X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5729
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

„Żaden człowiek nie jest wart tyle, by rządzić człowiekiem bez jego zgody”.

mgr Andrzej Marek Sioma
Szkoła Podstawowa w Wożuczynie
22-640 Rachanie
Nauczane przedmioty: religia 0-VI, historia IV-VI
Czas trwania stażu: 1.09. 2003 – 31. 05. 2006r.
Nauczyciel mianowany
Staż pracy 13lat.

Jestem nauczycielem – katechetą w Szkole Podstawowej w Wożuczynie, jako nauczyciel mianowany, które otrzymałem z mocy prawa z dnia 20.12.2002r. DPDZ – WPP – 1110 M – 984/JB/2002.Pracuję w szkole wiejskiej, która jest jedynym centrum kulturalnym. Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie z czterech miejscowości.
Po zapoznaniu się z przepisami prawa oświatowego, dotyczącymi awansu zawodowego postanowiłem ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego. W związku z tym złożyłem do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu z dniem 1 września 2003r. stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy. Napisałem plan rozwoju zawodowego i przedstawiłem go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.
Życie szkoły to bardzo obszerna sfera działań zawierająca w sobie wiele trudnych do zaplanowania i realizacji zadań oraz czasem długie trwałe i czasochłonne procesy, których efekty jako nauczyciel będę miał możliwość obserwować za kilka lat. Chcąc efektywnie pracować w tym zawodzie uważam, że skupiam się na realizacji tych zamierzeń, których realizacja mieści się w obszarze potrzeb uczniów, rodziców, a zarazem nie oznacza to rezygnacji z metod, form i zamierzeń. Myślę więc, że planując swój rozwój zawodowy nie myliłem się biorąc pod uwagę potrzeby uczniów bo przecież bez nich lub przy ich negatywnym odbiorze, nie można przecież realizować najlepszego nawet planu.
Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji tych zadań. Pragnę zaznaczyć, że większość ujętych w moim planie rozwoju zawodowego zadań była planowana i prowadzona we wcześniejszych latach pracy i będę kontynuował ją po zakończeniu stażu. W planie rozwoju nie umieściłem tylko ukończenia studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, które ukończyłem w marcu 2006r.w WSZiA w Zamościu.

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrażania działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

W okresie stażu szczególną uwagę zwróciłem na wdrażanie działań, które przyczyniłyby się do podniesienia jakości pracy własnej i jakości pracy szkoły, brałem udział wielokrotnie w różnego rodzaju szkoleniach katechetycznych, historycznych i innych związanych z wykonywaniem zawodu nauczyciela.
Szkolenia katechetyczne prowadzone przez Kurię Diecezjalną zawierały różnorodną tematykę. Kursy takie jak „Przygotowanie do życia w rodzinie na katechezie”, „Kościół miedzy dystansem a dialogiem” , „Niektóre aspekty myślenia współczesnego świata”, „Katecheta wychowanek wychowanie” spowodowały poszerzenie mojej wiedzy z teologii.
Z kolei kursy organizowane w sezonie wakacyjnym, w których uczestniczyłem w latach 2001-2005 były dla mnie przyczyną pogłębienia wiary, poznania innych ludzi, wymiany doświadczeń katechetycznych. Takie obcowanie z ludźmi na łonie natury i Bogiem – poza domem było powodem zorganizowania wycieczek krajoznawczych dla uczniów do miejsc sakralnych. Uczniowie byli zachwyceni rajdem rowerowym, który spowodował pogłębienie więzi między uczniami, opiekunem wycieczki oraz zapoznali się z historią obiektów sakralnych.
Innym kursem zorganizowanym przez Wydział Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Zamościu był „Trening Komunikacji”, który przyczynił się do lepszego kontaktu z uczniami na lekcjach katechezy umożliwił mi lepsze rozwiązywanie szkolnych problemów moich podopiecznych. Tym samym szkoła stała się bardziej przyjazna i bezpieczna dla uczniów.
W swojej pracy dydaktyczno wychowawczej staram się swoich podopiecznych zachęcić do czytania lektury Pisma Świętego. Sam tez bardzo często do niej sięgam i dlatego uznałem za stosowne, by od czasu do czasu sprawdzić umiejętność korzystania z tej Świętej Księgi przez uczniów. Dodatkowym elementem w tak przyjętym działaniu jest fakt ukończenia szkolenia na temat „Ewangeliczny wymiar katechezy” „Rola Pisma Świętego w formacji katechezy”. Podjęte przeze mnie działania przyczyniły się do sięgnięcia uczniów po lekturę Pisma Świętego i samodzielne odkrycie wiedzy religijnej.
Innym przedsięwzięciem, które pozwoliło mi w sposób twórczy rozwinąć skrzydła było ukończenie szkolenia „Piękno i sacrum w sztuce”. Owocem tego kursu było zadanie pracy domowej dotyczące sztuki sakralnej.
W okresie letnim Dom Diecezjalny w Łabuniach zorganizował „Kurs Filipa”, w którym uczestniczyłem. Owocem jego było poznanie nowych piosenek religijnych, które wykorzystuje w młodszych klasach szkoły.
Innym przedsięwzięciem, które pozwoliło mi również rozwinąć twórcze skrzydła było ukończenie szkolenia „Jan Paweł II – Świadek, który przemówił do ludzkich serc”. Sukcesem tego kursu było zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy o Janie Pawle II w którym licznie wzięli udział uczniowie klas IV- VI.
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów w Lublinie „Klanza” zorganizowało kurs „Metody aktywizujące w katechezie” w którym wziąłem udział. Postanowiłem również na swoich lekcjach wykorzystywać metody aktywizujące takie jak inscenizacja, drama, sondaż, puste krzesło, krzyżówka. Uczniowie z zaangażowaniem brali udział w lekcjach wzbogaconych nowymi metodami aktywizującymi.
Szkolenia historyczne prowadzone były przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu zawierały różnorodną tematykę. Kursy takie jak „Metoda projektu w edukacji historycznej”, „Reformy uwłaszczeniowe nowy ustrój agralny. Praca ze źródłem XIX wiecznymi”, „Zamojszczyzna w Europie” „Ścieżki edukacyjne w przedmiotach humanistycznych”, spowodowały poszerzenie mojej wiedzy zakresu historii. Dodatkowym atutem było uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych, które odzwierciedliły moje zainteresowania z historii. Dlatego w roku 2000/01 ukończyłem dwusemestralne Studia Podyplomowe – Dydaktyka języka polskiego i historii w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum’ w Wyższej Szkole Humanistyczno –Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Uzyskane kwalifikacje przyczyniły się do uzupełniania mojego etatu. Innym przedsięwzięciem, które pozwoliło mi rozwinąć twórcze skrzydła był kurs „Organizacja patriotycznych uroczystości szkolnych”.
Z kolei udział w szkoleniu „Wykorzystywanie mapy na lekcjach historii” uświadomił mi jak jeszcze efektywniej wykorzystywać te pomoce naukowe. Dzięki temu uczniowie nabyli umiejętność pracy z mapą co wykorzystują również na innych przedmiotach.
Innym sposobem rozwijania aktywności było przygotowanie uczniów do występów w trakcie których wykorzystywali swoje uzdolnienia gry na instrumentach muzycznych. Talent tych chłopców wykorzystałem podczas jasełek bożonarodzeniowych w naszej szkole. Uczniowie ci uczęszczają do szkoły muzycznej w Tomaszowie Lub.
Gazetki są ważnym środkiem dydaktycznym pracy z uczniami w szkole. Bardzo często uczniowie są zmobilizowani do szukania treści ich interesujących w czasopismach i książkach. Wiele ekspozycji wykorzystanych do gazetki była wykonywana własnoręcznie przez uczniów, co sprawiło im ogromną radość i byli z siebie bardzo dumni.
Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w każdorazowej wymianie ekspozycji. Moim sukcesem jako nauczyciela jest fakt, że nie mam kłopotu ze znalezieniem chętnych do zmiany dekoracji.
Od chwili rozpoczęcia pracy starałem się, aby szkoła i uczniowie uczestniczyli w życiu parafii Nawiedzenia N.M.P. w Wożuczynie. Wspólnie z uczniami przygotowałem i prowadziłem nabożeństwa różańcowe. Uczniowie z chęcią wzięli udział w rozważaniu tajemnic różańcowych
W ramach trzydniowych rekolekcji wielkopostnych opracowałem scenariusz drogi krzyżowej, który został zrealizowany przez uczniów klasy V.
Zrealizowane zadanie przyczyniło się do pogłębienia wiary, włączenie się uczniów w czynne przeżywanie rekolekcji oraz zweryfikowanie swojego dotychczasowego postępowania i przygotowanie do radosnych świąt wielkanocnych.
Każdego roku przygotowuję uczniów do adoracji Grobu Pańskiego w Wielki Piątek i wielką Sobotę w kościele parafialnym w Wożuczynie.
W załączonym harmonogramie wyszczególniłem nabożeństwa i liturgię słowa przygotowywane wraz z uczniami w kościele parafialnym Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Wożuczynie w latach 2001-2006, ale tych nabożeństw było znacznie więcej ponieważ od 1992r od chwili rozpoczęcia pracy przygotowywałem liturgię słowa i nabożeństwa liturgiczne w których uczniowie uczestniczyli z wielką radością, umacniając swoją wiarę.
W ramach profilaktyki wraz z panią ... zorganizowaliśmy szkolny konkurs „Człowiek wolny od nałogów”. Cele jaki założyliśmy został osiągnięty. Ponieważ wśród naszych uczniów nie występuje zjawisko palenia papierosów. Picia alkoholu, narkomani.
Od kiedy pamiętam lubiłem wycieczki autokarowe i wędrówki po naszym pieknym Roztoczu i górach. Te pasję zwiedzania kraju pragnąłem również zaszczepić wśród uczniów. Aby organizować wycieczki turystyczno –krajoznawcze w tym celu ukończyłem kurs dla kierowników wycieczek szkolnych. Dzięki temu bez problemu mogę corocznie w okresie maj- czerwiec organizować wycieczki, które opiszę w paragrafie 8.4e.
W roku szkolnym 200/2006 ukończyłem trzysemestralne Studia Podyplomowe – Pedagogika Opiekuńczo Wychowawcza w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji pozwoli mi na prace w pełnym wymiarze.
Myślę, że osiągnięte kwalifikacje przyczynią się do rozkwitu intelektualnego moich uczniów oraz umiejętnego wykorzystania mojej wiedzy teologicznej, historycznej, pedagogicznej w realizowaniu programu nauczania.
W roku szkolnym 2001/2002 zmieniłem program nauczania religii w szkole podstawowej, który nosi nazwę „W drodze do miłości Ojca”. Program wcześniej realizowany był krakowski. Wspomniany program kielecki w porozumieniu z Wydziałem Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej i Radą Pedagogiczną jest realizowany przez uczniów naszej szkoły piąty rok. Pozwala on na dostosowanie katechezy szkolnej do wymogów i oczekiwań wszystkich zainteresowanych. Nowy program nauczania stał się dla mnie wezwaniem i każda zmiana sprzyja samo rozwojowi. W tym celu wykorzystuję swoją wiedzę zdobytą na UKSW w Warszawie, studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach. Wierzę, że swoją wiedzę będę przekazywał następnym pokoleniom a wartości chrześcijańskie i zasady moralne zaowocują w ich dorosłym życiu.

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Aby sprawniej wykorzystywać technologię informacyjną ukończyłem kurs „Podstawowa obsługa i zastosowanie komputerów” organizowany przez ODN w Zamościu. Przyczynił się on do sprawniejszego realizowania kolejnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Czynne uczestnictwo w kursie przyczyniło się do poszerzenia moich wiadomości i umiejętności w dziedzinie stosowania technologii komputerowej w dydaktyce. Ukończony kurs pozwolił mi na samodzielne przygotowanie wykorzystując technologię komputerową: dyplomy, wyróżnienia, podziękowania dla uczniów biorących udział w konkursie.
Posiadane umiejętności wykorzystuję również przy wykonywaniu pomocy naukowych, które pozwalają na utrwalenie, rozszerzenie oraz częste podsumowanie wiadomości z religii.
Za pomocą komputera przygotowuję również sprawdziany dla uczniów klas IV –VI z historii po każdym dziale, ponieważ od czterech lat uczę drugiego przedmiotu.
Posługując się komputerem i aparatem fotograficznym wykonywałem gazetki ścienne. Co roku organizowałem konkurs wiedzy o naszym rodaku Janie Pawle II papieżu Polaku. Dzięki wykorzystaniu technologii komputerowej mogłem samodzielnie przygotować test dla uczniów.
Dzięki technologii komputerowej, którą wykorzystałem uczniowie biorący udział w konkursach otrzymywali dyplomy oraz podziękowania za zaangażowania się życie parafii.
Chcąc pogłębić wiedzę religijną uczniów klasy szóstej przygotowałem samodzielnie test do Ewangelii wg św. Marka.
Przygotowałem również ogłoszenia, zaproszenia na uroczystości, które organizowałem.
Znajomość technologii komputerowej przyczyniła się do poszerzenia moich umiejętności edukacyjnych, które wpłynęło bardzo korzystnie na jakość mojej pracy. Dzięki niej łatwiej i sprawniej ułożyłem teczkę dotyczącą awansu zawodowego
Technologię komputerową będę w dalszym ciągu wykorzystywać w pracy zawodowej.

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych prowadzenie zajęć w ramach wewątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Nowe zadania jakie dziś stawia się szkole, w związku z wprowadzoną reformą oświatową oraz różnorodne problemy przed jakimi stają nauczyciele w codziennej pracy z uczniami, wywołują konieczność stałego wzbogacania swojej wiedzy i umiejętności w procesie, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem , które zdobyłem w ciągu 13 lat mojej pracy zawodowej nauczyciela – katechety.
W swojej pracy zawodowej uczestniczyłem w różnego rodzaju kursach, warsztatach szkolnych służących ciągłemu doskonaleniu i podnoszeniu swoich kwalifikacji. W trakcie uczestnictwa w różnego rodzaju zebraniach, zajęciach, zespołach zdobyłem nowe umiejętności i doświadczenia, które wykorzystałem w pracy z dziećmi w szkole i po za nią. Swoimi doświadczeniami dzielę się również z innymi nauczycielami odbywającymi staż zawodowy.
Jednym z zadań ujętych w programie rozwoju zawodowego nauczycieli było poznanie różnych metod aktywizujących, które przedstawione zostały na kursie w październiku 1999r. W związku z tym ,że uczestniczyłem w kursie poświęconym metodom aktywizującym poczytałem literaturę fachową- miesięczniki „Katecheta”, postanowiłem przedstawić owoce tego kursu na lekcjach.
Dnia 19.11.2002r przeprowadziłem lekcję otwartą dla nauczycieli z wykorzystaniem metod aktywizujących. Zajęcia przeprowadzono w klasie II w S.P. w Czartowczyku a realizowany był temat „Jezus uczy nas czcić i kochać swoich rodziców” W czasie omawiania nauczyciele zauważyli właściwy dobór tych metod aktywizujących oraz zaangażowanie całej klasy. Poprzez dobór tych metod zajęcia były ciekawe, a uczniowie są zaangażowani i zainteresowani pracą twórczą.
Poszerzając swój warsztat pracy postanowiłem opublikować kilka materiałów związanych z moją pracą.
Nieodpłatnie przekazałem swoją pracę Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu na temat: „Dzieje kapituły zamoyskiej do czasów współczesnych”, praca ta wieńczyła ukończenie studiów podyplomowych z historii.
Drugą pracę, którą przekazałem Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Lub., na temat: „Studium indywidualnego przypadku ucznia klasy III Szkoły Filialnej Roberta P.”, praca ta wieńczyła ukończenie studiów podyplomowych z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Przedstawiłem w niej problem dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym oraz program i rola rewalidacji z konkretnym uczniem.
Pierwszy referat pt. ”Prawa i obowiązki ucznia w szkole w świetle obowiązujących przepisów”, napisałem i wygłosiłem 9.11.2005r dla nauczycieli którzy byli zainteresowani jakie prawa i obowiązki mają uczniowie w zreformowanej szkole. Referat był na tyle dobrze przyjęty, że przekazałem go bibliotece szkolnej w sąsiedniej miejscowości.
Napisałem też artykuł do tygodnika „Niedziela”, pt. ”Czas odnowy duchowej katechetów”, który ukazał się 24 VIII 2003r(257). Artykuł był napisany z myślą o katechetach, którzy co roku uczestniczą w wakacyjnej formie szkoleniowej. Pragnąłem w tym artykule ukazać co dają nam rekolekcje i jak bogato je przezywamy w ciszy i medytacji.
Drugi artykuł „Śladami papieża”, ukazał się 14.09.2003(260). Artykuł napisany został, że warto udać się śladami miejsc w których przebywał Jan Paweł II. Pragnąłem w tym artykule ukazać głęboką wiarę uczestników pielgrzymki autokarowej.
Zarówno publikacje ,referat jak i artykuły były źródłem cennych wskazówek, które mogły jak przypuszczam służyć jako:
1 poszerzenie wiedzy o uczniach z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
2 wskazówki jak radzić sobie z uczniem w świetle przepisów prawa
3 zapoznanie się z miejscami, które odwiedził Jan Paweł II
Niniejsze materiały pozwoliły mi na szereg spotkań w trakcie, których dochodziło do wymiany zdań, poznawania opinii innych ludzi. Przy pisaniu prac cennych wskazówek i podsuwania fachowej literatury.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem to również prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli naszej szkoły.
Dnia 28.11.2003r prowadziłem lekcję hospitowaną zajęcia obserwowali pani .... – dyrektor szkoły, pan ... wizytator nauki religii, ksiądz proboszcz ... . Zajęcia przeprowadzone zostały w klasie V. Realizowanym tematem był „Oczekujemy Zbawiciela – Adwent”. Celem zajęć było zrozumienie prawdy, że Adwent jest czasem przygotowania na przyjście Jezusa. Pan dyrektor Wydziału Nauki Chrześcijańskiej zwrócił uwagę na dobry dobór metod, zaplanowanie czasu pracy na lekcji oraz wykorzystanie wielu metod aktywizujących.
Dnia 8.12. 2004r przeprowadziłem lekcję koleżeńską dla nauczycieli mianowanych w lekcji uczestniczyli p. mgr .. dyrektor szkoły, p. mgr ... nauczyciel matematyki i przyrody, p. mgr ... nauczyciel matematyki, techniki i informatyki. Lekcję przeprowadzono w klasie V a tematem realizowanym był Adwent – oczekujemy Zbawiciela. Celem było przygotowanie uczniów do uczestnictwa w Roratach oraz przygotowanie do radosnych Świąt Bożego Narodzenia. W prowadzonych zajęciach widoczna była praca z uczniem zdolnym i słabym.
W ramach wewątrzszkolnego doskonalenia zawodowego wygłosiłem referat na zespole klas 0- III pt.: „Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu dysleksja, dysortografia , dysgrafia. oraz „Nadpobudliwość ucznia”.
Myślę, że dzielenie się wiedzą, doświadczeniem z innymi nauczycielami wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły. W ten sposób poszukuję najlepszych sposobów do realizacji zadań.
Moje działania zmierzały do podejmowania inicjatyw mającą na celu wymianę doświadczeń zawodowych, które i tak zdobywa nauczyciel poprzez lata pracy.
Uzyskane umiejętności, wiedza, doświadczenie przekazywane nauczycielom, przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły wpłynęła na efekt jej pracy.

Opracowanie i wdrażanie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

W trosce o dobro młodego człowieka, prowadzone są w szkołach różne inicjatywy, które maja zapewnić nie tylko prawidłowy proces kształcenia lecz także uchronić przed zgubnym w skutkach używaniem różnych środków chemicznych. Jako nauczyciel – katecheta staram się wyjść naprzeciw takim niebezpieczeństwom jakie czekają młodego człowieka w jego dalszej nauce. W wyniku, czego powstał program profilaktyczny dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej i był realizowany dwa miesiące w roku szkolnym 2005/2006. program nosi tytuł „Ratujmy swoją młodość”. Zajęcia są ujęte w harmonogramie zajęć. Do programu załączam dwa konspekty. Program ten ma bardzo dużą wartość profilaktyczną i jako taki może służyć jako zachęta do wychowania w trzeźwości i bez środków odurzających. Zwraca jednocześnie uwagę na wartości religijne a także godność osobistą człowieka. Uczy również szacunku i konieczności pomagania drugiemu człowiekowi w sytuacji, gdy ma kłopoty.
Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie plastycznym „Człowiek wolny od nałogów”, konkurs przyniósł pozytywne efekty a uczniowie poprzez plakaty wyrazili swój sprzeciw substancjom uzależniającym.
Realizacja niniejszego programu spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów klas IV –VI. Ankiety wypełnione przez uczniów pokazały, że niektórzy uczniowie mięli kontakt z alkoholem , papierosami. Ale w ankiecie narkotyków nie stwierdzono. W programie wzięli udział uczniowie klas IV-VI w liczbie 26 osób.
Uwieńczeniem tego dzieła była scenka wykonana przez uczniów klasy VI pt, „Sad nad papierosem”. Efektem tego przedsięwzięcia było uzmysłowienie uczniom, że życie w zabieganym świecie bez używek jest dużo ciekawsze.
Niniejsze przedsięwzięcie uważam za udane i dobrze przemyślane. Przyczyniło się do poinformowania nieletnich o zagrożeniach, jakie mogą ich spotkać oraz w jaki sposób nie dać się złapać w pułapkę nałogu. Efektem tego było zaproszenie na prelekcję Straż Pożarną z Tomaszowa Lub. . Natomiast policjanci z Komendy Powiatowej w Tomaszowie Lub., którzy zostali zaproszeni na prelekcję przez autora programu uświadomili uczniom naszej szkoły, że wpływ alkoholu i narkotyków na bezpieczeństwo w ruchu drogowym ma bardzo często ujemne skutki.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Moja praca dydaktyczno , pedagogiczno- wychowawcza jest bardzo wymagająca i odpowiedzialna nie tylko ze względu na przyswajanie uczniom wiedzy religijnej, prawd Bożych, ale ze względu na kształtowanie prawidłowych postaw moralnych. W tym celu przygotowywałem uczniów do czynnego przeżywania Mszy św., nabożeństw, konkursów religijnych.
Aby poszerzyć wiedzę religijną uczniów powstało kółko biblijne a program opierałem na programie ogólnodostępnym pt. : „Dzielmy się radością z innymi”. Program ten został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej 30.09.2005r. .Kółko biblijne jest prowadzone od roku 2003 w Szkole Podstawowej w Wożuczynie. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu 1 godzina.
Dział „Ja i mój rozwój duchowy” zachęcał uczniów do czynnego uczestnictwa w nabożeństwach, rekolekcjach Adwentowych i Wielkopostnych oraz do czynnego uczestnictwa we Mszy św..
Dział „Ja i mój rozwój duchowy” zachęcał uczniów do czynnego uczestnictwa w nabożeństwach, które przygotowywałem wraz z uczniami np.:
Przygotowałem z klasami IV- VI rozważania nabożeństw różańcowych w kościele parafialnym N.N.M.P. w Wożuczynie części radosnej, bolesnej, chwalebnej, a efekty można było zobaczyć w październiku 1999r.
Przygotowałem uczennice klasy V do recytacji wierszy w kościele z okazji odzyskania Niepodległości przez Polskę, uroczystość ta odbyła się 11.11.2000r.
Przygotowałem uczniów klasy II S.P. w Czartowczyku i klasy V S.P. w Wożuczynie do adoracji Najświętszego Sakramentu, a uroczystość ta odbyła się 22.02.2003r.
W okresie Wielkiego Postu przygotowałem uczniów do uczestnictwa w Drodze Krzyżowej.
Poprzez działanie, buduję, kształtuję, rozwijam charyzmaty nawiązałem współpracę z innymi nauczycielami przygotowując inne uroczystości patriotyczne
Z księżmi pracującymi w parafii Nawiedzenia N.M.P. w Wożuczynie przygotowując uczniów do sakramentu pokuty i eucharystii oraz sakramentu bierzmowania.
Uczniowie którzy mają zdolności plastyczne prezentowali swoje prace w konkursach, organizowanych przez GOK w Rachaniach, Skierbieszowie i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Zamościa.
W ramach programu „Dzielmy się radością z innymi” przygotowałem i zrealizowałem konkursy wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II, konkurs plastyczny oraz apel poświęcony pamięci Jana Pawła II w I rocznicę śmierci.
Program „Dzielmy się radością z innymi” spełniał swoje zadania bardzo dobrze rozwijając i kształtując młodego człowieka wszechstronnie, realizując w ten sposób cele dydaktyczno-wychowawcze. Uczniowie na tych zajęciach uświadamiali sobie do czego są powołani i co mogą zaoferować innym, rozwijając się duchowo. Swoją wdzięczność Bogu wyrażali poprzez udział w konkursach.
Ankiety jakie przeprowadziłem wśród swoich uczniów dotyczące realizowania programu na zajęciach dodatkowych zawierały opinie bardzo pochlebne. Uczniowie zwrócili uwagę na to, że zajęcia były zróżnicowane, ciekawe, każdy mógł znaleźć coś dla siebie, atmosfera była sprzyjająca konstruktywnemu działaniu i współpracy w grupie.
Od 1994 moi podopieczni biorą udział w konkursie wiedzy religijnej organizowanej przez Wydział Nauki Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej i Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu.
W 1994 r Bożena Fuk zdobyła tytuł finalisty etapu diecezjalnego.
W ramach kółka biblijnego przygotowywałem również uczestników do konkursu wiedzy o Biblii i Historii Kościoła uczniowie rozwiązywali przykładowe testy.
Nawiązałem współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rachaniach.
Na koniec chcę zapewnić, że mam jeszcze wiele pomysłów i planów do pracy dydaktycznej z dziećmi w tej szkole. Wierzę, że ta możliwość będzie mi dana jeszcze przez wiele lat i będę wielu pokoleniom przekazywał wartości chrześcijańskie i zasady moralne w sposób prosty, miły i serdeczny.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Od najmłodszych lat lubię zwiedzać różne zakątki naszego kraju. Tę pasję pragnąłem zaszczepić wśród swoich uczniów umożliwiając im poznawanie najciekawszych miejsc w Polsce.
W tym celu organizowałem i organizuje wycieczki turystyczno krajoznawcze. W 1999 w okresie wakacyjnym zorganizowałem rajd rowerowy do Trzęsin Wycieczki autokarowe 3-4 dniowe zorganizowane prze zemnie to wycieczki do Lichenia, Warszawy, po Roztoczu, Zakopanego. Za zorganizowanie wycieczek do Zakopanego otrzymałem dyplom uznania, oraz wycieczki piesze tu dołączę jedną przykładową z klasa I do kościoła parafialnego.
Od kilku lat współpracuję z drużyną harcerską im. ”A. Kamińskiego” z Rachań uczestnicząc w biwakach harcerskich. Za dotychczasową współpracę otrzymałem podziękowanie w roku 2003r.
W roku 2003 na prośbę rodziców klasy 0 odegrałem rolę św. Mikołaja za którą otrzymałem podziękowanie.
Inną formą jest organizowanie przeze mnie cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi i zapoznanie z zawodami które wykonują. Do szkoły zaprosiłem przedstawicieli następujących zawodów:
Straż Pożarną z Tomaszowa Lub, Policjantów z komendy Powiatowej w Tomaszowie Lub., Kuratora Sądowego z Tomaszowa Lub.,pracowników hospicjum Santa Galla z Łabuń, weteranów II wojny światowej w Tomaszowie Lub., komendanta Straży Miejskiej z Zamościa, s. Franciszkankę Misjonarkę z Łabuń, p. doktor i pielęgniarkę NZAOZ z Wożuczyna Cukr..
Uczniowie dzięki tym spotkaniom poznawali bliżej zawody wykonywane przez zaproszonych do szkoły gości. Uświadomiło im, to, że każdy zawód wymaga poświęcenia i jest ciekawy.
Nasza szkoła boryka się z kłopotami finansowymi, które skłoniły mnie do szukania sponsorów nagród rzeczowych dla uczniów. Postanowiłem poszukać sponsorów do których pisałem prośby o przekazanie darmowych nagród książkowych dla uczniów naszej szkoły lub biblioteki.
Pierwszymi sponsorami byli:
Kuria Diecezjalna w Zamościu, księgarnia św. Wojciecha z Poznania oraz księgarnia Rhema z Krakowa.
Klub dla Ciebie, i wydawnictwo Diecezjalne z Sandomierza.
Bardzo często sam byłem sponsorem kupując nagrody książkowe dla uczniów biorących udział w konkursach, które organizowałem.
W ramach organizowania Dni Wożuczyna wspólnie z panią mgr ... przygotowałem konkurs wiedzy o Wożuczynie i regionie, który bardzo spodobał się uczestnikom imprezy i wielu mieszkańców wzięło w nim udział.
Inną formą jest systematyczna współpraca z parafią Nawiedzenia N.M.P. w Wożuczynie. Polega ona na przygotowaniu dzieci i młodzieży szkolnej do czynnego i pełnego przezywania Mszy św. nabożeństw oraz wystawienie corocznych jasełek bożonarodzeniowych w szkole w której uczestniczą księża naszej parafii.
Od chwili rozpoczęcia pracy jako katecheta tj. od 1992 współpracuję z kościołem parafialnym N.N.M.P. w Wożuczynie przygotowując wraz z uczniami liturgię słowa, nabożeństwa. Tych uroczystości było bardzo dużo w tym paragrafie przedstawię kilka.
Cele wiodące, które sobie postawiłem to:
-przygotowanie i wdrażanie uczniów do kształtowania tożsamości chrześcijańskiej przez czynny udział we Mszy św., nabożeństwach oraz czytanie czytań i modlitwę wiernych,
4 aktywizowanie do twórczych działań przez analizę przypowieści ewangelicznych, zachęta do urzeczywistniania ich prawd w życiu codziennym oraz wdrażanie swoich przemyśleń przez dojrzały wybór postępowania i działania chrześcijańskiego
Przygotowałem i zrealizowałem uroczystości następujące uroczystości, które są dołączone w harmonogramie
W latach 2005-2006 przygotowywałem uczniów klas II do sakramentu pokuty i eucharystii za co otrzymałem podziękowanie od ks. proboszcza. Przygotowywałem uczniów do adoracji Grobu Pańskiego w Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
Sam również angażowałem się w życie parafii a szczególnie w czytanie Liturgii Męki Pańskiej w latach 1995-2006.
Owocami tej współpracy jest zrealizowanie celów wymienionych wyżej.
za dotychczasową współpracę otrzymałem podziękowania od ks. proboszcza ..., oraz ocenę mojej pracy, którą ks. proboszcz dokonał 22.`12. 1999t.
Za swoją prace dydaktyczno –wychowawczą otrzymałem nagrody dyrektora szkoły S P. Siemierz 1998 i 1999 i S.P. Wożuczyn 2003r.oraz opinię dyrektora szkoły za okres zastępstwa nauczyciela katechety a przed rozpoczęciem mojego stażu.
Uważam, że współpraca z wyżej wymienionymi przeze mnie osobami, organizacjami, nauczycielami, parafią przyniosła korzyści obu stronom.. na pewno przyczyniła się ona do wymiany doświadczeń ciekawych informacji a często do utrwalenia wiedzy i praktycznego wykorzystania zdolności uczniów naszej szkoły.
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Rozpoznałem, zdiagnozowałem i opisałem dwa przypadki:
1. Uczeń nadpobudliwy problem dotyczy ucznia klasy V szkoły podstawowej.
2. Uczeń odnoszący sukcesy, który stwarza problemy wychowawcze.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.