X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5913
Przesłano:

Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE CZĄSTKOWE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
za okres stażu: ROK SZKOLNY 2006/2007

Dnia 4 września 2006 roku rozpoczęłam staż na kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego. Za cel postawiłam sobie podejmowanie takich działań, które przyczynią się do wytworzenia wizerunku szkoły przyjaznej dzieciom i ich rodzicom.
Sporządziłam plan rozwoju zawodowego, który dostosowałam do wymagań kwalifikacyjnych określonych w przepisach, a przede wszystkim do specyfiki szkoły, Planu Rozwoju Szkoły, Programu Wychowawczego Szkoły, Statutu Szkoły, w której pracuję.
Następnie przedłożyłam swój plan dyrektorowi szkoły, celem zatwierdzenia do realizacji. Po zatwierdzeniu planu przystąpiłam do realizacji zawartych w nim zadań.
W okresie stażu podejmowałam różne działania, które myślę iż korzystnie wpłynęły na mój rozwój zawodowy, jak i podniosły jakość pracy szkoły.

Poniżej przedstawiam szczegółowe sprawozdanie z realizacji wymagań.

OPIS REALIZACJI ZADAŃ

§ 8 ust. 2 pkt.1 „uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

W ostatnim czasie obserwujemy wzrost zachowań agresywnych u dzieci i młodzieży. Niepokojące jest równie i to, że obniża się skala wieku dzieci, które borykają się z tymi problemami. Narasta też fala przemocy, a jej sprawcami są coraz młodsi ludzie, a nawet dzieci. Agresja staje się zjawiskiem społecznym. Obserwujemy je na ulicy, w telewizji, szkole, a nawet w domu.
Zachowania agresywne dzieci i młodzieży stały się tematem wielu dyskusji, obserwacji i działań.
Pojawiło się wiele informacji o przyczynach tych zachowań, tzw. czynnikach ryzyka, które związane są z:

- sytuacją rodzinną,
- sytuacją szkolną,
- grupą rówieśniczą,
- czynnikami osobowościowymi.
W swojej klasie również zauważyłam, że problem ten nie jest obojętny, a zachowania agresywne nasilają się. Z tą myślą stworzyłam projekt edukacyjno-profilaktyczny „Jaki jestem?”.
Głównym celem projektu było wpłynięcie na postawy uczniów wobec siebie i innych. Zajęcia miały na celu uczyć rozpoznawanie własnych i cudzych uczuć, ich wyrażanie
i akceptowanie oraz kontrolowanie swoich reakcji. W trakcie zajęć dzieci miały lepiej poznać siebie i kolegów, mówić o tym, co je cieszy, smuci, złości w różnych sytuacjach. Uczyć się, jak postępować w sytuacjach powodujących nieprzyjemne uczucia i jak je zmieniać. Nacisk został również położony na naukę tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka, właściwą umiejętność rozwiązywania konfliktów oraz pomaganie sobie nawzajem. Świadomie poświęcona została uwaga rodzinie i jej relacjom.
Projekt zawierał trzy składniki:
- rozwój pozytywnego obrazu samego siebie
- rozwój umiejętności porozumiewania się z innymi
- umiejętność rozstrzygania problemów i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.
Na uwzględnienie powyższych składników wpłynął fakt, że:
• Uczeń akceptujący siebie łatwiej akceptuje innych, prędzej i łatwiej komunikuje się z innymi, podejmuje trudne decyzje, częściej przeciwstawia się presji grupy.
• Umiejętność skutecznego interpersonalnego porozumiewania się jest pomocna uczniom w wyrażaniu siebie w sposób zrozumiały dla innych ludzi oraz w wysłuchiwaniu ich i dzieleniu się z nimi swoimi myślami i emocjami.
• Bardziej świadome podejmowanie decyzji wzmacnia ją, czyni pewniejszą.
W realizacji projektu zostały zastosowane różnorodne techniki: rysunek, burza mózgów, dyskusja, odgrywanie ról, gry i zabawy.
Projekt zrealizowałam w klasie III w roku szkolnym 2006/2007. Efekt moich działań był zadawalający. Dzieci chętnie wypełniały zaplanowane dla nich zadania. Wyraźnie zmniejszyła się agresja wobec siebie, polepszyły kontakty. Uczniowie stali się bardziej odpowiedzialni i uczynni, często potrafili dokonać samooceny swojego postępowania. Poprawie uległo zachowanie uczniów, co zostało zauważone przez rodziców oraz nauczycieli pełniących dyżury na korytarzach, w świetlicy i stołówce.
Umocniło mnie to w przekonaniu, że takiego typu działania istotnie wpływają na zmianę postawy uczniów wobec siebie i innych.

Zorganizowałam i prowadziłam dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z uczniami mającymi trudności w nauce matematyki. Prowadzenie takich zajęć i ich efekty sprawiły mi osobistą satysfakcję i przede wszystkim uświadomiły dzieciom, że matematyka wcale nie jest taka trudna. Dzięki tym zajęciom wyraźnie wzrosły osiągnięcia uczniów.

Mając na uwadze podnoszenie jakości pracy szkoły ukończyłam kurs "Ratujemy
i uczymy ratować” organizowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na kursie tym zdobyłam wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy z małymi dziećmi. Uzyskałam też praktyczne przygotowanie do udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.
Mój udział w szkoleniu zakończył się również pozyskaniem profesjonalnego sprzętu szkoleniowego dla potrzeb szkoły. Otrzymaliśmy także zestaw podręczników do nauki pierwszej pomocy oraz telefony – zabawki do samodzielnego złożenia i wykorzystania na zajęciach.

Zdobytą wiedzę przekazałam dzieciom poprzez poprowadzenie cyklu zajęć z uczniami klas trzecich.

Na bieżąco wykorzystywałam swoje umiejętności plastyczne dbając o estetyczny wygląd sali lekcyjnej, świetlicy i jej otoczenia oraz stołówki szkolnej. Zaangażowałam się również w pomoc przy dekoracji sali gimnastycznej z okazji Balu Gimnazjalnego.
Uczestniczyłam w prezentacjach organizowanych przez wydawnictwa:
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Podczas tego typu spotkań z przedstawicielami różnych wydawnictw, prowadzący nie tylko starali się zwracać uwagę uczestniczących nauczycieli na zalety swoich podręczników, ale również prowadzili ciekawe wykłady na różnorodne tematy związane z dydaktyką
i wychowaniem.
Przez cały okres swojej pracy zawodowej studiowałam literaturę pedagogiczną, czasopisma metodyczne, w celu poszukiwania nowoczesnych rozwiązań pedagogicznych. Literatura ta pomogła mi w opracowaniu scenariuszy zajęć, doborze metod i technik pracy, tworzeniu narzędzi pracy, arkuszy, ankiet oraz przy opracowaniu własnych materiałów.


§ 8 ust. 2 pkt.2 „wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej”

Doświadczenie i praktyczne umiejętności pracy z komputerem zdecydowanie udoskonaliły mój warsztat i metody pracy. Komputer traktuję jako narzędzie do przygotowania materiałów potrzebnych na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. Zajęcia uatrakcyjniam pomocami dydaktycznymi, które samodzielnie wykonuję za pomocą komputera i urządzeń wspomagających. Pomoce dydaktyczne wykonuję dla własnych potrzeb, by dostosować je do możliwościami indywidualnymi dzieci, udostępniam je także pracującym ze mną koleżankom.
Umiejętność posługiwania się komputerem pozwoliła mi na prowadzenie dokumentacji klasowej i szkolnej, pisanie scenariuszy zajęć, uroczystości
i konkursów szkolnych, planów pracy, list uczniów, protokołów i sprawozdań, informacje dla rodziców dotyczące nauki i zachowania dzieci oraz ocenę opisową. Opracowywałam także komputerowo materiały do pracy indywidualnej dla uczniów mojej klasy: krzyżówki, rebusy, zadania matematyczne, teksty z lukami, itp.
Dzięki znajomości technologii komputerowej wzbogaciłem swój warsztat pracy o: wykonywanie dyplomów, zaproszeń, dedykacje do książek.

Ważną umiejętnością nauczyciela jest także wykorzystanie informacji zamieszczanych w Internecie. Proponowane tam oferty edukacyjne sprawiają, że moja wiedza na temat nowoczesnych metod i technik jest wystarczająca by zapewnić dobrą jakość swojej pracy jak
i pracy szkoły. W dzisiejszym świecie Internet jest niezbędnym źródłem wzbogacania wiedzy pedagoga.
W swojej pracy pedagogicznej korzystam z informacji zamieszczonych na stronie www.literka.pl oraz www.menis.pl . Śledzę na bieżąco portale internetowe www.onet.pl, www.google.pl, www.edu.info.pl, www.profesor.pl. Dla zwiększenia efektywności mojej pracy z dziećmi korzystam z encyklopedii multimedialnych, programów edukacyjnych dla dzieci.


§ 8 ust. 2 pkt.3 „umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

Uważam, że umiejętność dzielenia się wiedzą, doświadczeniem z innymi jest bardzo ważna dla każdego nauczyciela. Dzięki temu może on pogłębić swoją wiedzę, wzbogacić warsztat pracy jak również i pogłębić wiedzę innych.
Pozyskując książki, czasopisma z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz inne materiały przydatne do pracy przygotowałam „biblioteczkę wychowawcy świetlicowego”.
W czasie długoletniej pracy pedagogicznej opracowałam wiele ciekawych scenariuszy zajęć, imprez szkolnych, konkursów, konspektów, które przeznaczyłam do użytku wewnętrznego, wzbogacając w ten sposób bazę środków do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych dla innych nauczycieli z naszej szkoły.
W ramach pedagogizacji rodziców przeprowadziłam spotkanie dotyczące tematu: "Przemoc i agresja - jak rozpoznawać i zapobiegać?". Mając na uwadze różne problemy wychowawcze, starałam się przedstawić przyczyny stosowania przemocy przez dzieci, wskazując również sposoby pomocy sprawcom i ofiarom.
W czasie realizacji własnego programu "Ortografia bez tajemnic" prowadziłam zajęcia otwarte w pracowni komputerowej. Tematem zajęć brzmiał „Uczymy się ortografii z wykorzystaniem komputera”.
Po uczestnictwie w kursie: "Ratujemy i uczymy ratować", podzieliłam się swoją wiedzą na ten temat z innymi nauczycielami nauczania zintegrowanego
i wychowawcami świetlicy w ramach zespołu samokształceniowego. Jako wychowawca świetlicy w roku szkolnym 2006/2007 przeprowadziłam 50 godzin lekcyjnych zastępstw.
Aktywnie brałam udział w:
• Posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Radach Szkoleniowych
• Pełniłam funkcję członka zespołów nadzorujących przebieg EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH w części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej.
• Pełniłam funkcję członka zespołów nadzorujących przebieg SPRAWDZIANU KLAS VI
• Brałam czynny udział w pracach Zespołu Samokształceniowego Nauczania Zintegrowanego oraz Zespołu Wychowawców Świetlicy.


§ 8 ust. 2 pkt.4a „opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

Opracowałam i wdrożyłam program dla klasy III "Ortografia bez tajemnic", którego głównym celem było kształtowanie kompetencji ortograficznych uczniów
i przygotowanie ich do udziału w organizowanym przeze mnie, we współpracy z innymi nauczycielami nauczania zintegrowanego Konkursie Ortograficznym "Mistrz ortografii”.
Program został zrealizowany pozalekcyjnie w ramach kółka ortograficznego prowadzonego przeze mnie społecznie.
Główne cele programu to:
• Poznanie i utrwalenie zasad ortograficznych;
• Kształtowanie umiejętności czytelnego, estetycznego i poprawnego pod względem ortograficznym pisania tekstów;
• Wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym ze słowników ortograficznych;
• Doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce poznanych zasad ortograficznych
i samodzielnego dostrzegania i poprawiania błędów w oparciu o słownik
ortograficzny;
• Rozwijanie wypowiedzi ustnych i pisemnych;
• Rozbudzanie motywacji do czytania;
• Stopniowe wyeliminowanie błędów z prac pisemnych;
• Wdrażanie do nawyku korzystania ze słownika ortograficznego.
Zajęcia kółka ortograficznego cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, w znaczny sposób przyczyniły się do poprawy graficznej strony pisma, a przede wszystkim do jego poprawności pod względem ortograficznym o czym świadczył dobry poziom konkursu ortograficznego „Mistrz Ortografii”.


§ 8 ust. 2 pkt.4c „poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności działań szkoły dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Byłam organizatorem i współorganizatorem uroczystości szkolnych i klasowych -zorganizowałam;
• Dzień Rodziny –(łącząc ze sobą Dzień Dziecka, Dzień Matki i Dzień Ojca) - impreza ta cieszyła się popularnością i uznaniem zaproszonych gości. Wywołała wzruszenie, łzy radości. Celem tej uroczystości było wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczuć przywiązania i szacunku.
Pamiętając o tradycjach i obyczajach organizowałam:
• Andrzejki,
• Wigilię,
• Mikołaja,
• Bal karnawałowy
Byłam współorganizatorem uroczystości szkolnej "Powitanie wiosny” .

Aktywnie włączałam rodziców do współpracy ze szkołą, co jest bardzo ważnym elementem w procesie przemian, jakie dokonują się w systemie oświaty. Starałam się by rodzice rozumieli jak ważną rzeczą jest wyposażenie dziecka w odpowiednie wykształcenie, wiedzę i umiejętności. Dzięki moim staraniom rodzice aktywnie zaangażowali się do udziału w imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i poza szkolnych. Uatrakcyjnili imprezę klasową - Dzień Chłopaka, poprzez zakupienie drobnych upominków
i słodyczy oraz pomoc przy organizacji uroczystości.
Z doświadczenia wiem, że dobra współpraca z rodzicami, którzy się wzajemnie szanują i przyjaźnią, wpływa pozytywnie na naukę i atmosferę panującą między dziećmi w klasie.
Przygotowywałam uczniów do udziału w konkursach szkolnych:
• ortograficznym dla klas III „Mistrz ortografii”
• plastycznym "Piękno polskiej jesieni" dla klas I-III
• przyrodniczym dla klas III „Jestem przyjacielem przyrody”

Opracowałam regulamin konkursu ortograficznego i przyrodniczego, testy ortograficzne i przyrodnicze oraz punktację konkursowych zadań.
Udział we wszystkich konkursach upewnił mnie, że dzieci lubią rywalizację, że są dobrze przygotowane, dysponują dużą wiedzą, nabywają pewności siebie.
Wraz ze swoją klasą wzięłam udział w wycieczce do Lublina na przedstawienie pt: Czerwony Kapturek do teatru im. T. Osterwy. Uczniowie zwiedzili także Skansen Wsi Polskiej i Ogród Botaniczny.
Pracując w świetlicy szkolnej pełniłam opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do szkoły z pobliskich miejscowości. Oprócz systematycznych zajęć świetlicowych, pomocy w odrabianiu lekcji, starałam się także pomóc dzieciom rozwiązywać ich problemy.
Sprawowałam również opiekę nad dziećmi korzystającymi z obiadów w stołówce szkolnej.


§ 8 ust. 2 pkt.4e „wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

Wykonywanie zadań w trosce o wychowanie, pomoc wychowankom i ich rodzinom oraz systemowa opieka nad powierzonymi uczniami w szkole, byłyby niepełne bez współpracy z innymi instytucjami i podmiotami. Wspólnota celów i zadań łączy i wspiera proces wychowawczy i dydaktyczny uczniów w szkole, a także wpływa na nieustanny rozwój pedagogów, którzy szukają coraz ciekawszych sposobów docierania do ucznia z przekazem wiedzy i wartości. To dzięki instytucjom, osobom i innym podmiotom, stawiającym sobie za cel troskę o rozwój człowieka i podmiotowe podejście do jego problemów, moje oddziaływanie wychowawcze i dydaktyczne mogło być skuteczniejsze.

Współpracowałam z policją przekazując uczniom wiedzę na temat przepisów ruchu drogowego, a także uczestnicząc w pogadankach na temat bezpieczeństwa dzieci w kontaktach z obcymi ludźmi i psami. Nawiązałam również współpracę z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną, której pracownicy chętnie i kompetentnie udzielali mi swoich rad dotyczących problemów wychowawczych moich uczniów.
Współpracowałam na bieżąco z pedagogiem szkolnym, stomatologiem oraz higienistką szkolną. W celu zachęcenia uczniów do systematycznego czytania książek współpracowałam również z bibliotekarzem szkolnym, organizując wyjścia dzieci na zajęcia biblioteczne.

§ 8 ust.2 pkt.5 „umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

Opisałam i zanalizowałam przypadek rozpoznania oraz rozwiązania problemu edukacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2006/2007.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.