X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6711
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Sylwia Żółtańska
Szkoła: Szkoła Podstawowa ........w Gliwicach
Nauczane przedmioty: kształcenie zintegrowane
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy (01 września 2009 r. – 31 maja 2012 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor szkoły:

powyższy plan może ulec modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

PODSTAWA PRAWNA
§ 7. 1. 1,

WYMAGANIA,
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

FORMY REALIZACJI, ZADANIA
Analiza dokumentacji szkoły:
• Statutu Szkoły
• Programu Rozwoju Szkoły
• WSO
• Programu Wychowawczego Szkoły
• Programu Profilaktycznego Szkoły.
Udział w pracach:
• Rady Pedagogicznej
• Zespołu Kształcenia Zintegrowanego
• Współpraca z Radą Rodziców
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim
Współpraca z gronem pedagogiczny podczas uroczystości szkolnych związanych z życiem szkoły i środowiska, apeli, imprez o różnorodnym charakterze, wycieczek .
Systematyczne rozwijanie zdolności twórczych dzieci m.in. poprzez aktywne uczestnictwo w konkursach:
• miejskich
• wojewódzkich
• krajowych,

TERMIN
Wrzesień - Październik 2009r.
Wg harmonogramu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

DOWODY REALIZACJI
Potwierdzenie opiekuna stażu o analizie wymienionych dokumentów
Lista obecności
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
Potwierdzenie współpracy z RR
Potwierdzenie współpracy z SU Kronika szkolna

§ 7. 1. 2,
WYMAGANIA
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

FORMY REALIZACJI, ZADANIA
Diagnoza własnych umiejętności
Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego: konferencjach, warsztatach metodycznych, seminariach i szkoleniach.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności:
• poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu –szkoleniowe rady pedagogiczne

Zdanie egzaminu FCE
Podjęcie studiów podyplomowych z j. angielskiego.
Systematyczne analizowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki – wzbogacanie biblioteczki własnej

TERMIN
Sierpień 2009
Cały okres stażu
Cały okres stażu
2010r.
2012r.
Cały okres stażu

DOWODY REALIZACJI
Wnioski
Potwierdzenia, zaświadczenia, dyplomy, sprawozdania
Lista obecności
Certyfikat
Zaświadczenie
Notatki własne
Dziennik lektur

§ 7. 1. 3
WYMAGANIA
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

FORMY REALIZACJI, ZADANIA
Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły .
Zapoznanie się z Ustawą o Systemie Oświaty.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela (Karta Nauczyciela,Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli,Rozporządzenie MEN z dnia 16 listopada 2007 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli.
Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej ,Internet)

TERMIN
Cały okres stażu
Na bieżąco
Cały okres stażu
Poprawnie sformułowanie wnioski o:-otwarcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego-wszczęcie postępowania egzaminacyjnego-notatki własne

§ 7. 2. 1
WYMAGANIA
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

FORMY REALIZACJI, ZADANIA
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego .
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna, konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, ich analiza
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły, konsultacje, opracowanie konspektów zajęć ,ich analiza
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
Rozbudowa własnego warsztatu pracy , wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.

TERMIN
Sierpień 2009r.
Wrzesień 2009r
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

DOWODY REALIZACJI
Plan rozwoju zawodowego
Kontrakt
Harmonogram spotkań
Karty obserwacji
Notatki własne
Ankieta hospitacyjna,
Scenariusze zajęć
Arkusz analizy pracy własnej
Wnioski
Wnioski

§ 7. 2. 2

WYMAGANIA,
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

FORMY REALIZACJI, ZADANIA
Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów:
• Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z Trójką Klasową)
• Współpraca ze szkolną Radą Rodziców
• Rozmowy z pedagogiem szkolnym
• Konsultacje z innymi nauczycielami
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
• Indywidualne rozmowy z uczniem

Współorganizowanie i udział w realizacji programów profilaktycznych i projektów edukacyjnych .
Udział w społecznych akcjach organizowanych przez Samorząd Uczniowski.
Organizowanie bądź współorganizowanie konkursów ,udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
Organizowanie bądź współudział w wycieczkach i wyjazdach szkolnych i klasowych
Prowadzenie dodatkowych zajęć wyrównawczych dla uczniów z trudnościami w nauce.

TERMIN
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

DOWODY REALIZACJI
Adnotacje w dzienniku
Sprawozdania
Protokoły
Protokoły z konkursów
Dyplomy
Zdjęcia
Karty wycieczek , dokumentacja szkolna wycieczek i wyjazdów

§ 7. 2. 3,

WYMAGANIA,
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

FORMY REALIZACJI, ZADANIA
Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy własnej i uczniów.
Wykorzystywanie Internetu m.in. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym.
Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – Planu Rozwoju Zawodowego.

TERMIN
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Październik 2009r.

DOWODY REALIZACJI
Dokumentacja stażu
opracowania zadań, kart pracy dla uczniów ,scenariusze, plany, pomoce dydaktyczne. Płyty CD
Potwierdzenia publikacji przez serwis Internetowy dla nauczycieli

§ 7. 2. 4,
WYMAGANIA,
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

FORMY REALIZACJI, ZADANIA
Współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, zespołem wychowawczym, koordynatorem do spraw bezpieczeństwa w szkole, rodzicami w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno –wychowawczych.
Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego .
Samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin ,nowości książkowe, czasopisma, publikacje internetowe

TERMIN
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

DOWODY REALIZACJI
Pogadanki,
Potwierdzenia
Notatki własne
Notatki własne
Notatki własne

§ 7. 2. 5,
WYMAGANIA,
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

FORMY REALIZACJI, ZADANIA
Zapoznanie uczniów z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
Udział w konferencjach o systemie Oświaty.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, podejmujących w/w temat.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
Poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych.
Współpraca z pedagogiem szkolnym w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.

TERMIN
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Na bieżąco
Cały okres stażu

DOWODY REALIZACJI
Zaświadczenia
Lista obecności
Notatki własne
Zaświadczenie pedagoga szkolnego


*Plan rozwoju zawodowego został opracowany uwzględniając rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz 1580)

Opracowała: mgr Sylwia Żółtańska
Zatwierdzam do realizacji:

Gliwice 31.08.2009r. (Data , podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.