X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5749
Przesłano:

Sprawozdanie z ubiegania się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

DĄBROWA- SIERPIEŃ 2008

SPRAWOZDANIE ZA PIERWSZY ROK UBIEGANIA SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Okres stażu związanego ubieganiem się przeze mnie o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego wynosi 2 lata i 9 miesięcy. Obecnie składam sprawozdanie za okres 1 roku.
Przez cały dotychczasowy okres stażu starałam się, aby realizacja mojego planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej terminami i z pożytkiem dla uczniów i przedszkola .
Realizując zadania planu rozwoju zawodowego korzystałam z przepisów prawa oświatowego ;
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 roku ( rozdział 3a, Awans zawodowy nauczyciela),
• Ustawa z dnia 18 lutego 2000r., o zmianie ustawy Karty Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2007 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami z dnia 1 grudnia 2007 r.

Wioletta Górna
Nauczyciel mianowany
ZS- Przedszkole Dąbrowa

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 – Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
We wrześniu oddałam do dyrektora ZS- w Dąbrowie plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zatwierdzony.
Przez cały czas systematycznie analizuję przepisy prawa oświatowego: Karta Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu , Rozporządzenia w sprawie programów innowacyjnych, jak również przeanalizowałam dokumentacje przedszkolną.
Jako wychowawczyni grupy zerowej w roku szkolnym 2007/2008 zawsze dbałam o to, by moja współpraca z rodzicami układała się jak najlepiej, by rodzice byli moimi partnerami w pracy wychowawczej. Dlatego też miałam z rodzicami częsty kontakt. Spotykaliśmy się nie tylko na zebraniach i wywiadówkach, ale także na uroczystościach klasowych, wycieczkach, a także zajęciach otwartych.
Moje spotkania z rodzicami nie ograniczały się tylko do spraw dydaktyczno – wychowawczych, poruszaliśmy wspólnie różne nurtujące rodziców tematy, które najczęściej dotyczyły trudności z jakimi borykają się w życiu codziennym.
Aby lepiej poznać swoich wychowanków i rodziców opracowałam i przeprowadziłam ankiety , które dotyczyły rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci, oraz znając sytuację na rynku pracy w gminie Dąbrowa starałam się w miarę dyskretnie i nie urażając nikogo poznać środowisko wychowawcze moich uczniów, ich sytuację materialno – bytową.
Założyłam uczniom teczki, w których gromadzę testy, sprawdziany, karty pracy oraz prace plastyczne. Zgromadzone materiały wykorzystuję na spotkaniach z rodzicami, są mi również bardzo pomocne w diagnozowaniu osiągnięć poszczególnych uczniów i całej klasy.
W miesiącu wrześniu 2007 roku przeprowadziłam badania sprawdzające stopień gotowości dzieci do podjęcia nauki w klasie 0. Na podstawie literatury opracowałam testy, które pozwoliły mi sprawdzić opanowanie przez dzieci podstawowych umiejętności i dały podstawę do zakwalifikowania uczniów do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Badania wyszły bardzo słabo, dlatego też zaprosiłam panie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na badania przesiewowe. Dzieci w 90% zostały zakwalifikowane na zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Ze względu na brak specjalisty zajęcia te przeprowadzałam samodzielnie . Efekty końcowe dały znakomity rezultat. Aby zmotywować dzieci do lepszego i efektywniejszego działania opracowałam międzyprzedszkolny system oceniania, który został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
Przez cały czas bycia nauczycielką czytam najnowszą literaturę w celu pogłębienia mojej wiedzy z zakresu dydaktyki nauczania, pedagogiki i psychologii. Czytałam książki i czasopisma podejmujące interesującą mnie problematykę. Ciekawe rozwiązania stosowałam w praktyce. Najczęściej korzystałam z książek z inscenizacjami, wierszami i przykładami ciekawej działalności przyrodniczej, plastycznej, technicznej i muzycznej. Aktywnie uczestniczę w warsztatach i szkoleniach .
W tym roku szkolnym brałam udział w kursach i doskonaleniach zawodowych takich jak:
- Jak budować własny program nauczania?
- Tańce i zabawy taneczne w pracy z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju,
- Dziecko z ADHD w szkole i w domu”
We wrześniu opracowałam roczny plan pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczy, który został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.
Systematycznie starałam się pozyskać środki na zakup pomocy dydaktycznych organizując akcję „Puszkobranie”. Dzieci systematycznie i z wielkim zaangażowaniem zbierali puszki. W roku szkolnym 2007\2008 kwota za zebrane puszki wyniosła 217 zł i 80 gr. Za zebrane pieniądze zostaną zakupione pomoce do pracy.
§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Przez cały okres pracy komputer jest bardzo ważnym narzędziem pracy. Przy jego pomocy zgromadziłam niezbędne materiały do opracowania programu własnego. Przygotowywałam zaproszenia, dyplomy okolicznościowe dla dzieci za szczególne osiągnięcia,jak, również podziękowania i dyplomy za udział w konkursie przeprowadzonym w Przedszkolu.
Technologię komputerową wykorzystałam również do formułowania oceny opisowej zachowania i osiągnięć ucznia. Zakupiony przez dyrektora szkoły program „Badanie SGS” ułatwił mi przeprowadzenie badań dojrzałości szkolnej. Chętnie dzielę się moją wiedzą i doświadczeniami z koleżankami.
Korzystam z różnych programów edukacyjnych, m.in. „Klik uczy czytać”, „Klik uczy liczyć” oraz z encyklopedii multimedialnych i Internetu. Wykorzystałam również komputer na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych co w dużej mierze zmotywowało dzieci do działania.
Korzystam z pakietu MS Orfice, na podstawie programu Word przygotowałam ;
- miesięczne plany pracy wychowawczo- dydaktycznej
- scenariusze zajęć i przedstawień
- pisałam artykuły do gazetki przedszkolnej- „Świat Przedszkolaka”
- zadania dydaktyczne, wiersze, piosenki, artykuły na gazetkę dla rodziców,
- pomoce naukowe’
- wizytówki dla dzieci
Przez cały rok wykorzystuję skaner, laminarkę, które ułatwiają mi pracę. Wszystkie wykonane pomoce laminuję. W ciągu roku wykonywałam zdjęcia z uroczystości, wycieczek, itp. Następnie wszystkie zdjęcia obrobiłam i zgrałam na płytkę DVD, przekazałam jako pamiątkę, każdemu dziecku kończącemu zerówkę.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Przez cały rok aktywnie brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Część zebrań dotyczyła podsumowania pracy dydaktyczno wychowawczej, rad informacyjno- organizacyjnych. Odbyły się również następujące WDN:
- Muzykoterapia
- Zapoznanie z tańcami ludowymi
- Pomysł na współpracę z rodzicami- ten WDN przeprowadziłam osobiście
- Zatwierdzenie programu innowacyjnego- „Świat Przedszkolaka w literaturze i plastyce”- WDN przeprowadziłam z koleżanką. W WDN uczestniczyła również koleżanka nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Parlinie w celu zaopiniowania programu własnego.
Dwukrotnie przeprowadziłam zajęcia otwarte dla zainteresowanych nauczycielek dotyczyły one planu rocznego. Udział w nich wzięły nauczycielki przedszkola wraz z wychowankami . Pierwsze takie zajęcia odbyły się w październiku- „Podróż z Bawarczykiem do Niemiec” drugie w styczniu – „ Gondolą do Włoch”
We wrześniu zaprosiłam koleżankę na zajęcia koleżeńskie z dzieckiem autystycznym. Tematem zajęcia były zabawy muzyczno- ruchowe przy piosence „Jesienią w sadzie”.
Przez cały okres służyłam pomocą i wsparciem nauczycielowi kontraktowemu w przygotowaniu planów, scenariuszy, dzieliłam się zgromadzonymi materiałami, jak również pomagałam w przygotowaniu inscenizacji. Dwukrotnie w trakcie tego roku gościłam panie praktykantki- studentki- ostatniego roku nauczania przedszkolnego, i pierwszego roku Edukacji Elementarnej z terapia pedagogiczną .Jako nauczyciel dążyłam do przekazania im swojej wiedzy i zdobytych umiejętności w kontaktach z dziećmi, dzieliłam się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami podczas obserwacji prowadzonych przez nie zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Biorąc pod uwagę środowisko w którym pracuję oraz potrzeby dzieci, wynikające braki w sferze manualnej wspólnie z koleżanką zgromadziłyśmy materiały i opracowałyśmy program własny, który zaczniemy realizować z dniem 1 września. . Program „Świat Przedszkolaka” w literaturze i plastyce , w marcu został zatwierdzony Uchwałą Radę Pedagogicznej i przez Kuratorium Oświaty. Program ma rozbudzić w dzieciach inwencję twórczą jak również zainteresować je literaturą. Poprzez prace plastyczne udoskonalą motorykę małą jak również usprawnią grafomotorykę.
W grudniu napisałyśmy regulamin konkursu literacko- plastycznego i powysyłałyśmy zaproszenia dla Przedszkoli i Zerówek przy Szkołach w całym powiecie. W Konkursie „Galeria inspirowana literaturą dziecięcą wzięło udział 16 przedszkoli z terenu powiatu mogileńskiego. Prace maluchów oceniała komisja konkursowa. Laureaci konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody. Aby zapewnić dzieciom nagrody pozyskałam sponsorów, którzy ofiarowali pomoc finansową i materialną.
Co kwartał wspólnie z koleżanką wydawałyśmy gazetkę przedszkolną „Świat przedszkolaka”. Redagowałyśmy w niej artykuły dla rodziców i dzieci. Gazetka cieszy się dużym powodzeniem. Gazetka została podzielona na następujące działy: artykuł dla rodziców, ktualne wydarzenia w konkursach, co słychać w przedszkolu, Dla każdego coś miłego- zadania dla dzieci, podziękowania, bajka dla dzieci.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
W trakcie roku szkolnego nawiązałam współpracę z Biblioteką Gminną, dotyczyła ona rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych. Dzieci wysłuchały bajkę czytaną przez panią dyrektor biblioteki a następnie wykonały ilustrację . Z przygotowanych prac została stworzona wystawka. Pani dyrektor biblioteki była również jedną z członków komisji w konkursie powiatowym „Galeria inspirowana literaturą dziecięcą”.

Jako nauczyciel przygotowywałam dwoje wychowanków do wojewódzkiego konkursu plastycznego – „Jesień w lesie grzyby niesie”. Jedna z uczennic otrzymała wyróżnienie i nagrodę.

Jako nauczyciel klasy 0 systematycznie współpracowałam z:
• Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
- w październiku zaprosiłam panie w celu przeprowadzenia badań przesiewowych- badanie powtórne odbyło się w czerwcu.
-w listopadzie zorganizowałam pedagogizację rodziców- Dojrzałość szkolna dzieci.
- systematycznie w miarę potrzeby kierowałam dzieci do Poradni w celu otrzymania opinii lub orzeczenia lub odroczenia.
• Pedagogiem szkolnym
- porady, rozmowy, wymiana doświadczeń
- przeprowadzenie programu profilaktycznego-„ Zdrowe zęby”
• Nawiązanie współpracy ze Szkołą Podstawową w Dąbrowie
- korzystanie z Sali gimnastycznej
- zaproszenie na teatrzyk w Przedszkolu kl. I -„Żart z Mikołajem”
- zaproszenie na wycieczkę kl. I, którą organizowałam do Oćwieki- „Zwyczaje i tradycje Wielkanocne”
- Zaproszenie do wzięcia udziału w wycieczce do Gniezna.- kl. I
- Udział w zajęciach w kl. I- Zapoznanie się z nową panią.
- Wystawienie Teatrzyku w kl. I- „Powitanie wiosny”
• Cyklicznie organizowałam spotkania z udziałem zaproszonych gości w ramach akcji – „Cała Polska czyta dzieciom”, byli to zaproszeni rodzice.
W maju zostały zorganizowane drzwi otwarte do przedszkola w ramach wstępnej adaptacji dzieci. Dzieci mogły odwiedzać przedszkole w dwóch terminach. Na te dni przygotowałam zajęcia otwarte w trakcie pierwszego dnia dzieci mogły spróbować swoich sił w pracy plastycznej- Moja ulubiona postać bajkowa”- była to praca w grupie wykonana dowolną techniką plastyczną. Drugiego dnia dzieci mogły zabawić się tańcząc – nauka tańca- polka, i wziąć udział w konkursie „ Od Przedszkola do Opola”’.
W roku szkolnym 2007\2008 udało mi się brać udział i zorganizować następujące wycieczki klasowe i przedszkolne
- we wrześniu zorganizowałam wycieczkę do Policji w Dąbrowie dla grupy 5-6 latków.
- We wrześniu zorganizowałam wycieczkę do Leśniczówki w Szczepanowie dla grupy 5-6 latków.
- W grudniu zorganizowałam wycieczkę do Teatru w Gnieźnie – „Opowieść wigilijna”- i Fabryki Bombek w Gnieźnie.- wszystkie gr. wiekowe.
- W lutym wraz z grupą brałam udział w Wycieczce do Parku Zabawy i Rozrywki w Bydgoszczy
- W marcu zorganizowałam wycieczkę do Oćwieki- „Zwyczaje i tradycje wielkanocne”- wszystkie gr. wiekowe i kl. I
- W kwietniu brałam udział w wycieczce do Jednostki Wojskowej w Inowrocławiu- wszystkie grupy wiekowe.
- W czerwcu brałam udział w wycieczce do Biskupina- wszystkie grupy wiekowe.
Jako wychowawczyni organizowałam i przygotowywałam swoich wychowanków do wszystkich imprez i uroczystości wynikających z planu wychowawczego
- We wrześniu braliśmy czynny udział w sprzątaniu świata
- W październiu przygotowałam dzieci do przedstawienia „Co wiedzą przedszkolacy”- było to uroczyste pasowanie na przedszkolaka z udziałem zaproszonych gości.
- W listopadzie zorganizowałam Bal Andrzejkowy- była to uroczystość wewnątrzprzedszkolna
- W styczniu przygotowałam grupę 6-o latków do Jasełki- Było to spotkanie opłatkowe z rodzicami.
- W styczniu przygotowałam dzieci do występu z okazji Dnia Babci i Dziadka
- W styczniu zorganizowałam Bal karnawałowy, na którym dzieci zabawiał jeden z chętnych zaproszonych rodziców.
- w lutym wspólnie z koleżanką zorganizowałam i uruchomiłam dla dzieci z całego przedszkola Pocztę Walentynkową.
- W maju przygotowałam dzieci do występu w teatrzyku- Z okazji Dnia Matki
- W Maju przy udziale koleżanek zorganizowałam i przeprowadziłam Festyn na placu przedszkolnym z okazji Święta Unii Europejskiej”- wszystkie grupy przedszkolne
- W czerwcu dzieci mogły wziąć aktywny udział w grach i zabawach ruchowych na placu przedszkolnym z okazji Dnia Dziecka.
- W czerwcu przygotowałam grupę sześciolatków do uroczystego pożegnania zerówki przy zaproszonych rodzicach i gościach.
Przez cały rok dzieci brały udział w Teatrzykach objazdowych , które gościły w naszym przedszkolu:Teatr „Trójka” z Bydgoszczy- „Zimowy żart z Mikołajem”, Teatrzyk- „Karuzela bajek”

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Ze względu na trudną sytuację materialną, niektórych dzieci, z koleżanką zorganizowałyśmy akcję charytatywną na terenie naszej placówki. Polegała ona na zbiórce odzieży, zabawek. W akcję włączyli się nie tylko rodzice, ale również dzieci, które oddawały swoje zabawki. Dzięki ofiarności obdarowaliśmy przed świętami wielkanocnymi 3 rodziny wielodzietne.
Zadaniem nieplanowanym, ale zrealizowanym w tym roku szkolnym w czasie wakacji było pełnienie przeze mnie roli wychowawcy na obozie integracyjnym w Pogorzelcy. Funkcję tą pełniłam jako wolontariusz. Przyczyniło się to do zdobycia nowego doświadczenia, jak również do tańszego wypoczynku dzieci na obozie.
Nawiązałam również kontakt z instytucjami, z którymi postaram się w dalszym ciągu prowadzić cykliczne spotkania.
- We Wrześniu odbyło się spotkanie z Policją w Dąbrowie. Pogadanka na temat : „Niebezpieczeństwa czekające na drodze”
- W kwietniu zorganizowałam wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Dąbrowie- „Segregacja śmieci”
- W maju zaprosiłam na pokazy Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą w Mogilnie. „ Nie igraj z ogniem”
Przez cały rok starałam się pozyskiwać sponsorów: Prezentuję sponsorów których udało mi się pozyskać w roku szkolnym 2007/2008
- rodzic z grupy sześciolatków- półka do kącika patriotycznego i półeczki do łazienki
- rodzic z grupy sześciolatków- przedłużacz 20 m
- rodzice z grupy sześciolatków – firany do zerówki
- Sklep Plutos Mogilno- gotówka pieniężna
- Księgarnia Regionalna w Mogilnie- książki
- Sklep zabawkowy- „Jumbo”- Mogilno- zabawki
- Hurtownia Spożywcza Bukowscy- Wiecanowo- słodycze, napoje
- Piekarnia „Piekuś”- Strzelno- drożdżówki
- Sklep odzieżowy „Tip, Top”- Mogilno- gotówka pieniężna
- Apteka „Pod Lipami”- Dąbrowa- gotówka pieniężna
- Sklep Spożywczy- Dąbrowa- słodycze
- Sklep Jawor”- w Mogilnie- styropian.

ZAKOŃCZENIE
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres jednego roku. Realizacja planu rozwoju zawodowego daje mi dużo satysfakcji i myślę, że to co robię przyczyni się do wzrostu jakości mojej pracy oraz jeszcze lepszego funkcjonowania przedszkola i szkoły
Pozostałe nie zrealizowane zadania postaram się wykonać w bieżącym i następnym roku szkolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.