X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6496
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię nazwisko i nauczyciela: mgr Jolanta Borek
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2009
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2011
Opiekun stażu: mgr Adela Pałyga
Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni
Dyrektor Szkoły: mgr Marek Wiewióra

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

§ 7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci.
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez.
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.

Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Według terminarza
W okresie trwania stażu.

Potwierdzenie obecności na szkoleniach Rady
Potwierdzenia


§ 7 ust.1 pkt.2
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

1. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
3. Zapoznawanie się na bieżąco z ofertami wydawniczymi, katalogami, stronami internetowymi itp.).
4. Systematyczne przeglądanie internetowych stron edukacyjnych .
5.Udział w pracach zespołu nauczania zintegrowanego.

W okresie trwania stażu.

Zaświadczenie z ukończonego szkolenia.
Potwierdzenia.


§ 7 ust.1 pkt.3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza dokumentacji.
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Karta Nauczyciela.
• Nowa podstawa programowa
• Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Ustawa o systemie oświaty.
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

W okresie trwania stażu


§ 7 ust.2 pkt.1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Współpraca z opiekunem stażu.
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości.
• Opracowanie planu wychowawcy
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie pomocy dydaktycznych. Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania.
3. Publikowanie własnych prac.
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariusz lekcji.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, ścieżki edukacyjne, dzienniki pozalekcyjne.

Wrzesień 2009
Dwa razy w roku
W ciągu całego roku szkolnego.
Cały okres stażu.

Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Konspekty
Konspekty
Potwierdzenie

§ 7 ust.2 pkt.2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie środowiska uczniowskiego.
2. Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem potrzeb uczniów.
• Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach.
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
• Organizacja wycieczek szkolnych, biwaków.
3.Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych.
• Udział w warsztatach i szkoleniach poświęconych problemom współczesnego świata.
• Udział w akcjach społecznych organizowanych przez szkołę.
• Współpraca z innymi wychowawcami.
• Rozmowy indywidualne z uczniami, projekcja filmów profilaktycznych.
4.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych. Współpraca ze strukturami samorządowymi.
• Zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
• Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie.
• Organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem.
• Współpraca z PP- P w Chmielniku

Według planu
W ciągu całego stażu

Potwierdzenie


§ 7 ust.2 pkt.3
umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Przygotowywanie potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów, sprawdzianów, itd.
2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy).
3. Przygotowywanie wystroju klasy.
4. Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku.
6. Wykorzystywanie portali edukacyjnych w samokształceniu.
7. Konsultacje z nauczycielami.
8. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.

Cały okres stażu

Cała dokumentacja procedury awansu zawodowego. Potwierdzenie opiekuna stażu
Zaświadczenie opiekuna stażu
Spis adresów portali
Adres strony www


§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.

1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
• Korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej i pedagogicznej.
• Korzystanie z publikacji umieszczonych na stronach www poświęconych nauczaniu i wychowaniu w szkole, śledzenie nowości wydawniczych w Internecie.
• Aktywna praca nad samokształceniem i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
2. Organizowanie regularnych spotkań z rodzicami i pedagogizacja.
• Stały kontakt indywidualny z rodzicami uczniów w celu rozwiązywania bieżących problemów wychowawczych i w nauce.
3. Realizacja zadań opiekuńczo wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.

Przez cały okres stażu

Harmonogram spotkań, arkusze spotkań z rodzicami


§ 7 ust.2 pkt.5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1. Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i ich modyfikacji: Statut Szkoły, Szkolny program wychowawczy, Szkolny program profilaktyki, Plan pracy szkoły.
2. Analiza przepisów prawa oświatowego i posługiwanie się nimi w trakcie awansu.

W ciągu całego stażu

Dokumentacja szkolna
Potwierdzenia opiekuna stażu


Zatwierdzam do realizacji:
....................................... ....................................... /data i podpis dyrektora/ /podpis nauczyciela/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.