X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6058
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

mgr Justyna Tarkawian
nauczyciel języka rosyjskiego
w Zespole Szkół w Serokomli

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia i zakończenia stażu: 01.09.2009 r. - 31.05.2012 r.
Opiekun stażu:

Wstęp

Informacje o nauczycielu

Imię (imiona) i nazwisko: Justyna Agata Tarkawian
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Serokomli
Stopień awansu zawodowego: Nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje

-Ukończenie dwuletnich zaocznych studiów II stopnia na Uniwersytecie im. Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. Kierunek filologia, w zakresie filologii rosyjskiej. Tytuł zawodowy: magister.
-Ukończenie trzyletnich dziennych studiów zawodowych na kierunku filologia w zakresie rusycystyki na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Tytuł zawodowy: licencjat.

CELE :

1. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych.
2. Zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Akty prawne awansu zawodowego nauczycieli

-Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004 r.

Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

§ 7 ust. 1 pkt. 1 uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym.
2. Współpraca z Samorządem uczniowskim.
3. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
W okresie trwania stażu
Lista obecności Potwierdzenia

§ 7 ust. 1 pkt. 2 pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
1. Ukończenie szkolenia BHP
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
3. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:· konferencje szkoleniowe· warsztaty metodyczne dotyczące nauczania języka rosyjskiego
5. Prowadzenie dokumentacji przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki, biblioteczka metodyczno – przedmiotowa6. Tworzenie własnego warsztatu pracy
- Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp.
- Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi
Marzec 2009 r.
Cały okres stażu
W okresie trwania stażu
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Spis zebranych pozycji, testy, krzyżówki, czasopisma.

§ 7 ust.1 pkt.3 poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż. 1. Analiza dokumentacji.
· Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
· Karta Nauczyciela.
· Rozporządzenie MEN z 7 września 2004 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
· Ustawa o systemie oświaty.
· Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego na podstawie lektury czasopism oświatowych i publikacji na stronach WWW.
3. Zapoznanie się z Prawami i Obowiązkami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka. Przeanalizowanie Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka – stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Przez cały okres stażu
Przez cały okres stażu
Przez cały okres stażu
Notatki własne

§ 7 ust.2 pkt.1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Poznanie procedur awansu zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu
· Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
· Ustalenie terminów spotkań z opiekunem· Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
· Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
· Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości
· Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka rosyjskiego
· Opracowanie, analiza, monitoring i ewaluacja planów wynikowych i rozkładów nauczania z języka rosyjskiego dla nauczanych klas
· Opracowanie testów, sprawdzianów, quizów, gier dla nauczanych klas· Przeprowadzenie testów diagnostycznych wśród klas pierwszych gimnazjum na początku roku szkolnego i przedstawienie wyników
· Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
· Uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych: tabele gramatyczne, postery, gazetki
· Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
· Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne i pozalekcyjne
· Podwyższenie poziomu nauczania poprzez oglądanie filmów, bajek w oryginale i słuchanie rosyjskich piosenek
4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
· Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
· Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego· Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
VII – IX 2009 r.
Wrzesień 2009 r.
Według harmonogramu
Cały okres stażu
Wrzesień 2009
Wrzesień 2010
Wrzesień 2011
Systematycznie w okresie całego stażu
Cały okres stażu
V 2012 r.VI 2012 r.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu- opracowanie planu rozwoju zawodowego Kontrakt
Wnioski z obserwowanych zajęć
Testy, sprawdziany
Sprawozdanie
Literatura fachowa
Zbiór kart pracy
Wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
Treść sprawozdania
Wniosek wraz z dokumentacją formalną

§ 7 ust.2 pkt.2 umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. poznanie środowiska uczniowskiego
· diagnoza potrzeb, zainteresowań i oczekiwań uczniów
· obserwacja i analiza możliwości uczniów
2. rozpoznawanie problemów wychowawczo – opiekuńczych indywidualnych uczniów w celu udzielenia pomocy uczniom potrzebującym takiej pomocy · obserwacja, rozmowy z wychowawcami na temat zaobserwowanego problemu· rozmowy indywidualne z uczniem
· zgłoszenie problemu pedagogowi szkolnemu
· współpraca z wychowawcami
· organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem
· podejmowanie działań naprawczych i korygujących
3. realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiska
· realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
· prowadzenie konsultacji – zajęć wyrównawczych dla słabszych uczniów
· indywidualizacja nauczania (użycie różnorodnych metod nauczania)
· zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach języka rosyjskiego oraz podejmowania prac dodatkowych
4. wprowadzenie do programu nauki języka rosyjskiego treści dotyczących wybranych problemów środowiska lokalnego, społecznych i cywilizacyjnych
· przygotowanie lekcji języka rosyjskiego dotyczące zagrożeń współczesnego świata np. temat szkodliwości palenia, narkotyków, przemocy i problemów nastolatków
5. przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się i brania odpowiedzialności za ten proces
· odpowiedni dobór metod nauczania oraz zadań i ćwiczeń przeprowadzanych na zajęciach
· zadawanie prac domowych
6. opracowanie i wdrażanie autorskich zajęć z zakresu kultury, tradycji oraz religioznawstwa Rosji
Cały okres stażu
Cały okres stażu (według potrzeb)
W ciągu całego stażu
Cały okres stażu (według potrzeb)
Według harmonogramu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Wzory ankiet
Adnotacje w dziennikach
Zapisy w dziennikach lekcyjnych i pozalekcyjnych
Karty pracy ucznia
Scenariusze lekcji
Notatki
Karty pracy
Scenariusze

§ 7 ust.2 pkt.3 umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej · nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
· przygotowywanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów)
· opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów wynikowych, rozkładów materiału, zestawień i raportów)
· przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
· dokumentowanie przebiegu stażu
· zachęcanie uczniów do przekazywania zadanych prac w formie multimedialnej lub pocztą elektroniczną oraz wymiany e-maili z uczniami z obcych krajów
· wyznaczanie projektów prezentowanych na zajęciach lekcyjnych, wymagających posłużenia się Internetem i komputerem· propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce języka rosyjskiego i zachęcanie do pogłębiania swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób
2. Publikacje w Internecie
· umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego
3. korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
· korzystanie z Internetu – wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej, korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
· poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet
· śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
· gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej (CD-ROM)
· konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych
· korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl www.publikacje.edu.pl www.edux.pl www.inerklasa.pl www.szkola.net/awans/
Cały okres stażu
Rok szkolny 2009/2010
Cały okres stażu
Scenariusze
Dyplomy
Plany wynikowe
Testy
Sprawdziany
Strona internetowa www.literka.pl
www.edux.pl
notatki własne

§ 7 ust.2 pkt.4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela.
1. rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
· aktywny udział w kursach, szkoleniach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
· aktywny udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne dotyczące nowości, zmian w programach nauczania i podstawie programowej w nauczaniu języków obcych2. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
· studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki (np. praca z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych)
· wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej
3. zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów· rozwiązywanie problemów edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe
· modyfikacja warsztatu pracy poprzez zastosowanie (dzięki zdobytej na dany temat wiedzy) właściwych metod pracy, sposobów oceniania, rodzajów zadań w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia
· rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Zgodnie z planem
Potwierdzenie udziału, zaświadczenia
Notatki własne
Zapisy w dziennikach lekcyjnych
Potwierdzenia współpracy

§ 7 ust.2 pkt.5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej (Statut szkoły, WSO, Program Wychowawczy, Ścieżki Edukacyjne, Plan Nadzoru Pedagogicznego)
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z niej zadań
· uczestniczenie w spotkaniach Rady Pedagogicznej, w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych Radach Pedagogicznych
· udział w zebraniach z rodzicami
· opieka nad salą przedmiotową, pełnienie dyżurów· udział w pracach różnorodnych komisji powoływanych przez szkołę – egzaminacyjnej, Zespołów Nadzorujących, konkursów przedmiotowych, itp.
3. Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do PPP.
4. konstruowanie dokumentów nauczania
Zgodnie z planem
Cały okres stażu
Notatki własne, potwierdzenia

Serokomla, dn. 10.09.2009 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.