X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6582
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kształcenia zintegrowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Teresy Pogorzelec

NAUCZYCIELA KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W KALISZU

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Realizowany od 1.09.2009r. do 31.05.2012r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania:
1.Poznanie procedury związanej z własnym awansem zawodowym.

Formy realizacji:
*Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (Termin: IX 2009)
*Analiza dokumentacji szkolnej niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego (Termin: IX 2009)
*Opracowanie planu rozwoju zawodowego
(Termin: IX 2009; Sposób dokumentacji: Plan rozwoju zawodowego)
*Udział w szkoleniu na temat awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego (Termin: X 2009; Sposób dokumentacji: Zaświadczenie)
*Przygotowanie sprawozdań cząstkowych z realizacji planu rozwoju zawodowego zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole.(Termin: 2 razy w roku; Sposób dokumentacji: Sprawozdania cząstkowe)
*Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego(Termin: VI 2012; Sposób dokumentacji: Sprawozdania)

2.Przeprowadzenie analizy własnej pracy.

Formy realizacji:
*Analiza arkusza samooceny nauczyciela(Termin: Na bieżąco; Sposób dokumentacji: Notatki własne)
*Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, mających na celu ocenę pracy nauczyciela. (Sposób dokumentacji: Ankieta i ich wyniki)

3.Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

Formy realizacji:
*Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły – prowadzonych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli i radę pedagogiczną.(Sposób dokumentacji: Zaświadczenia)
*Aktywna praca w zespole przedmiotowym – pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu nauczycieli
kl. I – III.(Sposób dokumentacji: Protokoły spotkań zespołu)
*Współpraca z doradcą metodycznym
*Lektura i analiza wybranych pozycji literatury i prasy fachowej.(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Zestawienie bibliografii)

4.Aktywne uczestnictwo w pracach organów szkoły.

Formy realizacji:
*Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej: WSO, PSO, Statut Szkoły.(Sposób dokumentacji: Wzory dokumentów)
*Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania.
*Czynny udział w tworzeniu narzędzi do diagnozy umiejętności edukacyjnych uczniów kl. I- III (konstruowanie sprawdzianów, testów).Przeprowadzenie i analiza badań,opracowanie wniosków.(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Wzory ankiet, testów)

5.Rozbudzanie aktywności uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań. Praca z uczniem zdolnym.

Formy realizacji:
*Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: Kółko Małego Matematyka. dla uczniów kl. II – III.(Sposób dokumentacji: Sprawozdanie)
*Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych, międzyszkolnych, praca indywidualna i zespołowa z wybranymi uczniami,pomoc w gromadzeniu materiałów.
(Sposób dokumentacji: Dyplomy uczniów, wykaz sukcesów)
*Praca z uczniem zdolnym w ramach zajęć zintegrowanych.(Termin: Okres stażu)

6.Opracowanie i wdrożenie projektu edukacyjnego.

Formy realizacji:
*Opracowanie projektu edukacyjnego o tematyce zdrowotnej „Wiem, co jem”.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Projekt, zapisy w dziennikach lekcyjnych)


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania:
1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Formy realizacji:
*Korzystanie z programów komputerowych podczas tworzenia dokumentacji szkolnej, pisania ocen półrocznych i końcoworocznych, przygotowywania pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń etc.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Wzory dokumentów, przykłady kart pracy, testów, sprawdzianów, zaproszeń, dyplomów etc.)

2.Poszerzanie swojej wiedzy.

Formy realizacji:
*Ukończenie kursu doskonalącego technikę posługiwania się komputerem.
*Współpraca z nauczycielem informatyki.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Zaświadczenie)

3.Prowadzenie zajęć z uczniami kl. I-III z wykorzystaniem komputera.

Formy realizacji:
*Opracowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci
z klas młodszych z wykorzystaniem komputera. Wykorzystanie komputerowych programów edukacyjnych.
(Sposób dokumentacji: Scenariusze zajęć)
*Korzystanie z zasobów Internetu.
(Sposób dokumentacji: Adresy stron: www.literka.pl, www.profesor.pl, www.scholaris.pl )
*Tworzenie własnych prezentacji multimedialnych dotyczących tematyki zajęć szkolnych, patrona szkoły, problemów edukacyjnych.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Prezentacje multimedialne na płycie CD)

4.Udział w aktualizowaniu szkolnej strony internetowej.

Formy realizacji:
*Przygotowywanie materiałów do publikacji na stronie internetowej szkoły.
(Termin: W miarę potrzeb; Sposób dokumentacji: Szkolna strona internetowa)

5.Wykorzystanie możliwości komunikacyjnych Internetu.

Formy realizacji:
*Nawiązanie kontaktu z innymi nauczycielami za pomocą Internetu.
*Wymiana doświadczeń, wiadomości i materiałów za pomocą poczty elektronicznej.
*Publikacje na stronach internetowych.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Publikacje w Internecie)


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania:
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego.

Formy realizacji:
*Opracowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Scenariusze zajęć)

2.Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.

Formy realizacji:
*Udostępnianie w bibliotece szkolnej scenariuszy zajęć, imprez oraz uroczystości szkolnych.
(Sposób dokumentacji: Potwierdzenie)
*Przygotowywanie referatów na radę pedagogiczną.
(Sposób dokumentacji: Referaty)
*Prowadzenie warsztatów dla zespołu samokształceniowego oraz szkoleniowych rad pedagogicznych.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Protokoły)

3.Prowadzenie pedagogizacji rodziców.

Formy realizacji:
*Opracowanie i wygłaszanie referatów na klasowych spotkaniach z rodzicami oraz na spotkaniach ogólnoszkolnych.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Referaty)


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacjach, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania:
1.Opracowanie i wdrożenie programu koła zainteresowań.

Formy realizacji:
*Udział w warsztatach na temat konstruowania programów edukacyjnych.
(Termin: 2009/2010; Sposób dokumentacji: Zaświadczenie)
*Opracowanie i wdrożenie programu „Koła Małego Matematyka” dla uczniów kl. III.
(Sposób dokumentacji: Program)
*Dokonanie ewaluacji programu.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Wyniki ankiety)


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania:
1.Organizowanie wycieczek oraz uroczystości klasowych i szkolnych.

Formy realizacji:
*Opracowanie harmonogramów wycieczek szkolnych dla uczniów klas I-III
*Opracowanie scenariuszy i zorganizowanie spotkań, imprez, akademii szkolnych dla uczniów, rodziców, dziadków.
*Organizowanie uroczystości szkolnych i klasowych.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Karty wycieczek)

2.Organizowanie i współorganizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

Formy realizacji:
*Zorganizowanie konkursów szkolnych: matematycznego „Mistrz Matematyki” dla kl. III plastyczno-matematycznego dla kl. I-II „W świecie figur geometrycznych”, konkursu o tematyce zdrowotnej dla kl. I-III „Wiem, co jem”
*Zorganizowanie Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Zdrowiu
*Współudział w organizacji Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Regulaminy, Protokoły)

3.Praca na rzecz klasy i szkoły.

Formy realizacji:
*Wykonywanie dekoracji w klasopracowni oraz gazetek informacyjnych dla uczniów i rodziców
*Pomoc w dekorowaniu sal na uroczystości szkolne.
*Przygotowanie, we współpracy z zespołem nauczycieli, tablicy „Tradycje i zwyczaje naszej szkoły”.(Termin: Okres stażu)

4.Współorganizacja „Dni otwartych szkoły”.

Formy realizacji:
*Prezentacja podręczników szkolnych dla kl. I-III.
*Zapoznanie z klasą i jej wyposażeniem
*Prezentacja działań Koła Małego Matematyka (zajęcia otwarte)
(Sposób dokumentacji: Sprawozdanie)


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania:
1.Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną.

Formy realizacji:
*Udział uczniów w zajęciach i konkursach organizowanych przez bibliotekę.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Potwierdzenie)

2.Współpraca z Komendą Policji i Strażą Pożarną.

Formy realizacji:
*Zorganizowanie spotkania uczniów z policjantem na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.
*Zorganizowanie spotkania uczniów ze strażakami na temat przyczyn i skutków zagrożenia pożarowego.
*Wycieczka do Straży Pożarnej.
*Współpraca z KMP podczas organizacji Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym dla uczniów kl. I - III
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Potwierdzenie)

3.Propagowanie akcji charytatywnych.

Formy realizacji:
*Współudział w prowadzeniu akcji charytatywnych na terenie szkoły („Góra grosza”, :Gorączka złota”, „Kramiki świąteczne” itp.)
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Regulaminy, Protokoły)

4.Współpraca a pielęgniarką szkolną, Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Kaliszu oraz Pogotowiem Ratunkowym.

Formy realizacji:
*Organizowanie spotkań, pogadanek i prelekcji dla dzieci i rodziców na temat zdrowia, higieny osobistej, fluoryzacji.
(Sposób dokumentacji: Potwierdzenia)
*Zorganizowanie warsztatów o właściwym odżywianiu.
*Zorganizowanie szkolenia uczniów na temat „Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach”.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Protokoły)

5.Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

Formy realizacji:
*Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy. Diagnoza sytuacji materialnej i rodzinnej uczniów.
(Sposób dokumentacji: Potwierdzenia)
*Przygotowywanie opinii o uczniach z problemami w nauce lub zachowaniu.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Opinie)


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.Rozpoznanie i rozwiązanie dwóch przypadków problemu edukacyjnego lub wychowawczego.

Formy realizacji:
*Identyfikacja, określenie problemu. Opisanie. Prognoza (negatywna i pozytywna). Propozycje rozwiązania. Wdrażanie oddziaływań. Ewaluacja.
(Termin: Okres stażu; Sposób dokumentacji: Opis i analiza przypadku)


Plan ma charakter otwarty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.