X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 586
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Bender
Gimnazjum nr 2 im. Pokolenia Kolumbów w Częstochowie
ul. Baczyńskiego 2aZajmowane stanowisko: nauczyciel biologii

Wykształcenie: wyższe magisterskie

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006r.

Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Termin zakończenia stażu: 31 maja 2009r.


& 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


L.p. Forma realizacji zadania Harmonogram Sposób dokumentacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem stopnia awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego – analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, dyskusja na temat awansu z nauczycielami i metodykiem. VIII/IX 2006r. Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju

2. Opracowanie scenariuszy lekcji ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących. Cały okres stażu Scenariusze

3. Konstruowanie testów sprawdzających z biologii. Cały okres stażu Wybrane testy

4. Ankietowanie uczniów i rodziców w celu pozyskania informacji dotyczącej charakterystyki osobowości dziecka, jego zainteresowań, stosunków panujących w klasie. Wg potrzeb Analiza wyników ankiet, wnioski, ewaluacja

5. Analiza literatury psychologiczno-pedagogicznej potrzebnej do realizacji wybranych zadań. Wg potrzeb Uwagi i refleksje dotyczące wykorzystania zdobytej wiedzy

6. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń doskonalących umiejętności wychowawcze. Cały okres stażu Zaświadczenia, opis sposobów wykorzystania nabytych umiejętności

7. Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i świadomości oraz kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań uczniów poprzez organizowanie różnego rodzaju akcji i imprez, m.in.:

- zbiórka surowców wtórnych

- "Dzień zdrowia&"

- "Dzień Ziemi" Cały okres stażu Potwierdzenia, scenariusze, zdjęcia

8. Wzbogacenie pracowni biologicznej o pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

9. Praca w komisjach:

- LOP

- ds. Promocji Zdrowia Cały okres stażu Sprawozdania

10. Opieka nad studentami w okresie praktyk. IX/X 2006r. Potwierdzenie dyrektora

11. Zorganizowanie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. VIII/IX 2007r. Scenariusz, zdjęcia


& 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


L.p. Forma realizacji zadania Harmonogram Sposób dokumentacji

1. Korzystanie z systemu operacyjnego WINDOWS przy opracowywaniu dokumentów własnych, materiałów do lekcji oraz materiałów związanych z pracą szkoły (plany pracy, sprawozdania, scenariusze imprez). Cały okres stażu Dokumentacja realizacji poszczególnych zadań

2. Korzystanie z informacji dostępnych w Internecie w celu poszerzenia swojej wiedzy, przygotowania zajęć, zasięgania informacji na temat szkoleń, konkursów, imprez, studiowania publikacji innych nauczycieli. Cały okres stażu Adresy stron internetowych oraz opis sposobu wykorzystania znalezionych tam informacji

3. Zamieszczenie publikacji w Internecie. Cały okres stażu Potwierdzenie lub adres strony z zamieszczoną publikacją

4. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych:

Zielony pakiet,

Ciekawa biologia - poradnik dla nauczyciela. Cały okres stażu Wykazprogramów, opis ich zastosowania

5. Korzystanie z dostępnego w szkole internetowego centrum multimedialnego. Cały okres stażu Opis sposobu wykorzystania


& 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych.

L.p. Forma realizacji zadania Harmonogram Sposób dokumentacji

1. Konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych z innymi nauczycielami – opinie, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań. Cały okres stażu Potwierdzenia

2. Pomoc nauczycielom stażystom i kontraktowym w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć, opracowaniu planów rozwoju zawodowego. Wg potrzeb Potwierdzenia

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli. Cały okres stażu Scenariusze, potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach

4. Wygłoszenie referatu na posiedzeniu zespołu samokształceniowego nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. z zakresu psychologii dzieci i młodzieży. Wg potrzeb Tekst, potwierdzenie przewodniczącego zespołu

5. Umieszczenie w zbiorach biblioteki szkolnej materiałów dotyczących pracy własnej: testów, referatów, scenariuszy i innych. Cały okres stażu Potwierdzenie nauczyciela bibliotekarza

6. Opracowanie we współpracy scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych:

- Dzień Ziemi

- Dzień Zdrowia

- festyn rodzinny Cały okres stażu Scenariusze

7. Przekazywanie nauczycielom uwag i materiałów szkoleniowych z odbytych kursów w ramach prac zespołu samokształceniowego. Według potrzeb Potwierdzenie przewodniczącego zespołu

8. Udział w dniach otwartych szkoły. Wg potrzeb Scenariusz zajęć


& 8 ust. 2 pkt 4

Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:


& 8 ust. 2 pkt 4 lit. A

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p. Forma realizacji zadania Harmonogram Sposób dokumentacji

1. Opracowanie programu własnego zajęć przygotowujących uczniów do udziału w konkursie przedmiotowym z biologii.

Wdrożenie go do realizacji.

2007/2008r.

Potwierdzenie dyrektora, ewaluacja programu


& 8 ust. 2 pkt 4 lit. C

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p. Forma realizacji zadania Harmonogram Sposób dokumentacji

1. Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez coroczne organizowanie stoiska ekologicznego podczas szkolnego festynu rodzinnego. V/VI 2006-2009r. Potwierdzenie dyrektora

2. Prowadzenie społecznie koła zainteresowań biologią i ochroną środowiska. Cały okres stażu Plany pracy, analiza uwzględniająca ocenę skuteczności, wprowadzenie korekt, wnioski.

3. Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy szkolnego konkursu matematyczno-przyrodniczego p.h. "Czar par&". 2006-2008r. Scenariusze

4. Organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju. Według potrzeb Karty wycieczek

5. Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów klas III przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego. II semestr 2006-2009r. Plan pracy zajęć

6. Opieka i współredagowanie gazetki szkolnej "Głos spod ławy". Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora, kserokopie artykułów


& 8 ust. 2 pkt 4 lit. E

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w
sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

L.p. Forma realizacji zadania Harmonogram Sposób dokumentacji

1. Współpraca z Z.S. im. C.K. Norwida przy realizacji programu klasy

z rozszerzoną ilością godzin biologii, chemii i fizyki oraz w celu poszerzenia wiedzy uczniów zainteresowanych przedmiotem. Cały okres stażu Opis działań, potwierdzenie nauczycieli współpracujących

2. Przeprowadzenie akcji "Sprzątanie świata&" we współpracy z UM. IX 2006-2009 2006/2007 Sprawozdania, potwierdzenia UM

3 Aktywne uczestnictwo szkoły w konkursie "Czysta Częstochowa" organizowanym przez UM. Cały okres stażu Sprawozdania, potwierdzenia UM

4. Działalność charytatywna na rzecz schroniska dla zwierząt w Częstochowie. Cały okres stażu Podziękowania

5. Krzewienie postaw proekologicznych- pełnienie funkcji opiekuna Szkolnego Koła LOP. 2007-2009r. Plany pracy koła LOP, sprawozdania z działalności


& 8 ust. 2 pkt 4 lit. F

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

L.p. Forma realizacji zadania Harmonogram Sposób dokumentacji

1. Uzyskanie przez uczniów wyróżnień lub tytułów laureatów bądź finalistów konkursów o tematyce biologicznej. Cały okres stażu Dyplomy, podziękowania


& 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


L.p. Forma realizacji zadania Harmonogram Sposób dokumentacji

1. Analiza i opis przypadków. Cały okres stażu Opis działań

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.