X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6492
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego

JUSTYNA JASIŃSKA

Data rozpoczęcia stażu: 1.IX.2007
Data zakończenia stażu: 31.V.2010

Plan rozwoju został opracowany w formie tabeli. Oprócz przedstawionych poniżej form realizacji zawierał również informacje dotyczące terminu realizacji poszczególnych zadań oraz dowody realizacji tych zadań.

Zagadnienia organizacyjne:

Zadania i formy realizacji:
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli- analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego- gromadzenie materiałów i dokumentów.
3. Przygotowanie projektu sprawozdania- autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia
1 grudnia 2004r.

Par.7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Formy realizacji:
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
• Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci
• Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez
3. Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas imprez i wyjśc pozaszkolnych.

Par.7 ust.1 pkt.2
pogłębiac wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego
Formy realizacji:
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
2. Udział w pracach zespołu klas IV-VI.
3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego-radach szkoleniowych.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
• konferencje szkoleniowe
• warsztaty metodyczne dotyczące nauczania matematyki
5. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno-przedmiotowa.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy:
• budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.

Par.7 ust.1 pkt.3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż
Formy realizacji:
1. Analiza dokumentacji
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
• Ustawa o systemie oświaty
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet)
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

Par. 7 ust.2 pkt.1
umiejętnośc organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Formy realizacji:
1. Współpraca z opiekunem stażu
• Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Hospitacja zajęc prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli- wnioski z obserwacji
• Prowadzenie zajęc w obecności opiekuna stażu- konsultacja, opracowanie konspektów zajęc, analiza
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości
• Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki
• Stosowanie aktywnych metod nauczania
• Opracowanie pomocy dydaktycznych- gazetki, testy
• Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
3. Publikowanie własnych prac
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www.
• Publikacja scenariusz lekcji
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej- dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne

Par.7 ust.2 pkt.2
umiejętnośc uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Formy realizacji:
1. Pomoc w przygotowywaniu uroczystości szkolnych
2. Przygotowanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce
3. Udział w przygotowaniu uczniów do konkursów
4. Prowadzenie zajęc dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki
5. Kontakty z pedagogiem szkolnym
6. Rozmowy z rodzicami- w czasie pełnienia dyżurów
7. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących
8. Opracowanie i przeprowadzenie pogadanki na temat narkomanii w klasach IV-VI

Par.7 ust.2 pkt.3
umiejętnośc uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Formy realizacji:
1. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych, założenie własnej strony www- publikacje
2. Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego- testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej, dyplomów
3. Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
4. Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku
5. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas zajęc

Par.7 ust.2 pkt.4
umiejętnośc zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela
Formy realizacji:
1. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
3. Znajomośc aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego
4. Aktywna praca nad samokształceniem
5. Studia pedagogiczne licencjacie

Par.7 ust.2 pkt.5
umiejętnośc posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Formy realizacji:
1. Analiza przepisów prawa oświatowego
2. Współorganizowanie wycieczek szkolnych
3. Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów oceniania i innych dokumentów nauczania
4. Udział w pracach zespołu klas IV-VI

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.