X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 5717
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Sprawozdanie
z Realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Hanny Wędrowskiej-Saramak

nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny
Przedszkole Samorządowe w Rynie, ul Kopernika 16

Okres stażu: 1.09.2006r. – 31.05.2009r

Staż pracy pedagogicznej: 25 lat

Wykształcenie: xxxxxxxxxxxxxx

Doskonalenie zawodowe: xxxxxxxxxxxxx

Aktualny stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Ocena pracy: wyróżniająca

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych za okres stażu i ich efekty przedstawiam w obszarze poszczególnych wymagań na podstawie:
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260 poz 2593)
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 214, poz. 1580) – obowiązuje od dnia 1 grudnia 2007 r
Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art. 9, ust.1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela (Dz.U z 2004r Nr 260, poz 2593) złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Staż rozpoczęłam 1 września 2006 roku i trwał on dwa lata i dziewięć miesięcy.
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego złożyłam
u Dyrektora 1 września 2006 r., który został zatwierdzony 11.09.2006r.
Uwzględniłam w nim aktualne zadania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze.
W swym założeniu stanowił kontynuację realizowanych wcześniej przedsięwzięć dydaktyczno-wychowawczych, a zarazem był podstawą do podejmowania nowych zadań w ramach obowiązków zawodowych.

Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się na Rozporządzeniu MEN z dnia 1grudnia 2004r w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, założeniach Statutu Przedszkola i Planu Pracy Przedszkola,
a także specyfice i potrzebach przedszkola, dzieci i ich rodziców, diagnozie własnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia pedagogicznego.

Celem wszystkich moich działań w ramach pracy zawodowej był i jest wszechstronny rozwój dzieci, przygotowanie ich do dalszej nauki, dążenie do ukształtowania wiedzy i wartości, postaw i motywacji, potrzeb i nawyków, umiejętności i sprawności oraz stwarzanie warunków do ich samoistnej działalności.

Realizując opracowany przez siebie plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie od 01.09.2006r do 31.05.2009r dążyłam do wykonania zaplanowanych zadań.


§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.

W ramach tego paragrafu zrealizowałam następujące zadania:

Poznanie procedury awansu zawodowego
1. Analizowałam przepisy prawa oświatowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w szczególności rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ) – obowiązujące z dniem ogłoszenia, tj. od 8 grudnia 2004 r..
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. Nr 214, poz. 1580) – z dnia 1 grudnia 2007 r
2. Uczestniczyłam w radzie szkoleniowej na temat: „Planowanie awansu zawodowego nauczyciela”, (RP nr 3/206/07- 29.11.2006r)– podczas której poznałam uwarunkowania prawne awansu, zasady projektowania planu rozwoju zawodowego.
3. Uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez członka Komisji Kwalifikacyjnej – Panią xxxxxxxxxxxxx
4. Indywidualne studiowałam czasopisma pedagogiczne: „Głos Nauczycielski, „Wychowanie w Przedszkolu”, „Oświata i Wychowanie”, „Bliżej Przedszkola’.
5. Gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizowane przeze mnie zadania – zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, scenariusze zajęć, programy, które na bieżąco były sprawdzane przez Panią Dyrektor Przedszkola.
6. Wymieniałam się uwagami z koleżankami nauczycielkami

Praca w radzie pedagogicznej

1. Uczestniczyłam w radach szkoleniowych:
- „Mierzenie jakości pracy przedszkola”
- „Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela’
- „Ocena rozwoju dziecka w oparciu o przeprowadzone wstępne obserwacje”
- „Warsztaty - opracowanie obszarów, standardów i wskaźników naszego przedszkola”
- „Dom – przedszkole – poszukiwanie form współpracy’
- „Nauczyciel – rodzic – partnerami w wychowawczej roli przedszkola’
- „Trudne sytuacje w przedszkolu – gdy rodzic zaniedbuje dziecko”
- „Przegląd metod wspomagających terapię pedagogiczną i logopedyczną’.

Zdobytą wiedzę z tego zakresu, wykorzystałam min. podczas tworzenia narzędzi diagnostycznych służących mierzeniu jakości pracy przedszkola:

2. Opracowałam ankietę dla rodziców i nauczycieli „Nauczyciel – rodzic – partnerami w wychowawczej roli przedszkola”

3. Przeprowadziłam analizę ankiet i sporządziłam raport z wnioskami

4. Opracowałam Arkusze diagnostyczne do badania poziomu umiejętności dziecka 6-letniego ( w zakresie czytania i pisania, sprawności fizycznej, umuzykalnienia, edukacji matematycznej)

5. Opracowałam Ankietę „Oczekiwania rodziców wobec nauczyciela i przedszkola” i sporządziłam raport po jej przeprowadzeniu

6. Opracowałam narzędzia do badania losów naszych absolwentów i przeprowadziłam je w Szkole Podstawowej w Rynie we wrześniu 2007r. Zebrane opinie nauczycieli wskazały obszary pracy z dziećmi, które należałoby poprawić.

7. Dokonałam ewaluacji podręczników dla dzieci 6-letnich ‘Wesoła szkoła sześciolatka”

8. Opracowałam procedury udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci

9. Uczestniczyłam w pracach związanych z nowelizacją Statutu przedszkola

10. Opracowałam ofertę edukacyjna przedszkola

11. Dzieliłam się wiedzą zdobytą podczas szkoleń i kursów

12. Opracowywałam uchwały i wnioski z posiedzeń rady pedagogicznej

13. Protokołowałam posiedzenia rad.

Współpraca z rodzicami

1. Prowadziłam dla rodziców zajęcia otwarte, między innymi:
- „Wszystko kwitnie dookoła” – zajęcie muzyczno-plastyczne
- „Jestem Polakiem - czy wiesz jaki to znak?” – quiz rodzinny
- „Wesołe zabawy na jesienne dni” - zabawa rytmiczna met. Dobrego Startu
- „Wszystko może być muzyką” – improwizacje muzyczne i ruchowe
- Zestaw ćwiczeń gimnastycznych met Kniessów
- „Szopka Bożonarodzeniowa” – ćwiczenia grafomotoryczne met polisensoryczną D. Dziarskiej
- „Chcę być dobry” – zabawy w oparciu o bajkę „Brzydkie kaczątko”

2. Organizowałam uroczystości i imprezy grupowe
- Zabawę mikołajkową
- Spotkanie Wigilijne
- Zabawę andrzejkową
- Dzień Babci i Dziadka
- Piknik Rodzinny
- Bal karnawałowy dla dzieci i rodziców
- Obchody XX-lecia przedszkola (przygotowałam wystawę)
- Jasełka
- Zakończenie roku

3. Przygotowałam prelekcje dla rodziców:
- „Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu, domu i grupie rówieśniczej’
- „Aktywizowanie rozwoju psychoruchowego dziecka- wykorzystanie matody Orffa i Kniessów”
- „Telewizja a rozwój mowy dziecka 6-letniego”
- „Sprawność fizyczna – a sukcesy w szkole”
- „Agresja w przedszkolu – jak ją rozpoznać i metody zapobiegania”.
- „Kompetencje 6-latka” - materiały związane z gotowością szkolną przekazałam rodzicom
- „Język szakala – język żyrafy – porozumienie bez przemocy’

4. Wprowadziłam w grupie tradycję codziennego czytania dzieciom – zapraszałam rodziców, babcie, emerytowanych nauczycieli.

Efekty:
o Bardzo dobra współpraca z rodzicami - chętnie uczestniczyli w spotkaniach grupowych, konsultacjach indywidualnych, imprezach i uroczystościach przedszkolnych, brali aktywny udział w życiu przedszkola
o Uświadomienie rodzicom, że sposób, w jaki postrzegają swoje dziecko wpływa również na ich zachowanie w różnych sytuacjach
o Rodzice czują się partnerami w procesie edukacyjno-wychowawczym organizowanym przez przedszkole i chętnie w nim uczestniczą
o Zdobyte informacje były pomocne w lepszym poznaniu dziecka i jego rodziny, co miało przełożenie w planowaniu pracy indywidualnej z dzieckiem.
o Wzmocniła się relacja z dziećmi i rodzicami, zaistniała przyjazna i życzliwa atmosfera, pogłębiła się współpraca z rodzicami
o Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z rodzicami wpłynęło na poszerzenie ich wiadomości o rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
o Prezentowane referaty, artykuły dostarczyły nowych treści, zachęciły rodziców do zmiany metod wychowawczych
o Organizowane uroczystości wpłynęły na promocje przedszkola w środowisku

5. Brałam udział w różnego rodzaju akcjach, w tym w charytatywnych
- Góra grosza
- Święto Ziemi
- Zbieranie baterii, makulatury
- Pomoc dla ciężko chorych dzieci w naszej gminie


Praca w zespole samokształceniowym

Mając na uwadze wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, cały czas dążyłam do działań usprawniających moją pracę, a także pracę koleżanek nauczycielek.
Posiadając wiedzę zdobytą podczas szkoleń i własne doświadczenie z codziennej pracy z dziećmi wypracowałam narzędzia ułatwiające min. diagnozę dzieci, dzięki której możliwe jest podejmowanie odpowiednich działań w stosunku do dziecka
z trudnościami, jak i dziecka zdolnego.
I tak:

1. Opracowałam Karty obserwacji dziecka – ujednolicone arkusze w całym przedszkolu w zależności od wieku dziecka

2. Opracowałam Plan pracy wyrównawczej dla dzieci przejawiających trudności, zgodnie z ich potrzebami i zaleceniami Poradni i we współpracy z rodzicami. Opis i analiza ćwiczeń usprawniających zaburzone funkcje pozwoliło na usystematyzowanie moich oddziaływań i śledzenie na bieżąco postępów dziecka.

3. Opracowałam Plan pracy z dzieckiem zdolnym

4. Opracowałam treści z edukacji patriotycznej dla wszystkich grup wiekowych –umożliwiło mi to ukończenie kursu „ Edukacja patriotyczna w przedszkolu’

5. Zmodyfikowałam program wychowawczy przedszkola – poszerzając go o treści związane z przejawami agresji wśród dzieci. Zamieściłam tam przykłady zajęć i zabaw dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

Efekty:
o Skuteczna obserwacja dzieci
o Właściwie ukierunkowana praca stymulująco-wspomagajaca z wychowankami
o Usystematyzowanie treści i zaplanowanie działań z uwzględnieniem wieku dziecka

Wdrożenie programu edukacyjnego „Przyjaciele Zippiego”

Obserwując i dokonując diagnozy dzieci zauważyłam, że z roku na rok powiększa się liczba dzieci, którym coraz trudniej przychodzi mówienie o sobie, wyrażanie własnego zdania. Dzieci niechętnie zabierają głos w sytuacjach trudnych
i konfliktowych, nie radzą sobie w kontaktach z rówieśnikami. Szczególnie niepokojące wydało się to, że dzieci przecież za chwilę przekroczą próg szkoły, a to może utrudniać im relacje z rówieśnikami i nauczycielami, utrudnić współżycie w tak dużej społeczności, jaką jest szkoła. Stało się to tematem wielu dyskusji w gronie pedagogicznym, a jednocześnie było motorem poszukiwań sposobów zminimalizowania problemu.
Zainspirowana przez panią dyrektor, do swoich oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych postanowiłam włączyć program edukacji emocjonalnej „Przyjaciele Zippiego”.
W celu zgłębienia założeń programu odbyłam szkolenie, które pozwoliło mi zrealizować go w prowadzonej przeze mnie grupie dzieci 6-letnich.
Głównym założeniem programu jest nauka jasnego wyrażania własnych uczuć
i potrzeb, skupiania się na tym, czego pragniemy. Metodą ćwiczeń praktycznych dzieci uczą się radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami i poznają sposoby rozwiązywania konfliktów. Jednocześnie uczą się słuchania tego, co mówią inni, odczytywania ich potrzeb, nawet zawartych w formie oskarżeń czy rozkazów.
Umiejętność odczytania ukrytych za tymi negatywnymi komunikatami pragnień innych, pozwala na zrozumienie siebie nawzajem. Ułatwia nawiązanie głębszych
i bardziej satysfakcjonujących kontaktów: w rodzinie, w szkole, w pracy,
w negocjacjach i dyskusjach.

Efekty:
Praca w oparciu o samodzielnie wypracowane materiały i zrealizowany program:
o Pomogła kontrolować dzieciom własne zachowania
o Umożliwiła dzieciom wyrażanie siebie poprzez różne formy działania
o Nauczyła dzieci rozpoznawać własne emocje i uczucia
o Nauczyła radzić sobie w sytuacjach trudnych i panować nad negatywnymi emocjami własnymi i innych


Promowanie placówki w środowisku lokalnym i szerszym

Zajmuję się promocją przedszkola w środowisku lokalnym i szerszym poprzez:
- Redagowanie, opracowanie graficzne i drukowanie gazetki przedszkolnej „Rynuś”
- Opracowanie graficzne i wydanie folderu reklamującego nasze przedszkole
- Przygotowanie z dziećmi pokazu na Festyn Parafialny i Dni Dziecka organizowane przez RCK, XX Lecie Koła Pszczelarzy
- udział w konkursach ogłaszanych w miesięczniku „Bliżej Przedszkola”, w RCK, przez inne placówki przedszkolne na terenie województwa i w Internecie
- Przygotowanie tabla naszego przedszkola na wystawę promującą przedszkola do Delegatury KO w Ełku
- Udział w projekcie edukacyjnym Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę”
- Publikowanie własnych opracowań na portalach edukacyjnych

Efekty:
o Przedsięwzięcia te miały znaczący wpływ na rozwój placówki, promowanie jej w środowisku, podwyższanie jakości jej pracy, zadowolenie rodziców i popularność placówki w środowisku.
o Wzrosła frekwencja dzieci.
o Wzrosła dyscyplina rodziców w zakresie przestrzegania zapisów Statutowych przedszkola: przestrzegają ustaleń dotyczących zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, interesują się wydarzeniami w przedszkolu, jest duża frekwencja na imprezach.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

Mając na względzie własny rozwój zawodowy i korzyści z tego płynące
w bezpośredniej pracy z dziećmi zarówno przed jak i w trakcie stażu duży nacisk kładę na samokształcenie.
Wdrażając zaplanowane przedsięwzięcia zauważyłam ścisły związek między moim doskonaleniem a podwyższaniem jakości pracy przedszkola. Jestem przekonana, że działania te wpłynęły na mój rozwój na wielu płaszczyznach pracy zawodowej oraz zaowocowały podniesieniem jakości pracy przedszkola.
W trakcie stażu ukończyłam następujące formy doskonalenia zawodowego:
Lp Data Temat Rodzaj Organizator Ilość godz Dokument potwierdz.
1 23.10.
2006 „Tradycje i zwyczaje naszego regionu” kurs W-MODN 20 zaświadczenie
2 31.03.2007 „Budzenie patriotyzmu poprzez różnorodne formy działania dziecka w przedszkolu” warsztaty W-MODN 8 zaświadczenie
3 8.05.2007 „Dojrzałość szkolna 6-latka budowana od najmłodszej grupy przedszkolnej” warsztaty WSiP 2 zaświadczenie
4 1.12.
2007 „Metoda projektu w przedszkolu” warsztaty W-MODN 10 zaświadczenie
5 17.12.
2007 „Praca z uczniem zdolnym” szkolenie PODNiDM 4 zaświadczenie
6 13.04.
2008 „Przyjaciele Zippiego’ szkolenie CMPP-P 12 zaświadczenie
7 31.05.
2008 „Uczeń przejawiający trudności w czytaniu’ warsztaty W-MODN 5 zaświadczenie
8 7.06.
2008 „Edukacja przez ruch (polisensoryczna) czyli sposób na kształcenie zintegrowane’ warsztaty W-MODN 8 zaświadczenie
9 7.09.
2008 „Rozwój sfery językowo-symbolicznej u dzieci
w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym” grant W-MODN 20 zaświadczenie
10 18.10.
2008 „Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” warsztaty W-MODN 8 zaświadczenie
11 6.12.
2008 „Edukacja przez ruch (polisensoryczna) czyli kształcenie zintegrowane” warsztaty W-MODN 8
12 11.02.
2009 „KidSmart w edukacji przedszkolnej” warsztaty P-le Pub.
Barto szyce 8

Efekty:
Nabyte umiejętności w czasie kursów i warsztatów pozwoliły mi na:
o Zaspakajanie potrzeb wychowawczych i opiekuńczych moich wychowanków
o Skuteczniejsze i ciekawsze działania wychowawcze
o Usprawnienie pracy wychowawczo-dydaktycznej
o Wzbogacenie warsztatu i metod pracy
o Lepsze przygotowanie dzieci do dalszej nauki w szkole
o Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego
o Diagnozowanie przyczyn niepowodzeń
o Podniesienie jakości pracy
o Organizowanie zajęć i sytuacji edukacyjnych wyzwalających aktywność dziecka

Pełnienie dodatkowych funkcji:

1. Społeczny zastępca dyrektora
2. Przewodnicząca komisji socjalnej
3. Protokolant posiedzeń rad pedagogicznych
4. Opracowuję dokumentację SIO
5. Członek Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Rozwoju Dziecka „Przyszłość Dziecka w Barwach Tęczy” działającego przy naszym przedszkolu

§ 8 Ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę,
co związane jest zarówno z osobistymi zainteresowaniami, jak również
z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najświeższych informacji.
Umiejętność korzystania z komputera nabyłam dzięki ukończeniu podstawowego kursu obsługi Worda w 2000r i samodzielnemu doskonaleniu tej umiejętności.
Obecnie korzystając z możliwości, jakie daje Internet samodzielnie zgłębiam swoją wiedzę korzystając z programów i portali internetowych.
Dzięki temu mam dostęp do najnowszych informacji dotyczących i wykorzystywanych w procesie wychowawczym i dydaktycznym. Jestem zarejestrowana na wielu portalach i forach dla nauczycieli przedszkola. Jest to ciekawe źródło nowatorskich pomysłów do pracy z dzieckiem.

1. Uczestniczyłam w warsztatach „KidSmart w edukacji przedszkolnej” w lutym 2009r. - Bartoszyce
2. Korzystam z poczty elektronicznej, komputerowych programów edukacyjnych w czasie indywidualnych zajęć z dziećmi – min.„Klik uczy dzieci”
3. Biorę udział w konkursach ogłaszanych przez inne placówki za pośrednictwem Internetu.
4. Komputer jest moim narzędziem przy pisaniu planów miesięcznych, opracowywaniu gazetek dla rodziców, zaproszeń na spotkania, przygotowywaniu kart pracy, arkuszy obserwacji
5. Komputerowo dokonuję diagnozy dziecka wg Programu Skala Gotowości Szkolnej dziecka 6-letniego.
6. Opracowywałam sprawozdania SIO i GUS
7. Redaguję i drukuję przedszkolny informator ‘Rynuś”
8. Opracowałam w roku szkolnym 2006/07 „Tabl” promujący naszą placówkę - do Delegatury w Ełku oraz tablicę „Sukcesy Naszych Absolwentów” w przedszkolu.
9. Opracowałam ulotkę (folder) informacyjną naszego przedszkola jako promowanie placówki w środowisku.
10. Opracowuję techniką komputerową dyplomy dla absolwentów i na konkursy, zaproszenia i podziękowania dla rodziców, pomoce do zajęć i zabaw z dziećmi oraz do pracy indywidualnej z dzieckiem zdolnym i słabszym.
11. Poszukuję w zasobach internetowych wszelkich materiałów przydatnych do pracy z dziećmi: od programów, poprzez scenariusze zajęć i zabaw, metody i formy pracy, publikacje, ankiety, literaturę (korzystam ze stron: WWW.literka.pl, WWW.profesor.pl, WWW.nauczycielkiprzedszkola.pl, WWW.przedszkolaczek, WWW.domowestronynauczycielek. WWW.wychowaniewprzedszkolu, WWW.edux.pl oraz wszelkie inne linki związane z edukacją.
12. Publikuję własne osiągnięcia i scenariusze do pracy z dzieckiem na stronach: WWW.literka, WWW.edux, WWW.publikacje-nauczycieli
13. Prowadzę z dziećmi zajęcia indywidualne na komputerze.
14. Prowadzę elektroniczny zapis posiedzeń rad pedagogicznych
15. Samodzielnie przygotowałam dokumentację do awansu

Efekty:
o Uatrakcyjnienie zajęć poprzez zastosowanie w pracy z dzieckiem programów multimedialnych
o Stymulowanie osiągnięć dziecka
o Pogłębienie własnych zainteresowań związanych ze światem techniki
o Zastosowanie w pracy interesujących pomysłów innych nauczycieli
o Możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców
o Gromadzenie ciekawych opracowań z zakresu pedagogiki
o Promowanie przedszkola w szerszym środowisku

§ 8 Ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami przedszkola, w tym prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla stażystów o nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnętrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

W ramach realizacji tego punktu aktywnie uczestniczę w pracach rady pedagogicznej. Jestem także protokolantem wszystkich posiedzeń od początku mojej pracy w przedszkolu. W okresie swojej pracy pedagogicznej zawsze starałam się brać aktywny udział w radach poprzez dzielenie się wiedzą i swoimi opracowaniami, min: scenariuszy zabaw, zajęć i imprez przedszkolnych, kart pracy, pomocy dydaktycznych, wykazów literatury pedagogicznej, arkuszy obserwacyjnych dla dzieci, samooceny pracy wychowawczo-dydaktycznej półrocznej i całorocznej, arkuszy diagnostycznych dziecka 6-letniego, a także poprzez udział w dyskusjach
i przedstawianie swoich poglądów, spostrzeżeń i wniosków odnoszących się do pracy z dzieckiem i funkcjonowania przedszkola.
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem to również systematyczna codzienna pomoc
i współpraca z innymi nauczycielami.
Oprócz wielu działań wynikających z naturalnej współpracy szczególnie chciałabym wyróżnić następujące:

1. Opracowałam dla potrzeb przedszkola Arkusz obserwacji dziecka, który został pozytywnie zaopiniowany przez nauczycielki i stał się pomocą w dokumentowaniu postępów dziecka w przedszkolu, a powstał w wyniku moich doświadczeń i obserwacji innych narzędzi diagnozy dziecka

2. Opracowałam dla własnych potrzeb Kartę dziecka 6-letniego, dzięki której miałam możliwość w krótkim czasie poznać zainteresowania dziecka, jego warunki domowe, sytuację rodzinną, ewentualne problemy wychowawcze

3. Opracowałam dla potrzeb przedszkola Standardy dla dziecka 6-letniego w zakresie edukacji patriotycznej, regionalnej, muzycznej i sprawności fizycznej,
4. Opracowałam dla potrzeb przedszkola umiejętności dziecka dla poszczególnych grup wiekowych z zakresu edukacji zdrowotnej, patriotycznej, regionalnej i fizycznej, które udostępniłam koleżankom

5. Opracowałam arkusze diagnostyczne dla dzieci 6-letnich z zakresu sprawności fizycznej, dobrych manier, edukacji matematycznej, muzycznej i nauki czytania i pisania

6. Zmodyfikowałam własny program pracy wyrównawczej uwzględniając bieżące potrzeby dzieci, który udostępniam zainteresowanym koleżankom. Współpracuję w tym zakresie z Poradnią. Dokumentuję swoją pracę indywidualną z dzieckiem na samodzielnie opracowanych arkuszach.

7. Opracowałam scenariusze zajęć i harmonogramy spotkań z rodzicami w celu systematycznej współpracy

8. Uczestniczyłam z dziećmi w konkursie plastycznym organizowanym w naszym przedszkolu w ramach projektu Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich
- „Barwy jesieni”,
- „Co nam daje las”
- „W zdrowym ciele – zdrowy duch”
- „Jestem miły – mam wielu przyjaciół”

9. Uczestniczyłam w projekcie „Przyjaciel Natury” organizowanym przez Fundację Tymbark

10. Zrealizowałam projekt edukacyjny Fundacji Wielkich Jezior Mazurskich "Ptasia stołówka”

11. Opracowałam i przeprowadziłam w przedszkolu konkursy:
- „Czy znasz swój region”
- „Jaka to bajka”
- „Kulturalny przedszkolak”.

12. Udostępniam materiały i przekazuję wiedzę z odbytych szkoleń i kursów doskonalących

13. Przeprowadziłam zajęcie koleżeńskie metodą Edukacji polisensorycznej dla nauczycieli naszego przedszkola

14. Opracowałam i opublikowałam na serwerze edukacyjnym WWW.edux.pl , WWW.literka.pl i WWW.publikacje-nauczycieli.pl następujące pozycje;
- Plan pracy kółka regionalnego dla dzieci 6-letnich
- „Z muzyką za pan brat” - scenariusz balu karnawałowego dla przedszkolaków
- „Wszystko kwitnie dookoła” - scenariusz zajęć muzyczno-plastycznych
- „Aby wróżba się spełniła” - scenariusz zabawy andrzejkowej,
- „Jestem Polakiem i Europejczykiem”- scenariusz zajęcia z edukacji patriotycznej ‘
- Scenariusz zabaw na piknik rodzinny
- Wiersz „Pożegnanie przedszkola”
- Program autorski „Mazury – nasza mała ojczyzna”
- Program wychowawczy przedszkola
- Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci 6-letnich na m-c kwiecień i maj

15. Wysłałam własne scenariusze zajęć na konkurs
- „ Mam prawo” - organizowany przez Rzecznika Praw Dziecka
- „Scenariusz zajęcia inspirowany utworem Marii Konopnickiej”
oraz inne opracowania
- program własny „Mazury – nasza mała ojczyzna”
- folder naszego przedszkola

16. Udzielałam nauczycielkom pomocy i wsparcia w czynnościach takich jak:
- Obsługa programu Word, drukarki i ksero
- Wykonywanie dekoracji w przedszkolu
- Przygotowywanie i przepisywanie dokumentów
- Opracowywanie informacji na gazetki ścienne
- Opracowywanie zaproszeń, dyplomów i podziękowań dla rodziców
- Dokonywanie wpisów w książkach na zakończenie roku
- Nagrywanie podkładów muzycznych na uroczystości: Jasełka, Wigilia, Dzień Babci, Dzień Mamy
- Polecałam ciekawe dla nauczycieli strony internetowe.

Efekty:
o Lepsze poznanie dziecka i dostrzeżenie jego potrzeb
o Stosowanie ciekawych metod pracy
o Stymulowanie wszystkich funkcji rozwojowych dziecka
o Wymiana doświadczeń, dająca nauczycielowi możliwość poznania ciekawych i nowatorskich rozwiązań
o Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe, ciekawe opracowania
o Szersze grono odbiorców umożliwia sprawdzenie stopnia przydatności opracowanego materiału
o Możliwość samorealizacji
o Wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom współpracowników i rodziców
o Podwyższenie jakości pracy przedszkola
o Satysfakcja z własnych osiągnięć
o Możliwość przekazania swojej wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
o Promowanie placówki na szerszym forum

§ 8 Ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Program własny „Mazury – nasza mała ojczyzna’

Do napisania własnego programu „ Mazury – nasza mała ojczyzna” skłonił mnie fakt zauważonej niskiej wiedzy o swoim mieście i regionie.
By podjąć się wyzwania, jakim jest napisanie własnego programu, ukończyłam kurs „ Metodyka pisania programów autorskich” oraz odbyłam szkolenie „Tradycje
i zwyczaje naszego regionu”. Pomocne okazały się również zbiory zgromadzone w naszym Muzeum Regionalnym w Ryńskim Centrum Kultury, jak i dostępna literatura w bibliotece publicznej. Po przeanalizowaniu podstawy programowej i „Programu wychowania przedszkolnego ABC XXI wieku” przystąpiłam do opracowania programu na użytek naszego przedszkola.
Program przedstawiłam na radzie pedagogicznej, zapoznałam z jego strukturą, celowością i planowanymi działaniami. Program został pozytywnie oceniony przez nauczyciela dyplomowanego, rodziców, Radę Rodziców i dyrektora przedszkola. został wpisany do przedszkolnego zestawu programów pod nr......
Program przeznaczony jest do realizacji w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Struktura programu jest czytelna i przejrzysta. Zawiera ogólną charakterystykę, cele ogólne i szczegółowe, metody i formy pracy oraz procedury osiągania celów.
Celem programu jest przybliżenie i rozbudzenie zainteresowania dzieci środowiskiem społeczno – przyrodniczym naszego regionu, jego historią, kulturą, tradycjami i zabytkami.
Zajęcia z dziećmi proponowane są w tym programie wg tematyki:
• Ja i moje miasto
• Ja i przyroda mojego regionu
• Tradycje i zwyczaje Warmii i Mazur
• Nauka i technika naszego regionu
• Warmia i Mazury w literaturze.
Po realizacji programu dokonałam jego ewaluacji – wnioski posłużyły do zmodyfikowania niektórych zagadnień.

Efekty:
o Podniósł się poziom wiedzy dziecka o regionie, w którym mieszka
o Wzrosło zaangażowanie rodziców w podejmowane przez przedszkole działania
o Dziecko poznało miejsca gromadzenia dziedzictwa kulturowego – Chata Mazurska w Sądrach, Muzeum Mazurskie w Owczarni, muzeum regionalne, warownia ‘Komtur”, zamek „Hotel-Zamek” w Rynie
o Dziecko dowiedziało się skąd czerpać wiadomości o swoim regionie, gdzie znaleźć źródła informacji
o Dziecko posiada silne poczucie więzi ze swoim środowiskiem i regionem
o Kształtowanie nawyku systematycznego i planowego wzbogacania wiedzy
o Wdrażanie do świadomego odbioru dziedzictwa kulturowego
o Kształtowanie umiejętności wyznaczania celu i konsekwentne dążenie do realizacji
o Wyrabianie umiejętności pracy w grupie
o Ukazanie możliwości ciekawego spędzania czasu wolnego

§ 8 Ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań przedszkola, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

W okresie stażu na nauczyciela dyplomowanego zrealizowałam zadania, które korzystnie wpłynęły na podwyższenie jakości pracy przedszkola. Część z nich realizowałam we współpracy z koleżankami – nauczycielkami, inne zaś samodzielnie lub we współpracy z rodzicami.

Kółka zainteresowań

Poszerzając ofertę edukacyjną naszego przedszkola, zainicjowałam prowadzenie bezpłatnych popołudniowych kółek zainteresowań dla dzieci. Inspiracją do podjęcia się tego zadania były ukończone kursy: „Tradycje i zwyczaje naszego regionu” oraz „Praca z uczniem zdolnym”.
Zachęciłam do tego działania inne koleżanki.

1. W roku szkolnym 2007/08 prowadziłam kółko regionalne. Motywem wiodącym do poprowadzenia kółka dla zainteresowanych dzieci była realizacja programu ‘Mazury – nasza mała ojczyzna”. Uwzględniając zadania programu opracowałam program kółka, który był realizowany od X do V z dziećmi 6-letnimi.

2. W roku szkolnym 2008/09 prowadziłam kółko rytmiczne. Działaniem tym objęte były dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu po 0,5 godz. i przebiegały wg opracowanego własnego programu zajęć .

Efekty:
o Zajęcia dodatkowe dobrze przygotowują do roli ucznia
o Dziecko ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań
o Dziecko realizuje się w twórczym działaniu
o Dziecko opuszcza przedszkole otwarte, spontaniczne i twórcze
o Poszerzony został zakres działań przedszkola
o Przedszkole podnosi swą rangę w środowisku
o Rodzice chętniej wspierają działania przedszkola

Współorganizowanie imprez i wycieczek dla dzieci

Zarówno przed jak i w trakcie odbywania stażu byłam współorganizatorką następujących przedsięwzięć:
- Święto Pieczonego Ziemniaka,
- Dzień Latawca,
- Wycieczka do Chaty Mazurskiej
- Wycieczka do Parku Zwierząt
- Przegląd Piosenki Przedszkolnej we współpracy z RCK w Rynie
- Festyn Parafialny
- Dni Rynu

Inne działania podejmowane w trakcie zajęć

Przygotowałam dzieci do:
- Gminnego Przeglądu Widowisk Teatralnych „Turoń” 2006/07
- Wojewódzkiego konkursu plastycznego – 2007/08, 2008/09
- II Powiatowego Konkursu Piosenki Przedszkolnej 2007/08
- Powiatowego Przeglądu Piosenki Ekologicznej – 2008/09

oraz konkursów plastycznych:
- „Zwierzęta świata” – Kraków2007/08
- „ Przedszkole moich marzeń”- Sokołów Podlaski 2007/08
- „Niezapominajka przypomina, o czym mam nie zapominać” 2007/08
- „Najpiękniejsze budowle w Europie”- Kraków 2007/08
- „Czarodziejski świat poezji Danuty Wawiłow”- Warszawa 2007/08
- Jak dzieci dbają o środowisko -konkurs wojewódz. – Mrągowo 2007/08
- Moja mała ojczyzna – Taczanów 2007/08
- .Konkurs na folder przedszkola – Łuków2007/08
- Zdrowe i bezpieczne dziecko – Opole – konkurs internetowy 2007/08
- „Herb mojego miasta” – Gdańsk 2007/08
- Kartka dla żołnierza – Biuro Poselskie Olsztyn 2007/08
- II Powiatowy Konkurs Piosenki Przedszkolnej – Giżycko 2007/08
- Konkurs wiedzy o swoim regionie – p-le Ryn 2007/08
- Zawody sportowe – p-le Ryn 2007/08
- Konkurs na kartkę świąteczną – RCK Ryn 2007/08
- Ilustracja do wiersz J. Tuwima – przedszkole Kraków 2008/09
- Scenariusz do utworów M. Konopnickiej – Golub-Dobrzyń 2008/09
- Uroki mojej miejscowości – Bełżce 2008/09
- Anioły i Aniołki Bożonarodzeniowe – Szczecin 2008/09
- Wzór na koc – Michałowo 2008/09
- Jesteśmy przyjaciółmi Kubusia Puchatka – Pszczyna 2008/09
- Najciekawszy program autorski – Rybnik 2008/09
- Zwierzęta zimą – Gorzów Wielkopolski 2008/09
- Scenariusz „Mam prawo ..” Warszawa 2008/09
- Jak dbam o przyrodę – Mrągowo 2008/09

Efekty:
o Umożliwienie dzieciom odnoszenia sukcesów w szerszym środowisku
o Rozwijanie uzdolnień dzieci
o Satysfakcja z osiągnięć dzieci
o Rodzice orientują się, co dzieje się w przedszkolu
o Rodzice mają możliwość włączenia się w działania prowadzone w przedszkolu
o Przedszkole zostało zaprezentowane w szerszym środowisku

§ 8 Ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Poznawałam sytuację rodzinną wychowanków i organizowałam pomoc dzieciom z problemami poprzez:
- Diagnozowanie środowiska dziecka – wywiad z rodzicami, współpraca z kuratorem sądowym, z M-GOPS
- Obserwację dzieci i współpracę z Poradnią PP
- Informowanie rodziców o możliwości uzyskiwania pomocy z M-GOPS-u

2. Współpracowałam ze środowiskiem i strukturami samorządowymi poprzez:
- Przygotowanie z dziećmi pokazu na Festyn Parafialny, Dni Dziecka przy RCK
- Pomoc rodzicom w formułowaniu wniosków o pomoc socjalną dla dzieci
- Współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rynie.
- Współpracę z pielęgniarką szkolną – pogadanki dla dzieci, wypełnianie kart bilansowych, kontrola czystości dzieci, mierzenie, ważenie
- Udział w konkursach ogłaszanych przez RCK, zwiedzanie wystaw w RCK
- Współpracę z kuratorem sądowym – udzielam i zasięgam informacji o dzieciach objętych opieką kuratora
- Współpracę z policją – poznawanie zasad ruchu pieszego i kołowego, procedury postępowania w sytuacjach trudnych
- Współpracę ze Strażą Pożarną – zajęcia w remizie strażackiej
- Współpracę z innymi zakładami pracy – organizuję wycieczki dla dzieci- poczta, sklep, straż pożarna, Koło Pszczelarzy – występ dzieci
- Współpracę z Sanepidem – dokonuję pomiaru wzrostu dzieci, organizuję miejsca siedzące przy stolikach zgodnie z normami. Rodzice mieli okazję odbyć spotkanie z pracownikiem Sanepidu na temat higieny dziecka
- Współpracę z logopedą – diagnozowanie dzieci, prowadzenie ćwiczeń rozwijających narządy mowy dziecka
- Współpracę ze Szkołą Podstawową – wystawienie Jasełek dla klas I-III, udział dzieci w lekcji w kl I., poznawanie szkoły
- Współpracę z opiekunkami dzieci dojeżdżających – opracowałam harmonogram dojazdów, zasad bezpieczeństwa oraz opieki nad dziećmi dojeżdżającymi
- Współpracę z MOPS – zbierałam informacje o dzieciach w trudnej sytuacji i informowałam rodziców o możliwości dofinansowania posiłków i podręczników.
- Współpracę z biblioteką – lekcje biblioteczne

Efekty:

o Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa
o Lepsze zrozumienie potrzeb dziecka
o Umożliwienie właściwego rozwoju społecznego i emocjonalnego
o Dziecko nauczyło się dostrzegać pozytywne walory życia i środowiska
o Prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych
o Prowadzenie działań z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb dziecka
o Umiejętność dostrzegania potrzeb innych
o Budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola, jako instytucji wspierającej dziecko w potrzebie
o Zwiększenie zakresu działań przedszkola

§ 8 Ust.2 pkt 4f
Uzyskiwanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

Za szczególnie cenne w mojej pracy wychowawczo-dydaktycznej uważam sukcesy odniesione przez dzieci w konkursach:
1. „Pomóżmy ptakom przetrwać zimę” - wyróżnienie w projekcie edukacyjnym organizowanym przez Fundację Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich – Giżycko 2006/07
2. „Turoń - 2006” - Gminny Przegląd Widowisk Teatralnych – I miejsce Ryn 2006/07
3. Wojewódzki konkurs plastyczny – I miejsce Mrągowo 2006/07, II miejsce – 2007/08 oraz wyróżnienie – Mrągowo 2008/09
4. „Rozśpiewane Przedszkolaki” - II Powiatowy Wokalny Konkurs – I miejsce Giżycko 2007/08
5. „ Przedszkole moich marzeń” - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny - Sokołów Podlaski - I miejsce 2007/08

Ponadto dzieci zajmowały znaczące miejsca w ogólnopolskich konkursach plastycznych:
1. „Zwierzęta świata” – Kraków – II miejsce 2007/08
2. „Czarodziejski świat poezji Danuty Wawiłow”- Warszawa – wyróżnienie
3. „Budowle Świata” – Kraków – wyróżnienie 2007/08

oraz lokalnie:
1. Konkurs wiedzy o swoim regionie – przedszkole Ryn – I miejsce 2007/08
2. Zawody sportowe – przedszkole Ryn – I miejsce 2007/08
3. Konkurs na kartkę świąteczną – RCK Ryn – I miejsce 2006/07

Moje osiągnięcia wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej były zauważane
i doceniane, ponieważ wielokrotnie uzyskiwałam za swoją pracę nagrody,
tak w okresie stażu, jak i przed stażem:
• Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Ryn - 2005
• Nagroda Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rynie – wielokrotnie, ostatnia 14.10.2008r
§ 8 Ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

W okresie stażu rozpoznałam i rozwiązałam szereg problemów edukacyjno-wychowawczych. Do dokumentacji dołączę dwa, które udało mi się pozytywnie rozwiązać.

Przypadek I.
„Praca z dzieckiem zdolnym” – problem zaistniał w roku szkolnym 2007/08

Przypadek II
„Dziecko z trudnościami w uczeniu się – rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego dziecka 6-letniego” – problem zaistniał w roku szkolnym 2008/09

Autorefleksja

Okres stażu był dla mnie czasem bardzo intensywnej pracy.
Przysporzył mi wielu osobistych i zawodowych osiągnięć oraz sukcesów
w zakresie budowania relacji między dziećmi, nauczycielami i rodzicami.
Praca nad uzyskaniem statusu nauczyciela dyplomowanego stała się dla mnie wyzwaniem, a jednocześnie okazją do zweryfikowania opinii, jakim jestem pedagogiem i wychowawcą.

Myślę, że to, co zrobiłam przyczyniło się do wzrostu jakości pracy oraz lepszego funkcjonowania przedszkola. Tym bardziej, że oprócz zadań ujętych
w planie rozwoju zawodowego podejmowałam inne, które wypływały podczas realizacji codziennego procesu dydaktycznego. To przede wszystkim liczny udział
w konkursach ogólnopolskich, dzięki którym promowałam też przedszkole na terenie powiatu, województwa i kraju.
Udało mi się zrealizować założone w planie rozwoju zawodowego zadania, dzięki którym poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne oraz efektywnie przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy przedszkola. Wykonywane przeze mnie zadania wynikające z wymogów rozporządzenia MEN stały się dla mnie inspiracją dla nowych pomysłów i koncepcji, które zamierzam realizować w dalszej pracy pedagogicznej.

Zawód nauczyciela wymaga nieustannego weryfikowania własnych dokonań zawodowych i metod pracy. W swojej pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej stosowałam te metody i formy pracy, które umożliwiają wszechstronny rozwój małego człowieka. Dziecko traktuję podmiotowo, doceniam jego wkład pracy, zaangażowanie, pomysłowość, doceniam indywidualność i staram się zrozumieć jego potrzeby. Jestem otwarta na innowacje dydaktyczne i metodyczne. Posiadam umiejętności stosowania technologii komputerowej, potrafię korzystać z zasobów Internetu. Umiem dzielić się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniami. Dzięki temu rozwinęłam swoje umiejętności interpersonalne, nabrałam większej swobody
i pewności siebie w wyrażaniu własnych poglądów i stanowisk w gronie współpracowników. Potrafię opracować i wdrożyć program działań edukacyjnych
i wychowawczych. W czasie stażu doskonaliłam swoje kwalifikacje i wzbogacałam warsztat pracy. Podejmowałam i realizowałam zadania wykraczające poza obowiązki służbowe.
Wprowadzając w życie założenia planu rozwoju zawodowego, miałam na uwadze specyfikę placówki i potrzeby wychowanków. Jestem przekonana,
że wszystkie efekty zadań, które wykonałam, będą procentować w mojej dalszej pracy pedagogicznej, zaowocują pozytywnymi wynikami w edukacji dzieci
i przyczynią się do podniesienia jakości pracy przedszkola.

Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Zamierzam nadal doskonalić swoje umiejętności i podnosić jakość pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola.
Plany na przyszłość to przede wszystkim kontynuowanie rozpoczętych zadań, wdrażanie nowych przedsięwzięć min. napisanie własnego programu pracy
z komputerem dla dzieci 6-letnich w przedszkolu oraz zdobycie dodatkowych kwalifikacji pomocnych we wspieraniu prawidłowego rozwoju dziecka – terapia pedagogiczna.

Po zakończeniu całej dokumentacji dotyczącej mojego Planu Rozwoju Zawodowego, postanowiłam umieścić ją na stronie internetowej z nadzieją,
że z moich doświadczeń pedagogicznych skorzysta wielu przyszłych nauczycieli.

Ryn, 02.06.2009r

5. Prowadziłam zajęcia metodami wyzwalającymi twórczą aktywność dziecka, które miało znaczący wpływ na podniesienie jakości mojej pracy z dziećmi.
- Metoda ruchu rozwijającego W. Scherborne, metoda Dennisona, gimnastyka twórcza Labana, Orffa, pedagogika zabawy, edukacja polisensoryczna – to metody, które znacząco wpłynęły na integrację grupy, pracę w zespole, twórcze myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów i wizualizację.

Efekty:
o Podjęte przedsięwzięcie sprawiło, że dzieci chętnie chodziły do przedszkola, lubiły w nim przebywać. Stwarzane dzieciom w ciągu roku różnorodne sytuacje edukacyjne nie sprawiały dzieciom trudności, uczyły samodzielności podejmowania decyzji, umiejętności rozwiązywania problemów.
o Integracja dziecka z rówieśnikami
o Prawidłowe relacje miedzy rówieśnikami
o Wprowadziłam metodę „Edukacja polisensoryczna..’
Po zgłębieniu na drodze samokształcenia na temat stosowania w wychowaniu przedszkolnym elementów tej metody i wzbogaceniu jej o umiejętności wyniesione z kursu „Edukacja polisensoryczna” prowadziłam z dziećmi zabawy tą metodą i przeprowadziłam zajęcie pokazowe dla nauczycieli.
Systematycznie realizuję program wychowawczy przedszkola włączając rodziców w jego realizację poza przedszkolem.
3. Opracowałam treści z edukacji patriotycznej dla wszystkich grup wiekowych –umożliwiło mi to ukończenie kursu. Dzięki temu możliwe było usystematyzowanie treści i zaplanowanie działań z uwzględnieniem wieku dziecka oraz systematyczna praca w tym zakresie.

W toku realizacji planu rozwoju zawodowego potwierdziły się moje mocne i słabe strony mojej osobowości i predyspozycji zawodowych. Uważam,
że moją mocną stroną jest duża aktywność zawodowa, komunikatywność, życzliwość wobec dzieci, ciągłe poszukiwanie nowych i atrakcyjnych rozwiązań pedagogicznych, rzetelna wiedza na temat pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz wdrażanie zdobytych umiejętności.
Słabą stroną jest pojawiający się czasami pesymizm, co nie pozwala mi wykorzystywać w pełni mojego potencjału możliwości. Sądzę, że szansa
na zdobycie awansu zawodowego zminimalizuje moją słabą stronę i pozwoli na maksymalizowanie tych mocnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.