X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5788
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Jestem nauczycielem matematyki z dziesięcioletnim stażem pracy pedagogicznej.
W chwili rozpoczęcia stażu posiadałam studia wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie nauczania matematyki i informatyki. Odbywanie stażu zostało poprzedzone w miesiącu sierpniu 2006r przeprowadzoną przeze mnie analizą odpowiednich dokumentów prawnych.
• Znowelizowanej Karty Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004r. dotyczących awansu
zawodowego nauczycieli broszury „Awans zawodowy nauczycieli” ,strony internetowe,
„Głos Nauczycielski”. Na ich podstawie oraz po zapoznaniu się z różnymi publikacjami, interpretującymi zasady ubiegania się o kolejne stopnie awansu, przeprowadzając analizę własnych umiejętności, kompetencji oraz swoich mocnych i słabych stron wyznaczając kierunki dalszego rozwoju przygotowałam i złożyłam w dniu 01 września 2006r wniosek o rozpoczęcie stażu. Dyrektor szkoły pozytywnie rozpatrzył mój wniosek o odbycie stażu od 01.09.2006r do 31.05.2009r na stopień nauczyciela mianowanego, trwającego 2 lata i 9 miesięcy. Na podstawie autodiagnozy stwierdziłam, iż jestem nauczycielem rzetelnie realizującym zadania związane z powierzonym mi stanowiskiem, chętnie uczestniczę w doskonaleniu zawodowym, stale doskonalę i wzbogacam swój warsztat pracy. Efektem tych przemyśleń było sformułowanie planu rozwoju, uwzględniającego zarówno działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy nauczyciela, jak i zadań służących podniesieniu jakości szkoły. Staż rozpoczęłam w Szkole Podstawowej w Kolsku .Z powodu likwidacji szkoły podjęłam pracę w Szkole Podstawowej w Łasku gdzie 01 września 2007r złożyłam wniosek o kontynuacje stażu oraz przedstawiam plan rozwoju zawodowego , który został zatwierdzony decyzją p. dyrektor. Przez cały okres stażu starannie prowadziłam dokumentację realizacji zadań wynikających z planu rozwoju. W miesiącu maju przygotowywałam opracowanie opisujące przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego, czego efektem jest to sprawozdanie.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 1

„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli

Biorąc pod uwagę posiadane kwalifikacje oraz predyspozycje, podjęłam starania o uzyskanie kolejnego szczebla awansu zawodowego. W tym celu zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego. Szczególnej analizie poddałam Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1grudnia 2004r w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Poszukiwania moje koncentrowały się przede wszystkim na odwiedzaniu odpowiednich stron w Internecie, wydawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jak również odwiedzeniu biblioteki szkolnej. Dla pełnego zrozumienia wymagań stawianych nauczycielom ubiegającym się o uzyskanie awansu zawodowego korzystałam z portali internetowych poświeconych awansowi nauczyciela tworzeniu planu rozwoju zawodowego jak również tworzeniu teczki. Zapoznałam się z poradnikiem „Jak zostać nauczycielem mianowanym?” oraz „Awans nauczycieli”. W oparciu o rozporządzenie dokonałam auto oceny i przystąpiłam do opracowania planu rozwoju zawodowego, który zgodnie z decyzją dyrektora szkoły, miałam zrealizować w ciągu 2 lat i 9 miesięcy. W ciągu trwania stażu uaktualniałam swoją wiedze na temat sposobu uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela poprzez tworzenie własnej biblioteczki zawierającej podstawowe akty prawne.

2. Współpraca z opiekunem stażu

Przed rozpoczęciem stażu odbyłam spotkanie z opiekunem stażu p. Mieczysławem Stróżyńskim, zawarliśmy kontrakt określający jasne, czytelne i możliwe do realizacji zasady naszej współpracy. Po roku naszej współpracy z powodu likwidacji szkoły i kontynuacji przeze mnie stażu w innej placówce zawarłam kontrakt z p. Irena Zimną dyplomowanym nauczycielem przyrody i techniki W trakcie odbywania stażu punkty kontraktu zostały zrealizowane. Na początku każdego roku trwania stażu wraz z opiekunem opracowywałam harmonogram hospitacji lekcji oraz arkusze samooceny, a także arkusze pohospitacyjne.
Realizując założone w planie rozwoju cele prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, w pierwszym roku stażu hospitacje były prowadzone raz w miesiącu, natomiast w drugim i trzecim dwa razy w semestrze.
Opracowywałam pełne scenariusze, konsultowałam oraz omawiałam je z hospitującymi. Zajęcia te były następnie przez nas omawiane i dyskutowane.
Po każdej lekcji przeprowadzałam samoocenę i analizowałam ankiety przeprowadzane wśród uczniów.
Istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy była również obserwacja lekcji prowadzonych przez moich opiekunów stażu Pana mgr Mieczysława Stróżyńskiego oraz Panią Irenę Zimną zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Uczestniczyłam w zajęciach w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na:
• wykorzystanie czasu na lekcji,
• rodzaje środków dydaktycznych i form pracy z uczniami,
• zasady stosowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
• indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych,
Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekunów pozwoliła mi poznać nowe nieznane dotąd techniki prowadzenia lekcji jak technika inscenizacji na lekcji matematyki i przyrody. Systematycznie prowadziłam i uzupełniałam arkusze pohospitacyjne lekcji obserwowanych u opiekuna stażu.

3. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizacje zadań szkoły

W czasie trwania całego stażu opracowałam, realizowałam, monitorowałam i ewaluowałam rozkłady materiału do nauki matematyki , informatyki i godzin wychowawczych. Prowadziłam co miesięczne diagnozy, które miały na celu ukazanie mocnych i słabych stron moich uczniów. Opracowałam w oparciu o podstawę programowa dotyczącą matematyki i informatyki PSO. Prowadziłam lekcje w obecności dyrektora szkoły , które poprzedzała rozmowa przedhospitacyjna a także rozmowa pohospitacyjna mająca na celu wskazanie dalszego kierunku pracy dydaktycznej. Lekcje hospitowane przez p. dyrektor to lekcje matematyki : Budowanie wielokątów o podanych własnościach, Porównywanie temperatur(kl. IV), Cechy podzielności przez 3 i 9, (kl. V), Obliczanie liczby na podstawie jej ułamka, (kl. VI),lekcje informatyki tj. Klawiatura jako narzędzi do pisania(IV), Tworzenie prezentacji tematycznej ( Walentynki) kl. (V),
lekcje wychowawcze tj. Autorytet w życiu człowieka (kl. V)Brałam udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez moje koleżanki(lekcja matematyki w nauczaniu zintegrowanym Kolejność wykonywania działań, lekcja wychowawcza w klasie IV Jacy jesteśmy , zabawy przy muzyce w klasie V .Każda lekcja została omówiona za szczególnym uwzględnieniem celów lekcji, metod stosowanych na lekcji , sposobu oceniania ucznia, ewaluacji osiągnięć ucznia.

4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności (§ 7.1.2)

Konsekwentnie i stale starałam się podnosić poziom swoich kwalifikacji. Działania te zmierzały do nabycia umiejętności celem, których będzie wydajna
i efektywna praca na rzecz dzieci i placówki
Przez okres stażu systematycznie realizowałam założone cele:
uczestnicząc w różnych rodzajach kursów doskonalących, uczestnicząc w konferencjach metodycznych, uczestnicząc w radach szkoleniowych.

- Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli
Brałam udział we wszystkich radach szkoleniowych zorganizowanych na terenie szkoły:

• Przeciwdziałanie agresji
• Technologia informatyczna- zagrożenia – A. Pilipaka
• Emisja głosu – E. Kiełducka
• Pierwsza pomoc – M .Szymanowski
• Kary i nagrody w wychowaniu- I. Zimna


- Uczestniczenie w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego
• warsztatach i konferencjach organizowanych dla nauczycieli matematyki i informatyki : 26 sierpień 2006r Szczecin , 25 sierpień 2007r Szczecin
• „Innowacje, eksperymenty pedagogiczne’
• uczę matematyki z sukcesem 40godzin 30.11.2008 warsztaty metodyczne

- Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych
Wszystkie wyżej wymienione formy doskonalenia zawodowego przyczyniły się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy nauczyciela, pozwoliły na dokonanie wnikliwej analizy dotychczasowych osiągnięć w pracy z uczniami i naświetliły mi nowe kierunki do dalszej pracy. Uczestnicząc w kursach miałam możliwość doskonalenia techniki pracy w grupach, gdyż większość zajęć na kursach odbywała się na zasadzie pracy w grupie. Udział w formach doskonalenia zawodowego jest nieodłączną częścią pracy w zawodzie nauczyciela. Formy te są pomocne nie tylko w planowaniu pracy, ale przede wszystkim są bogatym źródłem informacji i doświadczeń pochodzących od innych nauczycieli.

5. Wzbogacanie warsztatu poprzez poszerzanie inwentarza stosowanych metod nauczania o metody aktywizujące
Burza mózgów, dyskusja, przybieranie ról, praca w grupach.

6. Modyfikowanie warsztatu pracy w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia.

Pracując w Szkole Podstawowej w Kolsku prowadziłam zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów kl. IV- VI . Wynikało to z konieczności objęcia pracą w takim zespole, zgodnie z opinią Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Zajęcia te odbywały się co tydzień , korzystali z nich wszyscy uczniowie mający problemy z bieżącym materiałem, mimo wysiłku nie potrafiły poradzić sobie nawet z łatwymi zadaniami. Nie rozumiały ich matematycznego sensu i nie dostrzegały zależności pomiędzy liczbami. Bywa, że z powodu swej niskiej odporności emocjonalnej nie potrafiły wytrzymać napięć, które towarzyszą rozwiązywaniu zadań. Narysowanie grafu, tabelki a nawet czytelne zapisanie działań było zbyt trudne dla dziecka, które ma obniżoną sprawność manualną. Dzieci, które doznają takich trudności, potrzebują pomocy ze strony dorosłych. Jeżeli jej nie otrzymują w porę, wówczas pojawiają się niepowodzenia i blokady w uczeniu się matematyki. W związku z tym na prowadzonych przeze mnie zajęciach doskonaliłam te elementy matematyki, które sprawiały uczniom duże trudności Zajęcia te pomagały im opanować bieżący materiał w stopni pozwalającym na otrzymanie promocji do klasy programowo wyższej.
Aby poznać od podstaw przyczyny powstawania trudności w nauce matematyki i sposoby udzielenia pomocy oraz metody prowadzenia zajęć z uczniami przestudiowałam książkę Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”. Opracowałam również sposób pracy z uczniem słabym poprzez pomoc indywidualną mającą na celu podniesienie poziomu realizacji poznanych treści matematycznych. Co tygodniowe spotkania wtorkowe pomagają uczniom uzupełnić swoje braki w nauce ,uczą otwarcie mówić o swoich problemach a także pozwalają uczniom oceniać poziom swoich umiejętności. Zauważyłam , że uczniowie korzystający z tej pomocy potrafią dokonać analizy wiadomości matematycznych i nie wstydzą się swoich niedociągnięć programowych. Uważam ,że to co robie daje dużo dobrego uczniom i mam zamiar nadal prowadzić tego typu zajęcia dla wszystkich chętnych uczniów.

Pracując w Kolsku prowadziłam kółko matematyczne dla uczniów zdolnych na którym uczniowie poszerzali swoje wiadomości z zakresu matematyki, poznawali różne sposoby rozwiązywania zadań (rysunek, skojarzenia, ) Rozwiązywaliśmy zagadki matematyczne, krzyżówki, rebusy poprzez które łatwiej uczeń mógł zapamiętać własności figur płaskich, tabliczki mnożenia (na palcach).W bieżącym roku szkolnym pomogłam p. A. Janiak w opracowaniu programu dla ucznia zdolnego z kl. III Jakuba Nowaka. Uczeń ten uczestniczy w lekcjach kl. IV raz w tygodniu

7. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami

W czasie okresu stażu przeprowadziłam szereg konkursów samodzielnie a także przy udziale koleżanek i kolegów .W październiku 2006 przeprowadziłam eliminacje do szkolnego konkursu „Va banque”, następnie brałam udział w pracach komisji 23.11.2006r w konkursie międzyszkolnym .27 kwietnia 2007r przeprowadziłam konkurs „ Matematyka plus 7 edycja”. W maju 2007r samodzielnie zorganizowałam i przeprowadziłam konkurs wiedzy ogólnej o Gminie Bierzwnik. W roku szkolnym 2007/2008 byłam koordynatorem konkursu matematycznego„ Kangur”, wraz z p. A. Janiak przeprowadziłyśmy konkurs matematyczny w klas I-III.
W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadziłam szkolne eliminacje do konkursu „Va banque” oraz 29.10.2008r brałam udział w pracach komisji w konkursie międzyszkolnym w ZSP w Bierzwniku., wraz z p. I. Zimną przeprowadziłyśmy szkolne eliminacje do interdyscyplinarnego konkursu z matematyki z elementami przyrody a następnie uczniowie brali udział w etapie rejonowym . który odbył się 10.01.2009r w Choszcznie.
Dnia 12. 01.2009r razem z p. A. Janiak przeprowadziłyśmy II etapowy konkurs matematyczny kl. II-III, a w dniu 14.01.2009 kl.”0”- I . 04.02.2009r ogłosiłam konkurs dla kl. IV-VI „ Tabliczka mnożenia” do tego konkursu po dwóch tygodniach dołączyły kl II i III . W momencie pisania sprawozdania konkurs ten jeszcze się nie zakończył gdyż żadna z klas nie osiągnęła średniej 5,0 ( średnia całej klasy liczona na jednego ucznia).
19 marca przeprowadziłam konkurs matematyczny „ Kangur” którego byłam szkolnym koordynatorem. Tego zadania opiekowałam się sala przedmiotową . Wykonałam samodzielnie pomoce do nauki matematyki przedstawiające podstawowe wzory matematyczne, własności figur, zależności pomiędzy jednostkami. Opracowałam scenariusze uroczystości szkolnych i klasowych tj. Dzień kobiet, choinka szkolna ,inauguracja roku szkolnego 2008/2009, zabawa noworoczna, familiada.

8. Zastosowanie korelacji oraz ścieżek edukacyjnych na zajęciach matematyki i informatyki

W mojej dotychczasowej pracy zwracam szczególną uwagę na korelacje międzyprzedmiotową. Wykorzystuje na lekcjach matematyki wiadomości zdobyte przez uczniów na j. polskim (budowanie zdań, pełne odpowiedzi przy zadaniach z treścią) historii (oś czasu, zapis rzymski liczb) przyrody ( położenie punktów na mapie, skala, plan).Prace na lekcjach informatyki dotyczą wiadomości z plastyki ( dobór barw, grubość pędzla), matematyki ( budowanie diagramów, liczenie średniej ocen)

9. Opracowanie scenariuszy lekcji wychowawczych zgodnie z szkolnym programem wychowawczym szkoły

Szczegółowo zapoznałam się z dokumentami programowymi szkoły tj.:
• Statutem Szkoły
• Programem Wychowawczym
• Planem dydaktyczno – wychowawczym
W oparciu o wymienione akty opracowałam w roku szkolnym 2006/2007 program wychowawczy dla klasy piątej bo wówczas byłam ich wychowawca. Program uwzględniał treści patriotyczne, ekologiczne, społeczne, psychofizycznego rozwoju ucznia. W roku szkolnym 2008/2009 opracowałam zgodnie z programem wychowawczym szkoły program pracy wychowawczej dla kl. IV-VI ponieważ zostałam wychowawca klasy IV. Program ma na celu rozwój samorządowej działalności uczniów, funkcjonowania ich w społeczności uczniowskiej. Uczy jak być członkiem rodziny, kraju , wsi, jak być człowiekiem ekologicznym. Ukazuje formy realizacji zamierzonych celi, metody pracy zmierzające do ich osiągnięcia.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 2

,,Umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Moje działania podczas odbywania stażu skupiały się wokół:
• Poznania potrzeb, zainteresowań i zagrożeń moich wychowanków
• Wprowadzeniu treści dotyczących problemów środowiska lokalnego
• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
• Współpracy z lokalnymi instytucjami.
• Współpracy z rodzicami
• Promowania szkoły
• Pełnienia roli opiekuna młodzieży

1. Poznanie potrzeb, zainteresowań, problemów i zagrożeń charakterystycznych dla wieku rozwojowego ucznia

W czasie stażu obserwowałam swoich wychowanków na zajęciach lekcyjnych, przerwach a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach. Przeprowadziłam również indywidualne rozmowy z uczniami dotyczące szkodliwości palenia papierosów (kl. VI) Korzystałam z pomocy pedagoga szkolnego a także brałam udział w szkoleniowej RP prowadzonej przez p. A. Pilipaka dotyczącej zagrożeń wynikających w niewłaściwym wykorzystaniu technologii informatycznej. Uczestniczyłam w spotkaniu z psychologiem dotyczącym „Wpływu środków odurzających na rozwój dziecka”

2. Wprowadzenie do programu treści dotyczących wybranych problemów środowiska lokalnego, społecznego.

Na lekcjach wychowawczych prowadziłam działania z zakresu:
• Profilaktyki uzależnień, m.in. przeprowadziłam lekcję na temat „Skutki palenia papierosów”,
• Zajęcia niwelujące poziom agresji,
• Kształtowałam umiejętności odmawiania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu,
• Rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania problemów,
• Radzenia sobie ze stresem.

3. Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów

Przeprowadziłam indywidualne rozmowy z rodzicami moich wychowanków mające na celu poznanie ich sytuacji rodzinnej i materialnej. Będąc wychowawcą kl. V zorganizowałam pomoc dla ucznia mojej klasy (zasponsorowano mu wycieczkę do Międzyzdroje). Obecnie jestem w stałym kontrakcje telefonicznym z matką wychowanka (nadużywanie alkoholu przez ojca). Nawiązałam też współprace z pedagogiem szkolnym mgr Anna Janiak. Dzięki temu poznałam sytuację socjalną dzieci uczęszczających do naszej szkoły, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku – bezrobocie, alkoholizm, ubóstwo, przestępczość. Dokładnie analizowałam sytuacje rodzinna tych wychowanków, którzy wymagali niezbędnej pomocy i wsparcia.

4. Diagnozowanie innych problemów wychowawczo-opiekuńczych

Zaobserwowane przeze mnie oraz innych nauczycieli problemy wśród moich wychowanków niejednokrotnie rozwiązywałam poprzez rozmowy z nimi na godzinach do dyspozycji wychowawcy. Po konsultacjach z pedagogiem szkolnym starałam się bieżące nieporozumienia klasowe rozwiązywać samodzielnie lecz nie jednokrotnie prosiłam o pomoc panią pedagog, która przeprowadziła w mojej klasie pogadanki nt. akceptacji klasowej, indywidualności, zgrania klasowego.

5. Uwzględnianie zaspokajanie potrzeb edukacyjnych uczniów zdolnych i słabych

W ramach zaspokajania potrzeb edukacyjnych uczniów przygotowywałam ich do konkursów zarówno z matematyki a także wiedzy ogólnej na szczeblu szkolnym , rejonowym a także ogólnopolskim .Uczniom słabym starałam się pomagać na zajęciach zorganizowanych nieodpłatnie. Efektem tej pracy jest umiejętność ucznia tabliczki mnożenia na palcach w zakresie 9 oraz na doliczaniu.

6. Poszerzanie warsztatu pracy o metody aktywizujące

Na swoich zajęciach stosuje metody aktywizujące tj: burza mózgów, odgrywanie ról, mapa pojęciowa, dyskusja, praca w grupach . Stosowanie metod aktywnych pozwala uczniom dochodzić samodzielnie do pewnych definicji , ustalać zależności poznawać związki przyczynowo- skutkowe.

7. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów

W okresie stażu przeprowadziłam spotkania z rodzicami na których informowałam o aktualnych postępach w nauce ich dzieci, problemach wynikających z przejścia do kolejnego etapu nauczania( różnorodność treści nauczania, kilku nauczycieli)
Przeprowadziłam również pogadankę z rodzicami na temat „ Autorytet w życiu człowieka”. „Przemoc w rodzinie”

8. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym

Zintegrowanie rodziców ze społecznością szkolną jest szalenie ważne. To rodzice decydują, co dzieje się z dzieckiem pozyskanie ich zaufania i współpracy daje gwarancję sukcesu. W ramach integracji rodziców ze środowiskiem szkolnym starałam się włączać rodziców uczniów w przygotowania i realizację wielu imprez szkolnych. W ramach tego zadania przeprowadziłam wiele imprez szkolnych oraz klasowych przy udziale instytucji wspomagających:
14. 09.2006 r. akcja „Sprzątanie świata’ przy pomocy Nadleśnictwa Bierzwnik
19.10.2006 r. „Dzień pieczonego ziemniaka” Wspólne biesiadowanie przy udziale rodziców i mieszkańców
27.01.2007r. Przedstawienie choinkowe „Zima” – choinka dla uczniów i wszystkich mieszkańców połączona z zabawą przy orkiestrze dla dorosłych
01.06.2007r. Dzień rodziny(konkursy sportowe, plastyczne, muzyczne dla całej rodziny)
Festyn jesienny, Zabawa noworoczna 2007/2008 (konkursy, część artystyczna), Familiada, Inauguracja roku szkolnego 2008/2009.

9. Pełnienie roli opiekuna młodzieży

Realizując obowiązki wychowawcy klasy stosowałam różnorodne formy pracy mające na celu integrację zespołu klasowego. Jako wychowawca klasy kładłam duży nacisk na integrację zespołu klasowego, bezpieczeństwo uczniów i starałam się ciekawie zagospodarować wolny czas od zajęć dydaktycznych. Podczas trwania stażu w latach 2006/2007 byłam wychowawcą klasy V, natomiast w latach 2008/2009 zostałam wychowawcą obecnej klasy IV.
Podczas zajęć do dyspozycji wychowawcy stosowałam różne formy i metody pracy, jak gry i zabawy integrujące, burza mózgów i obowiązkowe w kręgu, co ułatwia uczniom komunikowanie się.
Wykorzystując wiedzę na temat organizacji wycieczek krajoznawczych zorganizowałam wycieczki klasowe:
• 03.10.2006– wycieczka do Drawieńskiego Parku Narodowego.
• 23-24.05.2007r. wycieczka do Międzyzdrojów (woliński Park Narodowy, Rezerwat Żubrów, Muzeum Przyrodnicze, jezioro turkusowe.
• 10.06.2007r. wycieczka rowerowa na spalony most

Starałam się wychowywać uczniów do aktywnego i świadomego obcowania z kulturą poprzez organizowanie wyjazdów do kina i na przedstawienia teatralne:
• Wyjazd do Multikina w Szczecinie „Zaczarowana”
Starałam się aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów,
w tym celu organizowałam wiele imprez klasowych okolicznościowych m.in.:
• Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka,
• Dyskoteka Andrzejkowa,
• Zabawa karnawałowa;
• Zabawa z okazji Dnia dziecka;
• Dzień Kobiet w naszej klasie

Wszyscy uczniowie są przeze mnie równie traktowani. Wszelkie problemy, z jakimi zwracają się do mnie, staram się brać pod uwagę i wychodzić naprzeciw potrzebom ucznia. Uczniów mających problemy natury zdrowotnej lub innej otaczam szczególną opieką. Kontroluję na bieżąco ich sytuację i w razie potrzeby interweniuję. W trudnych przypadkach wychowawczych korzystałam z pomocy pedagoga lub psychologa. W czasie mojej pracy w Kolsku byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego oraz prowadziłam przy pomocy uczniow szkolny sklepik.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 3

,,Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”.

W związku z realizacją działań w tym obszarze opracowałam przy pomocy komputera m.in. pomoce do zajęć, wykonywałam materiały dekoracyjne, elementy gazetek ściennych, dyplomy i podziękowania. Ponadto wykorzystałam technologię komputerową do sporządzenia planów pracy, opracowania scenariuszy, referatów, a także dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego. Pomagałam opiekunowi stażu w tworzeniu comiesięcznych analiz testów kl. VI.(praca w Excelu tworzenie wykresów, diagramów)Wykorzystywałam Internet do pracy dydaktyczno – wychowawczej, poprzez wyszukiwanie informacji na różne tematy poszukując informacji głównie na stronach WWW.menis.gov.pl, WWW.literka.pl, WWW.profesor.pl, WWW.czasdzieci.pl. www.profesor.pl , www.szkola.net.pl i innych. Konsultowałam się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych. Uczestniczyłam w szkoleniu „Wykorzystanie narzędzi CMS do automatycznego generowania szkolnych stron internetowych”, przeprowadziłam we wrześniu 2008r szkoleniową Radę pedagogiczną mającą na celu zapoznanie Grona Pedagogicznego z korzystaniem z pracowni komputerowej (serwer, stacje robocze, logowanie )
Posiadam własne konto e–mail, dzięki któremu mogę prowadzić korespondencję z innymi nauczycielami, oraz z placówkami naukowo – dydaktycznymi.
Technologia informatyczna jest bardzo przydatna w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Pozwala na ciekawe przedstawienie nauczanych treści. Dzięki Internetowi jest możliwe zdobycie najświeższych informacji, nie dostępnych inną drogą.
Za swoje wielkie osiągnięcie uważam zdobycie przeze mnie umiejętności korzystania z narzędzi i metod informatyki posługuję się bardzo dobrze komputerem, umiem skorzystać z programów edukacyjnych, programów multimedialnych, Internetu.
Moim zamiarem jest kontynuacja wykorzystywania w procesie dydaktycznym zdobytych przeze mnie umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z najnowszych technologii informatycznych, co ogromnie wzbogaciło prowadzone przeze mnie lekcje i usprawniło ich przebieg, pozwoliło także na wprowadzenie wielu ciekawych pomysłów, zaczerpniętych z internetowych stron dla nauczycieli.
W przyszłości zamierzam założyć własną stronę WWW., za pośrednictwem której będę mogła dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Wymagania egzaminacyjne § 7 ust. 2 pkt 4

,,Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań”

Pracując nad tym obszarem korzystałam z dostępnej literatury samodzielnie poszerzając wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, oraz dziedzin związanych z tymi zagadnieniami. W ten sposób poszerzyłam zakres wiadomości przydatnych w mojej pracy. Zapoznanie się z literaturą metodyczną w ciągu ostatnich lat oraz uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy pedagogicznej. Prowadząc zajęcia, starałam się wykorzystywać metody aktywizujące uczniów, co jak wynika z moich spostrzeżeń, znacząco wpływa u nich na lepszą percepcję omawianych na lekcjach treści.
Staram się być dobrze odbieraną przez uczniów. Aby stać się dobrym nauczycielem i wychowawcą staram się poznawać opinię uczniów na temat mojej osoby. W tym celu poddaję się ocenie uczniów.
Aktualizowanie wiedzy jest warunkiem koniecznym dla wzorowego konstruowania procesu dydaktyczno – wychowawczego, dlatego też uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, podnosząc własne kwalifikacje miałam wpływ na jakość pracy placówki.
Aktywnie pracowałam nad samokształceniem, w ramach samodoskonalenia przestudiowałam następujące pozycje:
• E. Kruszczyk - Kolczyńska – „Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki”,
W książce autorka przedstawiła przyczyny specyficznych trudności, problemy diagnozy dzieci oraz metodykę prowadzenia zajęć korekcyjno-wyrównawczych dostosowanych do potrzeb i możliwości dziecka.
• A. Ostrowska, W. Poczesna, H. Węgierska – „Konspekty lekcji matematyki dla klasy IV SP”,
• R. Kalina, T. Szamański, F. Linke – „Przewodnik po matematyce i zbiór zadań dla SP”, cz. 1 i cz. 2,
• M. Bryński, H. Lewicka – „Nauka o liczbach. Poradnik metodyczny dla nauczycieli SP”,

Jednym z zadań, które ujęłam w planie rozwoju zawodowego było
„zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów „ § 7.1.1

Realizując to zadanie nawiązałam współpracę z pedagogiem oraz psychologiem szkolnym. Jako wychowawca kilkakrotnie konsultowałam się z panią pedagog mgr Anną Janiak oraz z mgr panią Jolantą Krynicką w celu rozwiązania zaistniałych problemów dydaktycznych lub wychowawczych. Ponadto starałam się na bieżąco prowadzić współpracę z rodzicami uczniów. W zależności od sytuacji spotykałam się z nimi na zebraniach klasowych lub indywidualnych konsultacjach. Biorąc pod uwagę dobro uczniów, które jest zarówno dla mnie, jak i dla rodziców wartością nadrzędną, staraliśmy się wspólnie z rodzicami I wychowawcami rozwiązywać pojawiające się problemy wychowawcze.
Współpracowałam z logopedą szkolnym, w celu uzyskania niezbędnych informacji na temat wad wymowy oraz formach pomocy dzieciom z takimi wadami.

Wymagania egzaminacyjne §7 ust. 2 pkt 5

,,Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż”

Rozpoczynając pracę w szkole zapoznałam się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami, odbyłam Szkolenie BHP. Analizowałam dokumenty takie jak: Statut Szkoły, Program Rozwoju szkoły, Ustawę o systemie oświaty, Kartę Nauczyciela, Ustawę o postępowaniu w spawach nieletnich, Ustawę o pomocy społecznej, Wewnątrzszkolny System Oceniania, rozporządzenia w sprawach BHP, rozporządzenia MENiS dot.Podstawy Programowej, Programów nauczania oraz w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dzięki temu lepiej zorientowałam się w obowiązujących przepisach. Zapoznałam się także z prawami dziecka, analizowałam Konwencję Praw Dziecka. Poznałam również działalność stowarzyszeń, towarzystw i instytucji wspierających rodzinę I dziecko w Polsce.
Uczestniczyłam w komisjach nadzorujących egzaminy gimnazjalne oraz sprawdziany klas VI, pełniąc rolę członka komisji. Brałam czynny udział w radach plenarnych,
klasyfikacyjnych oraz protokołowałam zatwierdzające Rady Pedagogiczne. Jak każdy nauczyciel w swojej biblioteczce posiadam spis aktów prawnych w zakresie funkcjonowania placówki::

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 1991r. – System Oświaty, oraz DZ. U. z 1998r. nr 117, poz 759, art.; ustawa z dnia 25 lipca 1998r, zmiana ustawy o systemie oświaty,
• Dz. U. z 1999r. nr14, poz. 128; rozporządzenie z 15 lutego 1999r. –
Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
• Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej,
• Dz. U. z 1993r. nr 74, poz.350; rozporządzenie z dnia 4 sierpnia 1993r. Warunki, formy, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów,
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 1992 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych(Dz. U. Nr 65, poz. 331), (Zmiana: Dz. U. z 1996 r. Nr 119, poz. 562),
• Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r z dnia 26 stycznia 1982 r.Karta Nauczyciela(Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323), z późniejszymi zmianami,
• Tekst jednolity ogłoszony 25 stycznia 2002 r. w Dz. U. Nr 11 z 13 lutego 2002 r., poz. 109, Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Przystępując do ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego zapoznałam się z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 01 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112.).
W szczególności w zakresie obowiązku dokumentowania swoich osiągnięć w okresie odbywania stażu i wymagań egzaminacyjnych stawianych przed nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy. Zgodnie z rozporządzeniem przez cały okres stażu gromadziłam dokumentację potwierdzającą zrealizowane zadania.
Przez cały okres stażu starałam się zapoznać z przepisami prawa oświatowego. Ze względu na ogrom zagadnienia z pewnością nie udało mi się poznać wszystkich przepisów prawa. Starałam się jak najbardziej zapoznać z istotnymi dla wykonywania zawodu nauczyciela przepisami, w czym istotnie pomogły mi adresy stron internetowych, oraz ustawy zamieszczone w poradniku dla nauczycieli „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela” J. Pielachowskiego.
Jestem aktywnym członkiem zespołu samokształceniowego nauczycieli bloku matematyczno – przyrodniczego, oraz zespołu wychowawczego. Systematycznie uczestniczyłam w spotkaniach, poświęconych rozwiązywaniu różnych problemów i wymianie doświadczeń, protokołowałam obrady Rad Pedagogicznych.
Na początku każdego roku szkolnego modyfikowałam wybrany program nauczania w celu dostosowania go do możliwości uczniów i warunków nauczania, na jego podstawie opracowałam rozkłady materiału z matematyki dla klas IV-VI, informatyki IV-VI, V-VI, zajęć wyrównawczych , kółka informatycznego. Stosowałam w praktyce różne metody i techniki nauczania, co miało służyć zwiększeniu efektywności działań dydaktycznych. Na bieżąco dokonywałam koniecznej aktualizacji treści nauczania.

Podsumowanie
Realizując swój plan rozwoju zawodowego przez cały okres stażu umiejętnie
organizowałem i doskonaliłem warsztat pracy. Starałam się w szczególności dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. Rzetelnie realizowałam program nauczania oraz obiektywne oceniałam i sprawiedliwe traktowałam uczniów. Wspierałam ich w rozwoju psychofizycznym i pomagałam w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych współpracując przy tym z rodzicami. W swojej pracy uwzględniałam potrzeby rozwojowe uczniów oraz problematykę środowiska lokalnego. Realizacja planu rozwoju zawodowego wzbogaciła mnie o nową wiedzę merytoryczną i pedagogiczną, a także o nowe doświadczenia. Nauczyła mnie wytrwałości w dążeniu do zamierzonego celu. Zadania postawione w planie rozwoju zawodowego pozwoliły mi lepiej poznać i zrozumieć jak trudna i odpowiedzialna jest praca z dziećmi. Analizując moją pracę w okresie stażu, stwierdzam, że zrealizowałam wszystkie zadania wytyczone w planie rozwoju zawodowego. Wiele z nich to działania o charakterze długofalowym i mam zamiar nadal współpracować przy ich realizacji. Zawód nauczyciela należy do profesji twórczych, dlatego też zamierzam dalej dbać o doskonalenie swoich umiejętności i zdobywać nowe doświadczenia oraz systematycznie dokształcać się i dzielić się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami Mimo ogromnej pracy, jaką wkładam w wykonywanie zawodu, z całą odpowiedzialnością przyznaję, że wybór zawodu nauczyciela był wyborem właściwym. Praca z młodzieżą i dla młodzieży daje mi niezmiernie dużo satysfakcji i zadowolenia.
Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy.
Bardzo dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, studia podyplomowe, podwyższając własne kompetencje zawodowe.
Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej placówki.
Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej placówki.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 grudnia 2004r.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.