X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6136
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Renata Zwierzyńska

* Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1580)

Imię i nazwisko: Renata Zwierzyńska
Placówka oświatowa: Zespół Szkół w Świerczynie- Przedszkole
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2009 – 31.05.2012 r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:

§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań; a także ich skuteczności

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

ZADANIA DO WYKONANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
UWAGI O SPOSOBIE DOKUMENTOWANIA

Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności Kursy doskonalące
Warsztaty metodyczne Cały staż Zaświadczenia, świadectwa, potwierdzenia

Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza KN rozdz. 3a i Rozporządzenia
MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. Na bieżąco notatki,

Systematyczna współpraca z opiekunem stażu Zawarcie kontraktu
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Analiza i ocena działań Wrzesień 2009
Dwa razy w roku szkolnym Kontrakt, scenariusze zajęć , sprawozdanie, karty obserwacji, notatki

Aktywne uczestnictwo w WDN Aktywne uczestnictwo w WDN, współudział w prowadzeniu szkoleniowej rady pedagogicznej Cały staż Prezentacja multimedialna

Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej Opracowywanie i modyfikacja planów wynikowych, planów wychowawczych, własnych programów pracy z dziećmi(,,Jestem Polakiem- Europejczykiem”, ,,Przedszkolak ekologiem”, ,,W świecie baśni”
Opracowanie referatów dla rodziców na tematy wychowania i rozwoju dzieci Na bieżąco

Raz w miesiącu Plany wynikowe, plany wychowawcze, własne programy

Pedagogizacje w formie referatu

Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie i stała aktualizacja
materiałów, pomocy dydaktycznych Na bieżąco Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień
Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności Autorefleksja Wrzesień 2009 Arkusz samooceny
Dokumentowanie własnych działań Gromadzenie dokumentów, świadectw,
zaświadczeń, programów, planów, scenariuszy zajęć i przedstawień, ankiet Na bieżąco Zaświadczenia, ankiety, świadectwa, scenariusze, podziękowania, scenariusze zajęć i przedstawień


§ 7.2.2.Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Diagnoza potrzeb, zainteresowań i oczekiwań uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej Ankietowanie dzieci i rodziców, rozmowy indywidualne, opracowywanie ankiet, Cały staż Ankiety, adnotacje w dzienniku
zajęć, raporty

Współpraca z rodzicami. Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami, rozmów indywidualnych.
Redagowanie gazetki przedszkolnej ,,Bliżej Przedszkola”(miesięcznik)
Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców. Cały staż

Raz w miesiącu

Raz na półrocze Harmonogram spotkania ,lista obecności
Egzemplarze gazetki

Scenariusz zajęć
Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz poradniami
specjalistycznymi Korzystnie z wiedzy i doświadczenia
pedagoga do rozwiązywania problemów Cały staż Rozmowy indywidualne, adnotacje w dzienniku zajęć
Uwzględnianie w planie wychowawczym grupy specyficznych elementów środowiska lokalnego i jego potrzeb Modyfikowanie planu wychowawczego
Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjścia do lasu, do sadu, na cmentarz,
Współorganizacja uroczystości okolicznościowych, festynów oraz imprez sportowych.
Eksponowanie wystaw prac dziecięcych o tematyce związanej z priorytetami zawartymi w „Rocznym Planie Rozwoju Przedszkola.” Cały staż Plan wychowawczy
Wpisy do dziennika
Karty uroczystości
Ekspozycje prac dziecięcych
Potwierdzenie wykonania ekspozycji

Opracowanie i realizacja zajęć integrujących grupę, przeciwdziałających agresji, prozdrowotnych - wg własnych scenariuszy Integrowanie grupy (np. w czasie imprez);
Przeciwdziałanie agresji ;
Prowadzenie zajęć prozdrowotnych
Cały staż Plany wychowawcze, adnotacje w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć i imprez, karty uroczystości
Udział w realizacji programu profilaktycznego Prowadzenie zajęć, udział w przedstawieniach Wg potrzeb Wpisy w dzienniku zajęć,

Opracowanie planu pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach(praca z dzieckiem wymagającym wsparcia i dzieckiem zdolnym) Prowadzenie zajęć indywidualnych- dydaktyczno-wyrównawczych
Przygotowywanie dzieci do konkursów; prowadzenie Klubu Małego Odkrywcy Cały staż Adnotacje w dzienniku zajęć, plan pracy z dzieckiem zdolnym, plan pracy z dzieckiem wymagającym wsparcia, dyplomy, plan pracy Klubu Małego Odkrywcy
Podejmowanie współpracy z instytucjami
wspomagającymi szkołę Nawiązanie współpracy z biblioteką
publiczną, tartakiem, nadleśnictwem (organizowanie kiermaszu świątecznego, wystawa prac dzieci, wyjście w teren z małą formą teatralną ,,Jasełka”) Cały staż Adnotacje w dzienniku zajęć, scenariusze inscenizacji.
Organizacja i przygotowanie uroczystości Opracowywanie materiałów, scenariuszy uroczystości(Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Ziem, Dzień Matki, Dzień Dziecka) dekoracji, praca z uczniami Wg harmonogramu Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć , zdjęcia, karty uroczystości
Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi Praca metodami aktywizującymi, Na bieżąco Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć
Przygotowywanie dzieci do konkursów Spotkania indywidualne lub grupowe Wg potrzeb Podziękowania, dyplomy
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Prowadzenie Klubu Małego Artysty Cały staż Plan pracy klubu, sprawozdanie z planu pracy klubu

Organizacja konkursów Konkurs plastyczny ,,Świerczyna moja Ojczyzna”,
Konkurs wiedzy ekologicznej ,,Eko maluch” ,
Konkurs plastyczny ,,Baju, baju bajka”
Cały staż Regulamin konkursu, dyplomy
Prowadzenie kroniki Zbieranie i opracowywanie materiałów Cały staż Kronika Zespołu Szkół w Świerczynie

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami Dokonywanie systematycznych zapisów w dzienniku zajęć, sporządzanie diagnoz pedagogicznych, gromadzenie materiałów, ankiet, planów nauczania, programów Cały staż Adnotacje w dzienniku, ankiety, plan wynikowy, plan roczny, plany wychowawczy, arkusze diagnozy


§7.2.3.Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Doskonalenie umiejętności obsługi komputera Korzystnie z własnego komputera i drukarki Cały staż Np. sporządzenie planu rozwoju
zawodowego, sprawozdania i innych dokumentów
Opracowywanie przy wykorzystaniu komputera materiałów i pomocy:
scenariuszy zajęć, kart pracy, dyplomów, zaproszeń, dekoracji, gazetek tematycznych, kroniki szkolnej Gromadzenie materiałów
opracowanych na komputerze Cały staż Materiały, pomoce, karty pracy, kronika w formie prezentacji multimedialnej
Komputerowe redagowanie gazetki przedszkolnej ,,Bliżej przedszkola” Korzystanie z programu Word , Power point Raz w miesiącu Egzemplarze gazetki
Umieszczenie planu rozwoju na stronie www Wykorzystanie możliwości
technicznych poznanych programów
komputerowych Wrzesień Plan rozwoju w formie elektronicznej
Opracowanie prezentacji multimedialnej PDF Tworzenie prezentacji multimedialnych do wykorzystania podczas zajęć z dziećmi
Prezentacja multimedialna na radę pedagogiczną
Prezentacja multimedialna podsumowująca staż Wg potrzeb

Wg potrzeb

Na zakończenie stażu Prezentacja w formie elektronicznej

§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych zadań

Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin przez aktywne samokształcenie Samodzielne studiowanie literatury Cały staż Notatki, wykaz lektur
Wykorzystywanie wiedzy do rozwiązywania problemów Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, integrowania grupy,
przeciwdziałaniu agresji Cały staż Scenariusze, wpisy do dziennika zajęć
Opracowanie referatów, artykułów z zakresu wychowania Opracowanie i zamieszczenie referatów w gazetce przedszkolnej Raz w miesiącu Egzemplarze gazetki
Korzystanie z zasobów internetowych, publikacji oraz biblioteki pedagogicznej Przeglądanie stron internetowych, studiowanie literatury Cały staż Wykaz stron internetowych, spis literatury
Organizowanie regularnych spotkań z rodzicami i pedagogizacja rodziców przy współpracy z pedagogiem szkolnym. Stały kontakt
indywidualny z rodzicami dzieci w celu rozwiązywania
bieżących problemów wychowawczych Spotkania grupowe i indywidualne, rozmowy, współpraca z pedagogiem szkolnym Wg potrzeb Wpisy w dzienniku zajęć, harmonogram spotkań z rodzicami

§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły.

Studiowanie dokumentacji przedszkolnej Dokładna analiza dokumentów przedszkola– statutu, planów i programów Cały staż Notatki, wykaz dokumentów
Poznawanie prawa oświatowego: Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela;
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa Zapoznanie z aktami prawnymi Na bieżąco Akty prawne
Wykazywanie się znajomością przepisów w konkretnych działaniach Stosowanie w praktyce
zdobytej wiedzy, organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Na bieżąco Wpisy w dzienniku zajęć

Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat Cały staż Notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.