X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5875
Przesłano:

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego dla uczniów Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Witaszycach

Uczniowie gimnazjum muszą podjąć ważną dla siebie decyzję życiową. Zależało mi, żeby ich uczestnictwo w procesie wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej było świadome i dojrzałe.
Program został opracowany zgodnie z zadaniami, jakie powinna podejmować szkoła gimnazjalna w tym zakresie i realizowany jest przez trzy lata pobytu uczniów w szkole.
Treści w nim zawarte przeznaczone są dla uczniów klas I-III. Zadania(działania) rozpisane są na etapy: eksploracja(odkryć), krystalizacja(zrozumieć), specyfikacja(wybrać), realizacja(działać). Za wdrożenie zadań w nim zawartych odpowiedzialni są: dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, bibliotekarz i pedagog /doradca zawodu.
Sposoby realizacji: lekcje wychowawcze, zajęcia edukacyjne, spotkania z przedstawicielami zawodów, warsztaty zawodoznawcze, spotkania z absolwentami, wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne, indywidualne konsultacje, pogadanki dla rodziców, badania w PPP, testy, Internet.
Metody pracy: podające, problemowe, eksponujące, programowane i praktyczne.

Cele ogólne:
1.Rozwijanie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, piękna
i dobra o świecie.
2.Motywowanie uczniów do znalezienia miejsca w świecie.
3.Przygotowanie do podejmowania wyborów i doskonalenia siebie.
4.Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z wyborem kierunku kształcenia, drogi kształcenia i planowaniem kariery zawodowej.

Cele szczegółowe:
1.Przygotowanie uczniów do właściwej oceny swoich predyspozycji i uzdolnień.
2.Wszechstronne zapoznanie uczniów z różnymi zawodami.
3.Kształtowanie właściwego stosunku do pracy i prawidłowych poglądów na pracę ludzką.
4.Dostarczenie uczniom informacji o warunkach nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
5.Zapoznanie uczniów z potrzebami kadrowymi regionu i kraju.
6.Aktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji o rynku pracy.
7.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.
8.Wspieranie i przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno- zawodowych.
9.Przygotowanie młodzieży do zmian zachodzących na rynku pracy.

Spodziewane efekty:
1.Uczeń potrafi sprecyzować własne życzenia zawodowe.
2.Uczeń potrafi wybrać zgodnie ze swoimi możliwościami i zainteresowaniami.
3.Uczeń i rodzice znają strukturę szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
4.Uczeń i rodzice znają procedury przeprowadzenia egzaminów ponadgimnazjalnych.
5.Uczeń zna różne środowiska pracy.
6.Uczeń zna sytuację na rynku pracy. Wie, jakie zawody mogą mieć przyszłość w kraju.
7.Uczeń potrafi przygotować dokumentację wymaganą przez szkoły ponadgimnazjalne.
8.Uczeń, rodzice i nauczyciele znają instytucje wspierają młodzież w podejmowaniu decyzji zawodowych.
9.Nauczyciele podejmują działania w obrębie swojego przedmiotu z zakresu doradztwa zawodowego.

Zadania (działania)
Odkrywanie funkcjonowania poradnictwa zawodowego.
Gromadzenie i udostępnianie materiałów z zakresu orientacji zawodowej.
Przyjmowanie, wykorzystanie nowych informacji na temat samego siebie i otoczenia.
Przedstawianie rodzicom i nauczycielom zadań z zakresu doradztwa zawodowego.
Przyjęcie rozwiązania, projektu osobistego uwzględniającego to co wcześniej wydawało się pożądane lub prawdopodobne.
Opracowanie precyzyjnego projektu.
Przygotowanie planu działania.
Przyjęcie odpowiedzialności za swoje wybory.
Treści:
Zapoznanie uczniów z problematyką zawodoznawczą.
Prezentowanie problematyki zawodoznawczej przy okazji obchodów niektórych świąt i w trakcie zajęć edukacyjnych.
Gromadzenie książek, informatorów, broszur i płyt CD.
Zajęcia integrujące grupę.
Poznawanie siebie (zdolności, uzdolnienia, zainteresowania, stan zdrowia, wartości, charakter, temperament).
Poznanie zawodów (klasyfikacja zawodów).
Poznanie systemu szkolnictwa
Zapoznanie się z możliwościami zatrudnienia.
Przygotowanie do zdobywania i gromadzenia materiałów zawodoznawczych.
Omówienie kryteriów właściwego wyboru zawodu i szkoły.
Przybliżanie rodzicom i nauczycielom problematyki zawodoznawczej.
Sygnalizowanie problematyki zawodoznawczej na spotkaniach z rodzicami i na posiedzeniach rady pedagogicznej i zespołu wychowawczego.
Udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom.
Omówienie wstępnych wyborów dokonywanych przez uczniów.
Przedstawienie dokonanych wyborów.
Pomoc uczniom mającym problemy z wyborem zawodu i szkoły.
Wybór szkoły ponadgimnazjalnej.
Przygotowanie dokumentacji do szkoły ponadgimnazjalnej.
Omówienie procedury egzaminu gimnazjalnego.

Ewaluacja programu:
1.Propozycje uczniów dotyczące wyboru przyszłej szkoły(maj).
2.Losy absolwentów- opracowane na podstawie list uczniów ze szkół
ponadgimnazjalnych(październik).
3.Przeprowadzenie wśród uczniów ankiety oceniającej przydatność zajęć z zakresu orientacji i doradztwa zawodowego(czerwiec).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.