X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6525
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

§8 ust.2 pkt 1
„uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

FORMY REALIZACJI
SPOSOBY OSIĄGANIA CELU
TERMINY
DOWODY REALIZACJI, UWAGI

Wstępna analiza własnych umiejętności.
Autorefleksja.
Wrzesień 2007
Teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych.

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych.
Sierpień 2007
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego.

Założenie teczki „Awans zawodowy”
Wrzesień 2007
Teczka „Awans zawodowy”.

Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym.
Okres stażu.

Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Organizowanie i
udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
Okres stażu.
Dokumentacja z posiedzeń Rad Pedagogicz-nych.

Udział w konferencjach i warsztatach.
Okres stażu.
Potwierdzenia udziału.

Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach szkolnego zespołu zadaniowego.
Okres stażu.
Sprawozdanie z działalności zespołu.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Okres stażu.
Scenariusze zajęć.

Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
Na bieżąco.

Recenzje literatury, notatki, wykaz przyswojonych pozycji.


§8 ust.2 pkt 2

„wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
Opracowywanie dokumentów. Okres stażu. Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową.

Gromadzenie i przetwarzanie danych .

Korzystanie z encyklopedii multimedialnej .
Prowadzenie lekcji plastyki i wf z wykorzystaniem nowoczesnych technik. Okres stażu. Wytwory dziecięce.

Korzystanie z Internetu.
Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
Okres stażu.
Wydruki stron.


§8 ust.2 pkt 3

„umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Opracowanie scenariuszy.
Okres stażu.
Scenariusze.

Opublikowanie w portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego”.
Przygotowanie planu i przesłanie na stronę internetową Gimnazjum nr 2 w Koluszkach

Publikacja w Internecie.


§8 ust.2 pkt 4 lit.a

„opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych – kółka plastycznego i sks.
Analiza programów.
Rok szkolny 2007/2008
Opracowany program.
Przeprowadzanie stałej ewaluacji sposobu przeprowadzania działań i na bieżąco korygowanie wstępnego planu działań. 2007-2008r. Program autorski.

Współpraca z rodzicami.
Pogadanki na zebraniach z rodzicami.
Zgodnie z harmonogramem zebrań klasowych.


§8 ust.2 pkt 4 lit.c

„poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego. Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Okres stażu. Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.

Organizowanie konkursów plastycznych i zawodów sportowych.
Wykonanie przez dzieci prac plastycznych.
Wystawa
Okres stażu
Zdjęcia

Stosowanie w pracy metod aktywizujących.
Poszukiwanie nowych, ciekawych metod pracy.
Okres stażu.
Scenariusze zajęć.

Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultury.
Organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, muzeum, na wystawy.
Okres stażu.
Dokumentacja wycieczek.

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.
Przeprowadzenie naboru. Opracowanie planu pracy.
Okres stażu.
Zdjęcia z występów pokazów, zawodów.

Współpraca przy organizacji cyklicznych imprez środowiskowych. Pomoc w organizacji:
Okres stażu.
Zdjęcia.

Oprawa plastyczna uroczystości szkolnych.
Współpraca z osobami odpowiedzialnymi za daną uroczystość.

Okres stażu.

Potwierdzenia dyrektora.
Zdjęcia.

Udział uczniów w konkursach.
Wyszukiwanie propozycji różnych instytucji dotyczących pozaszkolnych konkursów plastycznych. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie.
Propozycje konkursów szkolnych: przygotowanie regulaminów, plakatów, powołanie komisji, koordynacja pracy, pomoc uczniom w pracy, nagrodzenie uczniów.
Okres stażu.
Potwierdzenia dyrektora. Zdjęcia.


§8 ust. 2 pkt 4 lit.e

„wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”
Współpraca z pedagogiem szkolnym. Systematyczne spotkania, konsultacje, rozmowy.
Okres stażu.
Zaświadczenie

Współpraca z M.O.K.
Pomoc przy organizacji pogadanek.
Okres stażu.
Zaświadczenia
dyrektora .

Współpraca z nauczycielami innych szkół.
Pomoc na różnych płaszczyznach działania danej szkoły.
Okres stażu.
Notatki.

Udział w cyklicznych imprezach.

Okres stażu
Zdjęcia. Potwierdzenia dyrektorów szkół.

Współpraca z Miejską Biblioteką
Rozbudzanie u dzieci zainteresowania książką jako źródłem informacji.
Wzbogacanie warsztatu pracy.
Okres stażu.
Potwierdzenie

Współpraca z pielęgniarką szkolną.
Zaproszenie pielęgniarki na lekcję w celu wygłoszenia prelekcji o higienie uczniów w okresie dojrzewania.
Godziny wychowawcze.
Potwierdzenie współpracy.


§8 ust. 2 pkt 5

„umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Opis i analiza dwóch przypadków
edukacyjnych lub wychowawczych.
Zdiagnozowanie dwóch przypadków
edukacyjnych lub wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. Podsumowanie i wnioski.
Okres stażu.
Opis i analiza dwóch przypadków .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.