X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6484
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN
ust.2 pkt 1
Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć i programów mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
Zadania:
1.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym celem zdobycia dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.
Formy realizacji:
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego(kursach, warsztatach) adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Termin:
IX 2006-V 2009
2.Projekty edukacyjne:
Formy realizacji:
Opracowanie oraz realizacja projektów edukacyjnych o charakterze ekologicznym iprofilaktycznym.
Termin:
IX 2006-IX 2007
IX 2008 do V 2009
3.Opracowanie narzędzi diagnozujących wiadomości i umiejętności uczniów klasy II i III.
4.Przygotowanie uczniów do konkursów
Formy realizacji:
Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w konkursach oraz pomoc w przygotowaniu do nich.
Termin:
IX 2006- V 2009
5.Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Formy realizacji:
Systematyczne spotkania z członkami samorządu.Przygotowywanie uroczystości szkolnych.Organizacja imprez szkolnych.Opracowanie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
Termin:
IX 2006- VI 2007

Ust.2 pkt2
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania:
1.Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy zawodowej.
Formy realizacji:
Przygotowanie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu Word i Excel.
Wykorzystanie programu "Librus" podczas konstruowania opisowej oceny. Korzystanie z zasobów sieci Internet.
Opracowanie zaproszeń, dyplomów, materiałów do gazetki szkolnej.
Termin:
IX 2006- IX 2009
2.Przygotowanie materiałów na Szkoleniowe Rady Pedagogiczne
Zadania:
Wyszukiwanie informacji na stronach internetowych.
Uczestnictwo na Forach internetowych.

Ust.2 pkt3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
Zadania:
1.Opracowanie materiałów na posiedzenie Rady Pedagogicznej
Formy realizacji:
Przygotowanie materiałów ,opracowanie prezentacji multimedialnej.
Termin:
XI 2006 i II 2008
2. Współpraca z innymi nauczycielami.
Formy realizacji:
Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości szkolnych, konkursów, projektów edukacyjnych.
Termin: Cały okres stażu
3. Publikacje
Formy realizacji:
Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań scenariuszy zajęć,kart pracy,scenariuszy imprez klasowych.
Opracowanie materiałów dotyczących pedagogizacji rodziców.
4. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Formy realizacji:
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, nuczycieli kształcenia zintegrowanego , opieka nad studentami.
Termin:
Cały okres stażu.

Ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania:
1.Opracowanie programu koła rozwijającego uzdolnienia i zainteresowania plastyczne uczniów klas I-III.
Formy realizacji:
Wdrożenie i realizacja programu koła plastycznego.
Termin:
VII 2007-V 2009

ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania:
1.Organizowanie uczniom czasu wolnego.
Formy realizacji:
Zorganizowanie zajęć sportowych podczas ferii zimowych.
Termin:
II 2007
2. Organizowanie imprez szkolnych.
Formy realizacji:
Organizowanie Dnia Babci i Dziadka,Dnia Matki,Pożegnalnego ogniska dla klasy III,Mikołajek klasowych, apeli szkolnych,ślubowania klas I.
3.Organizowanie wycieczek szkolnych.
Formy realizacji:
Zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu poprzez przeprowadzenie kilku wycieczek promujących Dolny Śląsk.
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Formy realizacji:
Prowadzenie kółka matematycznego dla uczniów klasy III.Przygotowanie do konkursów.
5. Redagowanie gazetki szkolnej.
Formy realizacji:
Opracowanie planu działań, gromadzenie materiałów,redagowanie gazetki i rozprowadzenie jej wśród uczniówi nauczycieli.
Termin:
Cały okres stażu.

Ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, inststucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania:
1. Współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym "Caritas"
Forma realizacji:
Organizacja spotkań wigilijnych.
Przygotowanie upominków dla dzieci.
Termin: Cały okres stażu.
2. Współpraca z Gminnym Centrum Kultury.
Forma realizacji:
Przygotwanie imprez szkolnych, prezentacja prac plastycznych,udział w konkursach.
3.Współpraca z Komendą Policji.
Forma realizacji:
Zaproszenie funkcjonariuszy na pogadanki tematyczne związane z bezpieczeństwem.
4.Współpraca z Nadleśnictwem.
Formy realizacji:
Przygotowanie akcji"Dokarmiamy zwierzęta leśne",
spotkanie z leśniczym.
5.Współpraca z Urzędem Gminy.
Forma realizacji:
Przygotowanie i przeprowadzenie akcji" Sprzątanie świata".
ust.2 pkt 5
Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania:
Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Formy realizacji:
Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka,rozpoznanie problemu, opis i analiza problemu.
Termin:
Cały okres stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.