X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 813
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

( Plan należy sporządzić w formie tabelarycznej - dop. red. )

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
mgr inż. CECYLII GARBACZ

REALIZOWANY W OKRESIE
od 1 września 2007 roku do 31 maja 2010 roku

W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA W MARCYPORĘBIE

1. Imię i nazwisko : Cecylia Garbacz
2.Data rozpoczęcia stażu : 1 września 2007 roku
3.Staż pracy pedagogicznej : 16 lat
4.Stopień awansu zawodowego : nauczyciel mianowany
5.Posiadane kwalifikacje :
mgr inż. chemik
Studium Przygotowania Pedagogicznego
Studia podyplomowe w zakresie matematyki
Studia podyplomowe w zakresie fizyki z astronomią z zastosowaniem informatyki
6. Ukończone formy doskonalenia zawodowego:
Kurs specjalny „ Przedmioty przyrodnicze w zreformowanej szkole ”.
Szkolenie „ Jak realizować autorski program wychowania dzieci i młodzieży
ŻYCIE I MIŁOŚĆ”
„ Kurs podstawowy obsługi komputera”
Warsztaty „ Lęk, gniew, agresja wśród młodzieży”
Warsztaty „ Rozwój, awans zawodowy nauczycieli”
Szkolenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Warsztaty „ Technika na codzień”
Warsztaty „ Aktywne metody pracy z uczniem ”
Kurs „ Wychowanie komunikacyjne ”
Warsztaty „ Środki aktywizujące uczniów na lekcjach matematyki ”
Szkolenia „Techniki informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej
moduł I i moduł II

CELE:
1.Podniesienie efektywności moich działań dydaktyczno – wychowawczych
2.Podniesienie jakości pracy szkoły
3.Zdobycie stopnia nauczyciela dyplomowanego

Wymagania kwalifikacyjne zgodne z zarządzeniem MENIS
z dnia 1 grudnia 2004 roku.


§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia własnej pracy
i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa
w ar.9e ust.1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie
realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem
lub pełnioną funkcją.

(Tabela - dop. red.)

Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
*Analiza przepisów prawa oświatowego
*Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego
*Plan rozwoju zawodowego

IX 2007
Poprawnie sfomułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego
2.
Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach, konferencjach dotyczących doskonalenia zawodowego
*Kursy, warsztaty,szkolenia , *konferencje metodyczne
cały okres stażu
Zaświadczenia, materiały metodyczne
3.
Zdobycie kwalifikacji z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
*Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
Rok szkolny
07/08
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
4.
Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
*Gromadzenie dokumentów w teczce
na bieżąco
Gromadzone dokumenty i potwiedzenia
5.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej oraz interesujących artykułów w czssopismach pedagogicznych
*Czytanie literatury,
czasopism pedagogicznych
okres stażu
Dziennik lektur
6.
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
*Analiza dokumentacji szkoły
IX, X
2007
Dostosowanie własnego planu rozwoju do wymagań szkoły
7.
Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją podstawowych zadań szkoły
*Organizowanie konkursów na terenie szkoły
*Praca w zespole przedmiotowym
*Pomoc w organizacji
imprez szkolnych
*Podejmowanie dodatkowych zadań
Okres stażu
Potwierdzenie
dyrektora
8.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
*Opis realizacji planu rozwoju
*Autorefleksja
*Wnioski do dalszej pracy.
V. 2010
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.
Stosowanie techniki komputerowej w opracowywaniu dokumentacji,
pomocy dydaktycznych,
sprawdzianów, scenariuszy, dyplomów.
*Opracowywanie dokumentów
okres
stażu
Przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane techniką komputerową
2.
Korzystanie z programów komputerowych w pracy z uczniami
*Programy edukacyjne, multimedialne
okres stażu
Wykaz tych programów
3.
Korzystanie z Internetu
*Wykorzystanie materiałów z internetu
okres stażu
Wykaz stron www, wydrukowane materiały
4.
Publikacje prac i scenariuszy lekcji i uroczystości w Internecie
*Opracowanie prac, scenariuszy *Zamieszczenie ich na edukacyjnych stronach internetowych
2009,
2010
Wydruki komputerowe


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartch zajęć, w szczególności dla nauczycieli
stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrz szkolnegodoskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
*Opracowanie scenariuszy lekcji
*Prowadzenie zajęć otwartych
okres stażu
Scenariusze lekcji, potwierdzenie dyrektora szkoły
2.
Przygotowanie szkoleń dla rady pedagogicznej
*Przygotowanie wprowadzenie teoretycznego, *Przygotowanie materiałów szkoleniowych,
*Stosowanie w pracy z nauczycielami metod aktywnych
okres stażu wg potrzeb
Scenariusz zajęć,
materiał szkoleniowy,
lista obecności
3.
Opublikowanie na stronie internetowej szkoły informacji o świetlicy szkolnej
*Opis ciekawych metod pracy,
*Plan pracy świetlicy,
*Zdjęcia
Rok szkolny
08/09
09/10
Wydrukowanie
publikacji ze strony internetowej
4.
Przygotowanie „ biblioteczki
wychowawcy świetlicy”
Pozyskiwanie pozycji książkowych z zakresu pedagogiki, dydaktyki, przydatnych w pracy wychowawcy świetlicy
2008, 2009
Spis pozycji książkowych, zaświadczenie dyrektora szkoły
5.
Przygotowanie „ Zbioru zadań z matematyki dla klas IV -VI w koleracji z przyrodą i historią ”
Zbieranie informacji z przyrody i historii celem wykorzystania w opracowaniu zadań z matematyki oraz napisanie zbioru zadań
okres stażu
Zbiór zadań, 1egzemplarz,
przekazany do biblioteki szkolnej


§ 8 ust.2 pkt 4
Realizacja co najmniej trzech z sześciu zadań

A – Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Opracowanie i wdrożenie programu koła matematycznego
Prowadzenie zajęć koła matematyczego w oparciu o opracowany program
IX 2009
Opracowany program i sprawozdanie z jego wdrożenia
2.
Opracowanie i wdrożenie programu opiekuńczo-wychowawczego do pracy w świetlicy
Prowadzenie zajęć w świetlicy szkolnej na podstawie tego programu
X 2007
Opracowany program

C – Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczch opiekuńczych.

1.
Prowadzenie koła matematycznego
*Opracowanie programu zajęć
*Scenariusze zajęć
okres
stażu
Scenariusze, potwierdzenie
dyrektora
2.
Przeprowadzenie konkursów matematyczych „Kangur” i „Oxford”
*Przeprowadzenie konkursów
*Wysłanie pocztą
odpowiedzi uczniów
okres
stażu
Dowody wysłania pocztą poleconą
3.
Wydawanie szkolnej gazetki matematycznej
*Gromadzenie materiałów
*Redagowanie gazetki
okres
stażu
Egzemplarze kilku numerów gazetki
4.
Przeprowadzenie konkursu matematycznego dla klas 0,
I-III

* Przygotowanie zadań konkursowych dla poszczególnych klas
*Dyplomy i nagrody dla najlepszych
okres stażu
Zestaw zadań konkursowych,
potwierdzenia dyrektora szkoły
5.
Prowadzenie kroniki szkoły
*Opisywanie szkolnego wydarzenia
*Ilustracje
*Zdjęcia
okres
stażu
Ksero niektórych stron kroniki,
potwierdzenie dyrektora szkoły

E – Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi
lub innymi podmiotami.

1.
Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną
w Brzeźnicy
*Korzystanie z publikacji
*Udział w konkursach
okres stażu
Zaświadczenia
2.
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzeźnicy
Pomoc dzieciom z najuboższych rodzin
okres
stażu
Potwierdzenia
3.
Współpraca z Komisariatem Policji w Brzeżnicy
Pogadanka w klasie IV przed egzaminem na kartę rowerową
okres
stażu
Potwierdzenie,
sporządzona notatka
4.
Współpraca z OSP w Marcyporębie
*Spotkania
*Pogadanki
okres
stażu
Potwierdzenia

E- Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Lp.
Zadania do realizacji
Metody realizacji
Termin
Dowody realizacji
1.
Doposażenie pracowni matematycznej
*Pozyskanie sponsorów
*Zakup pomocy matematycznych
2009
Potwierdzenia,
zaświadczenia
dyrektora, podziękowania dla sponsorów
2.
Przygotowanie uczniów do zewnętrznych konkursów matematycznych
*Zapoznanie się z regulaminem konkursów i zakresem wymagań
*Praca z uczniami na kółku matematycznym
*Przeprowadzenie etapu szkolnego
okres stażu
Zgłoszenie udziału,
wyniki konkursów
3.
Opracowanie innych materiałów związanych z wykonywaną pracą
*Regulamin świetlicy szkolnej
*Napisanie zbioru zadań z matematyki dla klas IV-VI
okres stażu
Regulamin,
zbiór zadań
4.
Współorganizowanie akademii i imprez szkolnych
Organizacja imprez, apeli
okres stażu
Potwierdzenia dyrektora,
zdjęcia


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1.
Zanalizowanie i opisanie przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów wychowawczych
* Zapoznanie się z opinią poradni
*Zapoznanie się z sytuacją rodzinną ucznia
*Wyznaczenie celu działań
*Podjęcie działań w celu rozwiązania problemu
*Wdrożenie
*Osiągnięcie założonego celu
okres stażu
Opis i analiza przypadku


Opracowała : Cecylia Garbacz

Przedkładam do zatwierdzenia Plan Rozwoju Zawodowego

Marcyporęba, dnia 19 września 2007 roku

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.