X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 6035
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego oddziału przedszkolnego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela –
Posiadane kwalifikacje – studia magisterskie na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Nazwa i adres szkoły – ........................................
Okres stażu – /01.09.2009 r. -31.05.2012 r./
Czas trwania stażu – 2 lata 9 miesięcy
Opiekun stażu: ........................................

§7 ust.2 pkt 1 rozporządzenia – umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; o których mowa w rt.1 ust.1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny wychowanków;

Planowane zadania
Formy realizacji zadań
Dowody realizacji/ dokumentacja
Termin
Uwagi, wskazówki

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczyciela - analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego
- napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego
- wniosek o rozpoczęcie stażu, zaakceptowany przez dyrektora plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie. Wrzesień 2009 r., okres stażu
- nawiązanie współpracy z opiekunem stażu i dyrektorem Zawarcie ustnego kontraktu, konsultacje z dyrektorem i opiekunem stażu Październik 2009 r.
2. Doskonalenie zawodowe. - udział w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących i konferencjach organizowanych przez szkołę,
Świadectwa, zaświadczenia. Według harmonogramu w czasie trwania stażu.
- analiza i zapoznanie się z nową podstawą programową oraz ramowym rozkładem dnia, Podstawa programowa, ksera artykułów Wrzesień 2009 r.
3. Uczestniczenie w WDN zgodne z planem szkoły w latach 2009-2012. - rady szkoleniowe wewnętrzne, zajęcia koleżeńskie, Podpisy list obecności, zaświadczenia Według harmonogramu
4. Dzielenie się wiedzą. - obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, Scenariusze zajęć, 2 razy w roku szkolnym
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć i ich analiza, Scenariusze, konspekty 2 razy w roku szkolnym
- przeprowadzenie lekcji koleżeńskiej, Konspekt 1 raz w roku szkolnym
5. Monitoring i ewaluacja własnej pracy. - opracowanie miesięcznych planów dydaktyczno- wychowawczych, Wpis w dzienniku zajęć Wrzesień 2009r, wrzesień 2010 r., wrzesień 2011 r.
- prowadzenie dokumentacji szkolnej: dziennik zajęć, karty obserwacji, zeszyt nauczyciela Zapisy w dzienniku, zeszycie, kartach obserwacji Na bieżąco
- korzystanie z literatury pedagogicznej, spis Okres stażu
- tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali, przygotowywanie gazetek ściennych, Zdjęcia, ksera Okres stażu
- okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych dzieci. Wpis w dzienniku zajęć i kartach obserwacji.
Okres stażu
6. Poznawanie różnorodnych metod pracy z dziećmi pięcio- i sześcioletnimi. - wprowadzenie innowacji edukacyjnych m.in. praca z zestawem PUS Okres stażu, drugim semestrze
- praca z programami komputerowymi Okres stażu
- organizowanie zajęć z ceramiki zdjęcia 2 razy w każdym roku szkolnym
7. Organizowanie i przygotowywanie uroczystości szkolnych. - opracowanie kalendarza uroczystości,
- opracowanie scenariuszy uroczystości : Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Scenariusze imprez Według harmonogramu
- współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez, występy dzieci na apelach z okazji Świąt Wielkanocnych, Bożego Narodzenia Scenariusze imprez 1 lub 2 razy w roku szkolnym
- wykonanie kostiumów, rekwizytów, dekoracji,

§ 7 ust.2 pkt 2 rozporządzenia - umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
Planowane zadania Formy realizacji zadań Dowody realizacji/ dokumentacja Termin Uwagi, wskazówki
1.Poznawanie i uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów. - stosowanie różnorodnych, aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych i zainteresowań,
- udział w konkursach m.in. w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Mały Ekolog”,
Wykonanie pracy plastycznej Październik 2009 r., okres stażu
- udział w akcji „Sprzątanie świata”. 1 x w roku szkolnym
2. Pomoc dzieciom w przezwyciężaniu trudności szkolnych. - prowadzenie zajęć korekcyjno-wyrównawczych, Wpis w dzienniku. Na bieżąco
- praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo Zabawy i muzyka relaksacyjna Według potrzeb
3. Pomoc w rozwijaniu uzdolnień dzieci. -wykonywanie dekoracji i gazetek na korytarzu szkolnym. zdjęcia Okres stażu
- organizowanie zajęć z ceramiki, teatralnych
zdjęcia 2 razy w roku szkolnym
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. - organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów, zdjęcia Okres stażu
- organizowanie wycieczek po okolicy, do ciekawych miejsc, wyjazdy do kina, teatru, muzeum. Karty wycieczek, zdjęcia, rysunki dzieci Okres stażu
- kierowanie dzieci z trudnościami na badania do poradni pedagogiczno-psychologicznej, Rozmowy indywidualne logopedy z rodzicami w celu podjęcia działań korygujących wady wymowy, Karta badań dzieci przez logopedę Jeden raz w roku szkolnym - wrzesień
- współpraca z Klubem Osiedlowym, udział dzieci w spotkaniach , imprezach /Mikołaj, teatrzyki/ Zdjęcia, opis Okres stażu
- współpraca z Samorządem Uczniowskim poprzez uczestniczenie dzieci w zabawach i konkursach organizowanych z okazji Dnia Sportu, Dnia Dziecka itp. zdjęcia Okres stażu, według harmonogramu imprez szkolnych
- współpraca z Policją i Strażą Miejską w Krakowie, zajęcia na boisku. zdjęcia 1 raz w każdym roku szkolnym
5. Współpraca z rodzicami. - prowadzenie spotkań grupowych, rozmów indywidualnych i konsultacji z rodzicami,
Podpis w dzienniku zajęć, zapisy w zeszycie nauczyciela Według harmonogramu lub według potrzeb
-poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez przeprowadzenie rozmów i obserwacji, Ankieta skierowana do rodziców, karty zgłoszenia dziecka do zerówki. Wrzesień, październik 2009 r., 2010 r., 2011 r.
- wykorzystanie uroczystości przedszkolnych i szkolnych w celu nawiązania współpracy z rodzinami dzieci, angażowanie rodziców do aktywnego udziału, Okres stażu
- dostarczanie rodzicom artykułów i publikacji o treściach wyjaśniających problemy i zagadnienia z dziedziny pedagogiki i psychologii. Kserokopie publikacji Według potrzeb, okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia - umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. - wykorzystanie na zajęciach płyt CD i DVD oraz komputerowych programów edukacyjnych, Okres stażu
- utworzenie spisu stron internetowych potrzebnych w pracy dydaktycznej Spis stron Okres stażu
2. Praktyczne korzystanie z Internetu i programów komputerowych. -opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera, pisanie scenariuszy zajęć oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera, Scenariusze itp. Okres stażu
-opublikowanie w internecie planu rozwoju nauczyciela lub scenariuszy zajęć zaświadczenie Okres stażu
- przygotowywanie dyplomów, zaproszeń przy użyciu programów komputerowych. wzory Według potrzeb

§ 7 ust.2 pkt 4 rozporządzenia – umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Planowane zadania Formy realizacji zadań Dowody realizacji/ dokumentacja Termin Uwagi, wskazówki
1.Studiowanie aktualnej literatury - korzystanie z ofert wydawniczych, śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych Spis pozycji Okres stażu
2.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii i dydaktyki.
- udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy, Zaświadczenia, lista obecności Okres stażu
3.Umiejętne stosowanie wiedzy w rozwiązywaniu bieżących problemów - pełnienie funkcji wychowawcy oddziału przedszkolnego, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, - notatki w zeszycie nauczyciela, wpisy w dzienniku Okres stażu
- rozwiązywanie problemów wychowawczych, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez stosowanie w pracy dydaktycznej metod aktywizujących. - wpisy w dzienniku, ew. scenariusze Na bieżąco
4.Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. - wspólne z rodzicami podejmowane działania w ramach bieżących planów współpracy z rodzicami Okres stażu
- informowanie rodziców o możliwościach stypendialnych, pomocy materialnej, terminach składania dokumentów, pomoc w wypełnianiu wniosków.
- kserokopie informacji Według potrzeb

§ 7 ust.2 pkt 5 rozporządzenia – umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
Planowane zadania Formy realizacji zadań Dowody realizacji/ dokumentacja Termin Uwagi, wskazówki
1.Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego - analiza przepisów dotyczących systemu oświatowego:
• Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
• Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego,
• Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami ( 15 listopada 2004 r.) Akty prawne, rozporządzenia, własne notatki Okres stażu
2.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego - zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu (strony internetowe, artykuły) Notatki, ksera, wydruki Okres stażu
3.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. - analiza dokumentacji szkoły:
• Statut szkoły,
• Przepisy BHP,
• Regulaminy szkoły. Ksera, wydruki Okres stażu
- uczestnictwo w konferencjach i Radach Pedagogicznych podejmujących temat o systemie oświaty. - podpisy list obecności Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.