X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6154
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp.
Zadania do wykonania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania

1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) VIII – IX 2009r.
• przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram) IX 2009r.
• kontrakt
• harmonogram współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (według ustalonego harmonogramu) i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć cały okres stażu
• wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• przeprowadzenie lekcji w obecności opiekuna (według ustalonego harmonogramu)
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna cały okres stażu
• scenariusze lekcji
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
5. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
• udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego – funkcja przewodniczącej zespołu
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych cały okres stażu
• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale w szkoleniach
• potwierdzenie udziału w spotkaniach
6. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz dokonywanie ewaluacji własnych działań Doskonalenie:
• kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów z języka polskiego (Przedmiotowego Systemu Oceniania)
• planów wychowawczych i innych
Ewaluacja metod pracy:
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
• opracowanie pomocy dydaktycznych
• opracowanie i przeprowadzenie testów diagnostycznych dla klas I rozpoczynających naukę w szkole, klas III gimnazjum
• analiza wyników testów diagnostycznych cały okres stażu
• dokumentacja (plany wychowawcze klas, Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego i inne)
• scenariusze zajęć
• testy diagnostyczne
• analiza wyników przeprowadzonych testów diagnostycznych
7. Rozbudowa własnego warsztatu pracy
• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej systematycznie w okresie całego stażu
• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
8. Organizowanie szkolnych konkursów
• opracowywanie regulaminów konkursów
• opracowanie tekstów, testów na konkursy
• przeprowadzenie konkursów i ogłoszenie wyników cały okres stażu
• regulaminy konkursów
• teksty, testy przygotowane na konkursy
• sprawozdania z przebiegu konkursu
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (opis realizacji, autorefleksje) cały okres stażu • wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu o gromadzeniu dokumentacji
• sporządzenie sprawozdania

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego
• diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• przeprowadzenie ankiet na temat sytuacji rodzinnej wychowanków
• obserwacja i analiza możliwości uczniów cały okres stażu
• wzory ankiety
• bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych)
• notatki
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi
• współpraca z różnego typu organizacjami (np. policja, poradnia pedagogiczna itp.)
• udział w akcjach organizowanych przez szkołę cały okres stażu (według potrzeb)
• notatki
• adnotacje w dziennikach
• potwierdzenia przez dyrekcję szkoły
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
• realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
• współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej) cały okres stażu (według potrzeb)
• scenariusze lekcji wychowawczych
• notatki własne
• zapisy w dzienniku
4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych
• organizowanie wyjść dla uczniów
• udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych
• współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz jej wykonanie)
• tworzenie kroniki szkolnej
• prowadzenie zajęć dla klas III – przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego (dodatkowa godzina języka polskiego w planie)
• prowadzenie kółka filmowego
• przygotowywanie uczniów do apeli okolicznościowych (np. 11 listopada, zakończenie roku szkolnego itp.), imprez szkolnych (np. Pasowanie Gimnazjalisty, Zakończenie klas III itp.)
• przygotowywanie uczniów do tzw. Wieczornic (spotkań organizowanych dla rodziców – występy uczniów – przedstawienia, recytacje wierszy itp.)
• współpraca z gazetką szkolną „Absolwent” – sprawdzanie prac

cały okres stażu • sprawozdania, potwierdzenia
• wpisy w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym

• kronika szkolna
• dzienniki

• dziennik
• scenariusze apeli, imprez, protokoły, potwierdzenia innych nauczycieli

• protokoły z Wieczornic


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej
• nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np, Przedmiotowego Systemu Oceniania, protokołów z Rad Pedagogicznych itp.)
• dokumentowanie przebiegu stażu cały okres stażu
• potwierdzenie opracowania dokumentów szkolnych przez dyrekcję szkoły
2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych
• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej
cały okres stażu
• strony internetowe (wydruki), potwierdzenia

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
• udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych cały okres stażu
• potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy Współpraca ze szkołą
• analiza programu wychowawczego szkoły
• opracowanie planu pracy wychowawczej (uwzględniającego szkolny program profilaktyki)
• aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
Współpraca z uczniem
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
Współpraca z rodzicami
• kontakty podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych
• konsultacja planu wychowawczego klasy
• informowanie o postępach uczniów w nauce – spotkania z rodzicami, rozmowy telefoniczne cały okres stażu • dokumentowanie wszystkich zadań wychowawczych w postaci zapisów w dzienniku lekcyjnym
• opracowany plan pracy wychowawczej
• opis rozwiązywanych problemów (notatka)
• scenariusze lekcji wychowawczych
• wpisy w dzienniku lekcyjnym

3. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej cały okres stażu
(na bieżąco)

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
• dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich
• udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej
• organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły
• programu rozwoju szkoły
• programu wychowawczego szkoły
• szkolnego programu profilaktyki i innych cały okres stażu
• dokumentacja szkolna
2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
• udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach przedmiotowych
• udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych
cały okres stażu
• zapisy w protokołach
• dokumentacja

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.