X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6062
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr xxx- nauczyciela kontraktowego
w Zespole Szkół Publicznych w xxx
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

DANE DOTYCZĄCE STAŻU
Rozpoczęcie stażu 01.09.2009r.
Planowany termin
zakończenia stażu 31.05.2012r.
Opiekun stażu xxx
Miejsce stażu xxx
Dyrektor ZSP xxx

l.p.
Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r.
* Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

1. § 7 ust. 1 pkt 1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

1. Udział w spotkaniach grona pedagogicznego dotyczących planowania i realizacji zadań organizacyjnych i dydaktycznych w ZSP, w pracach zespołu przedmiotowego i wychowawców
2. Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli języków obcych, prowadzenie zebrań z zespołem nauczycieli uczących w klasie, której jestem wychowawcą
3. Rola wychowawcy klasy, prowadzenie zebrań, dni otwartych, rozmów indywidualnych, spotkań z okazji różnych świąt, pedagogizacja, aktywizowanie rodziców (udział w życiu klasy, szkoły, zaproszenia na imprezy szkolne)
4. Systematyczna współpraca ze szkolnym pedagogiem i psychologiem Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Miejscu Piastowym
5. Współpraca z Radą Rodziców zgodnie z harmonogramem
zebrań

zgodnie z harmonogramem zebrań
zgodnie z opracowanym planem wychowawczym
w okresie stażu
w okresie stażu potwierdzenie obecności w zebraniach (protokoły konferencji)
dokumentacja prac zespołu
dokumentacja ZSP i własna
dokumentacja ZSP i własna
dokumentacja ZSP i własna

2.
§ 7 ust. 1 pkt 2 pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w wewnątrz- i zewnątrzszkolnym doskonaleniu:
• kursy i szkolenia organizowane przez PCEN, oraz inne konferencje szkoleniowe i warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka angielskiego
• kursy i szkolenia organizowane przez WDN
• kursy i szkolenia organizowane przez wydawnictwa językowe
2. Samodzielne studiowanie literatury oraz prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki / biblioteczka metodyczno-przedmiotowa
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów
w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu
zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty
bibliografia
materiały
do ćwiczeń , testy

3. § 7 ust.1 pkt 3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel kontraktowy ubiegający się
o awans na stopień nauczyciela mianowanego odbywa staż.
1. Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty w zakresie funkcjonowania ZSP:

• Wewnątrzszkolny System Oceniania w Łękach Dukielskich
• Statut ZSP w Łękach Dukielskich
• Standardy Nauczania w ZSP w Łękach Dukielskich
• Rozporządzenie MEN z dnia 1.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
• ustawa Karta Nauczyciela
z dnia 26.01.1982 (po zmianach z dnia 15.07.2004r.)
• Ustawa z dnia 18.02.2000 roku o zmianie ustawy Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN
z 7.09.2004 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych. (z późniejszymi zmianami).
• Ustawa o systemie oświaty
z dnia 7.09.1991 r.
(z późniejszymi zmianami)
• Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, internet).
wrzesień październik i
listopad 2009
notatki

4. § 7 ust. 2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Współpraca z opiekunem stażu:

• Omówienie zasad współpracy.
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
• Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły – konsultacja, analiza zajęć.
• Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
• Napisanie sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego-autorefleksja.

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:

• Analiza programów nauczania w oparciu o ich merytoryczne wartości.
• Stosowanie aktywnych metod nauczania.
• Opracowanie i tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych, testów.
3. Wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą zdobytą na szkoleniach z członkami zespołu językowego.
4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne)
6. Publikowanie własnych prac:
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz materiałów do nauki języka angielskiego na stronach www.
wrzesień 2009
raz na dwa miesiące lub w razie potrzeby
według harmonogramu i potrzeb wynikających podczas stażu oraz według harmonogramu dyrektora szkoły
maj 2012
31 maja 2012
w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu
wrzesień 2009,
w okresie trwania stażu
plan rozwoju zawodowego, harmonogram
karty obserwacji zajęć, notatki
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
notatki, testy, materiały dydaktyczne
notatki
dokumentacja ZSP (dzienniki)
potwierdzenie przesłania

5. § 7 ust.2 pkt 2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
1. Współorganizowanie i udział w projektach realizowanych przez ZSP w Łękach Dukielskich
2. Organizacja spotkań z rodzicami czasie Dni Otwartych w szkole
3. Konsultacje oraz doradzanie uczniom w kwestii dodatkowych możliwości poszerzania swoich umiejętności i wiedzy językowej.
4. Podejmowanie działań naprawczych i korygujących (korekta prac).
zgodnie z harmonogramem działań szkoły

raz w miesiącu
w razie potrzeby
w okresie trwania stażu
dokumentacja ZSP / potwierdzenie
wpisy w dzienniku
notatki
notatki, dokumentacja szkoły

6.
§ 7 ust.2 pkt 3 umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
2. Wykorzystanie technologii informatycznej: przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową.
3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych i komputerowych technik audiowizualnych.
4. Umieszczenie w internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej - planu rozwoju zawodowego / materiały dydaktyczne.
w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu
zaświadczenia
korespondencja
tematy zajęć w dzienniku (prezentacje audiowizualne)
potwierdzenie przesłania materiału do publikacji

7. § 7 ust.2 pkt 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Zastosowanie aktualnej wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na prowadzonych zajęciach oraz studiowanie fachowej literatury (wydawnictwa książkowe i czasopisma), korzystanie
ze specjalistycznego portalu internetowego.
2. Indywidualne spotkania z uczniami podczas dyżurów i
– w razie potrzeby - udzielenie pomocy w rozwiązywaniu problemów w nauce oraz problemów osobistych. w okresie trwania staż
w okresie trwania stażu bibliografia,
wydruki,
notatki
termin konsultacji

8. § 7 ust.2 pkt 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty
(w zakresie funkcjonowania ZSP)

1. Analiza przepisów prawa oświatowego, w tym także poprzez korzystanie ze stron internetowych MENiS.

2. Udział w pracach różnorodnych komisji – egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych. w okresie trwania stażu
w okresie trwania stażu
notatki
dokumentacja szkoły

Dokument ten jest dokumentem otwartym i w trakcie realizacji może ulec zmianom.

Zatwierdzenie:

........................................

data:

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.