X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6042
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa nr 182 im. Tadeusza Zawadzkiego – „Zośki” w Łodzi

ELŻBIETA GRACZYK
nauczyciel mianowany

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

długość stażu: 2lata, 9miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2009 r.
Data ukończenia stażu: 31.05.2012 r.

I. Czynności organizacyjne

L.P.
ZADANIE/ DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI ZADAŃ/DZIAŁAŃ
INF. O REALIZACJI ZADAŃ
INF. O EFEKTACH PROWADZENIA ZAJĘĆ
(zaświadczenia i materiały)
TERMIN REALIZACJI
1
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego nauczycieli (np. Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004, broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe)
- prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
IX.2009
2
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
- zapoznanie z nowymi lub ujednoliconymi dokumentami szkoły: program wychowawczy szkoły, statut, WSO
- plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły
IX.2009
3
Wstępna ocena własnych umiejętności
- podsumowanie własnej pracy, skompletowanie dokumentów ocenianych w pracy
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

IX.2009
4
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- zbieranie informacji o realizacji zadań, gromadzenie materiałów i dokumentów

- gromadzenie dokumentów: świadectw, zaświadczeń, sprawozdań, opracowanych materiałów
w czasie stażu
5
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
- autorefleksja, analiza, opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

V.2012

II. Zadania wynikające z rozporządzenia MENiS z 1 grudnia 2004 r.

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania
technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. § 8 ust 1 pkt. 1

1
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym
- udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- udział w kursach i szkoleniach organizowanych przez instytucje pozaszkolne
- zaświadczenia
- notatki z udziału w szkoleniu
w czasie stażu
2
Sprawowanie opieki nad pomieszczeniami świetlicowymi
- organizowanie wystawek tematycznych
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
- dbałość o czystość i estetykę sal świetlicowych
- zdjęcia i notatki
- potwierdzenie dyrektora szkoły
w czasie stażu
3
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
- poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących opieki, wychowania, aktywizacyjnych metod pracy
- korzystanie z zasobów bibliotek
- zestawienie bibliografii
- recenzje wybranych pozycji
w czasie stażu
4
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej
- przygotowanie materiałów do zajęć świetlicowych
- korzystanie z internetu
- potwierdzenia
- scenariusze i inne materiały
w czasie stażu

Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
Rozp. § 8 ust 1 pkt. 2

1
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami
- opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych
- prowadzenie lekcji otwartych
- opracowanie materiałów do publikacji
- potwierdzenia
- zaświadczenia
w czasie stażu
2
Stosowanie nowych form i metod w pracy
- praca podczas zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych
- opracowanie programu przeciwdzialającemu agresji i wprowadzenie go w życie podczas zajęć świetlicowych
- potwierdzenia
- program
w czasie stażu
3
Promowanie SP Nr 182
- redagowanie artykułów i scenariuszy zajęć świetlicowych i umieszczanie ich na stronach internetowych
- współorganizacja imprez świetlicowych (np. Dzień Rodzica) i szkolnych (np. Piknik szkolny – loteria fantowa)
- artykuły
- potwierdzenia
okres stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podnoszeniu jakości pracy, samodzielne lub przez udział
w różnych formach kształcenia ustawicznego
Rozp. § 8 ust 1 pkt. 3

1
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych

- ukończenie kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej
- dyplom ukończenia
- świadectwa
w czasie stażu
2
Wymiana doświadczeń
- udział w zajęciach otwartych i lekcjach pokazowych prowadzonych przez innych nauczycieli
- poświadczenia
w czasie stażu
3
Dodatkowe zadania wypełniane na rzecz szkoły
- prowadzenie „Złotej księgi” szkoły – najlepsi uczniowie kończący szkołę podstawową
- opieka nad przedsionkiem szkoły – jego oprawą plastyczną i estetyką
- wystawy prac dzieci
- poświadczenia
- zdjęcia
- scenariusze
w czasie stażu
4
Współtworzenie dokumentacji szkoly
- uczestnictwo w opracowaniu Programu Profilaktycznego Szkoły
- potwierdzenia
okres stażu

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Rozp. § 8 ust 2 pkt. 1

1
Przygotowanie uczniów do konkursów
- zespołowa i indywidualna praca z dziećmi
- udział uczniów w konkursach
- wyniki konkursów
w czasie stażu
2
Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
- współpraca z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami
- organizowanie czasu wolnego od nauki
- potwierdzenia
w czasie stażu
3
Uatrakcyjnianie i doskonalenie warsztatu pracy
- gromadzenie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych uatrakcyjniających zajęcia
- kompletowanie teczek cykli tematycznych,usystematyzowanie materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć
- potwierdzenia
- wzory materiałów
okres stażu
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Rozp. § 8 ust 2 pkt. 2

1
Zaprojektowanie, przeprowadzenie i opracowanie badań sondażowych poświęconych oczekiwaniom, potrzebom uczniów i ich rodziców odnośnie zajęć świetlicowych i jakości kontaktów z nauczycielami
- przeprowadzenie ankiety
- analiza i opis wyników ankiety
- sprawozdanie
w czasie stażu
2
Zajęcia świetlicowe – wykorzystanie komputera do prac plastycznych i zabawy
- prowadzenie zajęć z wykorzystaniem gier i programów komputerowych
- przykładowe prace dzieci
w czasie stażu
4
Przygotowanie materiałów dydaktycznych
- korzystanie z zasobów sieci Internet
- kserokopie materiałów
w czasie stażu

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
Rozp. § 8 ust 2 pkt. 2

1
Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą ubiegającym się o awans na nauczyciela mianowanego
- obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela ubiegającego się o awans i omówienie ich
- opracowanie projektu oceny dorobku nauczyciela w okresie stażu
- przygotowanie zajęć pokazowych dla nauczycieli starających się o wyższy stopień awansu zawodowego i omówienie ich
- scenariusze zajęć
- potwierdzenie Dyrektora
w czasie stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Rozp. § 8 ust 2 pkt. 4a
1
Prowadzenie społecznych zajęć pozalekcyjnych „Zabawy ruchowe przy muzyce i nie tylko”
- opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych
- prowadzenie dziennika
- opracowany program
w czasie stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Rozp. § 8 ust 2 pkt. 4c

1
Organizowanie konkursów szkolnych
- przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły
- przygotowanie uczniów do konkursów
- regulamin konkursu
- sprawozdanie z przebiegu
w czasie stażu
2
Udział w plastycznych konkursach pozaszkolnych
- przygotowanie prac wraz z dziećmi
- wysłanie prac na konkurs
- podziękowania
- dyplomy dzieci
w czasie stażu

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
Rozp. § 8 ust 2 pkt. 4f

1
Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”

- przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową
- zaświadczenie
w czasie stażu
2
Opublikowanie na stronach internetowych programu i scenariuszy do zajęć pozalekcyjnych „zabawy ruchowe przy muzyce i nie tylko”
- przygotowanie materiałów i przesłanie na stronę internetową
- zaświadczenia
w czasie stażu
3
Publikacja scenariusz do zajęć przeciw agresji
- przygotowanie i przesłanie scenariuszy
- zaswiadczenia
w czasie stazu

Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
Rozp. § 8 ust 5

1
Współpraca z pedagogiem szkolnym
- zapoznanie się z orzeczeniami i opiniami PPP dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe
- stosowanie indywidualnych metod pracy z uczniem z orzeczeniem
- pomoc w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych
z dziećmi – zajęcia przeciwdziałające agresji
- potwierdzenie pedagoga szkolnego
- potwierdzenie dyrektora szkoły
w czasie stażu

Plan zatwierdzono Podpis

...................................... ......................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.