X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6241
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Zespół Szkół Publicznych w Lesznowoli
ul. Szkolna 8
05-506 Lesznowola

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażysta: mgr Zofia Serwińska
Opiekun stażu: mgr Renata Liwińska

Informacje o nauczycielu:
Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Zofia Serwińska
Stanowisko: wychowawca przedszkola
Wykształcenie: wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym
Kwalifikacje:
.....................

Staż:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2009 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2010 r.

Cele stażu:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Zapoznanie z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie obowiązującej w przedszkolu dokumentacji i sposobów jej prowadzenia.
3. Zapoznanie z przepisami zapewniającymi podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w grupie sześciolatków.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Wykazanie umiejętności właściwego prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola i omawianie ich z osobą hospitującą.
7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- wewnątrzprzedszkolnego,
- pozaprzedszkolnego,
- samokształcenia.
8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
9. Zdobycie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem oraz pogłębianie kontaktów z rodzicami.

Plan rozwoju zawodowego

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż *(§6 ust.2 pkt 1).

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego. Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju. Rozmowy
i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.

3. Poznanie organizacji, zadań
i zasad funkcjonowania przedszkola.Analiza dokumentacji przedszkola: Statut Przedszkola, Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola, Plan rozwoju Przedszkola, Program wychowania przedszkolnego oraz regulaminy obowiązujące w placówce.

4. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny nauki i pracy. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.

5. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w przedszkolu, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.

6. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego.

7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy wydarzeń itp.

8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu realizacji stażu. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż *(§6 ust.2 pkt 2).

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Analiza i ocena słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć.

3. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym nauczycieli (wewnątrzprzedszkolnym oraz samodoskonaleniu).Udział w warsztatach, kursach
i szkoleniach, zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych
i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.

4. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. Przygotowanie uczniów do konkursów. Udział wychowanków w konkursach plastycznych. Współorganizacja konkursów plastycznych.

5. Współorganizowanie imprez przedszkolnych. Pomoc w przygotowaniu imprez grupowych (uroczystości, święta, itp.) i przedszkolnych.

6. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Wykorzystanie Internetu w pracy nad przegotowaniem pomocy dydaktycznych do zajęć. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju oraz scenariuszy zajęć. Redagowanie i drukowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń i pomocy do pracy z dziećmi.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3).

1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji
o dziecku. Zapoznanie się z dokumentacją obserwacji prowadzonej w przedszkolu, rozmowa z opiekunem stażu, pedagogiem.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Współorganizowanie spotkań
z rodzicami, indywidualne rozmowy z rodzicami.

3. Prowadzenie współpracy z rodzicami.
Współorganizowanie uroczystości z udziałem środowiska rodzinnego dziecka.

4. Współpraca
z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych. Własne poszukiwania, rozmowa
w zespole wychowawczym.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4).

1. Ustalenie z opiekunem terminów spotkań, tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie tematów zajęć obserwowanych i prowadzonych.Opracowanie zakresu i tematów zajęć.

2. Poznanie zasad omawiania prowadzonych
i obserwowanych zajęć. Rozmowa z opiekunem stażu, notowanie spostrzeżeń, wyciąganie wniosków.

3. Ocena własnych umiejętności. Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Rozmowy z opiekunem stażu dotyczące przeprowadzanych oraz obserwowanych zajęć. Uwzględnienie opinii opiekuna
w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem.

4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena.
* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)


Zatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.