X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6573
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu na nauczyciela mianowanego

1. Imię i nazwisko: Anna Sumionka
2. Przewidywany okres trwania stażu: od 01.09.2009 do 31.05.2012
3. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
4. Posiadane kwalifikacje zawodowe:
• Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu; kierunek: edukacja wczesnoszkolna (licencjat)
• Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; kierunek: pedagogika ogólna (studia magisterskie uzupełniające)
• Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach; kierunek: oligofrenopedagogika (studia podyplomowe)
• Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach; kierunek: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (studia podyplomowe)
5. Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole w Wielu
6. Staż pracy: 5 lat
7. Cel podstawowy podejmowanego stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach zgodnie z § 7.2.1

Działanie, zadanie
Poznanie procedur awansu zawodowego
Zredagowanie planu rozwoju zawodowego.
Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Tworzenie własnego warsztatu pracy, opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych, itp.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków, utworzenie arkuszy diagnozy
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców

Formy realizacji
Poznanie procedur awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
W oparciu o analizę rozporządzenia dotyczącego awansu zawodowego przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Ustalenie zasad współpracy, zawarcie kontaktu
Obserwacja zajęć
Opracowanie scenariuszy, przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
Przygotowywanie potrzebnych materiałów i pomocy dydaktycznych
Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
Dokonanie ewaluacji osiągnięć wychowanków w świetle realizowanego programu za pomocą arkusza diagnozy
Przygotowanie zajęć otwartych dla rodziców


Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych zgodnie z § 7.2. 2

Działanie, zadanie
Organizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy
Organizowanie akcji o zasięgu lokalnym
Praca z uczniem zdolnym
Udział w organizacji uroczystości okolicznościowych, festynów.
Współtworzenie ozdób świątecznych na coroczny kiermasz organizowany dla wszystkich mieszkańców okolicy
Udział w konferencjach, szkoleniach poświęconych problemom współczesnego świata
Formy realizacji
Wycieczki po okolicy
Udział w akcji „Sprzątanie świata”, dokarmianie zwierząt zimą
Przygotowanie planu pracy z uczniem zdolnym i wprowadzenie go do działania
Współudział w organizowaniu różnorodnych uroczystości przedszkolnych
Wykonanie ozdób świątecznych, zorganizowanie kiermaszu
Uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach


Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
zgodnie z § 7.2. 3

Działanie, zadanie
Opracowywanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej i Internetu.
Wykorzystanie komputera w czasie zajęć edukacyjnych - korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych dla dzieci
Korzystanie z portali edukacyjnych, publikowanie własnych opracowań (scenariusze lub artykuły)
Tworzenie i zastosowanie prezentacji multimedialnych (Power Point) podczas zajęć z dziećmi
Przygotowanie dokumentacji dołączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego

Formy realizacji
Posługiwanie się technologią informacyjną przy opracowywaniu scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, arkuszy diagnozy, dyplomów, ogłoszeń itp.
Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem komputera
Przygotowanie publikacji
Wykorzystanie prezentacji w czasie zajęć edukacyjnych
Przygotowanie dokumentacji


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
zgodnie z § 7. 2. 4

Działanie, zadanie
Udział w odpowiednich szkoleniach.
Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
Pedagogizacja rodziców – współpraca z rodzicami.
Wykorzystanie własnej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w pracy codziennej oraz w nawiązywaniu współpracy ze specjalistami pracującymi w przedszkolu
Formy realizacji
Udział w warsztatach, kursach itp.
Studiowanie stosownej literatury oraz artykułów w Internecie
Organizowanie spotkań z rodzicami
Współpraca z logopedą przedszkolnym, z nauczycielem języka angielskiego, rytmiki i religii


Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż
zgodnie z § 7. 2. 5

Działanie, zadanie
Udział w konferencjach o systemie oświaty.
Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych, podejmujących w/w temat.
Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego

Formy realizacji
Uczestnictwo w konferencjach dotyczących systemu oświaty
Uczestnictwo w radach szkoleniowych
Studiowanie aktualnych przepisów prawa oświatowego


Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
zgodnie z§ 7.1.1

Działanie, zadanie
Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
Współpraca w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych:
(Andrzejki, Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Święto Rodziny itp.)
Formy realizacji
Współpraca z gronem pedagogicznym przedszkola
Organizacja uroczystości przedszkolnych, przygotowanie scenariuszy


Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia ustawicznego zgodnie z § 7.1.2

Działanie, zadanie
Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu
Udział w zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli: warsztaty metodyczne, kursy, szkolenia, konferencje

Formy realizacji
Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
Uczestnictwo w warsztatach dla nauczycieli


Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania szkoły
zgodnie z § 7.1.3

Działanie, zadanie
Analiza dokumentacji
• Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

• Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

• Karta Nauczyciela

• Ustawa o systemie oświaty

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).

Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego – analiza przepisów prawa oświatowego
Formy realizacji
Zapoznanie się z dokumentacją dotyczącą uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego
Studiowanie publikacji w Internecie, prasie oświatowej
Aktualizowanie wiedzy o awansie
*Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.