X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5959
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
ZA ROK SZKOLNY 2007/2008

mgr inż. Cecylia Garbacz
nauczyciel mianowany

nauczyciel matematyki i techniki, wychowawca świetlicy szkolnej

rozpoczęcie stażu 01.09.2008

staż pracy 17 lat

Szkoła Podstawowa w Marcyporębie


Marcyporęba, 23 czerwca 2008 r.

OPIS REALIZACJI ZADAŃ

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia własnej pracy i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ar.9e ust.1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Staż rozpoczęłam 01.09.2007 r. Przeprowadziłam analizę przepisów prawa oświatowego.
Sformułowałam i przedłożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego.
Napisałam plan rozwoju zawodowego , który został zatwierdzony przez Panią Dyrektor
w dniu 01.10.2007 r.

Uczestniczyłam w kursie kwalifikacyjnym „ Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza”
( 270 godz.), który ukończyłam w dniu 05 czerwca 2008 r.
Dzięki temu otrzymałam kwalifikacje do pracy na świetlicy szkolnej.

Przeczytałam kilka pozycji z literatury pedagogicznej , m.in. „Trudny uczeń w szkole”
J.Jagieły, „Program wychowawczy świetlic” B. Maciołek, „Alfabet świetlicowy” B. Bartoszewskiej, „Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat” J. Rumpla,
„Pedagogika serca” M. Łopatkowskiej, „Psychologia dziecka” H.Schaffer,
„Sztuka dialogu” prof. zw.dr hab. Marian Śnieżyński.

Przeanalizowałam dokumentację szkoły( Statut Szkoły, Program szkolnej Profilaktyki i inne),
która jest podstawą funkcjonowania i organizacji szkoły.

Na terenie szkoły przeprowadziłam konkursy matematyczne „Oxford” , „Kangur i Kangurek”, wysłałam karty odpowiedzi listami poleconymi.

W ramach kółka matematycznego przeprowadziłam konkursy matematyczne dla uczniów
klasy 0 i pierwszej. Za I, II, III miejsce otrzymali dyplomy wykonane przeze mnie techniką komputerową. Ponadto dzieci otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przeze mnie, a wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali kolorowe naklejki.

Wykonałam i zawieszałam dekorację na festyn ”Powiatowe Święto Ludowe” wspólnie z innymi nauczycielami oraz byłam przy wpisach do księgi pamiątkowej.
Wykonałam napis „Gminne dożynki .Marcyporęba”

W ramach działań koordynatora ds. bezpieczeństwa przeprowadzono:
* pogadanki nt. bezpieczeństwa w domu, w szkole i na drodze
* prezentację „Bezpieczne wakacje”
* apel „Walka z hałasem”
* wykonywanie plakatów przez o bezpieczeństwie „Bezpieczne wakacje” , „Bezpieczne zabawy zimowe”, „Przyczyny wypadków na drodze”, „Bezpiecznie w domu”

§ 8 ust.2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Stosowałam techniki komputerowe w opracowywaniu:
* sprawdzianów z matematyki,
* egzaminu na kartę rowerową,
* pomocy dydaktycznych do matematyki i techniki,
* dyplomów
* scenariuszy do prowadzenia kółka matematycznego
* Planu Rozwoju Zawodowego
w programie OpenOffice.org Writer i Microsoft Word 2003

Przygotowałam wraz z nauczycielem informatyki prezentację multimedialną
„Bezpieczne wakacje” w programie Power Point.

Korzystałam z Internetu w celach:
* tworzenia materiałów dydaktycznych dla uczniów
* wyszukiwanie informacji dotyczących awansu zawodowego oraz nauczanych przedmiotów
* zakupu publikacji pedagogicznych

Opublikowałam Plan Rozwoju Zawodowego na stronie www.edukacja.edux.pl/p-813

Na stronie internetowej szkoły zostały zamieszczone zdjęcia z przygotowanych przeze mnie apelu „Walka z hałasem” oraz prezentacji multimedialnej „Bezpieczne wakacje”.


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli
stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zakupiłam następujące pozycję książkowe:
„Program wychowawczy świetlic- liście wielkiego drzewa życia”Beata Maciołek
„Alfabet świetlicowy” praca zbiorowa
„Trudny uczeń w szkole” Jarosław Jagieła
„Bliskie spotkania z matematyką” Barbara Stryczniewicz
„Matematyka z wesołym Kangurem” praca zbiorowa
„Korelacja matematyki z przyrodą – zbiór zadań dla uczniów klas IV-VI”

Zbieram ciekawe informacje z historii i przyrody , które wykorzystam w opracowywaniu zadań z matematyki i napiszę zbiór zadań.


§ 8 ust.2 pkt 4

Realizacja co najmniej trzech z sześciu zadań

A – Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowałam program opiekuńczo- wychowawczy , według którego prowadziłam zajęcia na świetlicy szkolnej.

C – Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych opiekuńczych.

Prowadziłam społecznie kółko matematyczne dla uczniów klas IV-VI, w którym uczestniczyło średnio 10 uczniów. Na tych dodatkowych zajęciach uczniowie poszerzali swoją wiedzę matematyczną poprzez rozwiązywanie ciekawych nietypowych zadań, posługiwanie się językiem matematycznym.
Zapoznałam uczniów z tematami wykraczającymi poza program szkoły podstawowej
m.in. Długość okręgu i pole koła.
Przygotowali kilka gazetek matematycznych na młodszych klas oraz zestaw zadań konkursowych dla klas 0 i I pod moją kontrolą.
Podczas tych zajęć utrwalali swoją wiedzę poprzez wykonywanie krzyżówek i rebusów matematycznych.
Wykorzystywałam także zbiory zadań, które zakupiłam.

E – Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Korzystałam z publikacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeżnicy, które wykorzystałam w mojej pracy zawodowej.

Byłam opiekunem praktyki studentki Joanny Klaja. Opracowałam plan pracy ze studentką.
Przeprowadziłam 40 lekcji w obecności praktykantki oraz hospitowałam 30 lekcji prowadzonych przez nią. Podczas praktyki służyłam pomocą i wskazówkami, w szczególności przy omawianiu konspektów i po przeprowadzenie lekcji.
Dokonałam oceny pracy studentki i napisałam szczegółową opinię z oceną.

E- Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Przygotowywałam uczniów do konkursów Oxford i Kangur poprzez zapoznanie ich z regulaminem konkursów i zakresem wymagań na kółku matematycznym( rozwiązywanie zadań z poprzednich konkursów) . Zgłosiłam uczniów do konkursów listami poleconymi, przeprowadziłam etap szkolny i wysłałam pocztą. Otrzymałam dyplom za przeprowadzenie konkursu Kangur, uczeń klasy VI otrzymał w nagrodę kalkulator dla najlepszego uczestnika konkursu w szkole .

Opracowałam i napisałam regulamin świetlicy szkolnej.

Pomagałam przy festynie „Powiatowe Święto Ludowe” oraz w prowadzeniu Szkolnego Dnia Sportu.

Przygotowałam apel o szkodliwości hałasu i prezentację „Bezpieczne wakacje”.


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Analiza i opis przypadku dydaktyczno wychowawczego

„Przełamać niechęć do matematyki”

Zajęłam się tym problemem ponieważ uczniowie niechętnie uczą się matematyki, mają trudności w nauce co ma wpływ na ich opanowanie programu nauczania matematyki. Obserwowałam uczniów na lekcjach, rozmawiałam z nimi na temat trudności uczenia się matematyki, wysłuchiwałam opinii innych nauczycieli.
Przeanalizowałam obserwacje, rozmowy, opinie i wyodrębniłam przyczyny problemu.
Te przyczyny utrudniają im nie tylko przyswajanie wiedzy z matematyki, ale i z innych przedmiotów matematyczno- przyrodniczych. Ich niepowodzenia jeszcze bardziej pogłębią zniechęcenie do nauki i szkoły.
Zajęłam się prognozą negatywną i pozytywną oraz sposoby rozwiązania opisanego zjawiska.

Wnioski:

►Ten rok stażu pozwolił mi na dalszym pogłębieniu umiejętności pedagogicznych
Ukończyłam kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej co umożliwiło mi zdobycie kwalifikacji do pracy w świetlicy szkolnej
Wykorzystanie przeczytanej literatury w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Pozytywne doświadczenia podczas pracy opiekuna praktyki studentki
Umiejętne stosowanie aktywizujących metod nauczania w zależności od możliwości grupy klasowej
Nawiązywanie dobrych relacji z uczniami i rodzicami
Podejmowanie i wykonanie dodatkowych zadań
Prowadzenie kółka matematycznego

►W następnych dwóch latach będę realizowała pozostałe zadania ujęte w Planie Rozwoju Zawodowego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.