X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 581
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

MAŁGORZATA CHORZEMPA
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W STOBIERNEJTermin stażu:

1 września 2006r. - 31 maja 2009r.
(2 lata i 9 miesięcy)Cele stażu:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.

2. Doskonalenie własnych umiejętności.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.

4. Podniesienie poziomu pracy szkoły poprzez realizację przedsięwzięć wykraczających poza wykonywane obowiązki.

5. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.


§ 8, ust.2, p.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (...)Zadania Formy realizacji Termin

Doskonalenie własnego warsztatu pracy


Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole


Popularyzacja wiedzy z własnego przedmiotu


Organizacja własnego doskonalenia zawodowegoPraca wychowawcza i opiekuńcza - dokonywanie ewaluacji planów pracy oraz PSO

- zdiagnozowanie potrzeb pracowni matematycznej i geograficznej oraz możliwości ich zaspokojenia

- wdrażanie aktywizujących metod nauczania

- opracowywanie testów kompetencji

- opracowanie własnej miniwideoteki pod kątem nauczanego przedmiotu

- wykonywanie pomocy dydaktycznych- opieka nad SU,

- prowadzenie koła ekologicznego „Klub Bocian„

- opieka nad uczniowskim Komitetem Inwestycyjnym The Business Worrios i Multimilionerzy


- urządzanie wystaw prac uczniowskich

- prowadzenie koła matematycznego

- organizowanie konkursów szkolnych

- praca z uczniem zdolnym, przygotowywanie do konkursów przedmiotowych

- zapoznanie się z procedurą awansu i opracowanie planu rozwoju zawodowego

- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, warsztatach, konferencjach, itp.

- uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji

- organizowanie imprez klasowych, szkolnych, turystycznych, rekreacyjnych i środowiskowych

- opieka nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych i podczas wyjazdów na basen

- pozyskiwanie sponsorów, funduszy

- organizowanie akcji charytatywnych i pomocy materialnej

- włączenie rodziców do działań na rzecz klasy i szkoły Okres stażu

Okres stażu

2005/2006

Na bieżąco

Raz w roku

W miarę potrzeb

2005/2006

W okresie stażu

2005/2006
§ 8, ust.2, p.2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.Umiejętność stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej - przeprowadzanie lekcji w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów edukacyjnych i Internetu

- przygotowywanie dokumentacji, pomocy szkolnych, testów

- wykorzystywanie filmów edukacyjnych, przeźroczy, rzutnika pisma

- opracowywanie analizy wyników testów kompetencji z zastosowaniem programu Microsoft Excel

- samodzielne tworzenie dyplomów na konkursy przedmiotowe stosując m.in. program PowerPoint

- przygotowywanie materiałów na gazetki ścienne korzystając z programu Morel Draw

W miarę potrzeb w okresie całego stażu
§ 8, ust.2, p.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych
zajęć.


Praca na rzecz Rady Pedagogicznej


Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem - aktywne i twórcze uczestnictwo w posiedzeniach

- prowadzenie szkoleń dla Rady Pedagogicznej

- opracowywanie Tygodniowego Planu Pracy

- udział w pracach zespołu przedmiotowego

- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców

- udział w opracowywaniu szkolnych dokumentów: Programu Naprawczego Szkoły, Programu Doskonalącego Pracę Szkoły, WSO itp.

- praca w szkolnych komisjach przedmiotowych i egzaminacyjnych

- publikowanie w Internecie opracowanych przez siebie materiałów

2007/2008

W okresie stażu

Na bieżąco

2007/2008

W okresie stażu

W miarę potrzeb§ 8, ust.2, p.4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.Opracowanie programów edukacyjnych i wychowawczych - opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych

- opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu pracy SU


W okresie stażu

§ 8, ust.2, p.4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, (…)

Pełnienie zadań egzaminatora OKE - udział w pracach okręgowej komisji egzaminacyjnej w zakresie przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

2005/2006§ 8, ust.2, p.4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły,

w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Podejmowanie działań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych - wyrównywanie braków środowiskowych poprzez organizowanie wyjść do kina i wycieczek klasowych

- opiekowanie się dziećmi podczas ferii zimowych i półkolonii

- przygotowywanie i przeprowadzanie z uczniami kiermaszów świątecznych

- współpraca ze świetlicą profilaktyczno-wychowawczą

- współpraca z GOPS-em

- organizowanie akcji charytatywnych

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- pozyskiwanie sponsorów na zakup pomocy dydaktycznych

- opieka nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych i podczas wyjazdów na basen

- nawiązanie współpracy z Leśnictwem na Wysokiej Głog. Na bieżąco, według potrzeb§ 8, ust.2, p.4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


Zadania na rzecz oświaty i pomocy społecznej

- w ramach SU organizowanie akcji charytatywnych

- współorganizowanie akcji „Góra grosza„

- współpraca z PTPP „pro Natura„

w realizacji programu edukacyjnego BOCIAN

- współpraca z Lecznicą „Ada” p. Fedaczyńskiego w Przemyślu

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury podczas przeprowadzania Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego

- włączenie się do akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

W czasie stażu

2005/2006

W czasie stażu§ 8, ust.2, p.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych - patologia w rodzinie, zaburzone relacje

- trudności ucznia w nauce Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.