X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6138
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
JOLANTY KOSZUTOWSKIEJ
NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY W INTERNACIE

Ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

1.DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 1 wrzesień 2009
2.CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata 9 miesięcy
3.OPIEKUN STAŻU:
4.TERMIN ZATWIERDZENIA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO: wrzesień 2009
5.TERMIN DOKONANIA OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO ZA OKRES STAŻU: czerwiec 2012
6.TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO: czerwiec 2012
7.TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ: 8.TERMIN NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO: 9.DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31 maj 2012

§ 7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Formy i sposoby realizacji
1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim Internatu
·Współpraca podczas organizacji uroczystości internackich i różnorodnych imprez
3.Współtworzenie planu pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu
4.Praca w zespole wychowawców Internatu

Terminy realizacji
1.Zgodnie z harmonogramem pracy Rady Pedagogicznej
2.W okresie trwania stażu
3.W okresie trwania stażu
4.Sierpień/ wrzesień
5.W okresie trwania stażu

Sposób udokumentowania
1. Potwierdzenie obecności
2. Potwierdzenia, notatki
3. Potwierdzenia
6.Potwierdzenie opiekuna stażu

§ 7 ust.1 pkt.2
pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Formy i sposoby realizacji
1.Ukończenie szkolenia BHP
2.Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych i innych formach systemu doskonalenia nauczycieli
3.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
·konferencje szkoleniowe
·kursy
·warsztaty
4.Ukończenie studiów podyplomowych- pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z pomocą pedagogiczną

Terminy realizacji
1. IX 2009
2. W okresie trwania stażu
3.W okresie trwania stażu
4. 2009 rok

Sposób udokumentowania
Potwierdzenia, zaświadczenia ukończonego szkolenia, dyplomy


§ 7 ust.1 pkt.3
poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Formy i sposoby realizacji
1.Analiza dokumentacji
·Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
·Karta Nauczyciela
·Ustawa o systemie oświaty
·Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( publikacje w prasie oświatowej, Internet)
2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

Terminy realizacji
Czas trwania stażu

Sposób udokumentowania
Wykaz lektur
Notatki


§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Formy i sposoby realizacji
1.Współpraca z opiekunem stażu.
·Określenie zasad( spisanie kontraktu)
·Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
·Obserwacja zajęć, uroczystości, spotkań z wychowankami prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
·Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza.
·Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności
2.Tworzenie własnego warsztatu pracy
·Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, pomocy przydatnych w pracy opiekuńczo- wychowawczej
3.Dokumentacja własnych działań
·Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, planów, scenariuszy zajęć i imprez
4.Opracowanie materiałów ukazujących realizację zadań w formie scenariuszy, notatek, protokołów wykonanych przez siebie notatek, gazetek, zdjęć
5.Przygotowanie sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego

Terminy realizacji
1.Wrzesień 2009
Wrzesień 2009
W ciągu całego roku szkolnego
Wg harmonogramu
Cały okres stażu
2. Na bieżąco
3. Na bieżąco
4. Na bieżąco
5. Maj 2012

Sposób udokumentowania
1. Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego
Notatki, wnioski
Konspekty
Notatki, wnioski
2. Notatki
3. Świadectwa, scenariusze zajęć, imprez okolicznościowych
5. Sprawozdanie z realizacji planu zawodowego


§ 7 ust.2 pkt.2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Formy i sposoby realizacji
1.Poznanie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej wychowanków
·( ankiety, wywiady, rozmowy)
·Poznanie i analiza opinii i orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej
2.Przygotowanie uroczystości internackich
3.Konsultacje z psychologiem szkolnym, pielęgniarką, Sanepidem, instytucjami wspierającymi proces wychowawczy, np. Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
4.Rozmowy z rodzicami i opiekunami młodzieży przebywającej w internacie
5.Obserwowanie uczniów w internacie i w innych sytuacjach ( wycieczki, spacery)
6.Indywidualne rozmowy z wychowankami
7.Analiza możliwości uczniów
·zbieranie informacji na temat uczniów
·rozmowy z nauczycielami i wychowawcami w szkole
8.Praca indywidualna z wychowankami mającymi trudności w nauce oraz organizowanie pomocy koleżeńskiej
9.Cykl zajęć dotyczących przeciwdziałaniu zachowaniom patologicznym (agresja, niszczenie mienia szkolnego), uzależnieniom, promujących zdrowy styl życia
10.Realizacja zajęć integrujących grupę ( wspólne przedsięwzięcia, wycieczki, zabawy)
11.Realizacja zajęć przygotowujących wychowanków do życia w rodzinie i społeczeństwie
12.Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i opiekuńczych( w razie potrzeby kontakty z psychologiem, rodzicami, wychowawcami, nauczycielami w szkole)
13.Włączanie wychowanków w życie Internatu
zaangażowanie wychowanków w przygotowanie uroczystości internackich

Terminy realizacji
1. Cały okres stażu
2. Wg planu
3. Wg potrzeb
4. Wg potrzeb
6. Wg potrzeb
7. W czasie trwania stażu
8. Wg potrzeb
9. Na podstawie planu pracy
10.Wg harmonogramu kalendarza imprez
11.Wg planu pracy
12.Wg potrzeb
13.Wg harmonogramu uroczystości

Sposób udokumentowania
1.Zapisy w dzienniku, segregatorze obserwacji wychowanków, formularz ankiety i jej
opracowanie
2.Notatki, scenariusze, zdjęcia
3.Notatki, zaświadczenia
4.Zapisy w dzienniku
5.Zapisy w segregatorze obserwacji wychowanków
6.Notatki
7.Zapisy w segregatorze obserwacji wychowanków
8.Zapisy w dzienniku
9.Scenariusze zajęć
10.Notatki
11.Notatki, scenariusze
12.Notatki
13.Notatki, zdjęcia


§ 7 ust.2 pkt.3
umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Formy i sposoby realizacji
1.Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
2.Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, udział w życiu portali edukacyjnych,
3.Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi do pracy pedagogicznej
4.dokumentacji załączonej do wniosku.
5.Przygotowanie scenariuszy, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
6.Publikowanie prac w Internecie
·Opublikowanie planu rozwoju na stronie www.edux.pl

Terminy realizacji
1. W czasie trwania stażu
2. W czasie trwania stażu
3. W czasie trwania stażu
4. W czasie trwania stażu
5. W czasie trwania stażu
7. W czasie trwania stażu

Sposób udokumentowania
1. Zaświadczenia
3. Wzory ankiet, pomocy
4. Konspekty
6. Zaświadczenie


§ 7 ust.2 pkt.4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

Formy i sposoby realizacji
1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
2.Udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
3.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
4.Studiowanie publikacji w portalach edukacyjnych w Internecie
5.Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego

Terminy realizacji
1. Przez cały okres stażu
2. Przez cały okres stażu
3. Przez cały okres stażu
4. Przez cały okres stażu

Sposób udokumentowania
1. Notatki
2. Zaświadczenia, potwierdzenia udziału
3. Wykaz lektur
4. Notatki


§ 7 ust.2 pkt.5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Formy i sposoby realizacji
1.Analiza przepisów prawa oświatowego
2.Analiza dokumentacji internatu
·plan pracy opiekuńczo- wychowawczej
·regulamin Internatu
·zadania Internatu
·prawa i obowiązki wychowanków
·obowiązki wychowawcy internatu

Terminy realizacji
Cały okres stażu

Sposób udokumentowania
1. Notatki
2. Potwierdzenia opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.