X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6053
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontaktowego

Imię i nazwisko stażysty: Paulina Zając
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2009
Czas trwania stażu: do 31.05.2010

Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta

Plan został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami)
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i przepisów związanych z jej funkcjonowaniem,
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku,
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich,
5. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego : wewnątrzprzedszkolnych, pozaprzedszkolnych i samokształcenia,
6. Pogłębianie kontaktów z rodzicami i wychowawcami grup.

§ 6 ust.2, pkt.1. „Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Zadania, formy
Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
-analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli tj. Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.( tekst jednolity DZ.U.z 2006 r. nr. 97, poz.674), Rozporządzenie MENiS z dnia1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami);
-gromadzenie informacji z internetu i prasy poświęconej oświacie
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
-rozmowa dotycząca przebiegu stażu, zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
Zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu i sposobami jej prowadzenia
-analiza dokumentacji ( np. Statut przedszkola, Regulamin pracy i wynagrodzenia, Karta Nauczyciela, Plan rozwoju przedszkola),
-dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
-opracowanie scenariuszy zajęć,
-opracowanie planów miesięcznych,
-sporządzanie dokumentacji Przedszkola;
-protokołowanie spotkań z rodzicami
Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu
-udział w szkoleniu , analiza aktualnych aktów prawnych , praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć, zapoznanie z planem ewakuacji dzieci i personelu w przedszkolu na wypadek pożaru
-zapoznanie się z regulaminem organizacji wycieczek
Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizowania zajęć w przedszkolu
-czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami, statut Przedszkola;
-roczny plan pracy Przedszkola- udział w pracach komisji;
-opracowanie rozkładu dnia zgodnego z nową podstawą programową
Poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
-zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce oraz programami autorskimi
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
-gromadzenie dokumentacji , zaświadczeń scenariuszy
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
-opis realizacji planu rozwoju zawodowego, autorefleksja, autoanaliza

§ 6 ust.2 pkt.2. „Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”.
Poznanie zasad konstruowania planów pracy -opracowanie tygodniowego planu pracy z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej ustalonej w PWP planie rocznym
Poznanie zasad prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć -opracowanie scenariusz zajęć i ewentualnych środków dydaktycznych, konsultacja , analiza,
Wzbogacanie własnego warsztatu pedagogicznego -aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły ( kursy, szkolenia, seminaria i warsztaty );
-udział w radach szkoleniowych w ramach WDN;
-poszerzanie swojej wiedzy za pośrednictwem literatury pedagogicznej i psychologicznej;
- uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzprzedszkolnym, pozaprzedszkolnym i samokształceniu;
-zajęcia koleżeńskie
Organizacja konkursów i imprez przedszkolnych -przygotowanie scenariusza imprezy;
-prowadzenie imprez;
-pozyskiwanie sponsorów
Udział w konkursach i akcjach organizowanych przez instytucje na rzecz dzieci
-akcje charytatywne;
-akcje ekologiczne;
-konkursy plastyczne;
-inne wynikające z bieżących ofert w roku szkolnym 2009/2010
Współpraca z logopedą
-podjęcie działań zmierzających do korygowania wad mowy u dzieci;
-opracowanie zabaw słownikowych, oddechowych rozwijających prawidłową artykulację u dzieci
Poszerzanie wiedzy w zakresie owoczesnych metod nauczania i wychowania -czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów oraz pedagogicznych stron www
Dzielenie się zdobytą wiedzą z innymi nauczycielami -publikacje w Internecie
Doskonalenie multimedialnych technik pracy
-wykorzystanie zdobytych umiejętności w pracy pedagogicznej poprzez:
zapis planów w formie elektronicznej; redagowanie i drukowanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń i pomocy do pracy indywidualnej z dziećmi przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej,
przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera, stworzenie kroniki internetowej prowadzonej grupy-zdjęcia uwieczniające ważne momenty z życia przedszkolnego dzieci;
-zamieszczanie artykułów na stronie internetowej przedszkola;
-arkusze obserwacji, diagnozy dzieci;
-korzystanie z poczty elektronicznej;
-śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego

§6 ust.2. pkt.3. „ Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów”
Zapoznanie się ze środowiskiem i sytuacją rodzinną wychowanków, zapoznanie z programem wychowawczym przedszkola -indywidualne rozmowy z rodzicami, opiekunami, wychowawcą, współpraca z nauczycielami
analizowanie programu wychowawczego przedszkola;
-organizowanie spotkań z rodzicami:
• zebrań informacyjnych;
• zajęć otwartych;
• zajęć integracyjnych;
• uroczystościach: Andrzejki, Spotkanie wigilijne, Dzień Babci i Dziadka; Spotkanie wielkanocne; Dzień Mamy i Taty
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowanków -udział w szkoleniu, warsztatach;
-literatura psychologiczna i pedagogiczna;
-obserwacja dziecka w oparciu o arkusze obserwacji;
-rozmowy indywidualne z dzieckiem;
-współpraca z rodzicami
Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych
-włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych;
-udział w wycieczkach Przedszkola;
-przygotowanie dzieci do konkursów

§6 ust.2. pkt.4. „Umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć”
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora
-przygotowanie scenariuszy zajęć;
-prowadzenie zajęć;
-omówienie zajęć
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli -obecność i obserwacja na zajęciach;
-omówienie zajęć;
-przygotowanie narzędzi do opisu spostrzeżeń

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.