X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6050
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

mgr Magdalena Janowicz – nauczyciel j. angielskiego
Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Potęgowie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009 r.
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2010 r.
Opiekun stażu: mgr Sylwia Kraśnicka

Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt1).

(Plan sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Lp
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego. Wrzesień 2009
2. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy mające na celu ustalenie zasad realizacji stażu Wrzesień 2009
3. Zapoznanie się z planami zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami i zasadami współpracy dyrektora z pracownikami danej szkoły Obserwacje, udział w radach pedagogicznych Wrzesień 2009
4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2009
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, program profilaktyczny. Wrzesień 2009
6. Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokolaż Rady pedagogicznej Wrzesień 2009
7. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zapoznanie się z przepisami przeciwpożarowymi Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne zastosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych Wrzesień 2009
8. Sporzadzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedstawienie go dyrektorowi szkoły Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Maj 2010
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją Przygotowanie dokumentacji Maj 2010


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły (§6 ust.2pkt 2).

1. Zapoznanie się z programem nauczania Analiza programu nauczania Wrzesień 2009
2. Opracowanie planów wynikowych Przygotowanie planów wynikowych Wrzesień 2009
3. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym i samokształceniu Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej Wrzesień 2009 – Maj 2010
4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy Publikacja w Internecie planu rozwoju. Korzystanie z planów multimedialnych Wrzesień 2009 – Maj 2010
5. Przygotowanie uczniów do konkursów. Praca z uczniami uzdolnionymi Praca z uczniami mająca na celu przygotowanie ich do konkursu z języka angielskiego. Organizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego mających na celu rozszerzanie i doskonalenie wiedzy z danego języka Wrzesień 2009 – Maj 2010
6. Praca z uczniami mającymi trudności w nauce Zapoznanie się z orzeczeniami, które określają dysfunkcje uczniów i dostosowanie wymagań do możliwości uczniów Wrzesień 2009 – Maj 2010 r.


Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3)

1. Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów Rozmowy z uczniami, pedagogiem szkolnym, wychowawcami i rodzicami Wrzesień 2009 – Maj 2010 r.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych Lektura pedagogiczna i psychologiczna Wrzesień 2009 – Maj 2010 r.
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym i innymi organizacjami działającymi w szkole Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego i angażowanie się do pomocy Wrzesień 2009 – Maj 2010 r.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych i prowadzonych Wrzesień 2009
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela Omówienie zajęć 1 raz w miesiącu
Wrzesień 2009– Maj 2010 r.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowywanie konspektów zajęć, prowadzenie i omówienie zajęć 1 raz w miesiącu
Wrzesień 2009 – Maj 2010 r.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej pracy Uwzględnienie opinii opiekun w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem Wrzesień 2009 – Maj 2010 r.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego Samoocena Maj 2010 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.