X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5849
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

WSTĘP

Jestem nauczycielem kontraktowym, ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego. 1 września 2002 roku podjęłam pracę w Szkole Podstawowej w Ciółkówku, jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego i wychowania fizycznego. W tym roku upływa trzeci rok mojej pracy w tej instytucji. W ramach zajęć dodatkowych prowadzę również zajęcia kółka rytmiczno- tanecznego oraz tenisa stołowego. W bieżącym 2005/2006 roku szkolnym pracuję również jako nauczyciel muzyki.
Studia pedagogiczne – dające mi uprawnienia do nauczania klas 0- III - ukończyłam w 1999 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W 2000 r. ukończyłam studia podyplomowe z zakresu wychowania fizycznego w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Natomiast w 2003 roku ukończyłam Formy Gimnastyczno- Taneczne z Rytmiką na Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim otrzymując tym samym szansę nauczania tańca dzieci szkole. Aby nauczać muzyki, ukończyłam wychowanie muzyczne i wychowanie plastyczne (sztukę) w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. W roku 2000 uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego.
Staż na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam 1 września 2002 r., składając pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły - mgr Grażyny Gołębiewskiej, która po pozytywnym rozpatrzeniu przydzieliła mi opiekuna stażu -p. mgr Iwonę Annę Olęcką – nauczyciela kształcenia zintegrowanego. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy z przedłużeniem o 5 miesięcy w związku z urlopem macierzyńskim.
Pierwszym krokiem na drodze awansu zawodowego była praca nad projektem planu rozwoju zawodowego. Podstawą do jego przygotowania było rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r., dotyczące procedury awansu zawodowego nauczycieli. W trakcie trwania stażu dokładnie przeanalizowałam przepisy oświatowe w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, jak również z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r. oraz z 1 grudnia 2004 r., wprowadzającymi zmiany w procedurach awansu zawodowego nauczycieli. Z chwilą rozpoczęcia stażu cele - uwzględnione w planie rozwoju zawodowego – dotyczyły zadań wynikających ze specyfiki szkoły, w której pracuję. W swojej pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz przy tworzeniu planu rozwoju zawodowego, konsultowałam się z dyrektorem szkoły oraz z opiekunem stażu. Dzięki temu umiejętnie uwzględniłam ogólne zagadnienia, które w trakcie odbywania stażu przyjęły konkretny kierunek i przekształciły się w specyficzne działania i sytuacje, które szczegółowo opisuję w sprawozdaniu.

Rozdział I
§ 7 pkt.2 ust.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania swoich działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania stosownych korekt w tym działaniu.

Umiejętnie organizując swoją pracę przygotowuję odpowiednią dokumentację, która pomaga w dobrym zaplanowaniu i prowadzeniu zajęć. Głównym wyznacznikiem do pracy nad rozkładem zajęć była zawsze podstawa programowa oraz wybrany program nauczania. Każdego roku starałam się tworzyć własne rozkłady materiału z kształcenia zintegrowanego, wychowania fizycznego i ostatnio z muzyki, tak aby treści dostosować do ilości godzin oraz potrzeb i wskazań uczniów. Do niniejszego sprawozdania dołączam rozkłady z wychowania fizycznego dla klasy IV – V (załącznik nr 1), dla klasy VI (załącznik nr 2) i muzyki w klasie IV - V (załącznik nr 3) w roku szkolnym 2005/2006 oraz przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego (załącznik nr 4).
Po podjęciu współpracy z opiekunem stażu- panią mgr Iwoną Anną Olęcką, przystąpiłyśmy wspólnie do opracowania kontraktu (załącznik nr 5), który przybliżył nam formę i zasady dalszego działania. Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była obserwacja zajęć prowadzonych przez panią Olęcką, uczestnicząc w lekcjach przez nią prowadzonych. Starałam się zwracać uwagę na nowe możliwości i formy stosowane na tych zajęciach, aby móc później stosować jej w swojej pracy. Po każdej lekcji konsultowałyśmy się nawzajem odnośnie danej lekcji. Do niniejszego sprawozdania dołączam kilka wybranych konspektów lekcji (załącznik nr6).
Prowadziłam również zajęcia w obecności opiekuna stażu. Wszystkie lekcje hospitowane przez opiekuna odbywały się na podstawie scenariuszy (załącznik nr 7), w których zamieszczałam przebieg zajęcia oraz cele, metody i formy, a także wykaz środków dydaktycznych wykorzystanych na lekcji. Każdą z nich omawiałam z opiekunem stażu ukazując zarówno mocne, jak i słabe strony zajęcia.
Istotnym elementem rozwoju zawodowego okazał się udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego. Wybór odpowiedniego szkolenia, kursów czy też warsztatów uzależniony był od moich własnych zainteresowań i zapotrzebowań oraz od potrzeb szkoły. I tak w czasie stażu odbyłam następujące kursy i szkolenia:
- „Kierownik placówek wypoczynku” - kurs zorganizowany przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płocku dn. 31 maja 2003 r.(załącznik nr 8)
- „Kierownik wycieczek szkolnych” – kurs zorganizowany przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku w dniach 27.06.- 30.06. 2005r.(załącznik nr 9)
- „Kurs pierwszej pomocy” – zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż w dniach 27.04- 28.04. 2003r. (załącznik nr 10)
- „Gry i zabawy wzbogacające proces dydaktyczno- wychowawczy w kształceniu zintegrowanym”- szkolenie zorganizowane przez ODN w Płocku w dniach 08.04.- 29.04.02r. i obejmowało 20 godzin wykładów i zajęć praktycznych (załącznik nr 11)
- „Formy gimnastyczno- taneczne w wychowaniu fizycznym (aerobik)” – 15.04.- 20.05.2000r., (załącznik nr 12) „Rytm, muzyka, taniec w lekcji wychowania fizycznego”- 19.03. – 02.04.01r. itp.(załączniki nr 13), „Formy muzyczno- ruchowe w wychowaniu fizycznym”- 20.10.- 9.11.01r.(załącznik nr 14), „Ruch, muzyka, taniec na lekcji wychowania fizycznego”- 09.10.- 10.10.04r. (załącznik nr 15) organizowane przez ODN w Płocku i obejmujące po 20 godzin.
- „Tańce polskie- układy choreograficzne”- szkolenie to obejmowało 40 godzin w dniach 17.11.- 09.02.2002r.(załącznik nr 16)
Starałam się również uczestniczyć w konferencjach metodycznych organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. (załącznik nr 17)
W efekcie tak licznych szkoleń, studiów z zakresu tańca udało mi się skonstruować program własny Form Gimnastycznych- Tanecznych w klasach IV- VI (załącznik nr 18) Przygotowany wg odpowiednich procedur i pod okiem specjalistów program zaczęłam realizować zaraz po jego stworzeniu w roku szkolnym 2004/2005 i realizuję do dziś. Różnorodność tematyki w nim zastosowana pozwala dostosować się do każdego ucznia i wyjść jego oczekiwaniom naprzeciw. W związku z tym powstał zespół taneczny, który odtąd uświetniał większość imprez szkolnych różnorodnymi formami tańca. I tak po raz pierwszy dziewczęta zaprezentowały się z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 13.10.2002 r. (załącznik nr 19). Z tej okazji odbyło się również przedstawienie, a całą imprezę dokładnie opisałam w sprawozdaniu. (załącznik nr 20) Występowały również na choince szkolnej (załącznik 21,22), Dniu Matki (załącznik 23) czy Zakończeniu Roku Szkolnego (załącznik nr 24,25). Jeżeli już mowa o tańcu w Szkole Podstawowej w Ciółkówku, nie sposób nie wspomnieć o bardzo istotnym dla nas tańcu narodowym, jakim jest Polonez, którego wykonanie prezentują uczniowie klasy VI na uroczystym pożegnaniu szkoły podstawowej (załącznik nr 26) i później na Zakończeniu Roku Szkolnego. (załącznik nr 27)

Rozdział II
§ 7 pkt.2 ust.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Szkoła jest placówką opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Podstawowym dokumentem szkoły jest statut określający cele i zadania do realizacji. Wynikający z niego cel szczegółowy to organizacja współpracy między organami szkoły, jak również współpraca z rodzicami a przede wszystkim z uczniami.
Działalność wychowawcza obejmuje zajęcia lekcyjne z poszczególnych przedmiotów, zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze jak również organizowanie uroczystości szkolnych. Kierując się przede wszystkim dobrem ucznia skonstruowałam w roku szkolnym 2002/2003 plan działań wychowawczych podczas lekcji i zajęć pozalekcyjnych dla klas II – III (załącznik nr 1), których byłam wychowawcą. Wynika z niego, iż bardzo istotne jest aktywizowanie uczniów do podejmowania działań mających
na celu rozwijanie ich zainteresowań poprzez chociażby aranżację przestrzeni dydaktycznej. (załącznik nr 2) Jak również ważne jest aktywizowanie uczniów podczas zajęć artystycznych. (załącznik nr 3)
Przede wszystkim do zadań wychowawczych szkoły należy między innymi organizowanie uroczystości szkolnych. I tak co roku ze swoją klasą obchodzimy uroczyście Dzień Chłopaka (załącznik nr 4) Podobnie obchodzimy również Dzień Kobiet. Wspólnie bawimy się i obdarowujemy prezentami z okazji Mikołajek (załącznik nr 5).
Dzieci z klas II – III, których byłam wychowawcą uczestniczyły dnia 21 stycznia 2003 roku w uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.(załącznik nr 6) Kolejna uroczystość, w której uczestniczyła moja grupa w 25 stycznia 2003 r. to Choinka Noworoczna.(załącznik nr 7) Przedstawienie jakie wybrałam na tą okazję nosiło tytuł: „Jak karnawał to karnawał”. Każdemu dziecku przydzieliłam rolę. W przygotowaniu strojów pomagali rodzice. Na koniec części artystycznej dzieci zatańczyły dwa tańce: polkę i lasowiaka.
Dnia 13.10.2003 r. przygotowałam wraz z uczniami różnych klas akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej (załącznik nr 8). Przedstawienie pt: „Kwiaty dla nauczycieli” było realizowane w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz uroczystości.(załącznik nr 9) Bardzo ważną dla mnie uroczystością było Ślubowanie klasy pierwszej w dniu 4.10.2004r.(załącznik nr 10) Po części artystycznej przygotowanej wg scenariusza (załącznik nr 11) nastąpiła część oficjalna z pasowaniem przez dyrektora.
„Witaj Majowa Jutrzenko” to tytuł akademii, którą przygotowałam dnia 4.05.2005r. wraz z uczniami klasy IV i V, (załącznik nr 12)
Ważnym elementem pracy wychowawczej nauczyciela jest współpraca z rodzicami. W momencie rozpoczęcia edukacji szkolnej na dziecko oddziałują dwa podstawowe środowiska wychowawcze: rodzina i szkoła. Jedno środowisko nie zastąpi drugiego. Niezmiernie istotne są jednolite zasady postępowania wszystkich dorosłych w stosunku do dziecka. We wzajemnych kontaktach ważne jest, aby rodzice i nauczyciele byli sprzymierzeńcami. Tylko razem można stworzyć właściwy klimat wychowawczy.
Współdziałanie nauczyciela z rodzicami w mojej szkole przebiega w sposób następujący:
• informowanie rodziców o zachowaniu się dziecka, jego osiągnięciach na podstawie zeszytu wychowawcy klasy;
• wspólnie z rodzicami uzgadnianie kierunku, zakresu działań pedagogicznych;
• pomoc rodziców w przygotowaniach uroczystości szkolnych;
• udział rodziców w wycieczkach do skansenu w Sierpcu, do teatru itp.;
• pedagogizacja rodziców, a w tym: zebrania.
Tematyka spotkań z rodzicami, które prowadziłam dotyczyła sytuacji i problemów wynikających w grupie. Do każdego spotkania przygotowywałam scenariusz.(załącznik nr 13) Bardzo istotnym elementem zebrań była pedagogizacja rodziców na różnorodne tematy, które mogły zainteresować rodziców. Tematem jednej z nich był: Lęk, strach u dzieci.(załącznik nr 14).
Często zastanawiałam się nad przyczynami niepowodzeń ucznia w szkole i doszłam do wniosku, że zagadnienie to jest zbyt złożone, aby mogło być – w każdym indywidualnym przypadku dostatecznie wnikliwie analizowane przez nauczyciela.
Na pewno na zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych praca z określoną grupą dzieci daje większe rezultaty i znacznie pomaga podwyższyć poziom nauki w klasie. Jako przykładowe dołączam sprawozdanie z zajęć dydaktyczno- wyrównawczych w II semestrze roku szkolnego 2004/2005.(załącznik nr 15)
Jedną z form uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów jest praca z uczniami, którzy mają pewne uzdolnienia lub chociażby chcą rozwijać swoje zainteresowania. I tak powstało kółko rytmiczno- taneczne, któremu zaistnieć pomogła pani dyrektor szkoły a ja zaczęłam pełnić funkcję instruktora tańca. Warto dodać, że zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i w pierwszym roku pracy prowadziłam je społecznie, realizując w ten sposób swoją pasję. Bardziej szczegółowo opisuję to w sprawozdaniu z koła rytmiczno – tanecznego w semestrze II w roku szkolnym 2004/2005.(załącznik nr 16)
Naprzeciw potrzebom rozwojowym uczniów wychodzą również niezwykle cenne w pracy nauczycielskiej konkursy taneczne, dzięki którym uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i sprawdzają swoje umiejętności. Wymienić tu należy:
• II Międzyszkolny Konkurs Układów Gimnastyczno- Tanecznych w Płocku, który odbył się już 19 lutego 2003 roku.(załącznik nr 17) Otrzymaliśmy tu dyplom za udział.(załącznik nr 18)
• VII Przegląd Zespołów Tanecznych w Płocku, który zorganizowała Szkoła Podstawowa nr 3 w Płocku dnia 29 marca 2003r. (załącznik nr 19) Z tego konkursu zespół „Stokrotki” wrócił z nagrodą w postaci dyplomu i sprzętu sportowego.(załącznik nr 20)
• V Festiwal Tańców Ludowych w Płocku, który odbył się 25 kwietnia 2003 r. w Miejskim Przedszkolu nr 21 w Płocku, a wystąpiły w nim dzieci z klasy „0” wykonując „Krakowiaka”.(załącznik nr 21) W ten sposób udało nam się kolejnym razem wrócić z dyplomem i podziękowaniami.(załącznik nr 22)
• VIII Międzyszkolny Przegląd Zespołów Tanecznych w Płocku – dnia 22 maja 2004 r. w Płocku w Szkole Podstawowej nr 3 wystąpiły dzieci z klasy III (załącznik nr 23) nagrody w postaci sprzętu sportowego. Jako instruktora odebrałam pisemne podziękowanie.(załącznik nr 24)
• „Szukamy młodych talentów”- to konkurs zorganizowany przez SDK w Płocku dn. 28. 10. 04r. gdzie zespół „Stokrotki” zaprezentował się z układem do piosenki pt: „Pomaluj mój świat”, którą wykonała uczennica z klasy III. (załącznik nr 25)
• Impreza integracyjna w Szkole Podstawowej nr 9, w czasie trwania, której pokazaliśmy specjalnie przygotowane układy rytmiczno – taneczne w dniu 24 marca 2003 roku. (załącznik nr 26)
Moja praca dydaktyczno- wychowawcza nie ograniczała się tylko do szkoły. Podejmowałam również współpracę z innymi organizacjami lokalnymi. Jedną z nich jest na pewno Urząd Gminy w Radzanowie, który jest organem prowadzącym naszą szkołę. W związku z tym na liczne imprezy byli zapraszani przedstawiciele gminy. Występy taneczne, które uświetniały każdą z imprez zawsze cieszyły się w oczach gości dużym zainteresowaniem. W związku z tym otrzymaliśmy propozycję występu na Dożynkach Gminnych w Radzanowie- sierpień 2004r.(załącznik nr 27)
Tutaj zaznaczę, iż po roku pracy na rzecz szkoły otrzymałam nagrodę Wójta Gminy Radzanowo za całokształt pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Za wkład pracy i zaangażowanie w czasie realizacji zadań podjętych przez Urząd Gminy na rzecz rozwoju środowiska lokalnego otrzymałam od Wójta Gminy Radzanowo specjalne podziękowanie na piśmie. (załącznik nr 28)
Współpracowałam również z proboszczem Parafii w Woźnikach zapraszając go również na szereg naszych szkolnych imprez urozmaiconych tańcami. Dzięki temu udało nam się 2 października 2004 r. wystąpić ze swoim programem na odpuście zorganizowanym przez parafię w Woźnikach.(załącznik nr 29)
W celu zorganizowania pomocy dzieciom mającym trudności w nauce podjęłam współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. (załącznik nr 30)
W momencie rozpoczęcia pracy w Szkole Podstawowej w Ciółkówku już we wrześniu 2002 roku zostałam wybrana opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Na początek w moim obowiązku jako opiekuna było stworzenie PLANU DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CIÓŁKÓWKU na każdy rok szkolny. Dołączam plan z roku szkolnego 2002/2003 (załącznik nr 31) i roku szkolnego 2004/2005 (załącznik nr 32)
Naszym celem było tak kierować działalnością samorządową, aby uatrakcyjnić życie w szkole. Zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla dzieci szkół podstawowych z gminy Radzanowo. (załącznik nr 33) Co roku braliśmy udział w akcji GÓRA GROSZA, sumiennie zbierając każdy cenny grosz na Rodzinne Domy Dziecka. (załącznik nr 34)
Kolejną imprezą jaką przygotowywaliśmy wspólnie dla całej szkoły były „Andrzejki”, które odbyły się 28 listopada.(załącznik nr 35) Z tej uroczystości przygotowałam sprawozdanie.(załącznik nr 36)
6 grudnia 2004 roku dzięki Samorządowi Uczniowskiemu w klasach I –III zagościł Mikołaj, aby wręczyć dzieciom prezenty i zorganizować miłą zabawę. (załącznik nr 37). Bardzo ważną imprezą, jaką przygotowywaliśmy co roku było powitanie pierwszego dnia wiosny. (załącznik nr 38) Przedstawiciele samorządu prowadzili całą imprezę, przygotowali szereg konkursów i teleturnieje.(załącznik nr 39) Prowadziliśmy też między innymi konkurs wiedzy o Płocku dla klas I –III, w którym uczniowie sprawdzali swoją wiedzę dotyczącą tego miasta i okolic wg wcześniej przygotowanych pytań konkursowych. (załącznik nr 40)
Organizowaliśmy również regularnie czy na prośbę uczniów dyskoteki szkolne. Oprócz tego uaktualnialiśmy gazetki ścienne o tematyce okolicznościowej.
Żeby uniknąć współczesnych problemów społecznych a jednocześnie uwzględniać w pracy potrzeby rozwojowe uczniów wybrałam z oferty szkoleniowej:
• „Doskonalimy pracę samorządu szkolnego” (załącznik nr 41) w ODN i jego kolejny etap w Urzędzie Miasta z przedstawicielami Rady Miasta Płocka dnia 3.06.2005r.(załącznik nr 42)
• „Aktywizacja społeczna w zakresie racjonalnego gospodarowania odpadami” zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Płockiego w dn. 20.09. – 4.11.2004r. (załącznik nr 43)
• „Kurs w zakresie powszechnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” (załącznik nr 44) , który odbył się w ODN w Płocku w dn.20.04.- 27.04.04r. w liczbie 30 godzin.
• „Ewaluacja Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki” , które obejmowało 15 godzin - ODN w Płocku – 2004r (załącznik nr 45)
• „Mediacje jako forma rozwiązywania konfliktów między stronami i możliwości ich zastosowania w placówce edukacyjnej” – ODN w Płocku w dn.01.10.04r. (załącznik nr 46)
Jedną z form pracy z dziećmi dotyczącą „obycia kulturalnego” są wycieczki. W naszej szkole funkcjonuje oczywiście regulamin wycieczek, który udało mi się samodzielnie skonstruować. (załącznik nr 47) Pełni ona wiele funkcji m. in. edukacyjną, opiekuńczą a także wychowawczą.
W celu wyrobienia w dzieciach umiejętności kulturalnego odbioru sztuki zorganizowaliśmy z Radą Pedagogiczną wycieczkę do Teatru Dramatycznego w Płocku na przedstawienie pt: „Królewna Śnieżka” 18.05.03r. (załącznik nr 48)
Kolejną wycieczkę zorganizowałam do płockiego ZOO dn. 15.06.2003r. w celu rozwijania zainteresowań światem zwierząt. Zaistniała również wycieczka do Muzeum Mazowieckiego w Płocku na lekcję muzealną z historii.
Następnie dn. 21.06.04r. udało nam się zorganizować wycieczkę do skansenu w Sierpcu, w której brały udział dzieci z różnych klas w celu odkrycia cech dawnej wsi mazowieckiej.
Kolejnym działaniem, jakie podjęłam było zaproszenie na spotkanie policjanta- 07.11.04r. w związku z bezpieczeństwem dzieci w szkole. (załącznik nr 49) Następnie w dn. 20.09.2005r. moje zaproszenie przyjęła pielęgniarka szkolna propagując zdrowy styl życia. (załącznik nr 50)

Rozdział III
§ 7 pkt.2 ust.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

W pracy nauczycielskiej i wychowawczej niezbędne jest korzystanie z technologii komputerowej czy medialnej.
Między innymi posługiwałam się programem podczas zajęć wyrównawczych w klasach młodszych używając programu WORD, do nauki poprawnego pisania. (załącznik nr 1) Dzięki możliwościom komputerowym w programie PAINT uczniowie na tych zajęciach mogli ćwiczyć czynności manualne podczas rysowania. (załącznik nr 2)
Internet jest dla mnie pierwszym źródłem informacji o nowych ustawach lub rozporządzeniach dotyczących m.in. oświaty. Dzięki niemu mogę zapoznać się z ofertami wydawnictw oświatowych oraz zdobyć dodatkowe materiały czy informacje.
Przez trzy lata redagowałam w szkole wraz z uczniami Gazetkę Szkolną.(załącznik nr 3) Nie sposób było prowadzić jej bez wykorzystania komputera.
Rozwijając swe dydaktyczne umiejętności systematycznie gromadziłam wiele pomocy dydaktycznych wykonanych samodzielnie właśnie za pomocą technik komputerowych. Należą do nich przede wszystkim atrakcyjne i przejrzyste karty pracy np.: do edukacji środowiskowej (załącznik nr 4) czy również wiadomości o sporcie na gazetkę ścienną w sali gimnastycznej (załącznik nr 5). Wg potrzeb odpowiednio konstruowałam sprawdziany wiadomości z edukacji polonistycznej (załącznik nr 6) jak i matematycznej (załącznik nr 7) czy środowiskowej (załącznik nr 8). Przygotowałam również sprawdzian kompetencji na zakończenie i podsumowanie wiadomości z wymienionych wcześniej edukacji w klasie II (załącznik nr 9). Bardzo pomocne w podsumowaniu pracy ucznia okazały się przygotowywane przeze mnie karty samooceny ucznia (załącznik nr 10)
Przygotowywałam dyplomy na konkurs „Segreguj odpady” (załącznik nr 11) czy konkursy z okazji pierwszego dnia wiosny, np.; „Najciekawszy strój” (załącznik nr 12) czy „Konkurs tańca” (załącznik nr 13). Przygotowywałam też na różnego rodzaju okazje barwne zaproszenia. (załącznik nr 14)
Uczestniczyłam w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w szkoleniu dotyczącym technologii informacyjnej i komputerowej przygotowanym przez mojego opiekuna stażu Iwonę Olęcką. Tematem tego szkolenia była „Agresja z komputera”. (załącznik nr 15) W ramach WDN przedstawiłam referat dotyczący „Technologii informacyjnej w nauczaniu różnych przedmiotów”. (załącznik nr 16)
W zakresie wiedzy komputerowej przeszłam szkolenie już na studiach podyplomowych z zakresu Form gimnastyczno- tanecznych, które dotyczyło „Wykorzystania komputera w działaniach edukacyjnych” w liczbie 20 godzin. Następnie ukończyłam na kolejnych studiach podyplomowych z zakresu muzyki i plastyki, szkolenie dotyczące „Technologii informacyjnych w nauczaniu” , które trwało 32 godziny. Brałam również udział w kolejnych szkoleniach:
- „Internet w szkole” w dniach 10.10.-31.10.2002 r., które obejmowało 12 godzin i zorganizowane było przez ODN w Płocku. (załącznik nr 17)
- „Przygoda z komputerem – elementy informatyki w klasach I –III szkoły podstawowej” – 18.04.2005 roku w ODN w Płocku (załącznik nr 18)
Rozdział IV
§ 7 pkt.2 ust.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Ukończenie Kolegium Nauczycielskiego w Płocku o kierunku: nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne, a potem studiów na Uniwersytecie Łódzkim o kierunku: pedagogika wieku dziecięcego pozwoliło mi na zdobycie wiedzy zarówno pedagogicznej, psychologicznej, jak i dydaktycznej.
W czasie pracy zawodowej brałam udział w licznych szkoleniach, które znacznie wzbogaciły moją wiedzę pedagogiczną i psychologiczną. Wyróżnię tu następujące z nich:
o „Innowacyjne formy pracy opiekuńczo – wychowawczej w oparciu o metody pedagogiki alternatywnej”- odbył się w roku szkolnym 97/98. (załącznik nr 1)
o „Umiejętność rozumienia empatycznego jako warunek poprawnej komunikacji w grupie” zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA w wymiarze 25 godzin, dn.4-6 grudnia 1998r. (załącznik nr 2)
o „Drama w kształceniu zintegrowanym”, które to odbyło się w ODN w Płocku w dniach 04.10- 11.10.2001r. i obejmowało 10 godzin.(załącznik nr 3)
o „Realizacja i ewaluacja szkolnego programu profilaktyki” – zorganizowany przez Szkołę Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku dn. 29.06.2005r., (załącznik nr 4)
o „Wykorzystanie form taneczno –ruchowych w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, w dniach 04.12. -18.04.2001r. w ODN w Płocku (załącznik nr 5)
o „Forum Nauczycieli Innowatorów” zorganizowane przez ODN w Płocku dnia 26.04.2003 r. (załącznik nr 6)
W swojej pracy korzystałam z takich pozycji książkowych jak:
- „Wychowanie bez porażek” Thomasa Gordona to bardzo istotna lektura dla każdego pedagoga ze względu na trafną procedurę rozwiązywania problemów wśród dzieci.
- „Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej” Jadwigi Krzyżewskiej. Autorka dzieli się swoimi doświadczeniami, podaje różnorodne sposoby pracy z uczniami, które stosuję na lekcjach z dziećmi.
- „Psychologia rozwojowa w zarysie”, którą napisali Ann Birch i Tony Malim a przedstawiająca cechy charakterystyczne rozwoju poznawczego dziecka, rozwoju społeczno- moralnego, w której istotną dla mnie sprawą była teoria uczenia się.
- „Psychologia wychowawcza i społeczna” Leona Niebrzydowskiego to pozycja, która w znacznym stopniu przybliżyła mi takie pojęcia jak kształtowanie osobowości czy własnej samooceny.
- „Inteligencja emocjonalna” Maron M. Sehr przedstawia nie tylko naukowe poglądy na temat znaczenia uczuć, ale przede wszystkim pozwala każdemu sprawdzić swoją emocjonalną inteligencję, która zajmuje wysoką pozycję w pracy z dziećmi.
- „Zrozumieć dziecko” autorstwa Justyny Dąbrowskiej dokładnie i wnikliwie rozpatruje najważniejsze problemy z jakimi może się zetknąć dziecko w sytuacji szkolnej i rodzinnej.
- Dodatkowo na bieżąco śledzę książki metodyczne, czasopisma poświęcone wychowaniu i nauczaniu dzieci np.: „Życie szkoły”.
Jako nauczyciel kształcenia zintegrowanego miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniach czy też spotkaniach zorganizowanych przez wydawnictwa szkolne. I tak na początek brałam udział w szkoleniu na temat: „Mój kraj częścią Europy- edukacja europejska na podstawie podręczników wydawnictwa Juka”. (załącznik nr 7) Następnie brałam udział w ogólnopolskim badaniu nauczycieli kształcenia zintegrowanego, którego przedmiotem były uwagi i przemyślenia dotyczące stworzenia nowego zestawu do nauczania zintegrowanego. (załącznik nr 8)
Jako nauczyciel wychowania fizycznego miałam za zadanie co roku przygotować z okazji Dnia Dziecka Festyn Sportowy, który opatrzony był hasłem „Sport tak – alkohol nie”. Dołączam scenariusz tejże uroczystości szkolnej z kolejnymi etapami imprezy i jego uczestnikami. (załącznik nr 9) Za każdym razem cel imprezy został zrealizowany a dowodem tego jest zadowolenie dzieci i podziękowanie od dyrekcji. (załącznik nr 10) Imprezę uświetniały tańcem dziewczęta z zespołu. (załącznik nr 11) Istotnym jest dla naszej szkoły jak również dla mnie- nauczyciela wychowania fizycznego fakt, iż co roku dzieciom z naszej szkoły przypada rola zwycięzcy i tradycyjnie odbiór dyplomów i pucharu dla najlepszych. (załącznik nr 12)
Kierując się ideą rozwiązywania problemów nieletnich poprzez sport co roku we wrześniu uczestniczyliśmy wraz z uczniami klas 0 – VI w Przełajowym Biegu Trzeźwości organizowanym przez Uczniowski Klub Sportowy „Atleta” w Radzanowie. Za każdym razem z tejże imprezy wracaliśmy z dyplomem dla szkoły (załącznik nr 13,14) i indywidualnymi dyplomami dla najlepszych uczestników biegu. (załącznik nr 15,16,17,18,19)
Poza tym wielokrotnie uczestniczyliśmy również w Turniejach Tenisa Stołowego wcześniej pilnie trenując na zajęciach pozalekcyjnych zorganizowanych społecznie w latach 2003/2004 oraz 2004/2005. Następnie wzięliśmy udział w Turnieju Tenisa Stołowego „Zagraj z nami amatorami” zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku. (załącznik nr 20,21) Uczestniczyliśmy również w Turniejach Tenisa Stołowego, które organizowała Szkoła Podstawowa nr 20 w Borowiczkach.(załącznik nr 22) z okazji Dnia Niepodległości.
Chłopcy z naszej szkoły mieli również okazję brać udział w imprezie zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca 2005 roku pod hasłem: „Policja Dzieciom”. (załącznik nr 23).

Rozdział V
§ 7 pkt.2 ust.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Reforma edukacji wymaga z dnia na dzień coraz lepszej znajomości przepisów prawa oświatowego. W tym celu zapoznałem się z przepisami:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (wraz ze zmianami z 15 lipca 2004 r. – tu zapoznałem się ze szczególnie interesującymi mnie zmianami dotyczącymi procedury awansu zawodowego);
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 maja 2002 r zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli – to rozporządzenie stało się podstawą mojego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
- Konwencja o Prawach Dziecka.
Minister Edukacji Narodowej i Sportu wydał rozporządzenie z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. W celu przygotowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej w Ciółkówku brałam udział w pracach komisji, która miała na celu opracowanie owego dokumentu. (załącznik nr 1)
Bardzo ważnym momentem w czasie odbywania przeze mnie stażu było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. W tym celu dokładnie przeanalizowałam dokumentację szkoły, w skład której wchodzą:
- Statut Szkoły;
- Program wychowawczy szkoły;
- Wewnątrzszkolny System Oceniania;
- Program profilaktyczny (załącznik nr 2)
- Plan mierzenia jakości pracy szkoły;
- Roczny i 5-letni Program Rozwoju Szkoły;
- Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły;
- Plan pracy Rady Pedagogicznej;
- Roczny plan pracy szkoły;
- Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy uczniów i pracowników szkoły.
Podczas trwania stażu podejmowałam pracę w wielu komisjach lub zespołach nadzorujących powoływanych przez dyrektora, która wymaga znajomości i umiejętności posługiwania się odpowiednimi przepisami w dziedzinie oświaty. W tym czasie brałam zatem udział w Komisjach nadzorujących przeprowadzenie egzaminu szóstej klasy, zarówno w Szkole Podstawowej w Ciółkówku (załącznik nr 3), jak i w Szkole Podstawowej w Męczeninie (załącznik nr 4)
Chcąc wzbogacić swoją wiedzę i oraz rozwinąć umiejętności dydaktyczne uczestniczyłam w procesie Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w zajęciach organizowanych przez dyrektora szkoły czy nauczycieli. Przygotowywałam referaty, które przedstawiałam na szkoleniu WDN z zamiarem wprowadzenia nauczycieli w konkretną tematykę. Dotyczyły one następujących zagadnień:
• „Rola szkoły w przeciwdziałaniu wadom postawy u dzieci” (załącznik nr 5)
• „Mediacje w konfliktach z udziałem dzieci” (załącznik nr 6)
• „Asertywność – istotną cechą każdego nauczyciela” (załącznik nr 7)
• „Choreoterapia – leczenie tańcem” (załącznik nr 8)
Brałam też udział w szkoleniach, przeprowadzanych przez innych nauczycieli, a dotyczącej różnorodnej tematyki szkolnej. Wymienię kilka z nich:
• „Terapeutyczna funkcja zabawy”- p. Iwona Siekierska (styczeń 2004 r.)
• „Jak współpracować z rodzicami dzieci z problemami emocjonalnymi”- p.
Grażyna Gołębiewska (marzec 2004 r.)
• „Dlaczego dzieci stają się agresywne?”- p. Grażyna Gołębiewska (grudzień 2004r.)
• „Problem nagród i kar w wychowaniu” – p. Iwona Olęcka (luty 2005 r.)
Żeby poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą systemu oświaty a przede wszystkim awansu zawodowego ukończyłam następujące szkolenia:
- „Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczyciela kontraktowego” w dniach 15.10.- 29.10.2002 r. i obejmowało 45 godzin. (załącznik nr 9)
- „Awans zawodowy nauczyciela” w dniu 30.06.2005 r. w Szkole Wyższej Pawła Włodkowica w Płocku. (załącznik nr 10)
- VII Forum Inicjatyw Oświatowych pod hasłem „Mała Szkoła – Wielka Szansa”, które trwało od 2.12.do 3.12.2000r. a odbyło się w gmachu Sejmu RP przy ul. Wiejskiej 2/4/6 w Warszawie. (załącznik nr 11) Dotyczyło funkcjonowania małych szkół w związku z nową reformą oświaty i wychowania.
- Forum liderów WDN programu „Nowa Szkoła”- 09.01.03r. (załącznik nr 12) oraz warsztaty dla liderów WDN „Sztuka prezentacji”- 02.04.-10.04.2003r. (załącznik nr 13) zorganizowane przez ODN w Płocku a dotyczące tematyki wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczyciela.
- „Realizacja treści z wychowania fizycznego w świetle założeń reformy oświatowej” ta konferencja odbyła się w ODN dn.22.0903r. i dotyczyła zmian w wych. fiz. (załącznik nr 14)
WNIOSKI I PODSUMOWANIE STAŻU
Plan rozwoju zawodowego, który przedłożyłam Dyrekcji szkoły we wrześniu 2002r. zawierał konkretne zadania, które jak myślę udało mi się zrealizować. Uważam również, że spełniłam wszystkie wymogi postawione w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 sierpnia 2000 r. a następnie po zmianach z dnia 1 grudnia 2004 r.
Podsumowując moją pracę zawodową chciałabym znaleźć odpowiedź na pytanie, jakim jestem nauczycielem, pedagogiem? Trudno jest dokonać samooceny.
Pracując w szkole starałam się zaproponować dzieciom interesujące zabawy, działania, kontakty społeczne w celu wzbogacania ich osobowości i indywidualnego rozwoju. Chodziło mi głównie o zorganizowanie wielokierunkowej aktywności dziecka w ciągu całego dnia pobytu dziecka w szkole. Poprzez kontakt z literaturą, uczestnictwo w różnorodnych warsztatach i kursach, a także przez współpracę z dyrektorem szkoły oraz radą pedagogiczną mogłam rozwiązać nurtujące mnie problemy. Sięgnięcie do fachowej literatury przybliżyło mi zrozumienie tego, że głównym celem w edukacji jest rozwój osobowy i wychowanie dziecka.
W swojej dalszej pracy zawodowej chciałabym oferować dzieciom coś interesującego i rozwijającego, stąd potrzeba własnego kształcenia się, zdobywania nowych wiadomości i umiejętności.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.