X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 625
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki

Plan rozwoju zawodowego
do zrealizowania w czasie stażu na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego
Okres stażu : 2 lata i 9 miesięcy – od 1 września 2007 r. do 31 maja 2010 r.


Cele ogólne stażu:

-Poszerzenie zakresu wiedzy.
-Doskonalenie własnych umiejętności.
-Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej.
-Doskonalenie warsztatu informacyjnego i metod pracy.
-Realizowanie działań wykraczających poza przydzielone obowiązki.
-Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych.

Czynności organizacyjne


1. Poznanie procedury awansu
zawodowego i
przygotowanie planu rozwoju

• Analiza dokumentów prawnych dotyczących awansu zawodowego.
• Śledzenie stron internetowych MEN wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
IX 2007r.

(Na bieżąco)
Znajomość procedury
awansu zawodowego.
2. Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i
organizacji zadań szkoły.
• Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły : statutu, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp. (Cały okres stażu)
Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
• Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu :
zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp. Cały okres stażu (Zgromadzone dokumenty)
4. Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju. V-VI 2010r. (Sprawozdanie)

Zadania wynikające z rozporządzenia MEN

1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

(§5ust.1.pkt 1.)
• Udział w warsztatach metodycznych i kursach nt. awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i pracy z uczniem.
• Studiowanie literatury fachowej i poradników metodycznych.
• Opracowanie scenariuszy zajęć i materiałów pomocniczych (samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych).
• Opracowanie zestawu testów sprawdzających wiadomości uczniów(napisanie, przeprowadzenie i analiza wyników).
• Organizacja szkolnych konkursów matematycznych ( opracowywanie pytań i zadań konkursowych, przeprowadzenie konkursów i sprawdzenie prac).
• Wykorzystanie komputera do przygotowania różnorodnych zajęć edukacyjnych.
Cały okres stażu (Zaświadczenia, dyplomy,
zdjęcia , wydruki komputerowe, scenariusze zajęć.)
Potwierdzenie dyrektora szkoły.


Protokoły z przebiegu konkursów


2. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki.

(§5ust.1pkt.2.)
• Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych.

• Praca w zespole opracowującym wyniki próbnego sprawdzianu klas szóstych i próbnego egzaminu klas II i III gimnazjum (tabele, wykresy, wnioski).

• Społeczne prowadzenie zajęć z matematyki dla uczniów uzdolnionych (przygotowanie do konkursów) i uczniów słabych (zajęcia wyrównawcze)- co najmniej raz w tygodniu

• Wykonywanie zadań dodatkowych
w miarę potrzeb szkoły.
(Cały okres stażu)
Potwierdzenie dyrektora szkoły.
(Wydruki komputerowe.)
3. Doskonalenie, pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

(§5ust.1pkt.3.)

• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły ( warsztaty, kursy, konferencje organizowane przez Kuratorium Oświaty i Wydawnictwo Gdańskie itp.).

• Śledzenie nowości wydawniczych w księgarniach i w Internecie.
Systematyczne przeglądanie stron edukacyjnych i wykorzystanie ciekawych metod pracy na swoich lekcjach.
• Wykorzystanie ciekawych metod pracy na lekcji, scenariuszy zajęć
i sprawdzianów zaczerpniętych
z czasopism dla nauczycieli
(np. „Matematyka w szkole”)
Cały okres stażu (Zaświadczenia.)


4. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej.

(§5ust.2.pkt 1.)


• Wykorzystywanie komputera na lekcji matematyki
i kołach zainteresowań.
• Opracowanie i przygotowywanie sprawdzianów, ćwiczeń,
materiałów dydaktycznych oraz gazetki
klasowej z pomocą sprzętu
komputerowego.Cały okres stażu
(Przykładowy wydruk przygotowanych materiałów.)


5. Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z innymi pracownikami szkoły.

(§5ust.2pkt2.)
• Członek zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
• Aktywny udział w radach pedagogicznych – dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi nauczycielami.
• Przeprowadzenie konferencji poświęconej zaangażowaniu nauczycieli w pracę społeczną i pomoc wychowankom.
Cały okres stażu
(Scenariusze , konspekty zajęć.
Scenariusze szkoleń, zapisy w protokole Rady Pedagogicznej.)
Potwierdzenia dyrektora szkoły.

6. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.

(§5ust.2pkt3a)
• Opracowywanie wspólnie z innymi nauczycielami programu
wychowawczego szkoły.
• Opracowane i wdrożenie planów wychowawczych .
• Praca z uczniem słabym (dostosowanie wymagań programowych).
• Praca z uczniem zdolnym – prowadzenie koła matematycznego, przygotowanie do konkursów matematycznych.
• Organizacja szkolnych uroczystości zgodnych z programem wychowawczym szkoły..
• Zorganizowanie gminnego konkursu matematycznego.
• Przeprowadzenie zebrań z rodzicami swoich wychowanków i wygłoszenie prelekcji z zakresu metodyki wychowania oraz współpracy rodziców ze szkołą .
• Zorganizowanie szkolnych wycieczek.
Cały okres stażu
(Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Wydruki komputerowe zdjęcia.)


7. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych wykonywana pracą, opublikowanie ich, wygłoszenie lub popularyzacja w innej formie.

(§5ust.2pkt 3b)
• Publikacja i popularyzacja materiałów związanych z wykonywaną pracą.
- opracowanie testów (zestawów zadań)
i przekazanie ich do wszystkich bibliotek znajdujących się na terenie gminy.
- umieszczenie na stronie internetowej
scenariuszy imprez , referaty i wzory
sprawdzianów z matematyki.
W czasie trwania stażu
(Potwierdzenia publikacji, adres strony internetowej, kserokopie publikacji.)


8. Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych.
( §5ust.2.pkt3c.)
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli z wykorzystaniem ciekawych metod pracy. 2-3 zajęcia w czasie trwania stażu
(Scenariusze zajęć i szkoleń.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.)


9. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

( §5ust.2.pkt 3d)
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Stalowej Woli :
- konsultacje pedagogiczne i psychologiczne dotyczące uczniów,
- warsztaty dla uczniów klas trzecich gimnazjum prowadzone przez pracowników poradni.
• Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej za pośrednictwem pedagoga szkolnego – organizowanie pomocy materialnej dla uczniów w formie podręczników, odzieży, dopłaty do wycieczek szkolnych (szukanie sponsorów).
• Opracowanie i wdrożenie programu pracy szkolnego zespołu matematyczno – przyrodniczego.
• Spotkania z ciekawymi ludźmi – policjant, pielęgniarka, radny, dyrektor domu kultury w Pysznicy i innych
( w ramach orientacji zawodowej
i współpracy ze środowiskiem lokalnym).
• Organizacja gminnej imprezy środowiskowej. Cały okres stażu.
(Opis działań, notatki, potwierdzenia.)


10. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE.
(§5ust.2.pkt 3e)
• Zdobycie uprawnień egzaminatora – szkolenie egzaminatorów organizowane przez OKE Kraków.
W czasie trwania stażu Zaświadczenie


11. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
(§5ust.2.pkt 3g)
• Udział w kursach i warsztatach na temat pracy z uczniem, aktywnych metod pracy oraz wykorzystania technologii informacyjnej na zajęciach.
Cały okres staż(Zaświadczenia.)


12. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(§5ust.2.pkt 4)
• Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych:
- wnikliwa obserwacja sytuacji wychowawczej,
- wyodrębnienie konkretnych problemów,
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
• Aktywna współpraca z rodzicami.
• Aktywna realizacja zadań wychowawczo-opiekuńczych.
W czasie trwania stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami. (Opis przypadku.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.