X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5878
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

........, dnia 26.06.2009

Sprawozdanie z realizacji
Planu Rozwoju Zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

........
Szkoła Podstawowa ..........
nauczyciel bibliotekarz
nauczyciel historii
Okres stażu : 01.09.2006-31.05.2009

W Szkole Podstawowej w ... pracuję od 1 września 1985 roku.
Pracę podjęłam jako nauczyciel bibliotekarz. Dzięki temu mam kontakt ze wszystkimi uczniami i możliwość oddziaływania na nich, udaje mi się również włączać w swoje działania innych nauczycieli. Od momentu zredukowania etatu w bibliotece szkolnej do ½ uzupełniałam etat pracując przez rok jako nauczyciel wychowania fizycznego, następnie nauczyciel języka polskiego ( 2 lata), obecnie jako nauczyciel historii. Są to doświadczenia, które pozwoliły mi poznać inne płaszczyzny pracy dydaktycznej.
Życie szkoły to bardzo obszerna sfera działań, zawierająca w sobie wiele trudnych do zaplanowania i realizacji zadań. Chcąc efektywnie w tym zawodzie pracować należy skupić się na realizacji tych zamierzeń, których wykonanie mieści się w obszarze potrzeb uczniów, rodziców, własnych zainteresowań.
Już przed rozpoczęciem stażu uczestniczyłam aktywnie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
Uczestnicząc w pracach nad modyfikacją Statutu Szkoły wypracowałam punkt dotyczący funkcjonowania biblioteki. Uczestniczyłam w tworzeniu Wizji i Misji szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz Szkolnego Programu Wychowawczego. Opracowując swój plan rozwoju zawodowego, wzięłam pod uwagę fakt, iż nauczyciel ubiegający się o awans na nauczyciela dyplomowanego powinien w okresie odbywania stażu realizować w szczególności zadania wynikające z Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 oraz opierałam się na założeniach Planu Pracy Szkoły, wytycznych Planu Wychowawczego, potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i nauczycieli. W trakcie trwania stażu nastąpiły zmiany w prawie związane z awansem zawodowym i dlatego od 2007 r. realizowałam staż mając na uwadze wymagania z Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007roku.
Konstruując plan nie miałam doświadczenia w tworzeniu takiego dokumentu. Dzisiaj widzę wiele jego niedoskonałości - stał się on jednak dla mnie drogowskazem (choć nieprecyzyjnym) w planowaniu własnego rozwoju zawodowego.
W sprawozdaniu przedstawiłam działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi formalne oraz realizować własną ścieżkę rozwoju. Z założonych w planie działań i zadań część udało mi się zrealizować, część uległa modyfikacji.
Zadania zależne ode mnie zrealizowałam. Wykonałam wiele innych zadań, które nie były ujęte w planie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz.2593) ze zmianami z dnia 14 listopada 2007 r. ( Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz.1580) przedstawiam realizację wymagań-

§ 8 ust.1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej
* zapoznałam się i przeanalizowałam przepisy i rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego,
* przygotowałam Plan Rozwoju Zawodowego i złożyłam wniosek, który został zatwierdzony 29.09.2006 r. przez dyrektora Szkoły Podstawowej w ...,
* brałam udział w warsztatach i szkoleniach
organizowanych przez Centrum Edukacyjno-Metodyczne „Dolina Baryczy” w Miliczu
„Awans zawodowy nauczycieli”
„Szkolenie dla nauczycieli odbywających staż na stopień nauczyciela
dyplomowanego”
organizowanych przez DODN
„Jak złożyć wniosek o wszczęcie postępowania na stopień nauczyciela
dyplomowanego”
„Wykorzystywanie umiejętności psychologicznych w zakresie przeciwdziałania agresji i przemocy w szkole”
„Opiekun szkolnego centrum multimedialnego i informacyjnego”
„Wykorzystywanie internetowego centrum informacji multimedialnej bibliotekach szkolnych”
„Wykorzystywanie technik komputerowych w procesie oceniania ucznia szkoły podstawowej”
Dolnośląskie Warsztaty Regionalne „Szkoła bez przemocy”,
Warsztaty Gdańskiego wydawnictwa Oświatowego „Propozycje ćwiczeń na lekcje powtórzeniowe w szkole podstawowej i gimnazjum”

szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

* doskonaliłam umiejętności posługiwania się językiem obcym -
Centrum Nauczania Języków Obcych NORTON
„Szkolenie języka obcego i podstaw obsługi komputera”,

* systematycznie pogłębiałam znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły -
poprzez analizę dokumentacji szkolnej (Statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania),
* współpracowałam z doradcami metodycznymi poprzez udział w spotkaniach i warsztatach (np. Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się a edukacja humanistyczna),
* opracowałam przedmiotowy system oceniania, modyfikowany każdego
roku,
* poszerzałam wiedzę i umiejętności poprzez aktywny udział we wszystkich szkoleniach Rady Pedagogicznej,
* po otwarciu w czytelni Centrum Informacji Multimedialnej (4 stanowiska
z dostępem do Internetu) uzyskałam dzięki wstawiennictwu wójta p. I. Miecznikowskiego środki na zakupienie 4 nowych biurek,
* wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej poprzez – wyszukiwanie informacji w Internecie,
śledzenie zmian w prawie oświatowym, nowości wydawniczych, prowadzenie zajęć z realizacji ścieżki czytelniczej i medialnej z wykorzystaniem komputerów i Internetu, gromadzenie płyt CD, przygotowywanie materiałów dydaktycznych, testów, sprawdzianów na lekcje historii z wykorzystaniem komputera i drukarki, pisanie planów i sprawozdań, komunikowanie się z innymi nauczycielami, placówkami edukacyjnymi, wydawnictwami,
wykorzystywanie technologii komputerowej do wypisywania i wydrukowania świadectw,
tworzenie prezentacji multimedialnych w Power Point,
korzystanie z portali edukacyjnych
Literka. pl , edux.pl , Interkl@sa.pl
dokumentowanie fotograficzne życia szkoły (aparatem cyfrowym) oraz
przesyłanie zdjęć do prasy lokalnej.
Wiedza na temat technik komputerowych i korzystania z Internetu pozwala na sprawniejszą pracę biblioteki i wychodzenie naprzeciw potrzebom młodego pokolenia.

* gromadziłam i uzupełniałam materiały prasowe w teczkach tematycznych założonych przed podjęciem stażu
„Aura- dodatek ekologiczny”
„Aura-zioła i zdrowie”
„Ciekawostki przyrodnicze z Doliny Baryczy”
„Teczka wycinków prasowych prasy regionalnej dotyczących Szkoły Podstawowej w ...”
„Zabytki Powiatu Milickiego - regionalia”
Zawartość teczek wykorzystywana jest do planowania lekcji historii, przyrody, przygotowania uczniów do konkursów, tworzenia kalendarium szkoły.
* organizowałam kiermasze książki ( dwukrotnie w ciągu roku szkolnego przez cały okres stażu)
Nawiązałam współpracę z Hurtownią i Księgarnią Taniej Książki w Tuliszkowie. Dzięki temu uczniowie pomagający w organizowaniu i prowadzeniu kiermaszu uczą się przedsiębiorczości, pracy w zespole, poznają nowości wydawnicze, biblioteka w ramach prowizji pozyskuje nowe książki uzupełniając księgozbiór, szkoła – nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach oraz wyróżnionych na zakończenie roku szkolnego.

* doskonaliłam umiejętności dydaktyczno- wychowawczych przez systematyczne zapoznawanie się z ofertą wydawniczą, studiowanie literatury i prasy pedagogiczno-oświatowej „Biblioteka w Szkole”, „Dolnośląskie ścieżki” „Język polski w szkole”„Mówią wieki”, „Oblicza Edukacji”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, „Przegląd Oświatowy”, „Życie Szkoły”
* opracowałam regulamin Centrum Informacji Multimedialnej
* dokonałam selekcji i likwidacji 2034 nieaktualnych i zniszczonych książek
Podczas prac remontowych w bibliotece szkolnej (wymiana okien, malowanie pomieszczeń, wymiana regałów luty-marzec 2009r.) wraz z grupą chętnych uczniów (koło czytelnicze i inni) przeprowadziłam selekcję księgozbioru i konieczną likwidację w/w woluminów,
* dbałam o wystrój biblioteki motywując uczniów do umieszczania aktualnych informacji na tablicy oraz dekoracji czytelni

§ 8 ust. 2 pkt.3
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
* zajęcia otwarte dla nauczycieli nauczania zintegrowanego
Edukacja czytelnicza i medialna
Pasowanie na czytelnika klas I
Uroczystość przyjęcia w poczet czytelników zainicjowałam w szkole w 1997 roku. Jest ona tradycyjnym i corocznym wydarzeniem w kalendarzu imprez szkolnych.
* zajęcia otwarte dla nauczycieli klas 4-6
Źródła historyczne dostępne w bibliotece szkolnej i ich wykorzystanie do lekcji historii – klasa 6
Lekcja historii w klasach 4, 5, 6
„Katarzyna Sapieżyna- postać historyczna związana z ...” „Mityczni bogowie starożytnej Grecji”
„Nieudane próby odzyskania demokracji”

* Szkoleniowa rada pedagogiczna
Wpływ czytelnictwa na wszechstronny rozwój dziecka w kontekście wyników sprawdzianu klas 6.

* aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu samokształceniowego Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych – spotkania zgodnie z planem pracy zespołu – ustalanie planu pracy, wymiana doświadczeń, dyskusje i wnioski,
* aktywnie uczestniczyłam w pracach Zespołu Wychowawczego, stała współpraca z pedagogiem szkolnym,
* przedstawiałam na forum Rady Pedagogicznej sprawozdania z przydziału czynności oraz wyniki analizy czytelnictwa uczniów,
* udzielałam pomocy merytorycznej i pedagogicznej młodym nauczycielom
odpowiadając na ich potrzeby,
* pełniłam obowiązki opiekuna stażu nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego,
* w pokoju nauczycielskim wywieszałam na tablicy informacyjnej wycinki z prasy oświatowej dotyczące aktualnych spraw zawodowych,
* wielokrotnie pracowałam w komisjach konkursów szkolnych i powiatowych np. Szkolny Konkurs Recytatorski, Szkolny Konkurs Ortograficzny, powiatowy konkurs polonistyczny,
* udostępniałam do wykorzystania opracowane przeze mnie scenariusze imprez, regulaminy konkursów, materiały do wykorzystania w ramach pedagogizacji rodziców
* współpracowałam oraz częściowo przejęłam obowiązki szkolnego lidera WDN ( przed odejściem kol. J. Jakubowskiej na emeryturę)
Dzielenie się swoim doświadczeniem ma wpływ na poprawę jakości pracy oraz na rozwiązywanie wielu trudnych problemów. Jest to wielka potrzeba w związku z trudnościami wychowawczymi jakimi spotykamy się w szkołach.

§ 8 ust. 2 pkt. 4
a)opracowanie i wdrożenie programu zajęć edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
c)poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

* działalność koła czytelniczego – program działalności koła corocznie modyfikowałam w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb biblioteki
Program i zajęcia poszerzyły ofertę zajęć pozalekcyjnych, zakres działań wychowawczych, rozbudzały i utrwalały zainteresowania czytelnicze, promowały wartości literatury, były propozycją alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego.

* organizacja Szkolnego Konkursu ”Pięknie Czytam”
Szkolny Konkurs ”Pięknie Czytam” zainicjowałam w szkole w 2002 roku w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom.
Konkurs jest stałym elementem oferty konkursów szkolnych.
Osiągnięte sukcesy- III miejsce na etapie powiatowym 2006r.
I miejsce na etapie powiatowym 2007r.
* zainicjowanie i przeprowadzanie szkolnych konkursów
- mitologicznego od roku szk. 2004
- kaligraficznego od roku szk. 2007/2008 (współpraca z nauczycielami języka polskiego)
- historycznego- 2009 r.
* przeprowadzanie konkursów pozaprzedmiotowych – czytelniczych, plastycznych
m.in. Ulubione bajki, Moja Pani, Zareklamuj szkolną bibliotekę –konkurs na plakat i wierszyk
* przygotowanie uczniów do w/w konkursów,
Organizując konkursy dawałam zainteresowanym i najzdolniejszym uczniom okazję do sprawdzenia się na etapie szkolnym i poza szkolnym oraz do zdobycia nowych doświadczeń. Laureaci konkursów przyczyniali się do promocji szkoły w środowisku lokalnym.

* udział w Projekcie „Co w parku piszczy” – zajęcia z uczniami
Opracowałam 2 tablice informacyjne, folder „Park przypałacowy”- współpraca z nauczycielem przyrody L. Kosińską
DZIAŁAJ LOKALNIE. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju działająca w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
* udział w pracy nad projektem „Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Tytuł projektu „W poszukiwaniu sukcesu- program wspomagania wszechstronnego rozwoju uczniów szkoły podstawowej”
Współpraca z zespołem nauczycieli.

* udział w Turnieju Tańca „Roztańczony Orpiszew” maj 2009 r.
* udział w zajęciach Zielonej Szkoły, współpraca z nauczycielem nauczania zintegrowanego
W 2007 roku pełniłam obowiązki opiekuna uczniów biorących udział w organizowanej przez kol. Danutę Drejkarz Zielonej Szkole w Gąsawie.
Oprócz pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych przygotowałam część programu oraz przeprowadziłam zajęcia o tematyce dotyczącej historii regionu (miejsca i postacie historyczne oraz legendy związane z Gąsawą, Wenecją i Biskupinem).

* przygotowywanie uczniów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i korzystaniu z dóbr kultury
Przygotowałam i zrealizowałam następujące inscenizacje
Dzień Edukacji Narodowej -- październik 2006 r.
„Jest taki dzień...” wieczór wigilijny- grudzień 2006 r.
„Jak to z książką było...” - maj 2007 r.
„Święto Niepodległości”- listopad 2008 r.
„Żeby Polska była Polską...”- czerwiec 2009 r. „Dojrzewam do swego miejsca na ziemi...” – czerwiec 2009 r.

* przygotowanie Dnia Bibliotek Szkolnych 2006, 2007, 2009
Uczniowie z koła czytelniczego pod moim kierunkiem przygotowali i przeprowadzili różnorodne zajęcia w bibliotece – konkursy, ranking na ulubioną książkę, wystawę okolicznościową. Udekorowali czytelnię, zanotowali rekord odwiedzin.

* organizowanie wycieczek i wyjazdów do instytucji kulturalnych-

Zorganizowałam wyjazdy na spektakle teatralne Teatru Edukacji z Wrocławia
„Pierwsza miłość” - marzec 2007 r.
„Co może mały człowiek. Pamiętnik dzieciństwa”- listopad 2007 r.
„Wyspa skarbów”- marzec 2008 r.
„Legendy Orła Białego” - październik 2008 r.
„Szatan z siódmej klasy” - kwiecień 2009 r.

Zorganizowałam wycieczki na Festyn Archeologiczny do Biskupina
„Rzymianie i barbarzyńcy” – wrzesień 2006 r.
„Bałtowie- północni sąsiedzi Słowian” – wrzesień 2007 r.
„ Japonia- kraj nie tylko samurajów” – wrzesień 2008 r.

Zorganizowałam
* wycieczki do kościoła WNMP, * wycieczkę do Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu na wystawę tematyczną „Klątwa Faraonów” oraz do Ogrodu Japońskiego w Parku Szczytnickim - czerwiec 2008 r.
* wyjazd na spotkanie z pisarzem- Grzegorzem Kasdepke do Miejskiego Ośrodka Kultury w Miliczu – luty 2007 r.
* wycieczkę do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie – kwiecień 2007 r.
* wycieczkę do Muzeum Regionalnego w Krotoszynie na lekcję muzealną i wystawę tematyczną „Indiański świat” - kwiecień 2007 r.
* wycieczkę do Zaurolandii w Rogowie na Pałukach – maj 2007 r.
* organizowałam oraz pełniłam funkcje opiekuńcze podczas wycieczek na Krytą Pływalnię Wodnik w Krotoszynie,
* zorganizowałam dwudniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą
Jako wychowawca kończących szkołę uczniów klasy szóstej jako jeden z nadrzędnych celów postawiłam sobie organizację wycieczki, w której weźmie udział cała klasa. Fundusz na sfinansowanie wyjazdu uczniowie gromadzili od początku roku szkolnego. Dla uczniów, których rodzice nie są w dobrej sytuacji materialnej pozyskałam środki od Komisji Profilaktyki Uzależnień oraz od opieki społecznej. Osiągnęłam zamierzony cel - klasa bardzo zintegrowała się podczas wycieczki realizując program profilaktyczny, uczniowie zwiedzili okolice Gór Sowich oraz najciekawsze miejsca w Górach Stołowych.

§ 8 ust. 2 pkt 4
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami ,
instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
* realizowałam aktywnie zadania wychowawcze i opiekuńcze nauczyciela i wychowawcy poprzez - -współpracę z nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Miliczu, komisją profilaktyki uzależnień, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorem sądowym d/s nieletnich w Miliczu.

* realizowałam pedagogizację rodziców poprzez opracowanie planu spotkań i rozmowy z rodzicami wychowanków ( wywiadówki, „drzwi otwarte”, spotkania na wezwanie, rozmowy telefoniczne),
* współpracowałam z przedstawicielami rodziców (przed podjęciem stażu aktywny udział w Radzie Szkoły), w trakcie stażu- współpracowałam z Radą Rodziców (pozyskanie środków na zakup nowości do biblioteki),
* współpracowałam jako wolontariusz ze świetlicą środowiskową utworzoną przy plebanii ( lekcje historii z uczniami mającymi trudności w nauce),
* współpracowałam z Gminnym Centrum Kultury,
* reprezentowałam pracowników ich problemy i potrzeby podczas posiedzeń i prac zakładowej Komisji Socjalnej,
* reprezentowałam pracowników oświaty- w ramach działalności związku zawodowego NSZZ ”Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania, podczas współpracy z Komisją Samorządności, Oświaty, Sportu i Promocji
* realizowałam działalność lokalną w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi
( zaproszenie do szkoły i prelekcja wygłoszona przez regionalistę Edwarda Kańskiego, sadzenie dębów w parku, sadzenie drzewek pod kościołem w Trzebicku)

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły
Jako wychowawca podczas trzyletniej pracy poznałam sytuację rodzinną wychowanków. Możliwość realizacji tego zadania miałam podczas rozmów indywidualnych z uczniami, rodzicami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką oraz innymi nauczycielami. Dzięki mojej obecności w bibliotece uczniowie bardzo często odwiedzając mnie na zgłaszali swoje i kolegów problemy
Problemy edukacyjne i wychowawcze starałam się rozwiązywać na bieżąco lub w jak najkrótszym czasie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami wychowanków współpracując z pedagogiem i nauczycielami przedmiotów.
Spełniając kolejne wymaganie zdecydowałam się na wybranie, zebranie dokumentacji oraz zanalizowanie dwóch przypadków problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Działania, które podjęłam podczas stażu, wzbogacone o nabytą wiedzę i własne doświadczenia z pewnością były odpowiedzią na potrzeby szkoły- uczniów, rodziców, nauczycieli, środowiska lokalnego.
Zadania wykonywane na wielu płaszczyznach przyczyniły się nie tylko do mojego osobistego rozwoju, również w znaczącym stopniu zwiększyły ofertę edukacyjną szkoły oraz wpłynęły na poprawę jakości jej pracy i promocję w środowisku lokalnym. Aktywnie uczestnicząc w kreowaniu pozytywnych przemian w naszej szkole pomagałam w realizacji wielu zadań organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych.
Po zakończeniu stażu nie zamierzam zaprzestać swojego rozwoju, wiele zadań rozpoczętych planuję rozwijać i kontynuować.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.