X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5325
Przesłano:

System oceniania z wychowania fizycznego

SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM NR 3 IM. KAROLA MIARKI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Ustalając ocenę z wychowania fizycznego, w szczególności biorę pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Na początku roku szkolnego informuję wychowawców klas, uczniów oraz rodziców ( prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Zarządzenia i akty prawne dotyczące oceniania
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.04.1999 - w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów ( Dz.U. nr 41-7.05.99)
2. Statut gimnazjum
3. Regulamin szkoły, WSO

CELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1. Sprzyjanie wszechstronnemu, harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu młodzieży, wzmacnianie immunologii organizmu na niekorzystne i szkodliwe wpływy
2. Kształcenie charakteru, odwagi, racjonalnego myślenia, wytrwałości oraz zdolności działania w grupie
3.Wzbudzanie i rozwijanie zamiłowania do systematycznego uprawiania ćwiczeń fizycznych, obcowania z naturą
4.Wyrabianie prawidłowej i pożądanej postawy, zręczności , estetyki ruchu, jak również umiejętności prakseologicznego wykorzystania nabytych umiejętności i nawyków
5.Wspieranie rozwoju zdolności umysłowych, umożliwiających racjonalny dobór środków do wspomagania oraz samokontroli i samooceny rozwoju psychicznego
6.panowanie umiejętności utylitarnych, rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych, obronnych
7. zwiększenie sprawności ruchowej młodzieży przez doskonalenie podstawowych cech motorycznych (siła, szybkość, zwinność, gibkość, wytrzymałość)
1.Kształtowanie świadomej dyscypliny
2.Wdrażanie do przebywania na powietrzu i racjonalnego hartowania

CELE OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

1.Diagnoza rozwoju fizycznego ucznia - określenie indywidualnych potrzeb i przyczyn trudności każdego dziecka
2.Wdrażanie do samokontroli i samooceny
3.Wspieranie - wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów
4.Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych
5.Bieżące informowanie uczniów, rodziców o aktywności, postępach, trudnościach specjalnych uzdolnieniach
6.Ewaluacja wybranego programu oceniania

WYSTAWIANIE OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWEJ

1.Wystawiana ocena jest ściśle związana z treściami nauczania i wynika z realizacji planu pracy nauczyciela.
2.Ocena semestralna i całoroczna nie musi być średnią arytmetyczną ocen cząstkowych
3.Nauczyciel wystawiając ocenę semestralną i końcową bierze pod uwagę wszystkie obszary oceniania ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w usprawnianie się i wywiązywanie się z podejmowanych przez niego zadań i powierzanych przez nauczyciela ról.
4.Podstawowymi czynnikami wpływającymi na cenę ucznia z przedmiotu są:
o Wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
o Postępy uczniów, ich psychofizyczne predyspozycje i możliwości (efekty pracy ucznia)
o Stopień realizacji planowanych zadań dydaktycznych
o Samokontrola i samoocena rozwoju fizycznego, sprawności fizycznej, umiejętności ruchowych i organizacyjnych, poziom wiedzy z zakresu kultury fizycznej oraz zmiany postaw i nawyków
5.Wszystkie oceny są na bieżąco podawane do wiadomości uczniów i rodziców
6.W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony za czas określony z wychowania fizycznego
7.Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć WF podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza
8.W przypadku zwolnienia ucznia z WF, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony". Jeżeli uczeń jest członkiem klasy sportowej, a w pierwszym semestrze uzyskał pozytywna ocenę z WF istnieje możliwość przepisania w.w. oceny jako końcoworocznej.
9.W przypadku nieobecności ucznia podczas bieżącego oceniania, uczeń jest zobowiązany przystąpić do sprawdzianu w terminie 2 tygodni od dnia obecności na lekcji, w terminie ustalonym przez nauczyciela i ucznia. Jeśli uczeń nie przystąpi, wstawiana jest ocena niedostateczna.
10.Nauczyciele różnicują wymagania wobec uczniów. Dobierają odpowiednie metody pracy w stosunku do każdego ucznia i stosują wymagania uwzględniające jego możliwości. W przypadku wystąpienia stałych lub czasowych dysfunkcji, nauczyciel jest zobowiązany wskazać zamienną formę sprawdzianu

UMOWY I UZGODNIENIA

1.Uczeń i rodzice są zobowiązani do zgłaszania nauczycielowi wszelkich przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń ( przebyte choroby, urazy)
2.W uzasadnionych przypadkach nauczyciel może zwolnić ucznia z czynnego uczestnictwa w lekcji. Natomiast uczeń zobowiązany jest zgłosić każdą niedyspozycję, która nastąpi przed, w trakcie lub po zakończeniu lekcji.
3.W przypadku zbyt częstych niedyspozycji lub wątpliwości, co do ich autentyczności nauczyciel kontaktuje się z rodzicem ucznia w celu wyjaśnienia ww. niedyspozycji.
4.Uczeń może być w ciągu semestru być raz nieprzygotowany do lekcji bez konieczności przedstawienia usprawiedliwienia, w razie kolejnego i następnych przypadków otrzymuje ocenę niedostateczną.
5.Uczeń jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie sali gimnastycznej i obiektów sportowych. Nieprzestrzeganie ustalonych reguł powoduje czasowe wyłączenie z zajęć (uczeń do końca lekcji siedzi na ławce) oraz uzyskanie uwagi w dzienniczku ucznia.
6.Duża aktywność ucznia w czasie zajęć lekcyjnych lub poza nimi może zostać nagrodzona oceną bardzo dobrą.
7.Udział w zawodach sportowych, reprezentowanie szkoły, treningi w klubie, udokumentowane osiągnięcia w dyscyplinach nie objętych programem, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - nauczyciel może nagrodzić oceną celującą
8.Uczeń ma prawo poprawić ocenę cząstkową w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem

OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

POSTAWA:
1.Udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych (zaangażowanie, strój, wysiłek wkładany w rozwój sprawności, udział w życiu sportowym szkoły, higiena osobista)
2.Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych
3.Prozdrowotny styl życia
UMIEJĘTNOŚCI:
Ruchowe:
1.Stopień opanowania umiejętności ruchowych, (co potrafię, jak wykonuję- z zakresu wymagań programowych)
Organizacyjne:
2.Stopień opanowania umiejętności organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych

WIADOMOŚCI:
1.Wiedza i umiejętności jej praktycznego wykorzystania w zakresie:
2.Organizacji, bezpieczeństwa i higieny zajęć ruchowych (samokontrola, asekuracja, pomoc)
3.Współpracy w czasie zajęć
4.Przepisów i terminologii poszczególnych dyscyplin sportu
5.Samosterowania rozwojem psychofizycznym, adaptacji organizmu do wysiłku, ochrony zdrowia
6.Pierwsza pomoc

FORMY I METODY KONTROLI

1.Obserwacja ucznia w trakcie zajęć - premiowanie aktywności
2.Zadania kontrolno-oceniające dla poszczególnych poziomów nauczania, pozwalające określić stopień opanowania umiejętności ruchowych
3.Testy standardowe pozwalające ustalić rozwój sprawności ( biorąc pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia)
4.Testy i wypowiedzi ustne w obszarze kontroli wiadomości(w zależności od potrzeb)
5.Samoocena
ZAKRES SPRAWDZIANÓW DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW

Siatkówka

Klasa I
Postawa i poruszanie się po boisku
Odbicia sposobem górnym nad sobą,
Odbicia sposobem górnym z partnerem
Odbiór piłki sposobem dolnym,
Dowolna zagrywka

Klasa II
Postawa i poruszanie się po boisku
Odbicia sposobem górnym nad sobą
Odbicia sposobem górnym z partnerem przez siatkę
Odbiór piłki sposobem dolnym, podanie do partnera przez siatkę,
Zagrywka sposobem górnym
Podstawowe przepisy gry w piłkę siatkową.

Klasa III
Postawa i poruszanie się po boisku
Kombinacje odbić sposobem górnym i dolnym z partnerem przez siatkę.
Umiejętność wystawienia piłki sposobem górnym,
Zbicie piłki (atak z I linii)
Gra blokiem
Zagrywka sposobem górnym
Oficjalne przepisy gry w piłkę siatkową (FIVB)


Koszykówka

Klasa I
Poruszanie się po boisku,
Postawa w obronie,
Kozłowanie piki w miejscu, w ruchu
Podanie i chwyt piłki w miejscu
Rzuty z miejsca

Klasa II
Poruszanie się po boisku,
Postawa w obronie, w ataku
Kozłowanie piki w miejscu, w ruchu, prawą i lewą ręka
Podanie i chwyt piłki w biegu
Rzuty z biegu, z dwutaktu
Umiejętność uwalniania się od przeciwnika bez piłki (zwody)
Podstawowe przepisy gry w piłkę koszykowa
Klasa III
Postawa i poruszanie się po boisku
Kozłowanie piki w ruchu, prawą i lewą ręka, z uwzględnieniem przeciwnika,
Podanie i chwyt piłki w biegu
Rzuty z wyskoku
Taktyka obrony,
Umiejętność uwalniania się od przeciwnika z piłką, bez piłki (zwody)
Oficjalne przepisy gry w piłkę koszykową (FIBA)

L.A.
Skipy lekkoatletyczne, wieloskok
Test sprawności fizycznej.
Bieg na 400m.
Test Coopera.
Start niski bieg na 100m
Biegi sztafetowe, zmiana pałeczki sztafetowej
Bieg na 800m,
Skok w dal.
Skok wzwyż, techniką nożycową
Bieg na dystansie 1000m
Rzut piłeczką palantową
Pchnięcie kulą, technika z przeskoku

Gimnastyka

Klasa I
Umiejętność Przewrót w przód,
Przewrót w tył,
Leżenie przerzutne
Leżenie przewrotne
przeprowadzenia rozgrzewki gimnastycznej
Stanie na rękach,
Skok przez kozła

Klasa II
Układ gimnastyczny zawierający:
Przewrót w przód do rozkroku, przewrót w tył do rozkroku, leżenie przerzutne, leżenie przewrotne, rundak
Umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki gimnastycznej,
Stanie na rękach,
Skok przez kozła
Skok przez skrzynię,

Klasa III
Dowolny układ gimnastyczny zawierający 5-8 elementów.
Umiejętność przeprowadzenia rozgrzewki gimnastycznej,
Skok przez skrzynię (5 części)

Piłka nożna

Klasa I, II, III
Prowadzenie piłki,
Przyjęcie i podanie piłki
Strzał na bramkę
Przepisy gry w piłkę nożną (FIFA)


Piłka ręczna

Klasa I
Poruszanie się po boisku,
Postawa w obronie,
Kozłowanie piki w miejscu, w ruchu
Podanie i chwyt piłki w miejscu, w biegu
Rzuty z miejsca

Klasa II
Poruszanie się po boisku,
Postawa w obronie, w ataku
Kozłowanie piki w miejscu, w ruchu, prawą i lewą ręka
Podanie i chwyt piłki w biegu
Rzuty z biegu, z wyskoku w górę i w przód
Umiejętność uwalniania się od przeciwnika bez piłki (zwody)
Podstawowe przepisy gry w piłkę ręczną

Klasa III
Postawa i poruszanie się po boisku
Kozłowanie piki w ruchu, prawą i lewą ręka, z uwzględnieniem przeciwnika,
Podanie i chwyt piłki w biegu
Rzuty z wyskoku górę, w przód, z przeskoku
Taktyka obrony, rodzaje ataku
Umiejętność uwalniania się od przeciwnika z piłką, bez piłki (zwody)
Oficjalne przepisy gry w piłkę ręczną (IHF)Pływanie
Klasa I
Styl grzbietowy, styl dowolny, styl klasyczny
Technika pracy NN, technika pracy RR, koordynacja pracy RR i NN.
Dystans 50 m.- skok startowy, nawrót.
Praca NN do stylu motylkowego,
Oficjalne przepisy pływania FINA.

Klasa II
Styl grzbietowy, styl dowolny, styl klasyczny, styl motylkowy
Technika pracy NN, technika pracy RR, koordynacja pracy RR i NN.
Dystans 100 m.- skok startowy, nawroty (styl motylkowy 50 m).
100 m. stylem zmiennym.
Oficjalne przepisy pływania FINA.
Pomoc w organizacji zawodów pływackich.
Elementy ratownictwa wodnego

Klasa III
Styl grzbietowy, styl dowolny, styl klasyczny, styl motylkowy
Technika pracy NN, technika pracy RR, koordynacja pracy RR i NN.
Dystans 200 m.- skok startowy, nawroty (styl motylkowy 100 m).
200 m. stylem zmiennym.
Oficjalne przepisy pływania (FINA).
Organizacja zawodów pływackich.
Ratownictwo wodne

W każdym semestrze uczeń uzyskuje około pięciu ocen z każdej z wymienionych dyscyplin sportowych. Następnie z każdej dyscypliny obliczana jest średnia arytmetyczna.
Nauczyciel po wyliczeniu średniej arytmetycznej ocen z konkretnej dyscypliny sportowej może podnieść ją o jeden stopień uwzględniając postawę, aktywność na zajęciach oraz postępy ucznia w zakresie wybranej dyscypliny.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.