X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6128
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Marty Wojciechowskiej

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Nazwa szkoły:Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie
Dyrektor szkoły:dr Witold Iwicki
Nazwisko i imię nauczyciela:Wojciechowska Marta
Stopień awansu zawodowego:Nauczyciel kontraktowy
Nauczany przedmiot:Biologia
Opiekun stażu:Gerlach Dorota
Czas trwania stażu:2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu:01. 09. 2009r.
Data zakończenia stażu:31. 05. 2012r.

W 2005 roku ukończyłam dzienne studia magisterskie na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W trakcie studiów zadecydowałam, iż w przyszłości chciałabym zawodowo spełniać się w roli nauczyciela biologii. Dlatego zrealizowałam dodatkowo 4 semestralny kurs pedagogiczny „Dydaktyka biologii” uprawniający mnie do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. We wrześniu 2006 roku zostałam zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, w charakterze nauczyciela biologii, w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie. Było to dla mnie bardzo wielkie wyzwanie i jednocześnie okazja, do oceny słuszności dokonanego wcześniej wyboru. Podczas trzech lat mojej pracy w szkole starałam się jak najlepiej wywiązywać ze wszelkich obowiązków, organizować warsztat pracy, słuchać wskazówek bardziej doświadczonych koleżanek i kolegów. Przekonałam się także o tym, że specyfika tego zawodu wymaga m.in. ogromnej samodyscypliny, nieustannego rozwoju, zdobywania nowych umiejętności oraz przechodzenia krok po kroku przez kolejne szczeble drabiny awansu zawodowego.
Rozpoczynając staż na nauczyciela mianowanego dokładnie przeanalizowałam swoje wcześniejsze dokonania zawodowe i postanowiłam spośród wszystkich codziennych czynności nauczyciela rozwijać szczególnie te, które przynoszą korzyści uczniom, szkole i mnie samej. Określając zadania do realizacji ujęte w planie rozwojowym miałam na uwadze:
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- dokumenty regulujące pracę w Zespole Szkól Ogólnokształcących nr 1 Kwidzynie,
- przydzielone przez dyrekcję szkoły obowiązki,
- własny rozwój zawodowy,
- doskonalenie warsztatu pracy,
- możliwość wykonania określonego zadania,
- specyfikę i potrzeby szkoły.
Celem podejmowanego stażu jest uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, jak również:
- poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły,
- pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe,
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań i doskonalenie warsztatu pracy,
- aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły,
- rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Mam nadzieję, że praca według poniższego planu rozwoju zawodowego przyniesie korzyści mnie jako nauczycielowi i wychowawcy, jak również uczniom, rodzicom i innym nauczycielom, którzy staną się mimowolnie uczestnikami jego realizacji.

ZADANIA DO REALIZACJI W OKRESIE STAŻU

§7 ust.1, pkt. 1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1.Aktywne uczestniczenie w pracach różnych organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji
- udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym
- udział w pracach szkolnego Zespołu Matematyczno-Przyrodniczego
- udział w pracach szkolnego Zespołu Wychowawczego
- współpraca z Samorządem Uczniowskim oraz opiekunem świetlicy szkolnej:
- współorganizowanie uroczystości szkolnych, klasowych i różnorodnych imprez
- współpraca z pedagogiem szkolnym
- udział w obrzędach i świętach narodowych, religijnych i szkolnych
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych

§7 ust.1, pkt. 2. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
- udział w radach szkoleniowych
- udział w konferencjach metodycznych, kursach, szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
- ukończenie studiów podyplomowych „Pedagogika Opiekuńczo –Wychowawcza”

2.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki

- studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki

§7 ust.1, pkt. 3. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

1.Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty.

- analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych:
- rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
- ustawa o systemie oświaty
- zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
- aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

2.Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły

- poznawanie planów pracy szkoły na lata szkolne 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, statutu, i innych regulaminów obowiązujących w ZSO nr 1

§7 ust.2, pkt. 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1.Poznanie procedury awansu zawodowego

- analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem awansu na stopień nauczyciela mianowanego
- sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
- napisanie planu rozwoju zawodowego
- przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- sformułowanie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego

2.Współpraca z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- ustalenie terminów spotkań
- hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli

3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z biologii
- opieka nad gablotą przedmiotową w korytarzu szkolnym oraz pracownią biologiczną
- wykonanie przy użyciu różnorodnych technik pomocy dydaktycznych – plansze, schematy, foliogramy itp.
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania wiedzy oraz umiejętności uczniów

4.Ewaluacja własnych działań.
- modyfikowanie przedmiotowych rozkładów materiału nauczania oraz metod pracy w oparciu o zmiany pojawiające się w prawie oświatowym jak również możliwości uczniów
- analiza własnej działalności dydaktyczno-wychowawczej z uwzględnieniem wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów
- analiza zgromadzonej przez siebie dokumentacji oraz stopnia zrealizowania wyznaczonych w planie rozwoju zawodowego celów

§7 ust.2, pkt. 2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i sytuacji rodzinnej uczniów
- zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
- kontakty z rodzicami ( indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową, współpraca ze szkolną Radą Rodziców )
- rozmowy z pedagogiem szkolnym
- konsultacje z innymi nauczycielami
- obserwacja uczniów i analiza ich możliwości
- indywidualne rozmowy z uczniem

2.Uwzględnienie potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy

- prowadzenie koła biologicznego dla uczniów zdolnych
- konsultacje dla uczniów z trudnościami w nauce
- przygotowywanie uczniów do różnorodnych konkursów i olimpiad oraz organizacja i prowadzenie takich konkursów
- organizowanie uroczystości klasowych
- organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych m.in. Zielona Szkoła
- prowadzenie zajęć Monitoring Środowiska
- współpraca ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa

3.Uwzględnienie w swojej pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
- realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym
- realizowanie zadań wychowawczych zgodnie ze szkolnym programem profilaktyki
- udział w społecznych akcjach organizowanych przez szkolny wolontariat
- udział w akcjach – Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, Dzień bez Papierosa, Dzień Promocji Zdrowego Stylu Życia, Dzień Walki z AIDS itp.

§7 ust.2, pkt. 3. Umiejętność wykorzystania technologii komputerowej i informacyjnej.

1.Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy zawodowej
- nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
- przygotowywanie przy pomocy komputera potrzebnych dokumentów, np.: planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, wniosków, konspektów zajęć, programów nauczania, testów itd.
- przygotowywanie zadań konkursowych z wykorzystaniem programów komputerowych
- prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej z przedstawicielami wydawnictw Operon, GWO oraz nauczycielami i uczniami szkoły
- komputerowe wypisywanie świadectw
- wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej

2.Publikacje w Internecie
- umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej

§7 ust.2, pkt. 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1.Realizowanie zadań wychowawczych w pracy z uczniami i w kontaktach z ich rodzicami

- opracowanie planu pracy wychowawcy
- comiesięczna analiza wyników w nauce oraz frekwencji, ewentualne podejmowanie działań zaradczych
- organizowanie pomocy koleżeńskiej i indywidualna pomoc wychowankom
- opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań
- przeciwdziałanie konfliktom w klasie
- przeciwdziałanie nałogom i uzależnieniom poprzez pracę uświadamiającą na godzinach do dyspozycji wychowawcy, spotkania z pielęgniarką szkolną
- zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych; informowanie rodziców o zagrożeniach, które czyhają na dzisiejsza młodzież)
- rozmowy wychowawcze z uczniami
- opieka nad uczniami w czasie imprez szkolnych oraz pozaszkolnych
- aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych

§7 ust.2, pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego i posługiwanie się przepisami systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w pracy nauczyciela
- tworzenie planów wychowawczych, planów wynikowych skorelowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi
- prowadzenie dokumentacji szkolnej- dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen uczniów itp.
- organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych
- uczestniczenie w radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów przedmiotowych
- protokołowanie posiedzeń RP
- praca w różnorodnych komisjach powoływanych przez Dyrektora szkoły
- analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań uczniów
- poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.