X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6235
Przesłano:

Plan rozwoju zwodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko – mgr Małgorzata Łętkowska
Nazwa szkoły – I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
im. Króla Stanisława Leszczyńskiego
Pełniona funkcja – nauczyciel fizyki
Czas trwania stażu – 01.09.2009r. – 31.05.2012r.
(2 lata i 9 miesięcy)

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

§ 7 ust. 1 pkt 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły:

• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
• Udział w spotkaniach zespołu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i zespołu wychowawczego.
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim
( m.in. pełnienie roli opiekuna w trakcie dyskotek dla uczniów ).
• Współpraca z Radą Rodziców.
• Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
• Pełnienie funkcji wychowawcy.
• Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.
Cały okres stażu- dokumentowane potwierdzeniami obecności.

2. Realizacja zadań opiekuńczo - wychowawczych.

• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
• Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych
i środowiskowych.
Cały okres stażu- dokumentowane potwierdzeniami.

§ 7 ust. 1 pkt 2 Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu.

• Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
• Pogłębianie doświadczenia i doskonalenie umiejętności egzaminatora.
• Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje,
doskonalących wiedzę i umiejętności.
Cały okres stażu- dokumentowane zaświadczeniami.

2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.

• Poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych z uwzględnieniem
specyfiki zadań realizowanych przez szkołę.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy
( budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.)
Cały okres stażu- dokumentowane spisem przyswojonych i zebranych pozycji.

§ 7 ust. 1 pkt 3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i ust. 1 a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania
szkoły.

• Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych.
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
Cały okres stażu- dokumentowane potwierdzeniem opiekuna stażu.

2.Kontynuowanie poznawania zasad funkcjonowania i zadań szkoły

• Analiza dokumentacji: Statutu Szkoły, Rocznego Planu Pracy Szkoły, WSO, Programu Wychowawczego Szkoły, Regulaminu wycieczek,
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Szkoły.
Cały okres stażu; dokumentowane potwierdzeniem opiekuna stażu.

3. Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka.

• Analiza Praw Ucznia, Karty Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
Cały okres stażu- dokumentowane potwierdzeniem opiekuna stażu.

§ 7 ust. 2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.

• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego:Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593
z późniejszymi zmianami).
Cały okres stażu- dokumentowane potwierdzeniem opiekuna stażu.

• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.
• Sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
VIII / IX 2009, VI 2012 dokumentowane wnioskiem i planem rozwoju.

2. Współpraca z opiekunem stażu.

• Omówienie zasad współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć. ( IX 2009 )
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji).
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu ( konsultacja, analiza).
• Wymiana materiałów z zakresu dydaktyki, narzędzi pomiaru.
Cały okres stażu dokumentowane wnioskiem i planem rozwoju.

3.Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Gromadzenie świadectw, zaświadczeń, scenariuszy, prac uczniowskich itp.
• Przygotowanie sprawozdania na temat swojej pracy w okresie stażu. ( VI 2012 )
Cały okres stażu- dokumentowane dokumentacją procedury awansu zawodowego i sprawozdanie ze stażu.

4. Rozbudowa własnego warsztatu pracy.

• Wykonanie pomocy dydaktycznych przy użyciu techniki komputerowej.
• Opieka nad pracownią fizyczną.
• Aktualizacja gazetki.
Gromadzenie prze cały okres stażu prac uczniowskich, dokumentacja- materiały, pomoce dydaktyczne, prace wykonane przez uczniów.

5. Dokumentowanie własnych działań.

• Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie
z obowiązkami wychowawcy oraz nauczyciela fizyki przez cały okres stażu.
Cały okres stażu - dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze.

6. Ewaluacja metod pracy.

• Analiza wyników egzaminów maturalnych. Dokonywanie modyfikacji, korekt planów i metod pracy.
Udokumentowane wnioskami.

§ 7 ust.2 pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów.

• Zapoznanie z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
• Kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców).
• Konsultacje z innymi nauczycielami.
• Współpraca z psychologiem szkolnym.
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. Indywidualne rozmowy z uczniem.
Cały okres stażu - adnotacje w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenie psychologa szkolnego.

2. Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy.

• Przygotowywanie uczniów i prowadzenie szkolnych etapów konkursów przedmiotowych.
• Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
• Upowszechnianie kultury teatralnej i filmowej – wyjazdy do kina i teatru.
• Organizowanie uroczystości klasowych.
Cały okres stażu - potwierdzenia udziału, protokół konkursu, karty wycieczek, zaświadczenia, sprawozdania.

3. Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

• Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.
• Omawianie problematyki zagrożeń społecznych cywilizacyjnych na godzinach wychowawczych.
• Podejmowanie problemów współczesnego świata, a także środowiska lokalnego. Poszerzenie wiedzy i uwrażliwienie na zagrożenia społeczne i cywilizacyjne.
Cały okres stażu - tematy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenia.

§ 7 ust. 2 pakt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej

• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Prowadzenie dokumentacji własnej pracy w formie elektronicznej np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, testów, prac klasowych itd.
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych.
• Wykorzystanie programów multimedialnych
w nauczaniu fizyki.
• Przygotowywanie wystroju pracowni klasowej.
• Prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw.
Cały okres stażu - cała dokumentacja dorobku zawodowego, potwierdzenia wydruki.

2. Doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nauczyciela.

• Wykorzystywanie Internetu m.in.. jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym.
• Korzystanie z portali edukacyjnych
w samokształceniu. Konsultacje z nauczycielami informatyki.
Cały okres stażu - cała dokumentacja dorobku zawodowego, potwierdzenia, wydruki.

3. Publikacje w Internecie.

Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.(X.2009)
Umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły w celu promocji szkoły, współpraca z administratorem szkolnej strony.
Cały okres stażu - adres strony WWW, potwierdzenia.

§ 7 ust.2 pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym.

• Analiza wyników w nauce
• Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom, mającym trudności w nauce i indywidualna pomoc wychowankom.
• Opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc
w przygotowywaniu się do tych konkursów).
• Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego.
• Aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych.
Cały okres stażu – potwierdzenia, program zajęć.

2.Wykorzystanie wiedzy do rozwiązywania problemów.

• Przeciwdziałanie konfliktom w klasie, wspólne ich rozwiązywanie, dyskusje, ocena własnych zachowań i postępowania innych.
• Podnoszenie znajomości obowiązków i praw ucznia.
• Działanie na rzecz podnoszenia kultury osobistej.
• Propagowanie wśród uczniów idei szeroko pojętej integracji.
• Uświadamianie wad i zalet oraz prac nad swoimi słabościami.
Cały okres stażu - zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzenia.

§ 7 ust.2 pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1. Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły.

• Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS, Statutu Szkoły, WSO
i obowiązujących regulaminów.
• Opracowanie dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia stażu. ( IX.2008 )

Na bieżąco - potwierdzenie opiekuna stażu, wniosek o rozpoczęcie stażu.

2. Uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

• Uczestnictwo w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych.
• Protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej
• Praca w komisjach powoływanych w szkole.
• Analiza opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Cały okres stażu, wg potrzeb, sprawozdania, potwierdzenia.

Zatwierdzam do realizacji:

....................................... .......................................
data i podpis dyrektora

podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.