X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6249
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

mgr Weber Teresa

Imię i nazwisko opiekuna:
Długość stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2009 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05. 2012

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp.
Zadania
Sposób realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

§ 7 ust. 2 pkt 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz.357 z późniejszymi zm.)
-Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2000r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825)
-Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. (Dz. U. Nr 19, poz. 239)
- Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001r. (Dz. U. Nr 111, poz. 1194)
-Rozporządzenie MENiS z dnia 29 maja 2002r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 82 poz. 744)
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004r.;
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r.
- Karta Nauczyciela-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. oraz inne dostępne materiały; śledzenie stron internetowych MEN, KO. okres stażu Plan rozwoju zawodowego, notatki, teczka awansu zawodowego

2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Analiza i ocena działań
IX 2009
cały okres stażu
Kontrakt, harmonogram
Arkusze obserwacji
Scenariusze zajęć
Sprawozdanie

3.
Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności

Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych.
cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów, notatki.

4.
Aktywne uczestnictwo w działalności rady pedagogicznej, przygotowywanie referatów na narady szkoleniowe
Udział w szkoleniach rady pedagogicznej
Protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej.

Zorganizowanie w formie odczytu opracowanego i przygotowanego przez siebie tematu na radę szkoleniową.
Na bieżąco
W czasie trwania stażu
Protokoły
Materiały i opracowania

5.
Tworzenie własnego warsztatu pracy
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych.
cały okres stażu
Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki.

6.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej

Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy.
cały okres stażu
Dziennik zajęć, plany pracy, karty współpracy z rodzicami; karty obserwacji

7.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy.

Podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu.
Dokonanie samooceny za okres stażu.

cały okres stażu
V. 2012
Segregator zawierający potwierdzone przez dyrekcję dokumenty.
Pisemne sprawozdanie.

§ 7 ust. 2 pkt 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.
Organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych
Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi.

cały okres stażu
Scenariusze spotkań, imprez okolicznościowych, sprawozdania.
2.
3.

Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań
Obserwacja dzieci, rozmowy z dziećmi, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb. Przeprowadzenie ankiet

Obserwacja, rozmowy z rodzicami dzieci, organizowanie zajęć na interesujące tematy

cały okres stażu
Na bieżąco
Kwestionariusz wywiadu z rodzicami, karty obserwacji dziecka, notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności.
Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć

4.

Współpraca ze specjalistycznymi poradniami
Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów.

cały okres stażu
Rozmowy indywidualne, notatki.

5.
Organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych
Przygotowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań, wybieranie jury.
cały okres stażu
Regulaminy konkursów, dyplomy, podziękowania, protokoły.

6.
Promowanie placówki przez udział dzieci w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
Uzupełnianie strony internetowej przedszkola
Przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali.
Zamieszczanie tekstów i zdjęć
cały okres
stażu
Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora.
Podanie strony internetowej

7.

8.
Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagający przedszkole
Wdrażanie w placówce różnych akcji społecznych m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom
Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną, Policją, Opieką Zdrowia,
cały okres stażu
Cały okres stażu
Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia
Adnotacje w dzienniku zajęć,


§ 7 ust. 2 pkt 3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.
Pozyskiwanie z internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego

Wyszukiwanie i wydrukowywanie potrzebnych informacji.
cały okres stażu
Teczka zawierające podstawowe akty prawa oświatowego.

2.
Wykorzystanie internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami

Zamieszczanie planów, artykułów, scenariuszy zajęć w portalach edukacyjnych.
okres stażu Notatka o stronie internetowej

3.
Wykorzystywanie umiejętności obsługi komputera do przygotowania pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć

Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć.
cały okres stażu
Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

4.
Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego

Przygotowanie dokumentacji.
cały okres stażu
Dokumentacja planu rozwoju zawodowego.

5.
6.
Korzystanie podczas zajęć z różnorodnych źródeł informacji, środków audiowizualnych.

Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym
Opracowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (komputer, video, telewizja itp.)
Zamieszczenie na stronie internetowej

cały okres stażu
X. 2009
Scenariusze zajęć.
Notatka o stronie internetowej z podaniem adresu


§ 7 ust. 2 pkt 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1.
Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.
cały okres stażu
Zaświadczenia o ukończeniu kursów.

2.
Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej

Pisanie recenzji z przeczytanych lektur.
cały okres stażu
Wykaz lektur, notatki.

3.
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi oraz podczas współpracy z rodzicami i nauczycielami

Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania w oparciu o studiowanie literatury fachowej oraz na podstawie własnych doświadczeń.

cały okres stażu
Opis i analiza zdobytej wiedzy i udokumentowanie jej w praktyce.

6.
Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów

Napisanie innowacji z logopedii
Prowadzenie zajęć przy pomocy napisanj i zatwierdzonej innowacji
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.

cały okres stażu
do marca 2010
Od IX 2010
Notatki, wpisy w dzienniku.
Plan innowacji
Scenariusze


§ 7 ust. 2 pkt 5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1.
Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty
Przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach. Zgromadzenie podstawowych aktów prawnych.
cały okres stażu
Zbiór aktów prawnych, notatki, wykaz dokumentów.

Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu

Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań

Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku
Analiza dokumentacji przedszkola:
Statutu przedszkola, obowiązujących regulaminów i innych dokumentów.
Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku 3,4 lat
cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Notatki z analizy dokumentów, zaświadczenia.
Wpisy w dzienniku zajęć, notatki z wyjść i wycieczek
Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.