X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 588
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego

MIROSŁAWA NIKONCZUK
NAUCZYCIEL MIANOWANY PRZEDSZKOLA NR 1 W HAJNÓWCE
ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego


Plan opracowano zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2003 rok
Data zakończenia stażu: 31 maj 2006 rok


Czas stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Kompetencje przedmiotowo-metodyczne:

- Studium Nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne w Olecku

- Studia licencjackie na kierunku Pedagogika Mazurskiej Wszechnicy Nauczycielskiej w Olecku

- Studia magisterskie na kierunku Pedagogika Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku


Cele główne:

- rozwijanie umiejętności dydaktycznych i wychowawczych,

- doskonalenie warsztatu pracy,

- budzenie zainteresowania historią i kulturą naszego regionu ("małej ojczyzny") wśród dzieci, rodziców i nauczycieli

- rozszerzanie wiedzy ekologicznej dzieci o ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego

- zachęcanie do stosowania komputera jako narzędzia do wzbogacania pracy nauczycieli


1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy


(§ 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia).

Lp Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji


1. Poznawanie procedury awansu zawodowego

Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia) IX 2003r.

Wniosek o rozpoczęcie stażu o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.


Plan rozwoju zawodowego


2. Doskonalenie zasad funkcjonowania i organizacji zadań
przedszkola

Analiza dokumentacji: statutu, programów dydaktyczno-wychowawczych IX/X
2003r.

Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją przedszkola.


3. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i zadań z nich wynikających

Współpraca z rodzicami- Radą Rodziców, udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Cały okres stażu.

Sprawozdania, protokoły


4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie
materiałów i dokumentów

Cały okres stażu Materiały, potwierdzenia, zaświadczenia.


5. Wstępna ocena własnych umiejętności

Skompletowanie dokumentów oceniających własną pracę III-IV 2006r.


6. Przygotowanie projektu sprawozdania

Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego V 2006r.


Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


7. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy zawodowej.

Przygotowanie materiałów dydaktycznych Cały okres stażu

Wdrażanie dzieci do korzystania z technologii komputerowej podczas zajęć dydaktycznych i dodatkowych

Korzystanie z zasobów sieci Internet


8. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej

Zgodnie z harmonogramem Sprawozdanie

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli

Zgodnie z ustalonymi terminami

Współpraca z instytucjami pomagającymi w pracy wychowawczo-dydaktycznej

Cały okres stażu


9. Pedagogizacja rodziców

Organizowanie zebrań i spotkań indywidualnych i grupowych z rodzicami.

Cały okres stażu

Listy obecności, karty rozmów, referaty i gazetki

Prowadzenie rozmów w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczych.

Opracowywanie referatów i gazetek dla rodziców


2. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe(§ 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia).

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

Opracowywanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych

Cały okres stażu

Sprawozdania, scenariusze

Prowadzenie zajęć i warsztatów twórczych dla nauczycieli (z uwzględnieniem stażystów i kontraktowych).2. Współpraca z nauczycielami i pracownikami przedszkola

Wspólne opracowywanie planów, projektów, programów dla przedszkola; uaktualnianie strony internetowej Cały okres stażu

Plany, projekty, programy

Zdjęcia

Przygotowywanie wystaw i uroczystości przedszkolnych.


3. Podejmowanie dodatkowych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

Opracowanie i wdrożenie programu „Edukacji regionalnej- dziedzictwo kulturalne w naszym regionie” X 2003r.- VI 2004r.

Program edukacji regionalnej dla przedszkola.

Zaprojektowanie wystroju placu przedszkolnego X-XII 2003r.

Organizowanie kącików tematycznych Cały okres stażu


4. Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej

Praca podczas zajęć dydaktycznych i dodatkowych z dziećmi oraz nauczycielami.

Cały okres stażu

Scenariusze, sprawozdania


5. Organizowanie zajęć poza programowych

Zorganizowanie warsztatów plastyczno-muzycznych o tematyce regionalnej dla dzieci.

Cały okres stażu

Dziennik zajęć


6. Wspomaganie dzieci zdolnych i mających trudności w nauce

Przygotowywanie dzieci do różnych konkursów.

Cały okres stażu

Podziękowania, karty obserwacji dzieci

Opracowanie metod pracy z dziećmi mającymi trudności w nauce


7. Współpraca z pedagogiem, psychologiem i logopedą

Systematyczna współpraca z PP-P.

Cały okres stażu


8. Opieka nad dziećmi w czasie dodatkowych wyjść poza przedszkolnych

Wycieczki regionalne i przyrodnicze, udział w imprezach, konkursach.

Cały okres stażu


9. Współpraca z rodzicami, instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczo-dydaktyczną

Nawiązanie współpracy z rodzicami, organami samorządowymi, instytucjami działającymi na rzecz edukacji.

Cały okres stażu


3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


(§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia).

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Doskonalenie swojej pracy, podwyższanie jakości pracy przedszkola i promowanie placówki

Zamieszczanie aktualności o bieżącej pracy własnej i placówki w sieci internetowej. Cały okres stażu

Opracowywanie projektu rozwoju przedszkola 2003r.

Nawiązanie współpracy z lokalnymi mediami. Cały okres stażu


2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w zewnętrznym doskonaleniu zawodowym

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i placówki. Cały okres stażu

Zaświadczenia, świadectwa


3. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej

Czytanie fachowej literatury, przegląd i analiza programów nauczania, podręczników i poradników dla nauczycieli. Cały okres stażu

Oglądanie specjalistycznych programów telewizyjnych

Udział w szkoleniach metodycznych


4. Analiza własnej działalności

Hospitacja Dyrektora Przedszkola. Cały okres stażu

Ewaluacja zajęć przeprowadzona przez rodziców i Dyrektora Przedszkola

Konsultacja z rodzicami


5. Współpraca z rodzicami

Przeprowadzanie spotkań, zajęć otwartych i warsztatów twórczych dla rodziców. Cały okres stażu

Sprawozdania, scenariusze, ewaluacja ankiet

Udział rodziców i dziadków w życiu przedszkola, uroczystościach przedszkolnych

Opracowywanie ankiet dla rodziców


6. Analiza programu własnego

Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań 2004r.

Narzędzia badań, wyniki, sprawozdanie

Ewaluacja programu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.