X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6074
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

Zadania
Poznanie procedury awansu zawodowego

Formy realizacji
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
2.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3.Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.

Termin realizacji
IX. 2009 r.
IX. 2009 r.
Cały okres stażu

Dowody realizacji
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Znajomość procedury awansu zawodowego.

Zadania
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Formy realizacji
1.Gromadzenie materiałów i dokumentów mających znaczenie dla podsumowania dotychczasowej pracy

Termin realizacji
Cały okres stażu

Dowody realizacji
Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

Zadania
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Formy realizacji
1.Autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego

Termin realizacji
VI. 2012 r.

Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MENiS

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.1-3 Karty Nauczyciela- uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania
1.Podnoszenie własnych kwalifikacji.

Formy realizacji
1.Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (WDN, warsztatach, kursach doskonalących, konferencjach).

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Zaświadczenia, potwierdzenia.

Zadania
2.Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.

Formy realizacji
1 Gromadzenie pomocy dydaktycznych.
2.Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych ze stron internetowych.
3.Studiowanie na bieżąco lektury metodycznej.

Termin realizacji
Cały okres stażu

Dowody realizacji
Bibliografia

Zadania
3.Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Formy realizacji
1.Opracowanie szczegółowego systemu oceniania dla kl. I, II i III, przedstawienie go rodzicom i omówienie go z uczniami.

Termin realizacji
IX. 2009 r.
IX. 2010 r.
IX. 2011 r.

Dowody realizacji
Opis systemu oceniania

Zadania
4.Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej

Formy realizacji
1.Praca podczas zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Scenariusze zajęć.

Zadania
5.Analiza, określanie mocnych i słabych stron pracy własnej

Formy realizacji
1.Opracowanie i przeprowadzenie sprawdzianu diagnostycznego dla uczniów klasy pierwszej.

2.Przeprowadzenie badań techniki czytania.

Termin realizacji
1.IX. 2009 r.
2.Początek i koniec roku szkolnego
w klasach : I-szej,
II-giej i III-ciej.

Dowody realizacji
1.Test. Wyniki ewaluacji.
2.Wyniki testu.

Zadania
6.Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.

Formy realizacji
1.Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.
2.Przygotowywanie dodatkowych zadań dla uczniów zdolnych.
3.Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami mającymi problemy w nauce.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
2.Przykładowe prace uczniów.
3.Dziennik zajęć pozalekcyjnych.

Zadania
7.Organizowanie konkursów szkolnych.

Formy realizacji
1.Opracowanie regulaminu konkursu.
2.Przeprowadzenie konkursu.
3.Ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów nagród.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Regulamin i wyniki konkursu.

Zadania
8.Działania ukierunkowane na bezpieczeństwo uczniów.

Formy realizacji
1.Realizacja zadań programu profilaktycznego.
2.Spotkanie z policjantem i krótka pogadanka na temat zachowania
bezpieczeństwa na drodze.
3.Ćwiczenia w przekraczaniu jezdni.

Termin realizacji
1.Cały okres stażu.
2.IX. 2009 r.
3.IX. 2009 r.

Dowody realizacji
1.Wyszczególnienie zrealizowanych zadań.
2.Wpis w dzienniku lekcyjnym.
3.Wpis w dzienniku lekcyjnym.

Zadania
9.Dokumentowanie własnych działań w zakresie prowadzonej pracy.

Formy realizacji
1.Przygotowanie planów wychowawczych, scenariuszy zajęć, kart pracy.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Zadania
10.Współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej, opiekuńczej
i wychowawczej.

Formy realizacji
1.Udzielanie na bieżąco informacji o postępach edukacyjnych i zachowaniu dziecka w Vademecum ucznia.
2.Rozmowy z rodzicami na comiesięcznych konsultacjach i zebraniach semestralnych.
3.Włączanie rodziców w organizowanie różnych uroczystości i imprez tworząc warunki do współpartnerstwa.
4.Zorganizowanie wigilii klasowej, Dnia Babci i Dziadka, balu karnawałowego,
Dnia Matki przy udziale rodziców.
5.Pedagogizacja rodziców. Omawianie tematów dostosowanych do potrzeb klasy.
Zapraszanie na spotkania z rodzicami pedagoga lub psychologa ( w zależności od potrzeb).

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
3.,4.Scenariusze uroczystości.

Zadania
11.Organizowanie wycieczek edukacyjno-rekreacyjnych.

Formy realizacji
1.Zorganizowanie wycieczek klasowych zgodnie z planem wycieczek na dany rok szkolny.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Karty wycieczek.

Zadania
12.Promowanie szkoły w środowisku.

Formy realizacji
1.Pomoc w organizacji festynu rodzinnego.

Termin realizacji
VI. 2010 r.

Zadania
13.Udział w pracach w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Formy realizacji
1.Protokołowanie narad szkoleniowych.
2.Praca w komisji wnioskowej na konferencjach Rady Pedagogicznej.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Potwierdzenie Dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
1.Komputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Formy realizacji
1.Sporządzenie planu rozwoju zawodowego, sprawozdań, teczki awansu zawodowego.

Termin realizacji
IX. 2009 r.
VI. 2009 r.

Dowody realizacji
Plan rozwoju zawodowego. Sprawozdania. Teczka awansu zawodowego.

Zadania
2.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Formy realizacji
1.Opracowanie i komputerowe przygotowanie dokumentacji szkolnej:
•planów wychowawczych
•świadectw
•ocen opisowych
•materiałów dla rodziców
2.Opracowywanie projektu zaproszeń, dyplomów na konkursy.
3.Opracowanie i przesyłanie drogą elektroniczna wyników testu kompetencji trzecioklasisty do wydawnictwa OPERON.
4.Korzystanie z innych materiałów przedstawionych na stronie internetowej OPERON-u.
5.Opracowywanie materiałów na Zespół Samokształceniowy Kształcenia Zintegrowanego

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Przykładowe kopie.

Zadania
3.Elektroniczny kontakt z Dyrekcją szkoły, innymi nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Formy realizacji
1.Przesyłanie pism do Dyrekcji szkoły drogą elektroniczną.
2.Przekazywanie różnorodnych materiałów dydaktycznych innym nauczycielom za pomocą pamięci przenośnej.
3.Przekazywanie informacji rodzicom drogą elektroniczną

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Zadania
4.Komputerowe redagowanie gazetki szkolnej.

Formy realizacji
1.Opracowanie materiałów do zaprezentowania w gazetce szkolnej.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Przykładowy egzemplarz gazetki.

Zadania
5.Korzystanie z informacji znajdujących się na portalach edukacyjnych.

Formy realizacji
1.Korzystanie z encyklopedii multimedialnej, stron internetowych oraz publikacji nauczycieli kształcenia zintegrowanego.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Zadania
6.Wdrażanie uczniów do świadomego posługiwania się komputerem.

Formy realizacji
1.Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) poprzez przygotowywanie różnorodnych materiałów na zajęcia.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Zadania
7.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

Formy realizacji
1.Komputerowe opracowanie: scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, testów, kart pracy.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Zadania
8.Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności
z zakresu obsługi komputera.

Formy realizacji
1.Udział w kursach i szkoleniach z zakresu obsługi komputera i zastosowanie w praktyce zdobytych umiejętności i wiedzy.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania
1.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.

Formy realizacji
1.Konsultacje i rozmowy na temat realizacji programów nauczania, sposobów rozwiązywania problemów dydaktyczno- wychowawczych, współpracy z rodzicami, organizacji imprez szkolnych.
2.Aktywne uczestniczenie w pracach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego
• Opracowanie planu pracy
• Opracowywanie i przedstawienie różnych zagadnień w ramach Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Kształcenia Zintegrowanego (dostosowanych do potrzeb nauczycieli)
• prowadzenie spotkań zespołu
• prowadzenie dokumentacji
3.Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom własnych opracowań: scenariuszy zajęć, kart pracy, scenariuszy imprez klasowych.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
2.Sprawozdanie z działalności Zespołu Samokształceniowego.

Zadania
2.Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (WDN).

Formy realizacji
1.Udział w konferencjach i szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
2.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Protokoły, materiały szkoleniowe.

Zadania
3.Udział w organizacji dni otwartych szkoły.

Formy realizacji
1.Współudział w promocji szkoły w ramach dni otwartych

Termin realizacji
Zgodnie z ustalonymi terminami dni otwartych.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
1.Wdrożenie i realizacja programu: „Pociągiem po Europie”.

Formy realizacji
1.Przeprowadzenie cyklicznych zajęć „Pociągiem po Europie” (1x w miesiącu”)

Termin realizacji
Od I. 2010 r.
do V. 2012 r.

Dowody realizacji
Przykładowy scenariusz zajęć.

Zadania
2.Wdrożenie programu pracy z uczniem mającym trudności w nauce.

Formy realizacji
1.Opracowanie i realizacja programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Program zajęć.

Zadania
2.Wdrożenie programu „zielonej szkoły”

Formy realizacji
1.Opracowanie i realizacja programu „zielonej szkoły”.

Termin realizacji
V 2012r.

Dowody realizacji
Program „zielonej szkoły”.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
1.Organizacja imprez i konkursów szkolnych.

Formy realizacji
1.Przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości pasowania na ucznia.
2.Włączenie się w organizację Dni Szkoły połączonym z obchodami 50-lecia Rudy Śl.
3.Przygotowanie i przedstawienie jasełek dla uczniów klas I-VI.
4.Włączenie się w organizację Dni Europejskich.

Termin realizacji
X. 2009 r.
XI. 2009 r.
XII. 2009 r.
Cały okres stażu (zgodnie z terminem kalendarza szkoły)

Dowody realizacji
1. Scenariusz

Zadania
2.Opracowanie i wdrożenie planu działań zespołu redagującego gazetkę szkolną.

Formy realizacji
1.Opracowanie planu działań.
2.Gromadzenie materiałów.
3.Redagowanie gazetki.
4.Rozprowadzanie gazetki wśród uczniów i nauczycieli.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Sprawozdanie z realizacji planu działań.

Zadania
3.Organizowanie imprez integracyjnych.

Formy realizacji
1.Organizowanie imprez klasowych:
•Dzień Chłopca
•Mikołajki
•Wigilia klasowa
•Dzień Kobiet

Termin realizacji
Cały okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Rudzie Śląskiej.

Formy realizacji
1.Pisanie wniosków i opinii, konsultacje, realizacja zalecanych ćwiczeń, zapraszanie pracowników na prelekcje dla rodziców (w razie potrzeby).
2.Zaproszenie pracownika PPP do przeprowadzenia zajęć integracyjnych w zespole klasowym

Termin realizacji
Cały okres stażu.
IX. 2009 r.

Dowody realizacji
Potwierdzenie Dyrektora

Zadania
2.Nawiązanie współpracy z logopedą (w razie potrzeby).

Formy realizacji
1.Przebadanie dzieci pod względem rozwoju mowy.

Termin realizacji
X 2009r.

Zadania
3.Uczestnictwo w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

1.Cykliczne czytanie bajek przez wychowawcę i bibliotekarza (1x w miesiącu).

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Sprawozdanie z akcji.

Zadania
4. Włączenie się w akcję „Paczka dla najuboższych”.

1.Zachęcanie uczniów do zbiórki makulatury, butelek, baterii oraz rozmowa na temat konieczności segregowania śmieci i recyklingu.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Zadania
6.Włączenie się do akcji „Sprzątanie świata”.

Formy realizacji
1.Porządkowanie obejścia wokół szkoły.

Termin realizacji
IV. 2010r.
IV. 2011r.
IV. 2012 r.

Dowody realizacji
Sprawozdanie z akcji.

Zadania
7.Prowadzenie zajęć przedmiotowych poza szkołą.

Formy realizacji
1.Nawiązanie współpracy Biblioteką Publiczną w Rudzie Śląskiej.

Termin realizacji
IV. 2010 r.

Dowody realizacji
Sprawozdanie.

Zadania
8.Współpraca z Komendą Policji oraz Strażą Pożarną
w Rudzie Śląskiej.

Formy realizacji
1.Spotkanie z policjantem w klasie.
2.Zwiedzanie siedziby Straży Pożarnej.

Termin realizacji
IX. 2009 r.
V. 2010 r.

Dowody realizacji
Sprawozdania.

Zadania
9. Aktywna współpraca ze strukturami samorządowymi.

Formy realizacji
1.Zwiedzanie Urzędu Miejskiego, spotkanie z przedstawicielami władz miasta.

Termin realizacji
X. 2011 r.

Dowody realizacji
Sprawozdania.


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

Zadania
1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Formy realizacji
1.Poznanie sytuacji rodzinnej dziecka.
2.Rozpoznanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
3.Opis i analiza problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Termin realizacji
Cały okres stażu.

Dowody realizacji
Opracowana analiza dwóch przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.