X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6513
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Bogusława Piechurska
nauczyciel- bibliotekarz
w Szkole Podstawowej nr 2
we Lwówku Śląskim

Plan rozwoju zawodowego opracowałam po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego oraz zasadami dotyczącymi awansu zawodowego.
Plan, który opracowałam uwzględnia kształcenie, doskonalenie oraz działania dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze - zgodnie z moimi możliwościami, zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i zadaniom szkoły oraz kierując się chęcią awansu zawodowego uzyskując stopień nauczyciela dyplomowanego postawiłam sobie w swoim planie rozwoju zawodowego następujące cele do zrealizowania:
1. Doskonalenie obsługi programu komputerowego „Progman” oraz wykorzystanie nabytych umiejętności pracy dydaktyczno- wychowawczej.
2. Podniesienie jakości i efektywności pracy dydaktyczno- wychowawczej w bibliotece szkolnej.
3. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
4. Działania na rzecz promocji szkoły.
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

I. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

1.Doskonalenie umiejętności planowania swojej pracy
a)Opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
- wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego: korzystanie ze stron internetowych oraz innych źródeł i dokumentów, śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
b) Przygotowanie projektu sprawozdania . Opis, relacja z realizacji planu rozwoju.
2. Wstępna ocena własnych umiejętności i poziomu dydaktycznego i intelektualnego
a) Analiza własnych kompetencji
- wniosek o rozpoczęcie stażu
b) Złożenie podania o rozpoczęcie stażu i zaplanowanie zadań do realizacji w okresie stażu
- dobór zadań adekwatnych do potrzeb szkoły i środowiska

II. ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ZARZĄDZENIA MEN Z DN. 1.12.2004R.

§8.ust.1 pkt.1. Podejmować działania mające na celu doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Systematyczne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej, dla bibliotekarzy oraz zapoznawanie z ofertą wydawniczą.
2. Opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych potrzebnych do pracy w bibliotece.
3. Korzystanie ze stron internetowych i szukanie materiałów pomocnych w pracy nauczyciela- bibliotekarza.
4. Opracowanie scenariusza zajęć i innych materiałów z wykorzystaniem komputera.
5. Praca z uczniem trudnym.
6. Praca z uczniem zdolnym.

§8.ust.1. pkt.2. Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły

1. Udział w Wewnętrznym Doskonaleniu Nauczycieli, w szczególności dotyczącym tworzenia programów dydaktycznych i wychowawczych, aktywizujących metod nauczania.

§8.ust.1. pkt.3 Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż

1. Uczestniczenie w:
- warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach adekwatnych do potrzeb szkolnych i biblioteki szkolnej
- formach doskonalenia zawodowego w ramach WDN
2. Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu bibliotekarstwa

§8.ust.2 pkt.1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcję

1. Przekształcanie biblioteki szkolnej w centrum dydaktyczno- informacyjne na podstawie planu pracy biblioteki.
2. Wspieranie uczniów uzdolnionych poprzez kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania z różnorodnych źródeł informacji (księgozbiór podręczny, literatura fachowa, czasopisma edukacyjne, programy multimedialne, Internet).
3. Prowadzenie koła teatralnego i bibliotecznego.
4. Cykliczne prowadzenie badań diagnostycznych dotyczących potrzeb czytelniczych uczniów i nauczycieli.
5. Cykliczne badania jakości pracy biblioteki- z wykorzystaniem m. in. własnych narzędzi badawczych.
6. Organizacja i prowadzenie szkolnych imprez i uroczystości:
- przeprowadzenie konkursu dla klas I-III (konkurs plastyczny) „Zabytki Lwówka Śląskiego” oraz przeprowadzenie konkursu dla klas IV-VI „Moje miasto Lwówek Śląski” (konkurs poetycki).
7. Śledzenie życia szkoły- prowadzenie kroniki szkolnej.

§8.ust.2. pkt.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Opracowanie zbiorów w bibliotecznym programie komputerowym.
2. Tworzenie narzędzi badawczych do diagnozy i pomiaru jakości biblioteki.
3. Opracowanie wyników badań diagnostycznych w postaci graficznej, tabelarycznej, opisowej.
4. Wykorzystanie poczty elektronicznej do wymiany informacji i materiałów, metod z innym bibliotekarzami.
5. Pozyskiwanie informacji i materiałów zawartych w Internecie.
6. Stworzenie internetowej strony biblioteki szkolnej.
7. Umieszczenie informacji oraz własnych opracowań na internetowej stronie szkoły lub innych witrynach edukacyjnych.
8. Korzystanie z komputera, skanera, drukarki w codziennej pracy.
9. Tworzenie i sporządzanie wydruków tematycznych zestawień bibliograficznych odpowiadających na potrzeb użytkowników biblioteki.
10. Przeprowadzę lekcję biblioteczną otwartą dla nauczycieli.

§8.ust.2. pkt.3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Przeprowadzenie zajęć otwartych da nauczycieli stażystów, kontraktowych.
2. Udostępnianie przygotowanych materiałów dotyczących pracy z uczniami na zajęciach w bibliotece: zestawienia bibliograficzne, przykładowe konspekty.
3. Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych, wyszukiwanie i przygotowywanie scenariuszy imprez.
4. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami. Udział w szkoleniach metodycznych, warsztatach.
§8.ust.2. pkt.4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie programu Koła Teatralnego.
2. Opracowanie programu Koła Bibliotecznego.

§8.ust.2. pkt.4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych wychowawców lub opiekunów

1. Zorganizowanie wystawy plastycznej prac konkursowych.
2. Zorganizowanie uroczystości pasowania na czytelnika klas I.
3. Opracowanie materiałów promujących szkołę- „Procedura promocji szkoły”.
4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych- przygotowanie teatrzyku dla dzieci klas młodszych, spotkanie z autorem, wspólne czytanie literatury.
5. Organizowanie przedstawień teatralnych dla przedszkoli oraz klas „0”.
6. Organizowanie imprez kulturalnych dla środowiska lokalnego:
- zorganizowanie korowodu bajkowego z okazji Dnia Bibliotekarza w ramach współpracy z Biblioteką Dziecięcą,
- Przedstawienie dla dzieci z Domu Dziecka w Płakowicach- Lwówku Śląskim.
7. Zwiedzanie lwóweckich bibliotek- wycieczka da dzieci należących do koła bibliotecznego.

§8.ust.2. pkt.4e. Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Tworzenie multimedialnych prezentacji tematycznych np. „Nasza biblioteka szkolna”.
2. Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei wolontariatu:
- bezinteresowna pomoc,
- współpraca z PCK, z pedagogiem szkolnym,
- wypożyczanie kompletów podręczników dla dzieci z rodzin ubogich,
3. Podejmowanie działań na rzecz integracji młodzieży z uczniami niepełnosprawnymi: wspólne spotkania, przedstawienia.
4. Współpraca z miejską księgarnią i wydawnictwami: Publicat, Empik, Zielona Sowa, i Siedmioróg.

§8.ust.2. pkt.5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza rozwiązania problemu podniesienia czytelnictwa wśród uczniów.
2. Usprawnienie organizacji pracy biblioteki szkolnej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.