworzenie referatów o tematyce związanej z pracą w przedszkolu.
4.Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali tp.
5.Ukończenie kursu organizatora wycieczek szkolnych.
6.Ukończenie Studiów Pedagogicznych I stopnia i kontynuacja nauki na Studiach magisterskich.
W okresie stażu.
Potwierdzenie obecności.
Własne notatki.
Zaświadczenie.
Referaty.
Zbiór pomocy dydaktycznych.
Dyplom ukończenia Wyższej Uczelni.

III. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
(§ 7 .ust 1.pkt 3. )
1.Analiza dokumentacji.
Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
-Karta Nauczyciela,
-Ustawa i systemie oświaty.
2.Zapoznaie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet
3.Udziałw konferencjach o systemie oświaty.
4.Udziałw radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat.
5.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego
Systematycznie.
Własne notatki.
Zbiór przeanalizowanych dokumentów.
Zaświadczenia.
Potwierdzenie obecności.
Własne notatki

IV. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.
(§ 7 ust 2. pkt 1. )
1.Wspólpraca z opiekunem stażu:
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem stażu
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli-wnioski z obserwacji
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu-konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, ich analiza
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora-konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, ich analiza
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
3.Zajęcia otwarte dla rodziców. Opracowanie pomocy dydaktycznych.
4.Publikowanie własnych prac:
-opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach WWW
-publikacja scenariuszy zajęć
5.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć.
Systematycznie.
Czerwiec 2009
Wrzesień 2009
2 razy w roku szkolnym
Według harmonogramu hospitacji
Systematycznie
Według planu współpracy z rodzicami
W okresie stażu.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Kontrakt z opiekunem.
Plan rozwoju zawodowego
Grafik spotkań
Scenariusze zajęć.
Własne notatki.
Scenariusze zajęć. Potwierdzenie przeprowadzenia zajęć aktywizującą metodą nauczania.
Lista obecności rodziców, scenariusze zajęć, wykonane pomoce dydaktyczne.
Zaświadczenia o publikacjach w Internecie.
Dzienniki zajęć.

V. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7. ust 2. pkt2 .)
1.Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy:
-Straż Pożarna,
-Poczta
-Miejsca pracy rodziców
-Okoliczny las
-Gospodarstwo agroturystyczne
-Kino
-Wystawa
-Urząd Gminy i Miasta
2.Współorganizacja uroczystości okolicznościowych.
W okresie stażu.
Wpisy do ewidencji wyjść.
Karty wycieczek.
Potwierdzenie współpracy.

VI. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólno przedszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz specyfiki przedszkola.
(§ 7. ust2. pkt3. )
1.Czynne uczestniczenie w realizacji priorytetów edukacyjno-wychowawczych przedszkola.
2.Przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w różnorodnych konkursach.
3.Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka.
Systematycznie.
W okresie stażu.
Potwierdzenie dyrektora i nauczycieli.
Potwierdzenie udziału w konkursach.
Sprawozdanie z analizy.

VII. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej.
(§ 7.ust 2. pkt4 )
1.Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
2.Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć, planów miesięcznych korzystając z komputera.
3.Śledzenie felietonów poświęconych pracy nauczyciela przedszkola, dzielenie się informacjami z gronem pedagogicznym.
Systematycznie.
Przygotowane materiały.
Opracowane materiały.
Wydruki ze stron internetowych.

VIII. Wiedza z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych w zakresie specyfiki zadań realizowanych przez nauczyciela.
(§ 7. ust2. pkt5 )
1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
2.Samokształcenie-zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
Systematycznie.
Własne notatki.

IX. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż, oraz umiejętność posługiwania się tymi przepisami.
(§7. ust2. pkt6. )
1.Udział konferencjach o systemie oświaty.
2.Udziałw Radach Pedagogicznych szkoleniowych, podejmujących w/w temat.
3.Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studiowanie prawa oświatowego.
W okresie stażu.
Systematycznie.
Zaświadczenie.
Potwierdzenie Dyrektora.
Umiejętność korzystania z prawa.

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, uwzględniające zmiany w tekście zawarte w rozporządzeniu z 29 maja 2002 roku ( DzU z 2000 r. nr 70, poz. 825, z 2002 r. nr 82, poz. 744 )

Plan sporządziła :
Joanna Ignaczuk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.